лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.3. Термінологічний словник
Баланс технологічний — співвідношення речовини або енергії, які вводять та отримують в технологічному процесі або установці. Розрізняють матеріальний та енергетичний (тепловий) баланси, що відображають у вигляді рівнянь, діаграм або таблиць, де розглядають прибуткові та видаткові частини речовин та енергії.

Вилуговуваннявиокремлення складових твердої речовини, побудована на їх здатності розчинятися краще решти складових матеріалу. Перед вилуговуванням тверду речовину в разі потреби подрібнюють або обпалюють, а як розчинник використовують воду, водні розчини лугів, кислот, солей.
Відходи — залишки переробки вихідної сировини або матеріалів, які після завершення технологічного процесу неможливо використати для виробництва основної продукції.
Возгонка, сублімація — здатність речовин переходити при нагріванні з твердого в газоподібний стан (без плавлення), що протікає з поглинанням теплоти.

Гранулювання, грануляція — надання твердій речовині форм гранул або таблеток певних розмірів, що запобігає злипанню і забезпечує можливість їх використання невеликими порціями.

Екзотермічна реакція — хімічна реакція, що протікає з виділенням енергії (у формі теплоти) у середовище.
Електроліз — хімічні процеси, що відбуваються при пропусканні постійного електричного струму на електродах, розташованих у розчинах, розплавах або твердих електролітах. Позитивно заряджені йони (катіони) рухаються до катода та відновлюються на ньому, а негативно заряджені (аніони) — до анода, де відбувається їх окислення. Маса утворених на електродах речовин та кількість пропущеної електричної енергії пов’язані відомим законом Фарадея.
Ендотермічна реакція — хімічна реакція, яка відбувається з поглинанням енергії (теплоти) із середовища.

Збагачення корисних копалин — сукупність методів та процесів первинної переробки твердої мінеральної сировини з метою виділення продуктів, які придатні для наступної технічно можливої та економічно доцільної хімічної чи металургійної переробки або використання.

Каталіззміна швидкості хімічної реакції під дією деяких речовин (каталізаторів), які беруть участь у ній, але не входять до складу кінцевих продуктів. Для каталізу є характерним зниження енергії активації, що приводить до різкого прискорення швидкості реакції і можливості проведення процесів при більш низьких температурах.
Конвекція — перенесення енергії в формі тепла в середовищі (рідкому, газоподібному, сипучому) потоками речовини цього середовища. Розрізняють вимушену конвекцію, обумовлену дією зовнішньої сили (наприклад, дія насосу, вентилятора), та натуральну, рушійна сила якої — різниця між густинами теплоносія, обумовлена зміною температури в об’ємі середовища.
Конденсаціяперехід речовини із газоподібного стану в рідкий або кристалічний. Зворотні конденсації процеси: випаровування або кипіння — перехід з рідкого стану в газоподібний та возгонка.
Контактний апараттехнічна споруда для здійснення хіміко-технологічних процесів, головним чином гетерогенного каталізу, в яких реагенти в газоподібному або рідкому стані взаємодіють на твердих каталізаторах.

Нормальні умови — стандартні фізичні умови, при яких порівнюються фізико-хімічні властивості та характеристики фізико-хімічних систем, а також показники засобів вимірювання. Застосування нормальних умов спричинюється залежністю абсолютних значень цих характеристик (наприклад, густини, теплоємкості, теплоти утворення хімічних сполук) від зовнішніх умов (температури, тиску та ін.). Нормальні фізичні умови визначаються тиском p = 101325 Pa (760 мм рт. ст.) та абсолютною температурою
Т = 273,15 К (t = 0о С).
Значення фізико-хімічних характеристик речовин та їх систем у довідниках часто наводять за стандартних умов, які визначаються тиском p = 101325 Pa (760 мм рт.ст.) та температурою
Т = 298,15 К (t = 25о С).

Плазмохімічні процесице сукупність методів добування речовин за допомогою хімічних реакцій, які протікають в низькотемпературній плазмі (Т 103—104 К). Основні особливості цих процесів полягають у великій швидкості хімічних реакцій внаслідок дії високих температур; в утворенні таких реакційноздатних часток як вільних радикалів, збуджених атомів, електронів, йонів, багато з яких можуть утворюватися лише в умовах плазми, а це веде до появи нових типів хімічних реакцій та утворення нових продуктів; в малій чутливості реакції до домішок у сировині. Плазмохімічні процеси застосовують для добування оксидів азоту з повітря у виробництві азотної кислоти, ацетилену з вуглевод­нів, каталізаторів для нафтохімічної переробки, оксидів титану і цирконію тощо.
Продуктивність хіміко-технологічних апаратів — об’єм продукції, яка виробляється за одиницю часу даним агрегатом згідно з його конструктивними особливостями, технічною характеристикою та певними організаційно-технічними умовами. Для апаратів безперервної дії (колони синтезу, ректифікації, дистиляції, контактних апаратів та ін.) продуктивність визначається кількістю виготовленої продукції в натуральному виразі (m3, kg) за одиницю часу (хвилина, година, доба). Продуктивність апаратів періодичної дії, таких як печі, часто оцінюють кількістю робочих циклів за одиницю часу, тому для переходу до натурального виразу потрібно цю величину помножити на ємність апарата по основному продукту. Для порівняння ефективності роботи апаратів використовують більш чутливий показник — інтенсивність роботи апарата: відношення продуктивності до якої-небудь величини, що характеризує його розміри. Так, ефективність роботи контакт­ного апарата оцінюють кількістю продукту в кг, який отримують з 1 m2 каталізатора за рік.

Ресурсозберігаюча техніка та технологія забезпечує досягнення значного економічного ефекту за рахунок зменшення кількості сировини та матеріалів, скорочення витрат паливно-енерге­тичних ресурсів тощо.
Ряд напруг елементівпослідовність положення металів та їх йонів в порядку зростання стандартних електродних потенціалів у розчинах електролітів.
Електродний потенціал являє собою різницю електричних потенціалів між електродом та розчином його ж солі, з яким електрод контактує. Він виникає унаслідок перенесення заряджених часточок через межу поділу фаз при розчиненні чи абсорбції. Фак­тичну різницю потенціалів між електродом та розчином виміряти неможливо, тому його визначають по відношенню до стандартного (нормального) водневого електрода, потенціал якого умовно приймають за нуль. Потенціали елементів мають знак мінус, якщо вони нижче потенціалу водневого електрода, та знак плюс, якщо потенціал елемента вище його.
Найбільш поширені метали за величиною стандартного електродного потенціалу (V) розташовані в такому порядку:

Найважливіші висновки, випливають з ряду напруг хімічних елементів: 1) чим лівіше розташований елемент в ряду, тим він активніший: легше віддає електрони (окислюється) і витісняє (відновлює) всі елементи, що стоять в ряду правіше, із розчинів їх солей; 2) всі метали, розташовані в ряду лівіше водню, здатні витісняти його з кислот; 3) чим далі розташовані один від одного два метали в ряду напруг, тим більшу напругу здатен давати гальванічний елемент, створений при їх сполученні.

Синтез хімічний — отримання складних сполук з більш простих. Заснований на використанні знань про молекулярну будову і реакційну здатність вихідних речовин. Як правило, під хімічним синтезом розуміють послідовність декількох хімічних процесів (стадій).
Сировинапредмет праці, на добування або виробництво якого була затрачена праця (сірка для отримання сірчаної кислоти, залізна руда на металургійному заводі тощо).

Твердість водисукупність властивостей води, обумовлена наявністю в ній катіонів Ca2+ та Mg2+. Сума їх концентрацій, виражена в mol/l та в mol/kg, називається загальною твердістю води. Вона складається з карбонатної (тимчасової) та некарбонатної (постійної) твердості. Перша обумовлена присутністю в воді гідрокарбонатів кальцію та магнію, друга — присутністю сульфатів, хлоридів, силікатів, нітратів та фосфатів цих металів. Розрізняють воду м’яку (загальна твердість до 2 mol/l), середньої твердості (2—10 mol/l) та тверду (більше 10 mol/l). Твердість води знешкоджують в процесі водопідготовки.
Тепловий ефект реакціїкількість теплоти, яка виділяється або поглинається системою реагуючих речовин за відсутності корисної роботи та за однакових температур вихідних речовин та продуктів реакції. Виділення або поглинання теплоти обумовлюється зміною внутрішньої енергії речовини внаслідок розриву чи утворення нових хімічних зв’язків, виконання роботи по зміні об’єму системи. Одиниця виміру — J/mol. Оскільки тепловий ефект реакції залежить від температури, тиску, агрегатного стану та алотропної видозміни речовин, то для порівняння та спрощення термодинамічних розрахунків його наводять для стандартних або нормальних умов.
Технологічний процесосновна ланка виробничого процесу, що безпосередньо пов’язана з перетворенням сировини або матеріалу через хімічні, фізичні та механічні дії, що ведуть до зміни складу, форми, розмірів, властивостей, зовнішнього вигляду або стану сировини з метою одержання продукту для задоволення суспільних потреб.

Хімічна реакціяперетворення однієї або декількох вихідних речовин (реагентів) на речовини (продукти реакції), що відрізняються від вихідних за хімічним складом та будовою. Під час хімічної реакції молекули однієї сполуки обмінюються атомами з молекулами інших сполук, розкладаються на молекули з меншим числом атомів, з’єднуються і т. п. Хімічні реакції відбуваються під час змішування або фізичного контакту реагентів довільно або під час нагрівання, участі каталізаторів, дії світла, електричного струму, іонізуючих випромінювань, механічних дій, в плазмі тощо. Перетворення атомів та молекул відбувається за умов, що вони мають енергію, достатню для подолання потенційного бар’єру, що поділяє вихідний та кінцевий стан системи (енергія активації).

Швидкість хімічної реакціїодин з найважливіших показників для визначення продуктивності хіміко-технологічного процесу, що визначається зміною кількості реагуючих речовин або продуктів реакції за одиницю часу в одиниці об’єму або на одиницю поверхні поділу фаз і вимірюється в mol/m3 ? s або в mol/m2 ? s. На швидкість хімічної реакції впливають умови, при яких вона протікає: концентрація реагентів, температура, тиск. Згідно законом діючих мас (закон К. Гульберга і П. Вааге) швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин в ступенях, що дорівнюють коефіцієнтам, які знаходяться перед формулами речовин у відповідному рівнянні реакції. Зміна тиску в системі реагуючих речовин, що знаходяться в газовій фазі, спричиняє відповідну зміну їх концентрацій. Тому залежність швидкості хімічної реакції від тиску визначається за законом діючих мас. Вплив температури на швидкість хімічної реакції визначається правилом Вант-Гоффа: підвищення температури на кожні 10 о збільшує швидкість реакції в 2—4 рази.
У математичній формі:
VT + ?T = VT ? ? ?T/10,
де VT і VT + ?T — швидкість реакції відповідно до і після підвищення температури; ? — температурний коефіцієнт швидкості реакції, що змінюється від 2 до 4.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.