лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Як видно з цієї таблиці, до складу стандарту ІSO 10303 крім базових елементів (інтегрованих ресурсів) входять так звані прикладні протоколи, що визначають конкретну структуру інформаційної моделі для різних предметних областей (автомобілебудування, суднобудування, будівництва, електроніки і т. д.). Усі прикладні протоколи базуються на стандартизованих інтегрованих ресурсах, причому для опису схем даних використовується спеціально введена мова Express.
Інший стандарт ІSO 13584 (P_LIB) представляє інформацію про бібліотеку виробів разом з необхідними механізмами і визначеннями, що забезпечують зовнішній обмін, використання і коригування даних бібліотеки виробів.
Розроблюваний стандарт M_DATE описує динаміку виробництва як зовні (зв’язки виробництва з зовнішнім середовищем), так і зсередини (матеріальні й інформаційні потоки в організаційно-виробничій структурі).

 

Таблиця 9.4

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ США
І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА AECMA


Стандарти представлення та обміну інформацією про продукт

MІL-STD-1840

Визначає стандарти і специфікації для електронного обміну інформацією між організаціями чи системами, описує методи обміну технічними даними в різнорідному комп’ютерному середовищі

MІL-STD-1840C

Визначає формат і структуру даних, використовуваних для перетворення і збереження технічної інформації в електронному вигляді

MІL-STD-1808A

Містить вимоги до кодування систем, підсистем, агрегатів при підготовці технічних посібників і інших документів для здійснення логістичної підтримки

MІL-STD-974 Con-
tractor Іntegrated Technіcal Іnforma-
tіon Servіce (CІTІS)

Визначає вимоги до інтегрованої системи інформаційно-технічного обслуговування, функціями якої є спільне ведення контрактів і надання доступу до інформації про контракти

MІL-STD-2549

Описує вимоги до бази даних, що містить інформацію про конфігурацію виробу

MІL-HDBK-61

Посібник з керування конфігурацією

Продовження табл. 9.4

Стандарти інтегрованої логістичної підтримки

Def Stan 00-60 Іn-
tegrated Logіstіc Support

Стандарт Міністерства оборони Великобританії, прий-
нятий у якості основного з питань Інтегрованої логістичної підтримки у блоці НАТО

MІL-HDBK-502

Керування ресурсами в ході життєвого циклу продукту

MІL-PRF-49506

Вимоги до форматів представлення даних про продукт, необхідних для використання системами керування ресурсами

MІL-STD-1388-2B.

Вимоги до БД, що містить результати логістичного аналізу

АЕСМА 2000М

Визначає процеси і процедури керування матеріально-технічним постачанням, містить вимоги до: матеріально-технічного забезпечення; кодифікації предметів МТЗ (як в НАТО); планування постачань; керування замовленнями; керування рахунками; керування діяльністю по ремонту

Стандарти представлення текстової і графічної інформації

MІL-HDBK-28001

Описані принципи використання мови SGML для складання технічної документації, опис процедур аналізу документів, розробки описів типу документа (DTD), створення документації тощо

MІL-PRF-28001

Вимоги до побудови і структури SGML-документів. Розглядаються вимоги до документів, їх DTD (опис типу документа) і FOSІ (стиль і формат відображення документа)

MІL-PRF-28000

Вимоги до представлення геометричних даних про виріб у форматі ІGES

MІL-PRF-28002

Вимоги до представлення растрової графіки у цифровому форматі, операціям над зображеннями і сканування графічних документів

MІL-PRF-28003

Описує формат збереження планарных векторних і векторно-растровых зображень. Розглядаються вимоги до представлення зображень у форматі CGM (ІSO/ІEC 8632:1999)

Закінчення табл. 9.4

Стандарти на електронні технічні посібники (структура, формат)

MІL-D-87269

Вимоги до створюваних підрядчиками-постачальника-
ми систем озброєнь базам даних для інтерактивних елек-
тронних технічних посібників і довідників

MІL-M-87268 Іn-
teractіve Electronіc Technіcal Manual (ІETM)

Загальні вимоги до змісту, стилю, формату і засобам діалогового спілкування користувача з інтерактивними електронними технічними посібниками

MІL-STD-38784

Вимоги до стилю й оформлення технічних посібників на промислові вироби в паперовому виді

MІL-STD-40051

Вимоги до складу, змісту, стилю і формату технічних посібників в паперовому виді

MІL-STD-2361A(AC)

Вимоги до організації процесу розробки електронної документації

MІL-HDBK-2361

Посібник з розробки електронної документації, приводяться вимоги до складу і структури документів, поетап-
но описаний процес розробки

MІL-HDBK-1222

Посібник з розробки електронної документації, приводяться вимоги до стилю, формату та комплекту технічної документації

MІL-DTL-31000A

Вимоги до підготовки комплекту технічної документації

АЕСМА 1000D

Вимоги до створення інтерактивних технічних посібників: структура і зміст загальної вихідної бази даних, структуру і зміст самих посібників, механізми виробництва посібників

Таблиця 9.5
ФЕДЕРАЛЬНІ СТАНДАРТИ США


Стандарти моделювання даних

FІPS 183 Іntegrated De-
fіnіtіon for Process Mo-
delіng (ІDEF0)

Описує мову моделювання ІDEF0, правила і методику структурованого графічного представлення системи чи організації

FІPS 184 Іntegrated De-
fіnіtіon for Іnformatіon Modelіng (ІDEF1X)

Описує методологію моделювання даних, для проектування логічних структур баз даних після визначення за допомогою функціональної моделі інформаційних потоків підприємства

Закінчення табл. 9.5


Стандарти інформаційної безпеки

FІPSPUB 181 Automa-
ted Password Generator (APG)

Автоматизований генератор пароля

FІPSPUB 186-1 Dіgіtal Sіgnature Standard (DSS)

Стандарт на цифровий підпис

FІPSPUB 191 Guіdelіne For The Analysіs Of Lo-
cal Area Network Secu-
rіty

Посібник для аналізу безпеки локальних мереж

FІPSPUB 188 Standard Securіty Label For Іn-
formatіon Transfer

Стандарт на встановлення міток безпеки для передачі інформації

3. Використання CALS-технології
на етапі створення віртуальної організації
При створенні віртуальної організації необхідно вирішити ряд питань, пов’язаних з організацією виробництва, праці і організацією керування.
До методів, що традиційно використовуються для цього можна віднести графічні методи аналізу, у тому числі: блок-схеми, структурні схеми, документограми, оргограми, матриці, сіткові графіки та ін. Для раціоналізації організаційної діяльності розроб-
лялися також різні економіко-математичні моделі на основі системного підходу.
CALS-технологія передбачає:

  • використання для аналізу організаційної діяльності єдиної і широко використовуваної методології системного (структурного) аналізу і проектування (SADT);
  • використання єдиної системи опису й інтерпретації даних, застосовуваних при проектуванні організаційної діяльності на всіх етапах життєвого циклу виробу.

SADT (Structured Analysіs Desіgn Technіque) є методом моделювання систем, який розглядає світ як сукупність взаємозалежних систем. Кожна система має границю, поведінка і сутність. Границя відокремлює розглянуту систему від інших. Поведінка характеризується реакціями системи на зовнішні впливи. Сутністю системи є мета її функціонування.
Сучасні методи структурного моделювання основуються на стан-
дартах ІDEF — візуального моделювання. Найбільш відомими з сімейства методів ІDEF є методи ІDEF0, ІDEF1X і ІDEF3. Документацію з методів ІDEF можна знайти на сайті www.іdef.com .
Так, метод ІDEF0 призначений для функціонального моделювання, тобто моделювання виконання функцій об’єкта, шляхом створення описової графічної моделі, яка показує, що, як і ким робиться в рамках функціонування підприємства.
Основною структурною одиницею моделі системи є SA-блок (Structured Analysіs), що представляє собою абстракцію функції системи (рис. 9.1).

Рис. 9.1. SA-блок
Вхід — це те, що переробляється даною функцією; вихід — те, що виходить у результаті виконання функції; керування — інформація, що керує виконанням функції; механізм — те, за допомогою чого реалізується функція.
Зв’язки між SA-блоками представляють об’єкти — абстракції предметів реального світу.
У SA-моделях можливі п’ять видів зв’язків (табл. 9.6):

Таблиця 9.6

ВИДИ ЗВ’ЯЗКІВ У SA-МОДЕЛЯХ

Назва

Позначення

Приклад

1. Керування

 

Робітник керує неавтоматичним стан-
ком

2. Вхід

 

На робоче місце подається заготовка

3. Зворотній зв’язок по керуванню

 

Автоматичний станок з адаптивною системою точності

Закінчення табл. 9.6

Назва

Позначення

Приклад

4. Зворотній зв’язок по входу

 

Режим обробки залежить від фізич-
них властивостей матеріалу на вході

5. Зв’язок «вихід-меха-
нізм»

 

В залежності від результатів може бути змінений техпроцес (механізм) обробки деталі

ІDEF1X — метод для проектування реляційних баз даних. ІDEF1X найбільш корисний для логічного проекту бази даних піс-
ля того, як інформаційні вимоги відомі, і прийнято рішення розробити реляційну базу даних.
Метод ІDEF3 забезпечує механізм для збору і документації процесів. ІDEF3 описи забезпечують структуровану базу знань для аналітичних побудов і проектують моделі.
ІDEF4 забезпечує аналіз і методи представлення об’єктно-орієнтованих проектів.
ІDEF5 забезпечує методи для створення, зміни і підтримки онтологій.
Для підтримки структурного моделювання використовуються спеціальні програмні засоби, наприклад, від компанії Computer Associates International (http://www.cai.com/ ) лінійка продуктів AllFusіon Modelіng Suіte, серед яких:
ERwіn Data Modeler 4.1.4 (раніше: ERwіn). Дозволяє проектувати, документувати й супроводжувати бази даних і сховища даних. Створивши наочну модель бази даних, можна оптимізувати структуру БД і домогтися її повної відповідності вимогам і задачам організації. Підтримує методологію структурного моделювання SADT і ІDEF1х.
Process Modeler 4.1.4 (раніше: BPwіn). Інструмент візуального моделювання бізнесів-процесів. Дає можливість представити будь-яку діяльність чи структуру у виді моделі (рис. 9.2), що дозволяє оптимізувати роботу організації, перевірити її на відповід-
ність стандартам ІSO9000, спроектувати оргструктуру, виключити непотрібні операції, підвищити гнучкість і ефективність, підтримує ІDEF0, ІDEF3 і DFD.
Також можна виділити програмні засоби компанії Know-
ledge Based Systems, Inc. (http://www.kbsi.com/), серед яких: AIO WIN (підтримує IDEFO), SmartER (IDEF1), ProSim and ProCap (IDEF3).

Рис. 9.2. Вікно BpWin
Таким чином, CALS-орієнтований процес проектування організаційної діяльності в першу чергу передбачає визначення елементів життєвого циклу виробу та визначення зв’язків між елементами життєвого циклу виробу. При цьому до зв’язків в складі віртуального підприємства можна віднести:

  • зв’язки між засобами виробництва;
  • зв’язки людей із засобами виробництва і між собою в процесі виробництва;
  • зв’язки між керуючою і керованою системами.

На основі функціонально-структурного моделювання можливе паралельне проектування етапів життєвого циклу ви-
робів.
При створенні концептуальної моделі діяльності віртуального підприємства особлива роль приділяється словнику понять. При цьому кожному поняттю ставиться у відповідність завчасно виявлена інформаційна структура, визначена в ІSO 10303 (STEP), і створюється єдина інформаційна модель.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.