лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИМСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Строк позовної давності в Стародавньому Римі міг перериватися та зупинятися. Перерва наставала у разі підтвердження боргу та відміни позову. Тоді строк переривався і перебіг починався спочатку. Час, що сплив до перерви, до уваги не брався.
Зупинення тільки на певний проміжок часу перебігу позовної давності могло бути викликане певними обставинами, після усунення яких її термін продовжувався. Час перерви до загального строку позовної давності не включався. Зупинення позовної давності могло мати місце під час військових дій, епідемій тощо.
Семінарське заняття

 1. Виникнення суду.
 2. Загальні поняття про легісакційний, формулярний та екстра­ординарний процеси.
 3. Поняття та види позовів.
 4. Особливі засоби преторського захисту.
 5. Позовна давність
Термінологічний словник

actio bonae fidei — позов доброї совісті
actio ficticia — позови з фікцією
actio in personam — особистий позов
actio in rem — речовий позов
actio stricti iuris — позов суворого права
actio utilis — позов за аналогією
actiones rei persecutoriae (реіперсикуторні позови) — позови про поновлення порушеного майнового права, штрафні позови, що мали на меті покарати порушника штрафом, та позови, спрямовані на відшкодування збитків і покарання відповідача
actor — позивач
aeris confessio — визнання боргу
evocatio — повістка до суду
extra ordinem — поза встановленим порядком
fictio — фікція
in ius vocatio — виклик до суду
interdictum (інтердикт) — розпорядження претора про заборону пев­них дій
iudex — суддя
iudicia privata — суд у приватних справах
iudicia publica — суд у публічних справах
iudicium — розгляд справи в суді (друга стадія процесу)
ius — розгляд справи у претора (перша стадія процесу)
litis contestatio — засвідчення спору
restitutio (реституція) — поновлення в первісному стані
reus — відповідач
sportulae — судове мито
stipulatio (стипуляція) — усна обіцянка щось зробити або сплатити певну суму грошей
udicatum — судове рішення
введення у володіння — заходи, що забезпечують збереження певного майна або спрямовані на виконання інших дій.


Завдання для перевірки знань
 1. Саморозправа та самооборона: порівняльна характеристика
 2. Які види судового процесу існували в Стародавньому Римі?
 3. Скільки стадій мав цивільний судовий процес?
 4. Які Ви знаєте позасудові способи захисту прав?
 5. Відмінність законних строків від строків позовної давності.

Рекомендована література

  • Дождев Д. В. Римское частное право: Учеб. для вузов / Под общ. ред. академика РАН д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. — М.: НОРМА, 2002. — С. 183—251.
  • Підопригора О. А. Основи римського приватного права: Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів. — К.: Вентурі, 1997. — С. 44—62.
  • Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. — М: Юрид. литература, 1972. — С. 42—59.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.