лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.4. Навчальні завдання
6.4.1. Приклади розв’язання задач
Задача 1. Скільки подвійного суперфосфату можна отримати з 5 t фосфориту, в якому міститься 7 % домішок, якщо вихід в технологічному процесі становить 94 %.
Розв’язання. Технологічний процес отримання подвійного суперфосфату з фосфориту відбувається за такою схемою:
Ca3(PO4)2 + 4 H3PO4 = 3Ca (H2PO4)2.
Відомо, що маса фосфориту разом з домішками становить 5t, тоді вміст чистого біс-тетраоксофосфату трикальцію   = 5t ? 0,93.
Визначимо теоретичну масу подвійного суперфосфату, яку можна отримати теоретично за наведеною пропорцією:
 тобто
Або:

Враховуючи, що вихід становить 94 %, знайдемо результуючу масу отриманого подвійного суперфосфату спочатку у вигляді алгоритму:

Підставимо в отриманий алгоритм значення молярних мас і підрахуємо масу одержаного продукту:

Задача 2. Скільки піриту з вмістом дисульфіду заліза 90% потрібно взяти для отримання 100m3 диоксиду сірки, якщо вихід в технологічному процесі становить 85 %.
Розв’язання: Технологічний процес обпалення піриту здійснюється за таким стехіометричним рівнянням:
4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2.
Для розрахунків за цим рівнянням спочатку необхідно визначити теоретично можливий об’єм диоксиду сірки (або такий об’єм, який можна отримати за умови, що вихід в процесі складає 100 %, тобто відбувається без втрат). Для цього скористаємося відомим співвідношенням для виходу продукту:

де Vфакт та Vтеор — відповідно фактичний та теоретичний об’єм продукту. Тоді
Знайдемо масу чистого дисульфіду заліза, потрібну для отримання необхідного об’єму газу:
 
Тепер визначимо, яку масу сировини (тобто піриту разом з домішками) необхідно взяти для проведення технологічного процесу, якщо відомо, що маса чистого піриту в сировині складає 90 %. Тоді маса сировини:

Рішення представлено у вигляді алгоритму, тому для отримання цифрового значення потрібно підставити молярні маси та об’єми відповідних речовин:

Задача 3. Скільки аміачної селітри з вмістом домішок 5 % потрібно взяти замість 1t карбаміду з вмістом основного продукту 97 %, щоб кількість внесеного для підживлення рослин азоту залишилась однаковою.
Розв’язання. Визначимо масу азоту (aN), яка міститься в карбаміді, враховуючи, що маса його без домішок в 1t добрива складає:

Тоді вміст азоту можна розрахувати за такою пропорцією:
 

Знайдемо, в якій масі аміачної селітри буде міститися обрахована нами маса азоту (aN):

 .
Враховуючи, що в сировині міститься 5% домішок, алгоритм задачі набуває вигляду:

Підставивши значення молярних мас для триоксонітрату амонію (аміачної селітри) та карбаміду, отримаємо відповідь:

Задача 4. Розрахуйте матеріальний баланс та складіть схему руху матеріалопотоків отримання карбаміду з 10 т аміаку, якщо відомо, що:

  • для отримання диоксиду вуглецю використовують вапняк, що містить 8 % домішок, а вихід у процесі обпалення складає 90 %;
  • технологічний процес отримання карбаміду з диоксиду вуглецю та аміаку відбувається з втратами 5 % готової продукції.

Розв’язання. Розрахуємо маси карбаміду, диоксиду вуглецю та води, що отримують у результаті взаємодії аміаку та вуглекислого газу.
2NH3 + CO2 = CO(NH2)2 + H2O.
Молярні маси               2?17                        44     60        18.
З 10 t аміаку теоретично можна отримати таку масу карбаміду:
 
Склавши відповідні пропорції, визначимо маси води та диоксиду вуглецю:
 
Оскільки втрати продукції складають 5 %, розраховуємо фактично отримані маси карбаміду і води:
 
Диоксид вуглецю отримують за такою реакцією:
CaCO3 = CaO + CO2.
Молярні маси           100         56      44
Виходячи з умови задачі, фактична маса диоксиду вуглецю становить 12,941t, вихід у технологічному процесі — 90 %. Розрахунок вапняку необхідно проводити, виходячи з теоретичної маси СО2:

Склавши відповідні пропорції, підрахуємо теоретичну норму витрат триоксокарбонату кальцію та оксиду кальцію:
 ;
;
Фактична маса оксиду кальцію
Оскільки вапняк містить 8 % домішок, то маса його, яка пот­рібна для здійснення процесу обпалення, становить:

 
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.