лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.3. Термінологічний словник
Агломерація — процес спікання руд дрібних фракцій, з подрібненим твердим паливом (коксом, вугілля) в агломераційній машині.
Металургіянаука про способи одержання металів з руд та їх перероблення з метою надання потрібних властивостей.
Пірометалургія — сукупність процесів добування та очистки металів і сплавів, які протікають при високих температурах (нап­риклад, виплавка чавуну, сталі, свинцю, міді, цинку та ін.).
Питома витрата палива — показник доменної печі, який характеризує економічність її роботи — визначає кількість палива, витраченого на виплавлення 1 т чавуну.
Порошкова металургія — виробництво порошків та виробів, що спечені з них, а також композицій металів з неметалами. Методи порошкової металургії застосовують для одержання таких матеріалів та виробів, які неможливо виготовити шляхом плавлення або з метою підвищення ефективності використання матеріалів.
Руда — природне мінеральне утворення, яке містить який-небудь метал або кілька металів у таких концентраціях та формах знаходження (крупність, характер сполук та ін.), що забезпечують технічну можливість та економічну доцільність їх добування.
Сплави — металічні, макроскопічно однорідні системи, що утворилися внаслідок твердіння розплавів та складаються з двох або більшої кількості металів (рідше металів та неметалів), з характерними металічними властивостями. В широкому розумінні сплавами називають будь-які однорідні системи, які одержують сплавленням металів, неметалів, оксидів, органічних речовин та ін.
Сталіце залізовуглецеві (вміст вуглецю до 2 %) сплави з добавками легуючих елементів, таких як Cr, W, Co > та ін., що надають їм цінних техніко-економічних властивостей.
Феросплави — сплави заліза з іншими елементами. Їх виплавляють з комплексних залізних руд в електродугових та доменних печах. Застосовують феросплави для розкислювання та легування сталі, добування деяких кольорових металів, у зварювальному виробництві — при виготовленні електродних покрить.
Флюси — матеріали, які застосовуються в металургійних процесах з метою утворення або регулювання складу шлаку, захисту розплавлених металів від взаємодії з навколишнім середовищем, а також для зв’язування оксидів та сполук шкідливих домішок.
Чавун — сплави заліза з вуглецем, які містять більше 2 % С.
Чорні метали — промислові назви заліза та сплавів на його основі: сталь, чавун і феросплави. Мають найбільш широке застосування як конструкційні матеріали в машинобудуванні, в транспорті та інших галузях народного господарства.
Шихта — суміш сирих матеріалів, а в деяких випадках (наприклад, при виплавці чавуну в доменній печі) і палива, яка підлягає переробці в металургійних, хімічних та інших агрегатах. Шихту завантажують або у вигляді рівномірної суміші, яку підготували заздалегідь поза агрегатом, або порціями чи шарами, які складаються з окремих її складових частин.
4.4. Навчальні завдання
4.4.1. Приклади розв’язання задач
Приклад 1. Скільки титану можна отримати з 1 t тетрахлориду титану, в якому міститься 4 % домішок, якщо вихід в технологічному процесі відновлення магнієм становить 98 %. Скільки потрібно сплатити за одержаний титан, якщо ціна 1 т тетрахлориду титану становить 950 ум. од.
Розв’язання. Технологічний процес відновлення титану відбувається за реакцією: TiCl4 + 2Mg = 2MgCl2 + Ti.
Відомо, що маса тетрахлориду титану разом з домішками становить 1 т, тоді вміст чистого тетрахлориду титану mTiCl4 = 1t · 0,96.
Визначимо теоретичну масу титану, яку можна було отримати:
MTiCl4 / MTi = mTiCl4 / mTi; mTi = MTi· 1t · 0,96 / MTiCl4.
Враховуючи, що вихід становить 98 %, знайдемо реальну масу отриманого титану у вигляді алгоритму:
m'Ti = mTi· 98% / 100 % = MTi · 1t · 0,96 · 0,98 / MTiCl4.
Підставимо в отриманий алгоритм значення молярних мас і підрахуємо масу титану та його ціну:
m'Ti = 47,9·10-3 kg/mol·1000kg·0,96 · 0,98 /
/ (189,9·10-3 kg/mol) = 237,3kg,
а ціна цієї маси титану становить 225,4 ум. од.

Приклад 2. Скільки залізної руди з вмістом гематиту 85 % потрібно взяти для отримання 10 т заліза, якщо вихід в технологічному процесі відновлення воднем становить 97 %.
Розв’язання. Технологічний процес відновлення триоксиду дизаліза (гематиту) воднем здійснюється за таким стехіометричним рівнянням:
Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O
Для розрахунків за цим рівнянням спочатку необхідно визначити теоретичну масу заліза (тобто таку, яку б отримали за умови, що відновлення проходило б без втрат 3 %). Для цього використаємо співвідношення для визначення виходу продукту:
Y = mф / mт · 100 %,
де mф — фактична маса заліза (в нашому випадку 10 t), тоді mт = = mт / 0,97.
Знайдемо, а скільки чистого гематиту без домішок потрібно витратити для отримання необхідної маси заліза:
MFe2O3 / 2MFe = mFe2O3 / mт; mFe2O3 = MFe2O3 · mф / (2MFe · 0, 97).
Тепер визначимо, скільки залізної руди разом з домішками необхідно взяти для проведення технологічного процесу:
mFe2O3 — 85 %
mруди = mFe2O3 / 0,85 = MFe2O3 · mф / (2MFe · 0,97 · 0,85).
mруди — 100 %.
Рішення представлено у вигляді алгоритму. Тому для отримання цифрового значення потрібно підставити молярні маси відповідних речовин:
mруди = 160 · 10-3 kg / mol · 1000 kg /
/ (2 · 56 · 10-3 kg / mol · 0,97 · 0,85) = 17,326 t.
4.4.2. Завдання для самостійного вирішення
1. Розрахувати норми витрат водню та залізної руди, збагаченої до вмісту в ній 95 % Fe2O3, для добування 1t порошкового заліза.
2. 1t алюмінію коштує 1200 ум.од. Скільки алюмінію можна отримати з 40t бокситу з вмістом глинозему 54 %, якщо технологічний процес відбувається за схемою Al2O3 ---- Al + O2, а вихід становить 90 %? Скільки потрібно заплатити за цей алюміній?
3. Ціна 1t міді 2000 ум.од. Скільки треба заплатити за мідь, що отримується з 15 t мідного блиску Cu2S з 4 % домішок, якщо вихід становить 95 % теоретичного. Технологічний процес відбувається за схемою
Cu2S + Cu2O ---- Cu + SO2 ; MСu = 64.
4. Розрахувати матеріальний баланс і скласти схему руху матеріалопотоків отримання 1t чавуну з вмістом вуглецю 4,3 %, якщо вихідною сировиною є магнетит з вмістом домішок 7 %, а вміст вуглецю в коксі становить 98 %.
5. Скільки підприємству потрібно заплатити за тетрахлорид титану із вмістом домішок 3 % (ціна 950 ум. од. за 1 т) для того, щоб отримати з нього 5 т титану, якщо вихід в технологічному процесі відновлення магнієм становить 95%? Процес відновлення тетрахлориду титану магнієм здійснюється за схемою:
TiCl4 + 2Mg = 2MgCl2 + Ti.
6. Скільки цинку можна отримати з 10 т ZnO із вмістом домішок 7 %, якщо вихід у технологічному процесі відновлення вуглецем становить 94 %? Скільки потрібно сплатити за одержаний цинк, якщо ціна 1 т становить 960 ум. од.? Технологічний процес відбувається за схемою:
ZnO + C = Zn + CO.
4.5. Завдання для перевірки знань
4.5.1. Питання для вивчення теми

 1. У чому полягає значення продукції промисловості чорної металургії для економіки країни і її негативний вплив на навколишнє середовище?
 2. Скільки сталі виробляється на душу населення у світі й у нашій країні?
 3. Оцініть орієнтовно кількість шкідливих газів (суміш СО2, SO2, NO + NO2) на душу населення, яку «постачає» людству чорна металургія у світі й у нашій країні. Яка роль економістів у вирішенні цієї проблеми?
 4. Чому алюміній не видобувають за технологією відновлення заліза із руд?
 5. Вкажіть з якої сировини, ZnSO4 чи ZnCl2, однакових мас можна одержати більше цинку (за умови 100 % чи однакових виходів) від теоретичного?
 6. Назвіть економічні й особливо екологічні переваги процесу «прямого відновлення» перед доменним.
 7. У чому полягає система технологій чорної металургії.
 8. Які вихідні матеріали використовуються для доменного виробництва та їх характеристика.
 9. У чому полягає «пряме відновлення заліза із руд»?
 10. Які операції підготовки руд використовують для виплавлення заліза?
 11. Охарактеризуйте процес одержання чавуну у домнах.
 12. Які техніко-економічні показники використовують для оцін­ки ефективності доменного виробництва?
 13. Назвіть і охарактеризуйте продукти доменного виробництва.
 14. Як розраховується матеріальний баланс доменного виробництва. Наведіть приклади розрахунку?
 15. Назвіть переваги процесу «пряме відновлення».
 16. У чому полягає суть, значення та основні закономірності електрохімічних процесів?
 17. Охарактеризуйте технологію електролітичного одержання алюмінію із алюмінієвих руд (сировина, обчислення витрат сировини).
 18. Наведіть приклади системи технологій кольорової мета-
  лургії.

4.5.2. Тести

 1. Чавун — сплави заліза з вуглецем, які містять:

а) менше 2 % С;
б) більше 2 % С;
в) більше 1 % С.

 1. Чавун — це сплав заліза з:

а) киснем (менше 2 %);
б) з сіркою, фосфором, киснем;
в) немає правильної відповіді.

 1. Сталі — це сплави заліза з вуглецем, які містять:

а) менше 2 % С;
б) більше 2 % С;
в) менше 3 % С.
4. Розташуйте послідовно процеси системи технологій виробництва сталі
а) добування та збагачення вугілля;
б) виробництво вогнетривів;
в) виробництво чавуну;
г) добування флюсів у кар’єрах;
д) виробництво сталі з чавуну;
е) добування залізної руди та її збагачення;
є) добування та збагачення вугілля.

 1. Вихідними даними для доменного виробництва є:

а) флюси;
б) паливо;
в) повітря;
г) залізна руда, флюси, паливо, повітря.

 1. Коефіцієнт використання корисного об’єму КВКО — це:

а) відношення корисного об’єму печі V/m3 до добового виплав­лення чавуну Є (t);
б) відношення добового виплавлення чавуну Є (t) до корисного об’єму печі V/m3.
7. Економічна оцінка роботи доменної печі — це:
а) собівартість чавуну, яка складається з вартості вихідних матеріалів, палива, енергетичних витрат, амортизації основних фондів, заробітної плати, інших витрат;
б) собівартості чавуну, яка складається з вартості вихідних матеріалів.
8. Інтенсивність плавлення — це:
а) кількість коксу (К), спаленого за добу на 1m3 корисного об’єму Vk печі ;
б) кількість чавуну, отриманого за добу;
в) відношення кількості чавуну, отриманого за добу на 1m3 корисного об’єму печі Vk.
9. Коефіцієнт виходу — це:
а) відношення кількості речовини практично отриманої до теоретично розрахованої;
б) відношення кількості речовини теоретично розрахованої до практично отриманої;
в) добуток кількості речовини практично отриманої і теоретично розрахованої.
10. Сировиною для виробництва алюмінію є:
а) залізні руди;
б) червоний залізняк;
в) боксити;
г) сульфід заліза.
11. Алюміній одержують:
а) відновленням з бокситу;
б) електролізом глинозему;
в) плавленням.
12. Вихідними матеріалами для виробництва сталі є:
а) переробний чавун;
б) залізна руда;
в) кокс;
г) ливарний чавун;
д) спеціальні чавуни.
13. Залізна руда — це:
а) гірська порода, яка містить залізо;
б) гірська порода, яка містить залізо в таких кількостях, за яких її технічно доцільно переробляти;
в) гірська порода, яка містить залізо в таких кількостях, за яких її технічно та економічно доцільно переробляти.
14. Доменні флюси — це:
а) матеріали, які вводять у доменну піч для зниження температури плавлення пустої породи;
б) матеріали, які вводять у доменну піч для підвищення температури плавлення пустої породи;
в) матеріали, які вводять у доменну піч для зниження температури плавлення пустої породи і для переводу пустої породи у шлак.
15. Процес одержання чавуну складається із стадій:
а) відновлення заліза з його оксидів;
б) шлакоутворення;
в) навуглецьовування;
г) окислення заліза;
д) відновлення заліза з сульфіда заліза.
16. Основним продуктом доменного плавлення є:
а) сталь;
б) чавун;
в) шлак;
г) колошніковий газ.
17. Основним видом відновлювача і водночас паливом в доменних печах є:
а) оксид вуглецю;
б) кокс;
в) водень.
18. Основними видами відновлювачів при прямому відновленні заліза є:
а) кокс;
б) водень;
в) оксид вуглецю;
г) водень і оксид вуглецю.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.