лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

У разі потвердження факту насильницького вилучення речі, відповідач по інтердикту unde vi був зобов’язаний повернути річ з усіма плодами і прирощеннями та відшкодувати збитки (D. 43.16.6).
При Юстиніані інтердикт unde vi був поширений також і на випадок таємного самовільного захоплення чужого майна (С. 8.4.11).
Interdictum de precario надавався особі, що передала своє майно у прекарне користування (тимчасове, безоплатне користування до першої вимоги), якщо особа, яка взяла це майно у користування, вчасно його не повертає.
Крім інтердиктного захисту, добросовісний володілець міг захистити своє володіння за допомогою публіціанського позову — actio in rem publiciana. Цей позов надавався особі, володіння якої відповідало всім вимогам для набуття речі за давністю, однак строк якої не сплив. Для того щоб надати таким відносинам захисту, претор застосовував фікцію і включав у формулу положення, за яким вважалося, що позивач витримав строк володіння і відповідно отримав право власності на цю річ. Добросовісний володілець отримував захист за публіціанським позовом тільки від недобросовісного володільця, але не від власника.
Семінарське заняття

 1. Поняття та види володіння.
 2. Встановлення та припинення володіння.
 3. Захист володіння.
Термінологічний словник

actio in rem publiciana (публіцианський позов) — позов для захисту добросовісного володіння, що відповідало всім вимогам для набуття речі за давністю, строк якої не сплив
animus possessionis — намір володіти
causa possessionis — правова підстава володіння
constitutum possessorium — передача набувачу «наміру володіти»
corpus possessionis — предмет володіння
detentio — фактичне утримання речі без наміру вважати її своєю
interdicta adipiscendae possessionis — інтердикти для отримання володіння
interdicta recuperandae possessionis — інтердикти для поновлення володіння
interdicta retinendae possessionis — інтердикт для збереження володіння
interdictum — інтердикт
interdictum uti possidetis — інтердикт для збереження володіння нерухомим майном
interdictum utrubi — інтердикт для збереження володіння рухомими речами
ius possidendi — право володіння
nec vi nec clam nec precario — ні силою, ні таємно, ні прекарно (користування до першої вимоги)
occupatio — захоплення нічийної речі
possessio — володіння
possessio iniusta — неправомірне володіння
possessio iusta — правомірне володіння
traditio — передача речі
traditio brevi manu — передача короткою рукою
traditio longa manu — передача довгою рукою
traditio symbolica — символічна передача
іnterdictum de precario — інтердикт для повернення майна з прекарного володіння
іnterdictum unde vi — інтердикт, що надавався володільцю у разі насильницького (vi) заволодіння його майном


Завдання для перевірки знань
 1. Виникнення і припинення володіння.
 2. Основні володільницькі інтердикти.
 3. Як пояснити введення преторського захисту володіння?
 4. Яким чином здійснювався захист володіння?
 5. Чим відрізнялося законне володіння від незаконного?

Рекомендована література

  • Дождев Д. В. Римское частное право: Учеб. для вузов / Под общ. ред. академика РАН д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. — М.: НОРМА, 2002. — С. 360—377.
  • Підопригора О. А. Основи римського приватного права: Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів. — К.: Вентурі, 1997. — С. 114—129.
  • Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. — М.: Юрид. литература, 1972. — С. 91—105.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.