лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

 

Тема 1. Поняття, система
та предмет римського права
Поняття римського права. Ius civile (цивільне право). Ius gentium (право народів). Ius praetorium (преторське право). Закони ХІІ таблиць. Замкнутий характер цивільного права Стародавнього Риму. Претор для перегринів.
Система римського права. Ius privatum (приватне право). Ius publicum (публічне право). Система римського публічного права. Система римського приватного права. Предмет римського права. Правовідносини між римлянами та мешканцями інших територій, що входили до складу Римської держави. Правове положення віль­них людей. Раби. Нерівність членів родини.
Періоди розвитку римського права. Архаїчний період (753—367 рр. до н. е.). Період республіки (367—17 рр. до н. е.). Принципат (17 р. до н. е. — 235 р. н. е.). Абсолютна монархія (235 р. — 565 р.). Інститут власності. Договірні відносини. Елементи права власності. Право володіння. Право користування. Право розпорядження. Обтяжливий формалізм римського права. Вираз законів, як божої волі. Претори. Діяльність юристів.
Тема 2. Джерела римського права
Різноманітні значення терміна «джерело права». Поняття та види джерел права. Джерела змісту. Джерела правоутворення. Джерела пізнання. Закони XII таблиць. Юридичні пам’ятки. Твори римських юристів. Твори римських істориків. Твори римських ораторів, письменників, сатириків, філософів тощо. Гераклейська таблиця. Corpus inscriptionum lati­narum (Звід латинських написів). Епіграфіка. Папіруси. Звичаєве право.
Ius scriptum (писане право). Ius non scriptum (неписане пра-
во). Mores maiorum (звичаї предків). Usus (звичаєва практика). Commentarii magistratuum (звичаї, що склалися в практиці ма-
гістратів). Закони (leges). Lex Poetelia (закон Петелія). Lex Aquilia (закон Аквілія). Lex Falcidia (закон Фальцидія). Сенатусконсульти (senatusconsulta). Конституції. Едикти. Рескрипти. Мандати. Жреці.
Офіційні консультації (ius publice respondendi). Професійна діяльність юристів (prudentes) та її види: cavere (складати нові позови та угоди), agere (вести справу в суді), respondere (відпові-
дати). Кодифікація римського права. Codex Gregorianus. Codex Hermogenianus. Перша офіційна кодифікація. Codex Theodosia­nus. Кодифікація імператора Юстиніана. Кодекс першого ви-дання. Дігести. Інституції. Кодекс нового видання. Інтерполяції. Новели. Corpus Iuris Civilis (звід цивільного права). Позначення цитат.
Тема 3. Позови
Саморозправа. Виникнення суду. Самооборона. Види судів: публічні (iudicia publica) та приватні (iudicia privata). Види судового процесу: цивільний та кримінальний. Стадійність цивільного процесу. Розгляд справи у претора (ius). Розгляд справи в суді (iudicium).
Легісакційний процес. Позовні форми звернення. Обо­в’язок доставити спірну річ. Обов’язок доставити відповідача. Сакрамент. Формулярний процес. Формула. Екстраординарний процес. Одностадійність екстраординарного процесу. Закритий розгляд справ. Офіційний виклик до суду. Державне мито.
Позов. Речові та особисті позови. Позови суворого права (actio stricti iuris) та позови доброї совісті (actio bonae fidei). Позови за аналогією (actio utilis). Позови з фікцією (actio ficticia). Реіперсекуторні позови (actiones rei persecutoriae). Інтердикти. Стипуляція. Введення у володіння. Поновлення в первісному стані (restitutio). Законні строки. Позовна давність. Переривання та зупинення строків позовної давності.
Тема 4. Особи
Суб’єкти права. Статус свободи. Статус громадянства. Сімейний статус. Групи вільного населення. Правоздатність і дієздатність фізичних осіб. Інститут кураторства. Обмеження дієздат-ності. Відмінність у дієздатності жінки та чоловіка. Правовий статус римських громадян. Отримання статусу римського громадянина. Правовий статус латинів. Порядок набуття римського громадянства латинами. Латини Юніана. Порядок отримання статусу латина.
Правовий статус перегринів. Ius gentium. Порядок набуття статусу перегрина. Випадки отримання перегринами римського громадянства. Імператор Каракалла.
Становище рабів. Інститут рабського пекулія. Підстави виник­нення рабства. Правовий статус вільновідпущеників. Патрон. Лібертин. Право патрона на obsequium, operae та bona. Правовий статус колонів. Завершення юридичного оформлення інституту колонату в IV ст. Раби землі (servi terrae). Спадковість колонату. Звільнення від колонату.
Юридичні особи. Професійні та релігійні союзи (colegia, societas, corpora). Місцеві самоврядні общини (municipia, colo-niae). Державна казна (fiscus). Припинення юридичної особи.
Тема 5. Сімейні правовідносини
Поняття та види сім’ї. Агнатське споріднення. Збереження агнатського споріднення після смерті домовладики. Когнатське споріднення.
Поняття та види шлюбу. Законний римський шлюб. Шлюб з чоловічою владою (cum manu). Можливість звільнення від чоловічої влади. Шлюб без чоловічої влади (sine manu). Конкубінат. Умови вступу в шлюб. Свобода розлучень. Підстави розлучень.
Правові відносини подружжя. Особистий та майновий харак­тер правовідносин подружжя. Правові відносини батьків та дітей. Влада домовладики. Pater familias. Повноваження домовладики. Право життя та смерті (ius vitae ac necis). Libertas та civitas підвладних. Встановлення батьківської влади. Всиновлення, його види. Правила всиновлення. Припинення батьківської влади.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.