лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЧАСТИНА ДРУГА

РЕЧОВЕ ПРАВО

Тема 6. Речі та їх класифікація


Поняття речей. Категорія «речі» (res) була досить поширена серед римських юристів. Зважаючи на те, що речі займали одне з найголовніших місць і в повсякденному житті римлян, і в правовідносинах, що виникали між ними, цій категорії надавалося неабияке значення. Велика кількість праць стародавніх римських юристів та багата правотворча практика магістратів дають змогу зрозуміти суть цього явища.
З огляду на це, можна дати таке визначення — речами вважалися предмети матеріального або нематеріального світу, які могли задовольняти інтереси особи.
Речі могли бути як природного походження (раб, тварина, зем­ля, вода), так і штучно створені людьми (будинок, прикраси, гроші). Все, що оточувало людину, римське право кваліфікувало як речі, і не мало значення, природного вони походження чи ні. Більш того, розуміння речі в римському праві виходило за межі предметів звичайного матеріального світу. Римляни розрізняли й іншу категорію, яку називали безтілесними речами. Такими речами вважалися ті, що об’єктивно існували у світі, хоч і не мали матеріальної оболонки.
Все довкілля під кутом зору — це сукупність (або навіть система) певних речей. Причому вони були такими різними, що для забезпечення належних правовідносин для кожної з них необхідний певний правовий режим. З цією метою, стародавнє римське суспільство весь час намагалося розмежувати речі між собою та класифікувати їх за певними однорідними ознаками.

Класифікація речей

  1. Речі в обігу та вилучені з обігу (res in commercio та res extra commercium). Річ могла знаходитися в обігу, якщо вона була об’єктом права приватної власності і предметом правочинів між особами і навпаки, якщо річ була позбавлена цих якостей, вона вважалася річчю поза обігом. Вилученими з обігу вважалися повітря, морська та проточна річкова вода. До цієї ж групи належали речі, що належали всьому римському народові і вважалися публічними: театри, арени, лазні, укріплення, громадські будинки, державна земля та раби.

Крім згаданих речей до вилучених з обігу належали кладовища та сімейні святині. Ці речі належали виключно певній сім’ї і тому мали назву familia. Всі інші речі, що належали сім’ї, також входили до комплексу familia, але могли бути в обігу. Крім комплексу, до якого входили як вилучені, так і не вилучені з обігу речі, існував також комплекс pecunia — це майно, що було втягнуто в систему вольових правовідносин з представниками інших сімей. До останнього комплексу могли входити тільки речі, що перебували в обігу.

  1. Речі манципні та неманципні (res mancipi та res nec mancipi). Поділ речей на манципні та неманципні був центральним в Стародавньому Римі. Сам термін походить від стародавнього ритуалу передачі права власності від однієї особи до іншої, який носив назву «mancipatio». Цей ритуал відбувався у присутності свідків з використанням мідного бруска та вагів.

Цей поділ має таке значення, що при відчуженні манципних речей для переходу права власності обов’язково було дотримуватися процедури манципації або уступки речі перед магістратом (in iure cessio). Водночас власність на неманципні речі переходила разом з передачею володіння — traditio. Повний перелік манципних та неманципних речей складено у період монархії та приписується Ульпіану: «Всі речі є або манципними або неманципними. Манципні — це маєтки на італійській землі, як сільські, як поле, так і міські, як дім; а також права сільських маєтків, наприклад, право прогону худоби, прокладання водогону; а також раби та чотириногі, що приручені під сідлом або ярмом, наприклад, бики, мули, коні, віслюки. Інші речі є неманципними. Слони та верблюди, хоч і приручаються під ярмом або сідлом, є неманципними, позаяк належать до диких тварин».
У разі, якщо сторони при передачі манципної речі не дотримувалися спеціальних процедур, право власності від продавця до покупця не переходило і правочин вважався недійсним.

  1. Речі родові та індивідуальні. В деяких аспектах товарообігу виникала необхідність індивідуалізації певних речей. При цьому стало помітно, що певні речі можна індивідуалізувати з огляду на цінність та особливість їх індивідуальності, а з іншими речами цього зробити не можливо і не потрібно, оскільки їхня цінність визначається масою, об’ємом тощо.

З огляду на зазначений поділ сучасна романістика вирізняє речі індивідуальні (species) і родові (genera). В римській науці зустрічається й інша систематика даних речей — замінні та незамінні. Але загальний смисл від цього не змінюється.
Такий поділ речей має велике значення при здійсненні товарообігу, оскільки у випадку укладення угоди щодо конкретного, індивідуально визначеного майна виконання треба провадити саме щодо нього (наприклад, продаж унікальної картини). І навпаки, родові речі можуть бути замінені одна одною, оскільки для сторін важлива не конкретна річ, а її вага, об’єм, якість тощо. Так покупцеві олії не важливо придбати саме ту пляшку, що стоїть на прилавку, йому достатньо, щоб якість проданої олії була не гіршою від запропонованої.
Але в деяких випадках родові речі можуть отримувати певний ступінь індивідуалізації. Скажімо, у разі позначення глечика з олією спеціальним маркуванням виробника — належність цієї олії визначена, — відрізняє його від іншого, а тому і є ознакою індивідуалізації. Хоча водночас вона є й родовою річчю щодо іншої олії цього ж виробника.
Індивідуально визначена річ інколи може також мати родові ознаки. Так, наприклад, у продавця немає певної речі, а тому покупець купує схожу, з огляду на те, що це для нього не принципово.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.