лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 2. ТЕПЛОВІ І МАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ
В ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ТА ЇХ
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ


2.1. Теплопередача в промислових технологіях
2.1.1. Методичні поради до вивчення теми
Основний зміст теми розкритий у [6, с. 110—137]. Додатково студенти можуть скористатись інформацією, викладеною в нав­чальних посібниках [13, 15].
Вивчаючи питання теплових процесів, слід особливу увагу звернути на раціональне використання теплоти, для цього необхідно знати процес одержання і технологію використання теплової енергії в промисловості. Для проведення розрахунків витрат теплової енергії у виробничих процесах слід скористатися законом Фурьє та основним законом Ньютона конвективного теплообміну [6, с. 110—114].
Приклади розв’язання задач з теплових процесів наводяться в [6, с. 76—77] і в даному посібнику. В технологічних процесах промислового виробництва під час нагрівання чи охолодження сировини, матеріалів та напівфабрикатів застосовують різні теплоносії [6, с. 115—119] та теплообмінні апарати [6, с. 123—133; 13, с. 271—284]. Основні вимоги до такого типу обладнання — досягнення в теплообміннику максимального коефіцієнта теплопередачі за мінімального гідравлічного опору, надійність в роботі, зручність експлуатації, очищення та ремонту, мінімально можлива металоємність, достатня продуктивність, окрім того експлуатація має бути економічно вигідною.
Для цього студент повинен знати класифікацію теплообмінних апаратів, їхній принцип роботи та техніко-економічні показники.
У багатьох галузях народного господарства застосовується нагрівання електричним струмом [6, с. 119—122].
При цьому забезпечується рівномірне і швидке нагрівання, яке легко піддається регулюванню.
У технологічних процесах виробництва часто застосовується штучний холод [6, с. 133—137; 22, с. 205—208]. Охолодження це процес відбирання теплоти від середовища природним або штучним способом. Повинні підбирати найбільш ефективний і дешевий спосіб. Для штучного охолодження використовують такі фізичні процеси, які пов’язані зі зміною агрегатного стану речовини (наприклад аміаку).
Студенти повинні знати спрощені схеми та принцип роботи компресорних холодильних установок [6, с. 134—137]. Кожна схема установки має свої переваги та недоліки. Головне — технологічність, якість та техніко-економічна доцільність.
2.1.2. Термінологічний словник
Абсолютний нуль — початок відрахування абсолютної температури: на 273,16 K нижче потрійної точки води. Температура абсолютного нуля характеризує основний стан системи атомів і молекул речовини з найменш можливою енергією так званих нульових коливань. За абсолютної температури всі речовини, крім гелію, перебувають у твердому кристалічному стані. Практично температура абсолютного нуля є недосяжною.
Аналіз (від грецького analnsiz — розкладання на частини): 1. Метод дослідження, що полягає в мисленому або практичному розкладанні цілого на складові частини. Протилежне — синтез. 2. Економічний аналіз — оцінка стану і тенденцій розвитку економіки на макрорівні (галузі, держави) і мікрорівні (підприємств). Аналіз включає оцінку витрат за статтями собівартості продукції, прибутку, рентабельності, ціни на ресурси і продукцію, що виробляється. 3. Хімічний або спектральний аналіз — визначається лабораторними методами із розрахунками якісного і кількісного елементного складу чи хімічної структури речовини.
Атмосфера (від гр. atmoz — пара і сфера): 1. Газова оболонка планет, що утворилася в процесі їхньої еволюції. 2. Одиниця фізичної величини тиску (див. Атмосферний тиск).

Відновлювані джерела енергії — невичерпні, тобто такі, які можуть безперервно використовуватися. До них належать сонце, течія води, вітер, енергія морських припливів та ін.

Маса (лат. massa — шматок, брила) — фізична величина, яка характеризує міру інерції тіл та їхню гравітаційну взаємодію. Одиницею маси в SI є кг (kg).
Моль — одиниця ф. в. кількості речовини (mol), що дорівнює стільком структурним елементам (атомам, молекулам тощо) даної речовини, скільки атомів вуглецю є в 0,012 kg його ізотопу . Застаріле поняття М — те саме, що грам-молекула.
Молярна маса — фізична величина, визначальне рівняння якої є відношення маси речовини до її кількості. Розмірність М. м. . Молярна маса в SI вимірюється в кілограмах на моль (kg·mol-1).
Молярний об’єм газу за нормальних умов  — стала фізико-хімічна величина, яка дорівнює 2,24·10-2m3·mol-1.

Новація (від лат. novo — оновлюю) — оновлення, заміна застарілих технологій новими (у виробництві), застарілих зобов’я­зань — новими (у праві).
Параметр (від гр. parametrew — вимірюю, розмірюю): 1. Величина, що зберігає стале значення за певних умов. 2. Величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму пристрою, процесу, устаткування тощо.
Процес (від лат. processus — просування уперед): 1. Послідов­на зміна предметів, явищ, параметрів, що відбуваються за відповідних умов закономірним порядком.
Регламент (від лат. regula — правило): 1. Р. технологічний — основний технічний документ, який визначає режим і порядок проведення операцій технологічного процесу, характеристики сировини і продукції, засоби техніки і техніки безпеки, санітарно-гігієнічні та екологічні норми. 2. Р. сукупність процедурних правил, що визначають порядок проведення сесій, засідань, нарад, зборів тощо.
Ресурси (від лат. resurgo — піднімаюсь, піднімаюсь знову) матеріальні засоби, запаси сировини, матеріалів, інші цінності, кошти, що їх у разі потреби можна використати (наприклад, природ­ні ресурси, економічні ресурси).
Система (від гр. snsthma — утворення): 1. Сукупність принципів, покладених в основу певного вчення (систематичні знання). 2. Сукупність взаємозумовлених об’єктів чи явищ, що становить єдине ціле. 3. Сукупність частин, зв’язаних спільною функцією (наприклад серцево-судинна система).
Теплота згоряння — фізична величина, що характеризує кількість енергії, яка виділяється під час згоряння певної маси чи об’єму речовини (палива). У Міжнародній системі одиниць (SI) одиниця питомої теплоти згоряння дорівнює джоулю на кілограм J/kg. Питома теплота згоряння умовного палива 29,3 МJ/kg.
Техно… (від гр. tecoh — майстерність) — у складних словах відповідає поняттю «технологічний», «техноекономічний» тощо.
Технологія промислова — економічна категорія, що відображає економічно доцільний процес переробки предмета праці технічно доступними засобами виробництва для отримання споживної вартості за умов дотримання встановлених екологічних норм забруднення навколишнього середовища.

Фізична величина — характеристика об’єкта чи явища матеріального світу, яку можна виміряти (наприклад, довжина, маса, температура та ін.). Кількісну характеристику ф. в. називають її розміром. Фіксована за розміром міра певної ф. в. є її одиницею (наприклад, метр, кілограм, градус та ін.). У науці та практиці різ­ні ф. в. поєднано в системи, котрі складаються з основних і похідних одиниць, зв’язок між якими відображається через їхні розмірності (літерними символами у вигляді математичного співвідношення). Сучасна міжнародна система ф. в. «System International d’Units», абревіатура якої SI (слід читати: ес-і).
2.1.3. Завдання для перевірки знань
2.1.3.1. Питання для вивчення теми

  • Назвіть виробництва, в яких застосовують теплові процеси.
  • Закон Фур’є про передачу теплоти теплопровідністю.
  • Конвенція — як процес розповсюдження теплоти.
  • Теплоносії в процесах нагрівання і охолодження матеріалів.
  • Виробництва, які застосовують економічно вигідні способи нагрівання електричним струмом.
  • Види кожухотрубних теплообмінників, принцип роботи і сфера їх застосування.
  • Пластинчаті теплообмінники, принцип їх роботи і виробництва, на яких вони використовуються.
  • Фізичні основи отримання холоду.
  • Процеси та апаратурна схема компресорного охолодження камер безпосередньо випаровуванням аміаку. Переваги і недоліки цього способу.
  • Процеси і апаратурна схема компресорного охолодження об’єктів розсолом. Приклади його використання.

2.1.3.2. Тести
1. У теплообмінних апаратах процес передачі теплоти проходить:
а) теплопровідністю;
б) конвекцією;
в) теплопровідністю і конвекцією.

2. Коефіцієнт теплопровідності міді більший від коефіцієнта теплопровідності нержавіючої сталі:
а) в два рази;
б) в п’ять разів;
в) в десять разів;
г) в дев’ятнадцять разів;
д) в тридцять разів.

3. Коефіцієнт теплопровідності алюмінію більший від коефіцієнта теплопровідності нержавіючої сталі:
а) в два рази;
б) в п’ять разів;
в) в десять разів;
г) в двадцять разів;
д) в двадцять п’ять разів.

4. Коефіцієнт теплопровідності заліза більший від коефіцієнта теплопровідності нержавіючої сталі:
а) в два рази;
б) в два з половиною рази;
в) в три рази;
г) в три з половиною рази;
д) в п’ять разів.

5. Найбільш розповсюджений промисловий теплоносій:
а) нагріте повітря;
б) гаряча вода;
в) насичена водяна пара;
г) димові гази.

6. Найбільш розповсюджені теплообмінники у всіх галузях промисловості:
а) з оболонковою поверхнею нагріву;
б) кожухотрубні;
в) пластинчаті;
г) труба в трубі.

7. Економічно вигідніша холодильна система:
а) з розсольним охолодженням;
б) з безпосереднім випаровуванням хладоагента.

8. Більша кількість теплоти:
а) 3600 кДж;
б) 10 кВт·год;
в) 430 ккал.

9. Найменша кількість теплоти:
а) 1800 кДж;
б) 5 кВт·год;
в) 215 ккал.

10. Економічно вигідніше придбати вугілля для ТЕС з теплотворною властивістю:
а) 600 ккал/кг;
б) 23 МДж/кг.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.