лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Принципи і види контролю знань студентів

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з вищого навчального закладу і видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.
За умови правильної організації контроль знань слугує навчальним, виховним, організаційним, розвитковим, методичним та іншим цілям.
Контроль знань будується на таких основних принципах:

 1. перевірка і оцінка знань студентів мають відображати
  рівень засвоєння знань та заохочувати студентів до нових успіхів;
 2. перевірка і оцінка знань мають проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;
 3. перевірка та оцінка знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів студента;
 4. диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктив­ними заздалегідь визначеними критеріями;
 5. оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і кількості засвоєних знань, умінь і навичок.

Контроль знань здійснюється у вигляді:
1) поточного контролю знань студентів;
2) підсумкового контролю знань студентів.
Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студента протягом семестру повинен:

 1. допомагати студентові в організації його роботи;
 2. привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;
 3. виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що заважають виконувати навчальну програму;
 4. заохочувати активність студента та його інтерес до вивчення дисципліни;
 5. виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;
 6. виявити недоліки і прогалини у знаннях та способи їх усунення;
 7. виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними напрямами:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;
 2. виконання завдань для самостійного опрацювання;
 3. виконання модульних завдань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.
Результати оцінювання поточної роботи студента в семестрі є підставою для заліку.
Умовою виставлення заліку для студентів денної та вечірньої форм навчання є одержання не менше 20 балів, в яких обов’яз­ково мають бути представлені всі об’єкти контролю.
Умовою одержання заліку для студентів заочної форми навчання є виконання модульних завдань.
Порядок оцінювання поточної роботи
студента в семестрі
Для денної та вечірньої форм навчання
Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи, — 40
Об’єкти контролю:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях — до 15 балів;

включає:

 1. систематичність підготовки до семінарських занять та участі в їх проведенні;
 2. активність на семінарських заняттях;
 3. результативність роботи на семінарських заняттях;
 4. виконання завдань для самостійного опрацювання — до
  10 балів;

включає:

 1. виконання індивідуальних завдань (рефератів тощо);
 2. підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення;
 3.  виконання модульних завдань — до 15 балів;

включає 2 модулі.
Якщо студент не набрав 20 балів (в яких обов’язково мають бути представлені всі об’єкти контролю) (1.+2.+3.), він не одержує заліку.

Для заочної форми навчання

Об'єкти контролю:

 1. виконання модульних завдань (2 блоки по 2 завдання).

За результатами виконання цих завдань студент набирає відповідну кількість балів (до 40). За умови набрання не менше 20 балів студент одержує залік.
Підсумковий контроль знань студентів включає результати оцінювання поточної роботи, семестрові, курсові, державні іспити та заліки. Метою підсумкового контролю знань є визначення справжнього рівня і змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Підсумковою формою контролю знань з даної дисципліни є залік.
Програмні питання, що складають зміст дисципліни, доводяться до студентів на початку навчального семестру.
Передумовою для складання заліку з дисципліни є поточна робота в семестрі, яка оцінюється в межах до 40 балів.
Залік як форма підсумкового контролю знань виставляється за результатами оцінювання поточної роботи в семестрі. Умовою одержання заліку є виконання всіх обов’язкових завдань та модульного контролю знань і одержання не менше 20 балів за поточну роботу в семестрі. Студент, який за семестр не набрав 20 балів у процесі поточної роботи, не одержує заліку і має заборгованість з даної дисципліни, яку погашає відповідно до встановлених норм.
Студенти заочної форми навчання одержують залік за результатами модульного контролю знань, що здійснюється відповідно до розкладу заліково-екзаменаційної сесії.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.