лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ВСТУП

 

 

Сучасні підходи до розв’язання проблем економічної теорії найтісніше пов’язані з історико-економіч­ними дослідженнями. Розуміння цього факту підтверджене дедалі зростаючим інтересом до подібних на-
укових пошуків серед відомих економістів світу, чиї те-
оретичні узагальнення отримали незаперечне визнан­ня: у 1993 році Нобелівську премію з економіки було при­суджено американським історикам-економістам Р. В. Фо­гелю та Д. С. Норту, які розглядали економічну істо­рію як нескінченний процес, в якому сьогодення тісно пов’язане з минулим через безперервність інститутів.
Інститути людського буття нерозривно виростають з минулого і не можуть бути сторонніми для суспільст­ва. І якщо закони та інші формальні (правові) норми людського життя можуть у процесі суспільного та економічного розвитку змінюватись дуже швидко, то неформальні інститути зазнають змін поступово, спираючись на історичний досвід і беручи з нього початок.
Виходячи з цього, можна впевнено стверджувати, що успішність реформування національної економіки, його теоретичне обґрунтування та практична реалізація багато в чому залежать від того, наскільки вони відповідатимуть логіці розвитку вітчизняної економіки. А з’ясування цієї логіки є можливим лише на основі історико-економічних досліджень. Актуальність такого історичного підходу стає все більш очевидною у світлі тих помилок і прорахунків, що були допущені за роки незалежності України. Серед багатьох причин слід згадати й недостатню обізнаність з місцевими умовами реалізації реформ. Адже надзвичайно важливим було б з’ясувати, як виникли ці умови, в якому напрямку йшов їх розвиток, на якому етапі слід шукати корені сучасної економічної ситуації.
Отже, саме вивчення конкретних фактів економічного розвитку українських земель, аналіз економічних процесів, пов’язаних з певними змінами інституціональної структури, що відбувалися в різні епохи, є необхідними передумовами забезпечення надійності та ефективності перебудованих процесів у національній економіці, глибокого теоретичного їх обґрунтування.
Запропоновані лекції з економічної історії України призначені для студентів спеціальності «Економічна теорія». В них зроблено спробу викласти з історичного погляду економічний розвиток українських земель від найдавніших часів до сучасності, який розглядається у контексті світового економічного розвитку в рам-
ках такої схеми періодизації:
І. Господарські форми первісної доби, доби перших цивілізацій та середньовіччя (від найдавніших часів до ХVІ сторіччя).
ІІ. Господарські форми періоду формування індустріального суспільства (ХVІ — перша половина ХІХ ст.).
ІІІ. Господарські форми індустріального та постіндустріального суспільства (друга половина ХІХ—ХХ сторіччя).
Такий підхід до періодизації окремих етапів розвитку господарства України дає можливість розглядати його в тісному взаємозв’язку з історією світової економіки, а також прослідкувати еволюцію основних форм господарської діяльності, з’ясувати їх особливості, визначитись щодо логіки розвитку вітчизняної економіки.
Тексти лекцій підготовлені відповідно до нормативної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України у 1998 р., та розробленої відповідно до неї робочої програми курсу. Вченою радою КНЕУ в 2003 р. .

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.