лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЧАСТИНА ДРУГА

 

РЕЧОВЕ ПРАВО

Тема 6. Речі та їх класифікація
Поняття речей. Класифікація речей. Речі природного походження (раб, тварина, земля, вода). Речі, штучно створені (будинок, прикраси, гроші). Речі матеріального світу. Речі в обігу та вилучені з обігу (res in commercio та res extra commercium).
Речі манципні та неманципні (res mancipi та res nec mancipi). Ритуал «mancipatio». Повний перелік манципних та неманципних речей. Речі індивідуальні (species) і родові (genera). Замінні та незамінні речі. Частковий ступінь індивідуалізації речі. Споживчі (res quae usu consumuntur) та неспоживчі речі (res quae usu non consumuntur). Подільні та неподільні речі.
Можливість юридичного поділу речі. Речі прості та складні. Складені речі. Плоди. Послуги залежних осіб (mercedes). Рента з земельних ділянок (pensiones). Проценти з капіталу (usure). Речі тілесні та безтілесні.
Тема 7. Володіння
Поняття та види володіння. Володіння в точному розумінні (possessio). Тримання речі (detentio). Розмежування володіння та тримання. Елементи володіння: corpus possessionis (предмет володіння) і animus possessionis (намір володіти).
Право володіння (ius possidendi). Законне та незаконне володіння. Види незаконного володіння. Володільницький захист. Похідне володіння та його особливості. Встановлення і припинення володіння. Особливості встановлення факту володіння та наміру особи. Causa possessionis. Способи встановлення володіння. Захоплення нічийної речі (occupatio). Передача речі (traditio). Фактичний та абстрактні шляхи передачі речі. Traditio longa manu — передача довгою рукою. Traditio symbolica — символічна передача. Traditio brevi manu — передача короткою рукою. Сonstitutum possessorium — передача animus possessionis.
Захист володіння. Три типи володільницьких інтердиктів: in­terdicta adipiscendae, retinendae, recuperandae possessionis — інтердикти для отримання, збереження та поновлення володіння. Публіціанський позов — actio in rem publiciana.
Тема 8. Право власності
Поняття та зміст права власності. Елементи права власності. Право володіння. Право користування. Право розпорядження. Право одержувати прибутки. Право захисту.
Види власності. Квіритська власність. Преторська власність. Фікція. Власність перегринів. Ius in commercio. Провінційна влас­ність. Державний земельний фонд. Земля, що залишалася у корис-
туванні підкорених народів. Спільна власність. Ідеальна і реальна частки співвласників. Рівність прав співвласників. Пріоритетне право придбання частки в спільній власності. Спільна сумісна та спільна дольова власність.
Підстави виникнення та припинення права власності. Первісні та похідні способи набуття права власності. Загарбання нічийних речей. Переробка речей. Набуття права власності за давністю. З’єднання і змішування речей. Конфіскація. Умови набуття права власності. Підстави припинення права власності. Загибель речі. Відмова власника від права на річ. Втрата права власності на річ. Способи захисту права власності. Віндикаційний позов (rei vin­dicatio). Негаторний позов (actio negatoria).
Тема 9. Права на чужі речі
Поняття та види прав на чужі речі. Поняття сервітуту. Поділ сервітутів на земельні та особисті. Юридичні наслідки встановлення сервітутного права на річ.
Міські та сільські сервітути, як різновиди земельних. Дорожні сервітути. Водні сервітути. Пасовищні сервітути. Право спирати будівлю на стіну сусіда. Право вбудувати балку в стіну сусіда. Право виду. Право світла та інші різновиди сервітутів. Узуфрукт і узус. Емфітевзис та суперфіцій. Зміст емфітевзису. Право відчуження емфітевзису. Зміст суперфіція та право його відчуження. Захист суперфіція та емфітевзису.
Заставне право. Призначення та основні риси заставного права. Форми застави. Фідуціарна застава (fiducia cum creditore). Руч­ний заклад (pignus). Іпотека (hypotheca). Особливості встановлення заставного права та підстави його припинення.
ЧАСТИНА ТРЕТЯ

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Тема 10. Поняття та види зобов’язань
Поняття зобов’язання (obligatio). «Правові кайдани». Закон Петелія. Позбавлення особистої відповідальності за борги. Кредитор та боржник, як сторони в зобов’язанні. Групи дій для виникнення зобов’язання: дати (dare), зробити (facere), надати (praestare). Натуральні зобов’язання.
Засоби примусу боржника до виконання своїх обов’язків. Позов (actio) та примусове стягнення. Правові наслідки натуральних зобов’язань. Підстави виникнення зобов’язань. Види зобов’язань. Delicta privata (приватні правопорушення). Cri-mina (злочини).
Розподіл на договірні та позадоговірні зобов’язання. Цілі зобов’язань. Санкції та міра відповідальності. Система підстав виникнення зобов’язань: з договору; з делікту; нібито з контракту (quasi ex contractu); нібито з делікту (quasi ex delicto).
Тема 11. Сторони в зобов’язанні
Особистий характер зобов’язань. Зв’язок між особою кредитора і особою боржника. Відсутність права на позов у третіх осіб. Неможливість укладення зобов’язання через представ-
ника. Неможливість заміни сторін у зобов’язанні в період республіки.
Заміна осіб у зобов’язанні в період принципату. Успадковування обов’язків по зобов’язаннях. Новація (novatio). Порядок проведення новації. Перепони для проведення новації. Ведення справи через представника (cognitor). Отримання боргу представ­ником на власне ім’я. Цесія (cessio). Цедент. Цесіонарій.
Вади механізму цесії. Можливість скасування цесії в односторонньому порядку. Припинення цесії по смерті цедента. Повідом­лення боржника про здійснення цесії (denuntiatio). Обмеження щодо здійснення цесії. Можливість переводу боргу на третю особу. Умови переводу боргу.
Зобов’язання з множинністю сторін. Подільні та неподільні зобов’язання. Види солідарності виконання. Вибіркова солідарність. Кумулятивна солідарність. Форми солідарності в римському праві. Кореальні зобов’язання (obligatio correalis).
Тема 12. Виконання зобов’язань
та відповідальність за невиконання
або неналежне їх виконання
Виконання зобов’язань. Безпідставна відмова кредитора від прийняття виконання зобов’язання. Вимоги для звільнення борж­ника від кредитора.
Необхідність виконання зобов’язання боржником особисто. Повне виконання. Випадки прийняття часткового виконання. Заміна виконання (datio in solutum). Здійснення виконання особі, здатній його прийняти. Види осіб, що здатні прийняти виконання. Належне місце виконання (locus solutionis). Виконання зобо­в’язання у визначений термін. Дострокове вико-
нання.
Прострочення виконання (mora). Види прострочення виконання. Прострочення боржника (mora debendi). Випадки визнання боржника таким, що прострочив виконання. Нагадування з боку кредитора (interpellatio). Наслідки прострочення боржника. Постійність боргу (perpetuatio obligationis). Значення постійності боргу. Проценти за прострочення. Припинення прострочення. Процедура очищення прострочення (purgare morae). Прострочення кредитора (mora accipiendi). Наслідки прострочення кредитора. Цілі встановлення прострочення кредитора.
Неможливість виконання та відповідальність за неї боржника. Непереборна сила (vis maior). Неможливість виконання з вини боржника. Підстави для притягнення боржника до відповідальності. Умисел (dolus). Необережність (culpa). Груба необережність (culpa lata) і легка необережність (culpa levis).
Тема 13. Гарантії виконання зобов’язання
Поняття гарантій виконання зобов’язання. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язання. Роль гарантій виконання зобов’язань. Два підходи до забезпечення виконання зобов’язань. Повна влада над членами сім’ї боржника. Особиста відповідальність за зобов’язанням. Особисті та реальні гарантії зобов’язань. Гарант. Застава.
Особисті гарантії (поручительство). Adpromissio — додаткова стипуляція третьої особи. Різновиди стипуляції: sponsio (від spondeo — урочисто обіцяю), fidepromissio (від fidepromitto — обіцяю по совісті) та fideiussio (від fideiubeo — ручаюсь). Стипуляція для римських громадян. Стипуляція для перегринів. Предмет стипуляції. Розмір відповідальності поручителя. Права декількох гарантів.
Реальні гарантії виконання зобов’язання. Найстаріший вид застави — nexi datio. Фідуціарні угоди з боржником (fiducia cum creditore). Скасування nexi datio. Pignus (ручний заклад). Іпотека (hypotheca).
Тема 14. Припинення зобов’язання
Виконання (solutio). Заміна виконання (datio in solutum). Спірність думок щодо заміни виконання. Значення заміни виконання за Юстиніана.
Прощення боргу. Причини прощення боргу. Дві форми прощення боргу: pactum de non petendo та transactio. Відмова від стяг­нення за зобов’язанням без будь-яких додаткових умов. Домовленість сторін про різноманітні взаємні поступки. Мирова угода.
Зарахування (compensatio). Скасування практики судового визначення зарахування. Обов’язок судді вчинити зарахування. Зарахування вимог різного роду. Здійснення оцінки вимог для визначення суми зарахування.
Конкуренція підстав (concursus causarum). Отримання кредитором належного йому з боржника від третьої особи не безоплатно. Aestimatio (виплата вартісного еквівалента майна).
Злиття зобов’язань (confusio). Випадки, коли одна особа за одним зобов’язанням є водночас і кредитором, і боржником. Юридичні наслідки злиття.
Новація (novatio). Реквізити новації. Заміна будь-якого еле-
мента в попередньому зобов’язанні (aliquid novi). Намір здійснити новацію (animus novandi).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.