лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
МАШИНОБУДУВАННЯ, РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
І ВИНАХІДНИЦТВО


5.1. Сучасний стан та проблеми машинобудування
Машинобудування є стрижнем економіки України. До машинобудівного комплексу належить понад 2800 підприємств (без малих), 230 організацій, які виконують наукові та науково-техніч­ні роботи галузевого рівня. Середньорічна чисельність промис­лово-виробничого персоналу перевищує 1 млн чол.
Від СРСР Україні дістався потужний машинобудівний комплекс та розвинений науково-технічний потенціал, які були в основному орієнтовані на забезпечення потреб військово-промисло­вого комплексу. Виробництво машинобудівної продукції на 80 % залежало від зовнішніх поставок комплектуючих, матеріалів, сировини.
На той період завданням держави було збереження наявного промислового та науково-технічного потенціалу. На теперішній час вдалося зберегти наукомісткі високотехнологічні галузі промисловості: літако-, судно- та автомобілебудування, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також підприємства виробників продукції для базових галузей економіки. В концепції державної про­мислової політики України визначено місце і роль машинобудівного комплексу, як основної ланки в індустріальній системі держави.
Машинобудуванню належить особлива роль у розв’язанні соціальних проблем, утвердженні позицій України на міжнародному ринку, в широкомасштабному переоснащенні народного господарства на основі сучасної техніки і технологій.
Економічні трансформації, створення ринкових засад функціонування і розвитку, зміни форм власності підприємств та їх реструктуризація (понад 80 % підприємств недержавної форми влас­ності) істотно поширили можливості розвитку машинобудівного комплексу.
Починаючи з 2000 року спостерігається щорічне зростання продукції машинобудування.
За підсумками роботи у 2002 році підприємствами машинобудування вироблено продукції на суму 21,3 млрд грн, або 111,3 % до рівня 2001 року [25].
За підсумками роботи у 2002—2003 роках номенклатура продукції машинобудування в основному забезпечує першочергові потреби внутрішнього ринку у засобах виробництва і споживання.
Окрім своїх потреб Україна у 2002—2003 роках експортує близько 30 % машинобудівної продукції до 80 країн світу. Найбільшими імпортерами продукції машинобудування є Росія, Туркменістан, Німеччина, Індія, Китай та ін.
Розвиток машинобудування залежить від капіталовкладень.
Стан основних фондів у машинобудуванні викликає занепокоєння. Динаміка інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) у машинобудування свідчить про їхнє значне скорочення. Разом з тим, починаючи з 1998 року спостерігається зростання інвестицій у будівництво нових, реконструкцію, розширення та технічне переозброєння діючих підприємств машинобудування, яке склало за 1998—2000 роки 82,1 %.

Джерело інформації: Держкомстат
У 2002 році було вкладено в машинобудування інвестицій в основний капітал у розмірі 1023,9 млн грн, що перевищує обсяги вкладень 2001 року на 6,1 %. Їх частка у загальному обсязі інвестицій у промисловість становить 6,8 %, а в цілому по Україні — 2,7 % [25].
Незважаючи на збільшення інвестицій в основний капітал знос та вибуття основних фондів випереджають їхнє оновлення. Знос основних фондів машинобудівних підприємств зріс у 1998—
2000 роках на 5,6 % i становив на початок 2001 p. У цілому у машинобудуванні 55,7 %, а за окремими видами економічної діяльності був таким:

  • виробництво машин та устаткування — 57,4 %;
  • виробництво електричного та електронного устаткування — 55,1 %;
  • виробництво транспортного устаткування — 58,3 %.

Знос активної частини основних фондів на 15—24 % є вищим від загального зносу основних фондів у машинобудуванні. Спостерігається зменшення питомої ваги активної частини основних фондів (машини, механізми, обладнання) в структурі основних фондів.
Амортизаційні відрахування, які повинні накопичуватися і використовуватися для оновлення і технічного переозброєння основ­них фондів, здебільше витрачаються на поповнення обігових коштів підприємств. Слід очікувати, що у найближчі роки через критичний знос окремих споруд (устаткування) у складі основних фондів потенційно небезпечних підприємств можуть статися складні техногенні аварії.
У провідних країнах світу розвиток виробництва забезпечується інноваційною діяльністю. Накопичений значний досвід, який постійно вдосконалюється.
Україна ж тільки виходить з кризи економіки і наблизитися до розвинених країн зможе лише здійснюючи модернізацію виробництва інноваційними засобами.
Основну роль у цих процесах відіграють впровадження вітчиз­няних високотехнологічних розробок, які у стислий період можуть дати суттєву віддачу та забезпечити подальше економічне зростання. На державному рівні до цього часу не відпрацьовані ефективно діючі механізми підтримки впровадження вітчизняних високотехнологічних розробок.
До сьогодні найбільш ефективним засобом координації інноваційної діяльності була розробка і реалізація комплексно-цільо­вих науково-технічних програм галузевого, міжгалузевого та вищих рівнів.
Ситуація, що склалася в питаннях упровадження вітчизняних наукоємних технологій у виробництво, не може бути розцінена як оптимальна. На сьогодні майже не діють механізми мобілізації внутрішніх фінансових і матеріальних ресурсів для стимулювання інноваційної та інвестиційної активності. На державному рівні до цього часу не в повній мірі ефективні діючі механізми підтрим­ки впровадження вітчизняних високотехнологічних розробок.
Намагання активізувати та скоординувати діяльність Державного інноваційного фонду України, відродити діяльність галузевих інноваційних фондів було звужене до перетворення фонду у 1999 p. на Українську державну інноваційну компанію, яка діє як фінансово-кредитна установа та на даному етапі переважно зай­мається поверненням заборгованостей за інноваційними пози-
ками.
У 2003 році на виконання Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» в галузях машинобудування були розроблені і затверджені на відповідних рівнях середньострокові напрями цілеспрямованих підготовки і розробки інноваційних проектів в машинобудуванні та визначена першочерговість їх реалізації.
В Україні є 8 технопарків, які діють на підставі Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків». Напрями науково-технічної діяльності техно­парків відповідають стратегії інноваційного та інвестиційного відродження і підтримки власного виробництва та розвитку наукоємних конкурентоспроможних вітчизняних технологій.
Серед підприємств машинобудування у 2002 році частка інноваційно активних становила 23,3 %, що перевищує цей показник у промисловості на 5,3 %.
Протягом останніх років основними напрямами інноваційної діяльності були розробка і впровадження нових виробничих процесів, створення та освоєння нової чи значно удосконаленої продукції.
Із вперше освоєної в Україні продукції майже 83,0 % обсягу складає принципово нова продукція, 53,7 % — продукція, в якій використані нові технічні рішення, які мають охоронний документ.
Збільшилася як кількість нових видів машин, устаткування, апаратів, приладів, які освоєні в Україні вперше, так і кількість принципово нових видів продукції машинобудування. Так, за 2002 p. у порівнянні з 2001 p. їх кількість зросла на 2,5 % і на 2,2 % відповідно.
Разом з тим, частка продукції машинобудування, яка вперше освоєна в Україні, в загальних обсягах залишається незначною і становить близько 4 %.
Основним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств, хоча у порівнянні з 2001 p. їхня питома вага у загальному обсязі фінансування зменшилась з 94,4 % до 66,5 %. Збільшилося на 19,4 %, фінансування інноваційної діяльності за рахунок кредитів, що, безумовно, пов’язано з їх відносним здешевленням.
У більшості розвинених країн основна увага зосереджена на стимулюванні промисловості інноваціями. При цьому 80 % зростання ВВП забезпечуються не капіталовкладеннями, а технологіч­ними нововведеннями, тобто сприйнятливістю економіки до інновацій. Останній чинник практично відсутній у формуванні та реалізації сучасної інноваційної політики в Україні. Це обумовлено наявністю істотного розриву між виробничим та фінансовим капіталами.

Джерело інформації: Держкомстат
Як свідчить світовий досвіт, більшість розвинених країн розвиваються за певними інноваційними моделями. Проте в Україні досі не розроблено придатної для української економіки та гармонізованої до кращих взірців такої моделі.
Треба наголосити, що сучасному машинобудівельному комплек­су потрібна модернізація, технічне переоснащення технологічного обладнання з використанням сучасних технологій виготовлення конструкційних матеріалів, деталей машин, які спроможні значно підвищити їх якості і в цілому конкурентну здатність як технологічних машин, так і продукції.
Необхідно налагодити виробництво високоефективних машин та їх систем для всіх галузей і сфер народного господарства, приладів і апаратів, електронно-обчислювальної техніки нових поколінь, виробництво систем зв’язку, засобів управління, автоматизації тощо.
Сучасна стратегія державної промислової політики України в галузі машинобудування передбачає збільшення обсягів виробництва у таких пріоритетних галузях, як: ракетно-космічній, літакобудівельній, суднобудівельній, інформаційних та телекомунікаційних систем, важкому машинобудуванні, сільськогоспо­дарському приладобудуванні та електротехнічної промисло-
вості.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.