лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.5. Завдання для перевірки знань
6.5.1. Питання для вивчення теми

 1. У чому полягають особливості хімічної промисловості, які відрізняють її від інших видів матеріальних виробництв?
 2. Дайте загальну характеристику сучасного стану та проблем хімічної промисловості в Україні.
 3. Які техніко-економічні показники використовуються під час аналізу виробництв у хімічній промисловості?
 4. Назвіть основні принципи класифікації хіміко-технологічних процесів.
 5. Назвіть, з яких елементарних стадій складається хіміко-техно­логічний процес та дайте їх характеристику.
 6. Дайте визначення швидкості хімічної реакції та визначте одиниці виміру.
 7. Як залежить швидкість хімічних реакцій від концентрації реагуючих речовин, тиску та температури?
 8. Чому стан хімічної рівноваги негативно позначається на техніко-економічних показниках?
 9. Як зміною тиску, температури та концентрації речовин вивести хіміко-технологічний процес зі стану рівноваги?
 10. У чому полягає відміна дії каталізу на швидкість перебігу хіміко-технологічних процесів від дії тиску, температури та концентрацій?
 11. Яка сировинна база для виробництва сірчаної кислоти в Україні?
 12. Який вид каталізу та яке типове обладнання використовується у виробництві сірчаної кислоти?
 13. Охарактеризуйте загальну схему отримання азотної кислоти з аміаку та визначте особливості кожної стадії.
 14. Які можна виділити напрямки для удосконалення процесів виробництва азотної кислоти?
 15. Охарактеризуйте способи класифікацій мінеральних добрив.
 16. На яких принципах засновано флотаційний та галургічний методи отримання хлориду калію з сильвініту?
 17. Охарактеризуйте основні стадії технологічного процесу отримання карбаміду та аміачної селітри. Чому необхідна стадія грануляції для азотних мінеральних добрив?
 18. В чому полягає сутрність екстракційного та електрохімічний методи отримання фосфорної кислоти? Які хімічні реакції використовують для розрахунку матеріального балансу за цими методами?
 19. Охарактеризуйте технологічну схему отримання подвійного суперфосфату поточним методом. Які фізичні процеси при цьому використовуються?
 20. На яких принципах засновано виробництво гідроксиду нат­рію та хлору? Які матеріали катода та анода при цьому використовують?

6.5.2. Тести
1. Збагачення сировини, засноване на селективній гідрофобізації поверхні часточок її компонентів у рідині, відноситься до:
а) методу флотації;
б) методу ректифікації;
в) гравітаційного методу збагачення.
2. Визначте, яке з наведених тверджень є правильним:
а) виробничий процес є частиною технологічного процесу;
б) технологічний процес є частиною виробничого процесу.

3. Збагачення сировини, засноване на різній розчинності компонентів в воді при нагріванні, відноситься до:
а) методу флотації;
б) методу електромагнітної сепарації;
в) галургічного методу.

4. Закон дії мас був сформульований:
а) Лавуазьє;
б) Берцеліусом;
в) Гульдбергом і Вааге.

5. Залежність швидкості хімічної реакції від температури впер­ше було охарактеризовано в працях:
а) Ломоносова;
б) Мендєлєєва;
в) Вант-Гоффа.

6. Загальна швидкість хіміко-технологічного процесу визначається;
а) швидкістю найповільнішої стадії;
б) ступенем підвищення температури;
в) ступенем підвищення тиску.

7. Для гетерогенних процесів у рівняння закону діючих мас входять:
а) всі концентрації реагуючих речовин;
б) лише концентрації тих речовин, що перебувають в газовій фазі;
в) концентрації речовин, що перебувають в рідкій та газовій фазах.

8. Введення каталізатору в систему призводить до:
а) зміщення рівноваги вправо, в бік утворення готових компонентів;
б) зміщення рівноваги вліво;
в) однакового прискорення прямої та зворотної реакцій.

9. Підведення реагентів у зону хімічної реакції здійснюється за допомогою таких масообмінних процесів:
а) адсорбцією;
б) плавленням;
в) випаровуванням;
г) сублімацією.

10. Сировиною для отримання сірчаної кислоти є:
а) пірит;
б) сильвініт;
в) самородна сірка;
г) фосфорит.

11. Розташуйте по порядку стадії отримання сірчаної кислоти:
а) контактне окислення SO2;
б) очищення SO2;
в) абсорбція SO3;
г) отримання SO2.

12. Найбільш економічно доцільним є метод отримання азотної кислоти де:
а) використовують атмосферний тиск;
б) використовують високий тиск;
в) використовують комбіновану схему тиску.

13. Розташуйте по порядку стадії отримання карбаміду в технологічному процесі:
а) взаємодія оксиду вуглецю з аміаком;
б) випаровування розчину карбаміду;
в) дистиляція продуктів синтезу;
г) грануляція плаву карбаміду.

14. Головною особливістю електротермічного методу отримання фосфорної кислоти є:
а) можливість переробки фосфатної сировини з низьким вмістом фосфору;
б) можливість отримання кислоти високої концентрації;
в) можливість отримати кислоту високого ступеня чистоти;
г) можливість отримати дешевше кислоту такої ж концентрації.

15. За електролізу багатокомпонентних систем першими розкладаються:
а) на катоді йони з найбільшим позитивним електродним потенціалом;
б) на катоді йони з найменшим позитивним електродним потенціалом;
в) на аноді йони з найбільшим негативним електродним потен­ціалом;
г) на аноді йони з найменшим негативним електродним потен­ціалом.

16. Нормальні фізичні умови визначаються:
а) тиском p = 101,325 кПа та абсолютною температурою Т = = 273 К (Так/Ні);
б) тиском p = 101325 Па та температурою Т = 298 К (Так/Ні).

17. Головною особливістю плазмохімічних процесів є:
а) велика швидкість хімічних реакцій внаслідок дії високих температур (Так/Ні);
б) утворення таких реакційноздатних часток, які можуть утворюватися лише в умовах плазми, що веде до появи нових типів хімічних реакцій та утворення нових продуктів (Так/Ні);
в) у великій чутливості реакції до домішок в сировині (Так/Ні).

18. Важливими висновками, що випливають з ряду напруг хімічних елементів, є:
а) чим лівіше розташований елемент у ряду, тим він активніший — легше віддає електрони (окислюється) і витісняє (відновлює) всі елементи, що стоять в ряду правіше, із розчинів їх солей (Так/Ні);
б) всі метали, розташовані в ряду лівіше водню, здатні витісняти його з кислот (Так/Ні);
в) чим далі розташовані один від одного два метали в ряду напруг, тим більшу напругу здатен давати гальванічний елемент, створений при їх сполученні (Так/Ні).

19. Розрізняють такі види твердості води:
а) тимчасова, яка обумовлена присутністю розчинних гідрокар­бонатів кальцію та магнію (Так/Ні);
б) постійна, що обумовлена присутністю сульфатів, хлоридів, силікатів, нітратів та фосфатів цих металів (Так/Ні);
в) загальна твердість, що є сумою попередніх (Так/Ні).

20. На швидкість хімічної реакції:
а) впливає концентрація реагентів (Так/Ні);
б) впливає температура (Так/Ні);
в) не впливає тиск (Так/Ні).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.