лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.3. Атомна енергетика
Атомна енергетика України є потужною та ефективною галуззю. Протягом 2002 року в експлуатації перебувало 13 атомних енергоблоків потужністю (а 01.01.2003) 11,8 млн кВт, що в струк­турі енергетики України становить 22,3 % встановленої потужності всіх електростанцій.
У 2002 році атомними електростанціями вироблено 78,0 млрд кВт·год електроенергії.
Динаміку частки виробітку електроенергії на АЕС показано на рис. 2.
Основними завданнями в атомній енергетиці України є:

  1. підвищення безпеки;
  2. модернізація та реконструкція діючих енергоблоків;
  3. завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС;
  4. наукове, конструкторсько-технологічне супроводження виробництва електроенергії на АЕС.

Подпись: 90
Рис. 3.5. Динаміка частки виробітку електроенергії на АЕС
Change in a nuclear portion of electricity generation


3.4. Гідроенергетика

Потужність гідравлічних електростанцій України становить 4,7 млн кВт, або 8,9 % загальної потужності електростанцій.
У 2002 році на гідроелектростанціях було вироблено 9,7 млрд кВт·год, або 5,6 % загального обсягу її виробітку в Україні.
Основні гідроенергетичні ресурси нашої країни зосереджені у басейнах річок Дніпра та Дністра. Гідравлічні електростанції відіграють істотну роль у покритті пікових навантажень енергосистеми у вечірній період часу. Поряд з традиційними гідроелектростанціями працює гідроакумулювальна Київська ГАЕС. Усі гідроелектростанції повністю автоматизовані. Ефективність гідроенергетики України характеризується не тільки виробництвом електроенергії, що дає можливість економити паливо, а як важлива артерія системи водного і наземного транспорту, водопостачання населення великих міст і галузей промисловості та зрошувальних станцій сільськогосподарських плантацій.
У перспективі планується модернізація діючих ГЕС, будівництво невеликих ГЕС на малих річках та спорудження ГАЕС.
Буде проведена заміна морально застарілого і фізично зношеного обладнання на нові агрегати, що значно покращить роботу гідроелектростанцій та їх ТЕП.
3.5. Нетрадиційна енергетика
Об’єктивна реальність склалася так, що потреби в енергії народного господарства, в т. ч. промисловості, задовольняються зараз з труднощами, які постійно зростають.
Запаси теперішніх ресурсів Землі, як відомо, не безмежні, добування їх ускладнюється, а використання все більше забруднює навколишнє середовище. Виникла гостра проблема пошуку і технологічного освоєння нових джерел енергії. Пошук спрямований на розроблення систем, які б не порушували екології Землі. Більшість розвинених країн посилено займається технологією нетрадиційних, або відновлюваних, джерел енергії ВДЕ — Сонця, вітру, припливів, тепла Землі тощо. Вони ж можуть стати справж­німи замінниками нафти, газу, вугілля, торфу чи ядерної енергії, їх слід розглядати як важливе джерело енергії, яке повинно використовуватися в оптимальному поєднанні з традиційними.
До нетрадиційних джерел енергії, що вважаються перспектив­ними для України, належать: вітрова, сонячна (геліоенергетика), геотермальна, енергія біомаси, а також малих річок (водотоків) та ін.
Україна має наукові розробки щодо техніки та технологічних процесів майже усіх видів виробництва нетрадиційної енергії, а її промисловість спроможна у стислі терміни побудувати і запустити необхідні установки.
Уже доведено практикою, що вітрові електростанції ВЕС — це солідний резерв енергоресурсів для всього людства. Наприк­лад, Німеччина, Іспанія, Данія, Індія і США щорічно за допомогою вітру виробляють десятки тисяч мегават годин електроенергії. За планом Комісії Европейського союзу виробництво електроенергії на ВЕС до 2010 року має збільшитись до 60 тис. МВт·годин, а до 2020-го до 150 тис. МВт·годин, що дасть можливість скоротити використання бензину, мазуту, вугілля та зменшити шкідливі викиди в атмосферу, як це передбачено Кіотським протоколом.
Міністерство палива та енергетики України виконує постанову від 31 грудня 1997 року № 1505 Кабінету Міністрів якою схвалено «Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики». Згідно з Указом Президента «Про будівництво вітро-
вих електростанцій» від 02.03.1996 № 159 протягом 1997—2001 р. побудовані і працюють ВЕС потужністю 36,34 МВт. На 01.01.2003 р. ВЕС України виробили (табл. 5) більше двох млрд кВт·год електроенергії.
Гідроенергетика має в Україні великі перспективи, але потребує відповідних капіталовкладень.
Кращим досягненням технології використання сонячної енергії є так званий «Сонячний дім». Це комплекс пристроїв і технічних засобів для забезпечення теплом жител та промислових приміщень за рахунок енергії сонячного проміння. Реалізація комплексу згаданих технологій дасть змогу заощаджувати десятки мільйонів тонн умовного палива, необхідних для опалення, гарячого водопостачання та кондиціювання. Найпідготовленішими для практичного використання можна вважати тепличні геліосистеми та геліонадбудови жилих будинків чи котелень. В Україні побудовано і працюють понад 100 систем сонячного теплопостачання.
Таким чином, в перспективі планується більш енергічно активізувати використання таких енергоносіїв, як вітер, сонце, біомаса і течії малих та середніх річок України.

Таблиця 3.5
ВІТРОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ УКРАЇНИ (НА 01.01.2002 РОКУ)


№з/п

Назва ВЕС Designation

Початок будівництва
Construction commencement

Проектна
потужність, МВт
Design capacity, MW

Потужність, введена в експлуатацію, МВт Capacity commisioned, MW

Вироблено електроенергії з початку експлуатації, тис. кВт.год Electricity generated since commisioning, MW·h

1

Донузлавська (Крим)
Donuzlav (Crimea)

1993

10,9

10,81

18911,5

2

Сакська (Крим)
Saky (Crimea)

1996

17,0

7,49

5012,0

3

Новоазовська
(Донецька обл.)
Novoazov
(Donetsk Region)

1998

50,0

12,52

5901,0

4

Трускавецька
(Львівська обл.)
(пілотний проект)
Truskavets
Lviv Region)
(Pilot project)

1996

0,75
Проект розширення опрацьовується
The expansion project is under development

0,75

1109,0

5

Аджигільська
(Миколаївська обл.) (пілотний проект) Adzhygil
(Mykolaiv Region)
(Pilot project)

1994

0,6

0,6

1700,0

Виробництво та використання біогазу також має локальний характер унаслідок своєї сировинної специфічності. Використання енергії сонця і вітру обмежене кліматичними умовами певних регіонів і досі має низький ККП перетворення енергії за порівняно високих витрат. Європейські країни планують до 2010—2015 рр. довести використання альтернативних джерел енергії до 10—15 %, в основному для задоволення місцевих потреб. А масштабні завдання енерговиробництва будуть ще упродовж тривалого часу забезпечуватись традиційними методами із застосуванням органічного палива та ядерної енергії.
Галузь енергетики досить консервативна, як і вся технологічна діяльність промисловості, котра закладає фундамент економіки. Бажання якомога довше використовувати створені свого часу виробничі потужності і вкладені в них кошти завжди стримуватиме швидкі зміни в технології.
Найвпливовішими факторами, що формують енергетичну сфе­ру будь-якої держави, можна визначити такі:
1) наявність, доступність і обсяги ресурсів палива;
2) вартість, технологічна та економічна доцільність використання палива;
3) конкуренція між різними виробниками енергії;
4) реалізація заходів енерго- і ресурсозбереження;
5) зростаючі екологічні вимоги та ін.
Враховуючи економічні вимоги суспільства в країнах Європи та США енергоагрегати, які сьогодні використовують органічне паливо, доповнюються технікою та технологією по вловлюванні оксидів сірки, азоту та різкому зменшенні викидів вуглекислого газу. Вартість цього заходу сягає 30—50 % від вартості всієї енергоустановки.
3.6. Методичні поради до вивчення теми
Вивчаючи цю тему, слід орієнтуватися на матеріали, викладені в [6, c. 29—79; 8, с. 111—140; 17, с. 41—60]. Додатково студен­ти можуть скористатися інформацією, що міститься у [29, c. 32; 4, c. 216—255; 22, c. 290—320].
Необхідно чітко усвідомити, що в Україні створений та безперервно працює паливно-енергетичний комплекс, який є основою функціонування промисловості та усього суспільного виробництва, гарантом її енергетичної безпеки.
Більше половини електроенергії виробляється на теплових електростанціях (ТЕС), в яких вихідним джерелом енергії є органічне паливо.
Особливу увагу необхідно приділити видам та властивостям палива, суть яких викладена в [6, c. 29—33] та [17, c. 42—58]. Якісні показники палива характеризують його енергоресурс, який пов’язаний з собівартістю продукції. Техніко-економічні розрахунки процесів ТЕС та їх екологічні проблеми наводяться у [6, c. 33—41; 8, с. 121—130].
На атомних електростанціях частка виробітку електроенергії становить 44—45 %. Технологічні процеси викладені в [6, c. 41—51; 4, с. 229—236].
Важливу роль в виробництві електроенергії відіграють гідроелектростанції потужність яких становить 8,9 % загальної потуж­ності всіх електростанцій.
Про процеси виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС їх перспективу та ТЕП читайте в [4, c. 236—242; 6, с. 51—56; 22, с. 315—317].
Особливу увагу слід звернути на розвиток нетрадиційної енер­гетики. До нетрадиційних, відновлюваних джерел енергії, що вважаються перспективними для України, належить вітрова енер­гія, сонячна, геотермальна, біомаса, а також енергія малих водотоків [4, c. 242—256; 6, с. 56—66].
Зверніть увагу, що в сучасних економічних умовах України енергетичні витрати — одна з найсуттєвіших статей собівартості продукції, отже, і її конкурентоспроможності на світовому ринку. Тому своєчасна оцінка економічної ситуації і виконання відповідних розрахунків щодо заміни енергоносіїв на виробництві з урахуванням їх показників та ціни є визначальними ознаками успішної діяльності підприємства.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.