лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.3.2. Задачі для самостійного розв’язування
1. Записати за допомогою хімічних реакцій процеси одержання будівельного гіпсу з природного та зворотний, який відбувається під час використання природного гіпсу. Пояснити, посилаючись на закони термодинаміки, який з цих двох процесів іде самочинно, а який примусово. Як, на Ваш погляд, змінюється внутрішня енергія та ентропія для кожного з цих процесів? Як це впливає на витрату енергії для цих процесів?

 • Розрахуйте витрати палива (в розрахунку на умовне паливо) для отримання 1t негашеного вапна, якщо:

;
;
.
3. Ваша фірма отримала замовлення на виробництво 1000 t негашеного вапна. Розрахуйте витрати на сировину та на паливо
(у. п.), якщо 1 t СаСО3 (10 % глинистих домішок) коштує 5 у.о., 1t у.п. коштує 40 у.о. Для розрахунку використайте дані задачі №2.
4. Ваша фірма спеціалізується на випуску негашеного вапна. Для його отримання в якості сировини використовують вапняк, доломіт, мергель (див. словник). Яку сировину Ви обрали б з економічної точки зору, якщо Вас влаштовує будь-яке співвідношення оксидів кальцію і магнію у готовій продукції (вапні). Вважайте, що ціна одиниці маси кожного з видів сировини однакова.
5. Визначте масу 4500 літрів бетонного замісу, якщо його щіль­ність
r = 3500 kg/m3.

6. Визначте об’єм замісу бетонної суміші, щільність якої r = 3200 kg/m3. Для замісу використовують 500 kg цементу, 150 kg води, 75 kg піску, 200 kg щебінки.

7. Визначте водоцементне відношення замісу, якщо для його приготування використовують 500 kg цементу і 200 kg води.
8. Водоцементне відношення дорівнює 0,45. Скільки води необхідно витратити для замісу при витраті цементу 800 kg.
9. Складіть матеріальний баланс на один заміс бетонозмішувача місткістю 2400 літрів, якщо відомий номінальний склад бетону на 1m3: цементу 300 kg, щебінка 1109 kg, пісок 725 kg. В/Ц = 0,6. Щільність матеріалів (r): цементу 1100 kg/m3, щебінки 1300 kg/m3, піску 1550 kg/m3. Вологість щебінки 2 %, вологість піску 3 %. Визначити коефіцієнт виходу бетону r. Для розрахунків скористайтеся матеріалом пояснювальної частини розділу.
10. Металургійний комбінат витрачає значні кошти і займає великі площі для зберігання шлакових відходів. Викладіть свої пропозиції щодо утворення безвідходної технології і вирішення екологічних проблем на даному підприємстві.
Визначити вартість сировини для отримання 1t поліетилену. Ціна 1m? етилену 0,5 грн.
11. Технологічний процес отримання полівінілхлориду передбачає використання персульфату калію як ініціатора процесу в кількості 1,5 % від маси полімеру. Розрахуйте масу персульфату (октаоксодисульфату дикалію), який необхідно додати до полімеризатора продуктивністю 625 кг/год (у розрахунку на полімер). Тривалість процесу — 20 год., конверсія вінілхлориду складає 92 % за масою. Вініхлорид — CH2 = CHCl.
12. Розрахуйте вартість сировини на виробництво 1t полівінілхлориду. Процес здійснюється за стадіями:
а) отримання ацетилену термічною обробкою метану: CH2 > C 2H2 + H2;
б) хлорування ацетилену для отримання вінілхлориду: C 2H2 + HCl > C 2H3 Cl;
в) полімеризація вінілхлориду: n C 2H2 Cl > (C 2H2 Cl)n.
Ціна метану 30 у. о./1000 m?.
13. Розрахуйте, скільки поліформальдегіду можна отримати з 1000 m? метану СН4, який містить 2 % домішок та собівартість 1 тонни поліформальдегіду, якщо вихід поліформальдегіду складає 90 %. Процес здійснюється за стадіями:
а) пряме окиснення метану в метанол та формальдегід киснем:
CH4 + O2 > CH3OH + CH2O + CO + Н2О;
б) окиснення метанолу в формальдегід киснем: CH3OH + O2 > > CH2O + H2O;
в) полімеризація формальдегіду: n(CH2O) > (CH2O)n.
Ціна метану 30 у.о./1000m?.
14. Порівняйте економічну ефективність роботи двох підприємств з отримання негашеного вапна, якщо на першому підприємстві із ста кілограмів сировини, що містить 84 % карбонату кальцію, отримують 37 kg СаО, а на другому — з такої ж ма-
си сировини з вмістом 96 % СаСО3, отримують 42 kg оксиду
кальцію.
7.4. Завдання для перевірки знань
7.4.1. Запитання для вивчення теми

 • Яким вимогам повинна відповідати сировина, що використовується для виробництва будівельних матеріалів?
 • Наведіть приклади мінеральної сировини.
 • Інколи в літературі можна зустріти термін «щільність». Якій фізичній величині, на Ваш погляд, відповідає цей термін — густині чи об’ємній масі? Прокоментуйте.
 • Охарактеризуйте морозостійкість будівельних матеріалів. Які фізичні властивості будівельних матеріалів впливають на морозостійкість?
 • До фізичних чи до механічних властивостей відносять пруж­ність, міцність та пластичність?
 • Як впливає пористість матеріалів на їх: а) міцність; б) водопоглинання; в) довговічність; г) морозостійкість? Наведіть прик­лади матеріалів з різними значеннями пористості та їх призначення у будівництві.
 • Співставте і проаналізуйте теплоємність і теплопровідність. Напишіть їх визначальні рівняння і одиниці вимірювання.
 • Наведіть приклади вогнетривких та вогнестійких матеріалів. Прокоментуйте ці властивості матеріалів та наведіть приклади їх використання.
 • Якими властивостями мають бути наділені матеріали для захисту від радіаційного випромінювання (склад, структура, густина, пористість)? Які добавки дозволяють підвищити захисні властивості матеріалів від радіаційного випромінювання?
 • У чому полягають механічні властивості матеріалів?
 • Що характеризує технологічні властивості матеріалу? Наведіть приклади.
 • Що є сировиною для отримання вапна? Напишіть рівняння, яке лежить в основі технологічного процесу отримання негашеного вапна.
 • У чому полягає процес отримання гашеного вапна? Наведіть схему його отримання. Які технологічні особливості цього процесу?
 • Який процес відбувається з гашеним вапном в нових цегляних будинках? Чому, доки не закінчиться цей процес, стіни будинків залишаються вологими? На підтвердження своєї відповіді напишіть рівняння відповідної реакції.
 • Для швидшого вводу в експлуатацію нових цегляних будин­ків будівельники пропонують ставити в приміщенні жаровні з палаючим вугіллям. Навіщо? Поясніть.
 • В яких умовах обпалу розклад вапняку відбуватиметься швидше і повніше: в печах, що дозволяють відводити газ, чи в герметично закритих?
 • Що таке будівельний гіпс? Яка сировина використовується для його отримання?
 • У чому різниця між природним та будівельним гіпсом? Напишіть схему процесу отримання будівельного гіпсу.
 • Який процес відбувається при твердінні гіпсового тіста? Наведіть схему.
 • У медицині для фіксації кісток використовують гіпсове тісто і ніколи не використовують вапно. Чому?
 • Охарактеризуйте сировину для отримання портландцементу. Які є шляхи зниження собівартості портландцементу за рахунок сировини?
 • Які процеси відбуваються під час отримання клінкеру?
 • Які процеси відбуваються в процесі твердіння цементу?
 • Від яких показників залежать властивості цементу?
 • Які властивості цементу покладені в основу визначення міц­ності цементу? На що вказує марка цементу?
 • Прокоментуйте динаміку нарощування міцності цементу. Від яких параметрів вона залежить?
 • Від яких показників залежить стійкість цементного каменю? Прокоментуйте такі властивості як корозія, морозостійкість.
 • Визначте місце бетонів та залізобетонів як будівельних матеріалів.
 • Які фактори сприяють широкому використанню цих матеріалів?
 • Проаналізуйте графік наростання міцності бетону в процесі його твердіння.
 • Які властивості бетонів вважають основними? Чому?
 • Як експериментально визначають марку бетону?
 • Що таке водно-цементне відношення?
 • У чому полягає залежність міцності бетону від водно-цементного відношення при його утворенні?
 • Які особливі бетони Ви знаєте ? Проаналізуйте зв’язок залежності галузі їх застосування від їх складу (спеціальних добавок).
 • Якими властивостями мають бути наділені бетони, що використовуються для радіаційного захисту? Які спеціальні добавки до бетонної суміші забезпечують ці властивості? Поясніть роль цих добавок.
 • Які бетони називають легкими? Де вони використовуються? У чому полягає економічна ефективність їх використання?
 • Чарунисті (пористые) бетони. Їх характеристика. Особливості їх отримання.
 • У чому різниця між піно- та газобетонами? Поясніть на прик­ладах.
 • Наведіть схему хімічного процесу, що відбувається при технологічному процесі утворення газобетону (див. посібник).

Де використовують чарунисті бетони? У чому полягає економічна ефективність їхнього використання?

 • Дайте визначення пластмас як будівельних матеріалів та їхню класифікацію.
 • Які властивості пластмас обумовлюють їхнє широке використання?
 • Які властивості пластмас обмежують їх використання?
 • Наведіть галузі будівництва, де використання пластмас недоцільне.
 • Які методи отримання полімерів існують? Проілюструйте їх на прикладі отримання: а) поліетилену. б) поліформальдегіду. У чому різниця між ними?
 • Які методи формування виробів із пластмас Ви знаєте? Прокоментуйте, яка властивість пластмас лежить в основі цих методів.
 • Що таке композиційні матеріали? Наведіть приклади.
 • У чому полягають техніко-економічні показники використання у будівництві полімерних матеріалів?
 • Характеристика сировини для отримання керамічних виробів.
 • Загальна технологічна схема виробництва керамічних виробів.
 • Асортимент керамічних будівельних матеріалів та сфери їхнього використання.
 • Техніко-економічні показники використання будівельних матеріалів з кераміки.

7.4.2. Тести
Тестові завдання альтернативного вибору
Дайте відповіді «так» або «ні», відповідь «ні» обґрунтуйте.

 • Властивості будівельних матеріалів визначаються їхніми складом та структурою.
 • Теплопровідність — це здатність матеріалів поглинати тепло під час нагрівання та віддавати його під час охолодження.
 • Економічно вигідним способом отримання цементу є мокрий.
 • Сировиною для отримання будівельного гіпсу є природний гіпс.
 • Основою технологічного процесу отримання будівельного гіпсу є подрібнення природного гіпсу.
 • Процес твердіння будівельного гіпсу зворотний процесу його отримання.
 • Сировиною для отримання будівельного вапна є природні мінерали — вапняк СаСО3 та гіпс СаSО4 ?2Н2О.
 • Процес гасіння вапна — екзотермічний.
 • Гіпс, вапно та цемент — це гідравлічні в’яжучі.
 • Основним видом сировини для виробництва керамічних будівельних матеріалів є глини.
 • Випалювання керамічних виробів здійснюють в печах періодичної та безперервної дії за температури 500 — 700°С.

Тестові завдання одиничного та множинного вибору

 • Критерієм економічної ефективності розвитку виробництва будівельних матеріалів і конструкцій є:
 • ступінь зниження витрат праці на їхнє виготовлення;
 • зниження витрат праці на спорудження будівель з цих будівельних матеріалів;
 • зниження витрат праці на сировину;
 • порівняльна характеристика експлуатаційних властивостей;
 • галузь використання будівельних матеріалів.
 • Основними статтями витрат собівартості будівельних матеріалів є:
 • вартість сировини;
 • вартість палива;
 • транспортні витрати;
 • витрати на експлуатацію обладнання.

 

 • До морозостійких матеріалів належать:
 • щільні бетони;
 • пористі бетони з відкритими порами, де вода займає більше 90 % пор;
 • пористі бетони з відкритими порами, де вода займає менше 90 % пор;
 • скло;
 • пористі матеріали з закритими порами.
 • Теплопровідність — це:
 • здатність матеріалу поглинати тепло під час нагрівання;
 • здатність матеріалу віддавати тепло під час охолодження;
 • здатність пропускати тепло крізь свою товщину;
 • здатність зберігати тепло тривалий час.
 • Механічними властивостями будівельних матеріалів є:
 • міцність;
 • твердість;
 • морозостійкість;
 • теплоємність.
 • Сировиною для виготовлення керамічних будівельних матеріалів може бути:
 • глина + пісок;
 • пісок + вапняк;
 • вапняк + глина;
 • глина + шамот.
 • Шлікерний спосіб виробництва керамічних матеріалів відрізняється від напівсухого операціями:
 • добування сировини;
 • підготовка сировини;
 • змішування сировини з водою;
 • сушіння сирцю;
 • випалювання виробів.
 • До керамічних будівельних матеріалів належать:
 • цегла керамічна;
 • цегла силікатна;
 • керамзит;
 • плитка фаянсова.
 • У собівартості керамічних виробів основною статтею витрат є:
 • заробітна плата;
 • паливо та енергія;
 • сировина;
 • експлуатація обладнання.
 • До повітряних в’яжучих належать:
 • цемент;
 • гіпс;
 • вапно;
 • глина.
 • Технологічний процес випалювання вапняку відбувається в температурному інтервалі:
 • 100—110°С;
 • 450—540°С;
 • 700—720°С;
 • 900—1100°С.
 • Найбільш енергоємним є виробництво:
 • цементу;
 • цегли керамічної;
 • вапна гашеного;
 • гіпсу будівельного.
 • В останні 5 років в Україні намітилася тенденція:
 • до збільшення випуску будівельних матеріалів;
 • до різкого зниження випуску будівельних матеріалів;
 • до стабілізації з незначним збільшенням випуску;
 • до стабілізації з незначним коливаннями з року в рік.
 • Основними компонентами сировини для виробництва цементу є:
 • вапняк (75—78 %) і глина (22—25 %);
 • вапняк (22—25 %) і глина (75—78 %);
 • вапняк (75—78 %) і пісок (22—25 %);
 • пісок (70—75 %), глина (15—20 %), вапняк (5—15 %).
 • Цементна промисловість як сировину може використовувати відходи:
 • доменні шлаки;
 • вугільний пил;
 • відходи нафтової промисловості;
 • нефеліновий шлак.
 • Клінкер — це:
 • тонко змелена суміш мінералів природного походження;
 • суміш мінералів, утворених в процесі випалювання,
 • проміжний продукт у процесі отримання портландцементу;
 • один з різновидностей портландцементу.
 • На собівартість цементу в значній мірі впливають:
 • сировина;
 • паливо;
 • спосіб отримання (мокрий чи сухий);
 • термін магазинування (дозрівання).
 • Найенергоємнішою стадією отримання портландцементу є:
 • подрібнення сировини;
 • випалювання;
 • розмелювання клінкеру;
 • дозрівання.
 • Переваги керамічної будівельної цегли полягають у:
 • доступності сировини;
 • високій теплопровідності;
 • низькому рівні витрат в процесі експлуатації споруд;
 • високій об’ємній масі виробів.

Тестові завдання упорядкованого вибору
1. Розмістіть технологічні процеси отримання цементу в порядку їх здійснення:

 • отримання клінкеру;
 • підготовка сировини;
 • дозрівання;
 • випалювання.

2. Розмістіть стадії технологічного процесу отримання кераміч­них виробів в порядку їх здійснення:

 • підготовка сировини;
 • висушування виробів;
 • оздоблення виробів;
 • випалювання виробів.

3. Розмістіть мінерали цементного клінкеру в порядку збільшення їх вмісту у цементі:

  • чотирикальцієвий алюмоферит 4СаО?Al2O3?Fe2O3;
  • трикальцієвий силікат 3СаО?SiO2;
  • трикальцієвий алюмінат 3СаО?Al2O3;
  • двокальцієвий силікат 2СаО?SiO2.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.