лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У 2000 році експорт товарів та послуг збільшився на 18,8 %, імпорт — на 16,6 %, у 2001 році — на 11,6 % і 13 % відповідно, у 2002 році експортовано товарів на суму 17957,1 млн дол. США, а імпортовано — на 16976,8 млн дол. США.
Найбільш відчутно виробництво збільшилось у галузях промисловості, що спеціалізуються на виробленні кінцевого продукту споживчого призначення: харчовій, та целюлозно-паперовій і поліграфічній промисловості (на 18,2 %), машинобудуванні (18,8 %), деревини та виробів з неї (28,5 %), легкій промисловості (13,8 %), виробництві будівельних матеріалів (11,4 %).
Разючі зміни відбулися у розвитку харчової промисловості, яка демонструє переваги ефективної ринкової економіки, орієнтованої на потреби людини. У торговельній мережі на вітчизняну продукцію нині припадає майже 94 % продовольчого товарообігу. Асортимент і якість харчових продуктів вітчизняних виробників наближається до західного рівня. Результати аналізу частки промис­ловості в економіці України показано в табл. 1. Характеристика основних показників розвитку промисловості наведена в табл. 2.

Таблиця 1

ЧАСТКА ПРОМИСЛОВОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ, %

 

1985

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Валова додана вартість промисловості в загальному обсязі валової доданої вартості

36,0

34,6

31,0

28,4

29,8

32,8

31,4

30,6

34,4*1

Основні засоби промисловості

33,4

32,4

31,5

30,2

29,7

31,1

31,2

32,2

34,0

34,0*1

Обсяг промислової продукції у загальному випуску (в основних цінах)

 

50,7

47,4

44,2

41,9

43,3

46,5

47,0

48,7

49,0*1

Частка промислового персоналу*2

30,6

30,4

27,6

27,1

27,0

27,4

27,2

25,2

29,5

29,2

*1 Попередні дані.
*2 У 1985—2000 рр. — промислово-виробничого персоналу, з 2001 р. — штатних працівників, зайнятих у промисловості.


Таблиця 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ***

 

1985

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

млн крб

млн грн

Основні засоби промисловості на кінець року (у фактичних цінах), млн

125301

153362

34153

255486

257069

256196

261313

267080

311089

320631*1

Загальний обсяг промислової продукції (у фактичних цінах), млн

142458

166874

58824

73321

75061

82889

107537

144483

184276

202688

Рентабельність опе­раційної діяльності промислових підприємств*2, відсотків

13,7

16,8

16,6

8,9

5,7

6,3

9,1

4,8*3

3,7*3

2,6*3

Частка збиткових підприємств, відсотків

8

2

12

30

45

54

52

43*3

41*3

42*3

Середньорічна кількість працівників у промисловості*4, тис.

7534

7100

5035

4642

4273

4142

3932

3445

3811

3578

Середньомісячна заробітна плата у промисловості*4

202

278

89

153

174

184

217

310

406

485

*1 Попередні дані.
*2 У 1985—1999 рр. рентабельність продукції промислових підприємств, крім малих підприємств.
*3 З урахуванням малих підприємств.

  *4 У 1985—2000 рр. — промислово-виробничого персоналу, з 2001 р. — штатних працівників, зайнятих у промисловості.Виробництво продукції промисловості у 2002 р., відсотків
Найбільш інвестиційно привабливими серед галузей промисловості є:

  • харчова промисловість та переробка сільскогосподарської продукції 817,8 млн дол. США (19,5 % загального обсягу інвестицій).
  • машинобудування (виробництво машин, транспортного та електронного устаткування) 335,4 млн дол. США.
  • транспорт — 294,8 млн дол. США, ін.

Сучасна промислова політика трансформувалася у політику високої якості продукції — створення конкурентоспроможної промисловості. І тут головне створювати і впроваджувати в виробництво нові технології і інновації, породжені сучасним НТП. Завдяки створенню сприятливого наукового, індустріально-фінансового середовища, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів, державної підтримки національних інноваційних і технологічних лідерів у період до 2010 року планується провести реконструкцію та оновлення основних фондів значної частини підприємств машинобудівної та металообробної, хімічної та нафтохімічної, паливно-енергетичного і металургійного комплексів, промисловості будівельних матеріалів, транспорту та агропромислового комплексу.

Національні підприємства будуть розробляти нові технології, нові види виробів, що дадуть змогу розвивати економіку та завойовувати нові ринки збуту. Свідомо проводячи наступальну інноваційну стратегію, можна розвинути будь-яку технологію до світового рівня.
Основна форма прояву наступальної інноваційної стратегії промислових підприємств — це безупинне підвищення технічного рівня, вдосконалення якісного стану їхньої виробничої бази. Будучи стрижнем науково-технічного прогресу, інновація являє собою техніко-економічний процес — упровадження винаходів, ідей, наукових розробок приводить до створення кращих за властивостями, нових видів продукції та нових технологій. Ефективність техніки, технології і науки величезною мірою залежить від правильного вибору, оцінки і впровадження найважливіших інновацій. Підвищуючи інвестиційний і технологічний рівень за допомогою заміни морально і фізично застарілого облад­нання, технічного переозброєння, підприємства домагаються цим підвищення продуктивності праці і виробництва (збільшення обсягів виробництва продукції), підвищення її якості тощо.
У промислово-розвинутих галузях України інноваційний розвиток перетворився в необхідний елемент і засіб економічного зростання.
Метою інноваційної стратегії держави є створення найсприятливіших умов для технічного і технологічного розвитку виробництв.
Майбутнє промислових підприємств залежить від економічної доктрини країни, від створення державою умов для їхнього технічного вдосконалення і розвитку. Необхідно зазначити, що вчені проаналізували і підкреслили, про колосальний вплив нової техніки в довгостроковій перспективі приводить до того: що кожний карбованець, вкладений у розроблення, розвиток і впровадження нової техніки і технології, дає 3—4 карбованці приросту національного доходу.
Керуючись цими пріоритетами в галузі технологічних процесів промислового виробництва і володіючи методами менеджмен­ту, фахівці можуть обґрунтувати відповідний вибір технологічного рішення проекту будівництва, реконструкції чи експлуатації підприємства.
За змістом матеріал посібника адаптовано до основних понять з теорії і практики організації сучасних промислових виробництв з урахуванням науково-революційного розвитку фундаментальних природничих наук і технічного прогресу економічної діяльності.
Значну увагу приділено техніко-економічному аналізу матеріальних і енергетичних балансів виробництв для визначення ефективності технологічних процесів.
Матеріал викладено із залученням кількісних характеристик взаємозумовлених природничих законів і сучасних міжнародних систем фізичних величин (SI) та номенклатури речовин (IUPAC).
У першому розділі посібника наведено застосування в підприємницькій діяльності міжнародної системи вимірювання (SI) та номенклатури речовин (IUPAC).
У другому розділі описано закономірності теплових і масообмінних процесів у промислових технологіях
У наступних розділах описані сучасний стан і перспектива розвитку промисловості. Промисловість України налічує десятки галузей, із яких основними є паливно-енергетична, металургійна, машинобудівна, хімічна, будівельна, харчова та ін., які виробляють товар для задоволення потреб внутрішнього ринку та експорту.
На початку кожного розділу посібника наводиться характеристика і стратегія розвитку вище перерахованих галузей з широким використанням ілюстративного матеріалу (діаграм і таблиць), який допомагатиме студентам ліпше сприймати та засвоювати техніко-економічні показники промисловості і бачити їх перспективу. Деяка цифрова інформація використовувалася тільки для ілюстрації сучасних тенденцій зростання виробництва в основних галузях народного господарства України.
Далі в кожному розділі наводиться план семінарського заняття, питання на тему, розв’язання задачі та термінологічний словник.
Додані до кожного розділу приклади рішення задач, задачі для самостійного розв’язання, питання і тести для вивчення кожної теми.
Викладення навчального матеріалу, методичних вказівок до його опрацювання і приклади розв’язання задач дають змогу самостійно опрацювати матеріал дисципліни «Технологічні процеси галузей промисловості».
Користуючись нашим посібникам з цього курсу, студенти повинні навчитись не тільки розуміти і знати технологічні процеси і техніко-економічні показники виробництв, а й отримати конкрет­ні знання (інструментарій) для кількісного визначення технологічних факторів та ефективності їхнього впливу на конкретні види економічної діяльності.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.