лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологічні процеси галузей промисловості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

 

 

 

 

Технологічні процеси галузей промисловості

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За науковою редакцією А. Т. Соколовського
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 


ББК 30.6                                                                                               
С 38                                                                                               
Авторський колектив
А. Т. Соколовський, В. В. Афтанділянц, О. М. Коваленко,
В. В. Казарцев, С. В. Гарбуз, Л. М. Загородська

Рецензенти
Л. О. Орлов, д-р техн. наук, проф.
(Національний університет харчових технологій)
Ф. Г. Фабуляк, д-р хім. наук, проф., академік АН України
(Національний технічний університет України «КПІ»)
Редакційна колегія факультету економіки та управління
Голова редакційної колегії А. П. Наливайко, д-р екон. наук, проф.
Відповідальний секретар Н. М.Євдокимова, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії: Т. В. Омельяненко, канд. екон. наук, доц.; В. М. Лавриненко, канд. екон. наук, доц.; Г. О. Пухтаєвич, канд. екон. наук, доц.; І. М. Репіна, канд. екон. наук, доц.; О. М. Мельник, д-р екон. наук, проф.; В. Є. Москалюк, канд. екон. наук, доц.; B. I. Кириленко, канд. екон. наук, доц.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2445 від 18.11.04

Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В., Коваленко О. М. та ін.
С 38       Технологічні процеси галузей промисловості: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За наук. ред. А. Т. Соколовського. — К.: КНЕУ, 2006. — 236 с.
ISBN 966–574–814–9

У посібнику викладено розгорнуту програму курсу «Технологія процесів галузей промисловості», міжнародна система фізичних величин і номенклатури речовин стосовно техніко-економічного аналізу матеріальних і енер­гетичних показників технологічних процесів виробництв промисловості.
Описується сучасний стан і перспектива розвитку основних галузей про­мисловості. Наведено приклади рішення задач і задачі для самостійного роз­в’язання.
Розроблено питання, термінологічні словники, тестові завдання.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей широкого профілю, які вивчають курси «Технологічні процеси галузей промисловості», «Системи технологій промисловості», «Науково-технічний прогрес», «Техніко-економічний аналіз виробництв промисловості» тощо.
Може стати в пригоді для вивчення загальнотехнічних та економічних курсів різних галузей промисловості.
Запропонований посібник сприятиме самостійному вивченню і засвоєнню студентами навчальних програм виробничо-економічного змісту і сучасних системно-інтегрованих природничо-технологічних знань.

ББК 30.6

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

©  А. Т. Соколовський, В. В. Афтанділянц,
О. М. Коваленко та ін., 2006
ІSBN 966–574–814–9                                          © КНЕУ, 2006

Навчальне видання

СОКОЛОВСЬКИЙ Антон Теодорович
АФТАНДІЛЯНЦ Віра Вікторівна
КОВАЛЕНКО Олена Миколаївна та ін.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За науковою редакцією А. Т. Соколовського

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.