лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.2. Масообмінні процеси в технологіях виробництв
2.2.1. Методичні вказівки до вивчення теми
Основний зміст теми розкритий у [6, с. 137—192]. Додатково студенти можуть скористатись інформацією, викладеною в нав­чальних посібниках [13, 15 i 22]. Масообмінні процеси дуже поширені в промисловості, де вони створюють основу багатьох технологічних процесів.
Розрізняють масообмінні процеси:
а) в системі газ (пара) — рідина: випарювання, абсорбція, ректифікація;
б) в системі газ (пара) — тверде тіло: сушіння, адсорбція газів;
в) в системі рідина — тверде тіло: розчинення, екстракція, кристалізація;
г) в системі рідина — рідина: рідинна екстракція.
Слід звернути увагу на те, що в усіх галузях промисловості використовуються масообмінні процеси. Наприклад, процеси випаровування використовуються в молочній, цукровій, спиртовій, консервній, хімічній, нафтопереробній та інших галузях промисловості.
Необхідно вивчити методи та апаратурне оформлення випаровування [6, с. 137—147].
І завжди при розрахунках та підборі устаткування слід пам’я­тати, що головними критеріями є якісні та економічні показники продукції.
Наступним питанням має стати процес екстрагування, тобто процеси повного або часткового розділення суміші речовин, які мають неоднакову розчинність у різних розчинах [6, с. 147—162].
Екстрагування — це вилучення з твердої або рідкої складної речовини одного або кількох її компонентів за допомогою розчинника. Апарати, в яких відбувається екстракція, називаються екстракторами.
Необхідно знати і вміти підбирати для різних виробництв екстрактори простої конструкції [6, с. 149—151], високопродуктивні, безперервної дії з комплексною автоматизацією та комп’ютери­зацією всіх процесів [6, c. 152—155].
Наступне проблемне питання — це процеси розчинення твердих, рідких і газоподібних речовин. Необхідно усвідомити і знати послідовні стадії процесу розчинення і їхнє апаратурне забезпечення. У багатьох виробництвах використовують абсорбційні, адсорбційні та десорбційні процеси [6, c. 162—171]. Студенти повинні знати фізичні основи цих процесів, їх апаратурне забезпечення та приклади використання.
У деяких виробництвах харчової, хімічної, нафтопереробної та ін. промисловості використовують процеси перегонки та ректифікації [6, c. 171—180]. Студенти повинні знати визначення цих процесів, схеми апаратурного забезпечення та принцип їхньої ефективної роботи.
У багатьох виробництвах під час технологічної обробки проводять вилучення вологи різними способами: механічним, фізико-хімічним і тепловим. У разі застосування механічного способу чистину вологи віджимають на пресах або центрифугах. Фізико-хімічний спосіб застосовується в основному в лабораторній практиці. Найбільш поширений в виробництвах промисловості тепловий спосіб — це сушіння [6, c. 181—192].
Студенти повинні знати основи теорії та практичного використання процесів сушіння.
Необхідно також знати різні найбільш поширені способи сушіння матеріалів та їх апаратурне забезпечення.
2.2.2. Термінологічний словник
Абсорбація — процес поглинання одного або кількох компонентів газової або парової суміші рідким абсорбентом.
Абсорбована доза — кількість речовини або енергії, що поглинута одиницею маси  тіла під дією іонізуючого випромінювання. Одиниці випромінювання А. д. в SI — грей (Gy), позасистемна — рад (rad).
Адгезія (від лат adhaesio — прилипання) — міжмолярна взаємодія поверхні різних речовин, що призводить до їхнього злипання. Явище, яке проявляється в різних клеях.
Адсорбція (від лат. soorbeo— поглинаю) — процес поглинання одного або кількох компонентів із газової, парогазової або рід­кої суміші і концентруванні їх на пористій поверхні твердого тіла адсорбента.
Альтернатива (франц. alternative, від лат. alterno — змінюю, вибираю) — необхідність вибору між двома можливостями, що виключають одна одну; кожна з цих можливостей.
Альтернативний — такий, що допускає одну з двох або кількох можливостей.
Альтернативні джерела енергії — нешкідлива для довкілля енергетика: гідро-, геліо-, вітрові станції, біогазові установки, енергія морських припливів, геотермальна енергія та ін.

Біоенергетика — наука, що вивчає енергетичні процеси життєдіяльності організмів, тобто конверсію енергії хімічних зв’язків продуктів харчування в біоенергію організму.

Вторинні ресурси — сукупність матеріальних і енергетичних відходів виробництва, які можуть бути повторно використані.

Глобальний (франц. global — загальний, всесвітній, від лат. globus — куля): 1. Узятий у цілому, всебічний. 2. Поширений на всю земну кулю.
Готова продукція — вироблена підприємством продукція, яка повністю відповідає чинним стандартам і готова до реалізації.

Денатурація (від де… і лат. натура — природні якості, єство): 1. Позбавлення природних якостей. 2. Денатурація спирту — додавання до етилового спирту-сирцю невіддільних речовин, що мають неприємний запах і смак, унаслідок чого він стає непридат­ним для вживання.
Десорбція — процес виділення адсорбованої речовини із адсорбенту.
Доза (порція) — кількість речовини або енергії, яка продається в організм або в технологічний процес.

Електроенергетика — галузь промисловості, що охоплює генерацію, виробництво, передавання й використання електричної енергії.

Конвекція (лат. convectio — принесення) перенесення тепла в рідинах або газах потоками речовини, які виникають унаслідок різниці температур, отже і густини, між їхніми верхніми й нижніми шарами.
Кумуляція (лат. cumulatio — нагромадження): 1. Нагромаджен­ня в організмі людини (або в апараті) різних речовин в результаті їх тривалого вживання. 2. Концентрація енергії спрямованого вибуху.

Модернізувати (франц. modernisez) — змінювати відповідно до вимог сучасності, удосконалювати.

Норматив (від лат. normatio — впорядкування) — технологіч­ний, екологічний, економічний або інший показник норм, відповідно до якого оцінюється стан об’єкта чи будь-яка робота.

Оптимальний (від лат. optimus — найліпший) — найліпший з можливих варіантів чогось, найбільш відповідний даному зав­данню, умовам.

Перманентний — постійний, неперервний.

Ректифікація (від лат. rectificatio — випрямлення) — розділення рідких сумішей, що містять два або кілька компонентів різ­ної леткості багаторазовим випарюванням суміші й конденсацією пари у спеціальних апаратах — ректифікаційних колонах. Широко використовують у промисловості для переробки нафти, спиртів тощо. Від Р. походить назва спирту — ректифікат.

Сорбція (від лат. sorbeo — поглинаю) — вбирання твердими тілами або рідинами (сорбентами) газів, пари та розчинених речовин.
Умовне паливо — прийнята в техніко-економічних розрахунках одиниця, що служить для порівняння теплової цінності різних видів органічного палива. Теплота згоряння 1 кг твердого У. п. (або 1 м3 газу) 29,3 МДж (7000 ккал).

Фабрикат (від лат. fabricatus — виготовлений) — завершений продукт виробництва, призначений для споживання без додаткової обробки.

Хемосорбція — різновид сорбції, за якої між сорбентами і речовиною, що вбирається, утворюється міжатомний хімічний зв’язок.

Шлак (від нім. schlacke) — багатотоннажні відходи металургійного виробництва виплавки чавуну і сталі. Шлаки частково використовуються в будівництві та ін.
Шлам (від нім. schlamm — мул, твань): 1. Малорозчинні у воді сполуки або дрібні тверді частинки, що випадають в осад у деяких технологічних процесах (напр. збагачення руд). 2. Порошко­подібна проміжна речовина виробництва кольорових металів, що містить домішки благородних металів (срібла, платини та ін.).
2.2.3. Навчальні завдання
2.2.3.1. Приклад розв’язування задачі
Визначити вартість сировини для виробництва 1 t етилового спирту — С2Н5ОН з зерна, що містить 65 % крохмалю та інших екстрактних речовин.
Додаткові умови:
Ціна зерна 2,5 дол. за бушель (США). На стадії бродіння втрати зброжуючих вуглеводів 4 % і затрати їх на збільшення і роботу дріжджової маси 6 %. Густина спирту при 20°C = 790 kg/m3.
Вихід спирту із зерна розраховують за рівнянням реакції його гідролізу і рівнянням реакції спиртового бродіння. Для проведення гідролізу зерна його подрібнюють, розварюють і при заданому температурному режимі проводять ферментний гідроліз. Рівняння реакції гідролізу крохмалю С6Н10О5 можна написати в такому вигляді:

Розділивши обидві частини рівняння на п і підрахувавши їхню молярну масу, одержимо:
1.
Із рівняння спиртового бродіння маємо
2.
З другого рівняння визначаємо кількість цукрів С6Н12О6 для одер­жання 1 t спирту:

Витрати і затрати на дріжджове бродіння складуть 10 %
цукрів:

Далі за першим рівнянням визначаємо необхідну кількість крохмалю і самого зерна

Кількість зерна, необхідного для виробництва 1 t спирту:

Один бушель (США) bu (US) = 35,24 l. Визначаємо кількість бушелів зерна для виробництва 1 t спирту.
При натурі зерна (насипній вазі) ? 700 kg/m3.
Один бушель (США) = 35,24 ? 0,7 » 25 kg.
Кількість бушелів зерна, затрачених на виробництво 1 t спирту:
3170 kg : 25 » 126,8 бушелів (США).
Вартість зерна для виробництва 1 t спирту:
126,8 ? 2,5 = 315 дол.,
або в гривнях
315 ? 5,35 = 1685,3 грн.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.