лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Тема 15. Зобов’язання з договору.
класифікація договорів
Поняття договору за римським правом. Сторони в договорі (контрагенти). Предмет договору. Види договорів. Контракти. Система контрактів. Угоди, що не були контрактами. Забезпечення контрактів судовим захистом. Пакти. Укладення пакту. Звільнення від відповідальності за невиконання пакту. Види контрактів. Вербальні. Літеральні. Консенсуальні. Реальні.
Групи контрактів. Безіменні контракти. Договори суворого права. Договори доброї совісті. Односторонні та двосторонні договори. Платні та безоплатні договори.
Умови чинності договорів. Законність. Волевиявлення сторін. Наявність правоздатності та дієздатності у сторін. Дотримання форми волевиявлення. Визначення предмета договору. Реальне виконання дій, що становлять предмет договору.
Воля та її вираз. Конклюдентні дії. Відповідність зовнішнього виразу волі внутрішньому наміру сторін. Помилка (error) стосовно характеру договору (error in negotio) та стосовно сторони договору (error in persona). Помилка в предметі договору (error in corpore). Помилка в мотиві. Обман (dolus). Примус.
Зміст договору. Dare, facere, praestare. Умови договору. Істотні, звичайні, випадкові умови. Термін (dies). Види термінів: термін, з якого починає діяти договір (dies a quo), і термін, настання якого припиняло дію договору (dies ad quem).
Умови договору. Відкладальні та скасувальні умови. Мета укладання договору (кауза).
Укладення договору. Оферта. Акцепт. Особиста присутність сторін. Укладення через представника.
Тема 16. Пакти
Поняття та види пактів. Пакти, як неформальні договори. Захист у преторському едикті.
Негативна форма захисту (тільки відповідачу). «Голі пакти» (pacta nuda). Pacta vestita («одягнені пакти»). Pacta adiecta — пакти, приєднані до договору, що захищався позовом. Порушення приєднаних пактів. Приєднання додаткового пакту. Випадки захисту додаткового пакту.
Pacta praetoria — пакти, що отримали захист від претора. Підтвердження боргу (constitutum debiti). Зміна договору при укладенні constitutum debiti. Три категорії пактів (receptum). Угода з третейським суддею. Угода із власником корабля, готелю, постоялого двору про зберігання речей подорожнього. Угода з банкіром про сплату третій особі певної суми.
Pacta legitima — пакти, що отримали імператорський захист закріпленням в імператорських законах. Неформальна угода про дарування (pactum donationis). Угода осіб, між якими є спір відносно права (compromissum).
Тема 17. Зобов’язання нібито з контракту
Поняття та види зобов’язань нібито з контракту (quasi ex cont­ractu). Відсутність договору між сторонами. Суть зобов’язання.
Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio). Gestor. Dominus. Позови на випадок ведення чужих справ. Елементи зобов’язання. Ведення чужих справ. Відсутність зобов’я­зання гестора перед хазяїном справи. Ведення справ за рахунок хазяїна справи. Зобов’язання сторін. Дбайливе ставлення до чужої справи. Обов’язок прозвітувати за виконану справу. Відповідальність гестора за казус.
Зобов’язання з безпідставного збагачення. Загальні підстави збагачення. Позов для витребування безпідставного збагачення. Кондикційний позов (condictio). Види кондикційних позовів. Позов про повернення певної грошової суми. Позов про повернення певної речі. Позов про повернення іншого збагачення. Основні категорії зобов’язань із безпідставного збагачення. Позов про повернення неналежно сплаченого. Позов про повернення отриманого з певною метою, якщо вона не досягнута. Позов про повернення отриманого внаслідок крадіжки.
Тема 18. Зобов’язання з деліктів
та нібито з деліктів
Поняття приватного делікту. Відмінність приватного делікту від злочину. Система деліктних зобов’язань. Суб’єктивна вина, як необхідна умова для визнання приватного делікту. Структура приватного делікту. Об’єктивна шкода, заподіяна протизаконною дією однієї особи іншій. Вина особи, що здійснила протизаконну дію. Визнання протизаконної дії деліктом. Особливості приватних деліктів.
Види деліктів. Iniuria: два значення цього терміна. Особиста образа, її види. Пошкодження кінцівок людського тіла. Пошкодження внутрішніх кісток. Інші особисті образи. Furtum (крадіжка). Крадіжка користування річчю. Крадіжка володіння. Покарання злодія в стародавньому праві. Damnum iniuria datum (неправомірне пошкодження або знищення чужих речей). Закон Аквілія.
Зобов’язання нібито з деліктів (quasi ex delicto). Квазіделікти, як зобов’язання за неправомірне заподіяння майнової шкоди. Види зобов’язань нібито з деліктів.


ЧАСТИНА П’ЯТА

СПАДКОВЕ ПРАВО

Тема 19. Поняття та види спадкоємства
Загальні положення про спадкоємство. Поняття спадкоємства. Види спадкоємства. Характерні особливості римського спадкового права. Стадії процесу спадкоємства. Відкриття спадщини. Вступ у спадщину.
Спадкування за заповітом. Заповіт. Структура заповіту. Призначення спадкоємця. Відкази (легати). Заповіт, як одностороння угода. Умови дійсності заповіту. Здатність укладати заповіт. Фор­ма заповіту. Персональне призначення спадкоємця. Підпризначення спадкоємця. Заповідальне покладання. Обов’язкова частка ближчих родичів.
Спадкування за законом. Реформування порядку спадкоємства в новелах Юстиніана. Класи спадкоємців. Спадкова трансмісія. Черги спадкування.
Тема 20. Прийняття спадщини. легати
та фідеікоміси
Прийняття спадщини та його наслідки. Виморочна спадщина. Спадщина, «що лежить». Вступ у спадщину. Отримання прав та обов’язків при вступі у спадщину. Відповідальність по боргах у розмірі спадщини. Пільга відокремлення. Погашення взаємних зобов’язань при прийнятті спадщини.
Поняття та види легатів (legata). Сингулярний характер правонаступництва легатарія. Види легатів: per vindicationem, per damnationem.
Порядок отримання легатів. Умови, що враховувалися при отриманні легатів. Dies legati cedens. Dies legati veniens. Порядок обмеження легатів. Обмеження легатів більше 1000 асів. Закон Фальцидія. Quarta Falcidia.
Фідеікоміси (fideicomissa). Позовний захист фідеікомісів у рес-
публіканський період. Невід’ємне право спадкоємця на чверть спадщини.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.