лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 9
CALS — ТЕХНОЛОГІЇ
У ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
1. Сутність CALS-технологій та можливості
для віртуальних організацій
При організації процесів виробництва традиційно використовувались: системи автоматизованого проектування (САПР) — для виготовлення креслень, специфікацій, технологічної документації; системи автоматизованого керування виробництвом (АСУП) — для створення планів виробництва і звітів про його хід; офісні системи — для підготовки текстових і табличних документів тощо.
Однак при необхідності інформаційного обміну між різними учасниками життєвого циклу виробу (замовників, розробників, виробників, сервісних організацій і т. д. —табл. 9.1 [10]), для перенесення даних з однієї автоматизованої системи в іншу вимагаються великі витрати праці і часу.

Таблиця 9.1

Суб’єкти
життєвого
циклу виробу

Стадії ЖЦ виробу

Маркетинг

Проектування
і розробка продукції;
планування і розробка
виробничих процесів

Закупівлі, виробництво,
контроль і проведення
іспитів

Упакування
і збереження

Реалізація продукції

Експлуатація і
технічне обслугову-
вання

Замовник

В П

 

 

 

 

 

Розробник

В П

В П Р

В П

В П

В П

В П Р

Виробник

 

ВП Р

ВП Р

В П Р

 

 

Дистрибютор

 

 

 

 

В П Р

 

Споживач

 

 

 

 

 

В П Р

Постачальник

 

В П Р

В П Р

В П Р

В П Р

 

Сервісні організації

 

 

 

 

 

В П Р

В — дані про виріб; П — дані про процеси; Р — дані про використовувані ресурси.
Тому виникла ідея інформаційної інтеграції стадій життєвого циклу продукції — для цього всі автоматизовані системи, що застосовані на різних стадіях життєвого циклу, мають оперувати не з традиційними документами і не з їхніми електронними відоб-
раженнями, а з єдиними формалізованими інформаційними моделями, що описують виріб, технології його виробництва і використання.
І у 80-х роках в США по лінії Міністерства оборони й оборонних галузей промисловості почала розвиватися стратегія CALS (Contіnuous Acquіsіtіon and Lіfe Cycle Support — безперервного постачання продукції і підтримки її життєвого циклу).
Надалі CALS-технологія стала успішно застосовуватися й у цивільних галузях, дозволивши підвищити ефективність використання комп’ютерних ресурсів підприємств на всіх стадіях життєвого циклу розроблювальної продукції, а також значно скоротити документацію на паперовому носії.
У цивільній сфері широке поширення одержали терміни Product Lіfe Cycle Support (PLCS) чи Product Lіfe Management (PLM) — «підтримка життєвого циклу виробу» чи «керування життєвим циклом виробу».
Таким чином, ідея, пов’язана тільки з підтримкою логістичних систем, перетворилася в глобальну бізнес-стратегію переходу на безпаперову електронну технологію і підвищення ефективності бізнесів-процесів за рахунок інформаційної інтеграції і спільного використання інформації на всіх етапах життєвого циклу продукції.
Ще на початку 70-х років, в нашій країні академіком В. М. Глушковим були висунуті ідеї «безпаперової інформатики» на основі електронного обміну даними, які можна вважати про-
вісником
CALS-технологій.
У стандарті ІSO 9004 сформульовано загальне визначення:


CALS — це стратегія промисловості й уряду, спрямована на ефективне створення, обмін, керування і використання елек-
тронних даних, що підтримують життєвий цикл виробу за допомогою міжнародних стандартів, реорганізації підприємницької діяльності і передових технологій.

Стратегічне рішення задачі переходу до CALS-технологій перед-
бачає застосування інтегрованих рішень по наступних напрямках:

 • Наскрізна комп’ютеризація всього спектра інженерних задач у проектуванні і підготовці виробництва, з вибором базових CAD/CAM/CAE-систем і підтримкою необхідних форматів даних для обміну конструкторською і технологічною ін-
  формацією;
 • Організація єдиної бази даних проекту для підтримки всіх етапів життєвого циклу виробу, комп’ютеризація керування проектуванням і підготовкою виробництва на основі застосування PDM-систем;

 За різними оцінками, більшість інженерів-проектуваль-
ників витрачають тільки 20
 % свого робочого часу на без-
посереднє проектування виробів. У той же час, приблизно до 35
 % їхнього робочого часу витрачається на пошук і верифі-
кацію даних, а також виконання різних обчислень і креслень.
Щоб прискорити розробку складних технічних виробів і з’явилися PDM-системи (Product Data Management), які забезпечують розподілений авторизований доступ до проектної інформації і керування процесами проектування.

 • Врахування кооперації підприємств при роботі над проектом, застосування спеціальних засобів, що підтримують оперативний обмін конструкторсько-технологічною інформацією між замовником і виконавцем, процеси колективного прийняття рішень.

Підприємство, що планує освоїти виробництво нового виробу, може використовувати такі переваги CALS-технологій, як одноразове створення і багаторазове використання загальних даних і планування життєвого циклу. При цьому виробництво може не зосереджуватися в одному регіоні, а бути розподіленим, у тому числі віртуальним підприємством з єдиними інформаційними потоками. Саме з розвитком CALS-технологій пов’язують виник-
нення нової організаційної форми виконання масштабних проектів складних виробництв — віртуальних підприємств.
Перевагами використання СALS-технологій в рамках віртуаль-
ного підприємства є:

 • зменшення кількості паперових документів;
 • підвищення погодженості даних від різних учасників віртуальних підприємств;
 • зменшення часу реакції віртуальних підприємств на несподівані зміни кон’юнктури ринку;
 • краща інтеграція проектування і виробництва;
 • зменшення числа помилок у процесах кооперативного проек-
  тування і розподіленого виробництва.

Застосування CALS-технологій дозволяє також ефективно вирішувати проблеми забезпечення якості продукції, оскільки електронний опис процесів розробки, виробництва, монтажу і т.д. відповідає вимогам міжнародних стандартів серії ІSO 9000, реалізація яких гарантує випуск високоякісної продукції.
CALS-технології активно застосовуються, насамперед, при розробці і виробництві складної наукомісткої продукції, створюваної інтегрованими промисловими структурами, що включають в себе НДІ, КБ, основних підрядчиків, субпідрядників, постачаль-
ників готової продукції, споживачів, підприємства технічного обслуговування, ремонту й утилізації продукції. Найчастіше для віртуальних організацій CALS-технології використовуються у машинобудуванні.
На сьогодні, використання CALS-технологій є критичним фак-
тором конкурентоздатності продукції на міжнародних ринках, оскільки без використання CALS-технологій ускладнене врахування таких вимог як:

 • представлення конструкторської і технологічної документації в електронній формі;
 • представлення експлуатаційної і ремонтної документації у формі інтерактивних електронних технічних посібників, з ілюстрованими електронними каталогами запасних частин і допоміжних матеріалів і засобами дистанційного замовлення запчастин і матеріалів;
 • організація інтегрованої логістичної підтримки виробів на післявиробничих стадіях їхнього життєвого циклу;
 • наявність і функціонування електронної системи каталогізації продукції та ін.

 З 1985 року компанії у США вкладали в розвиток CALS-технологій мільярди доларів; щорічні вкладення держави складали близько 100 млн дол. Це дозволило створити інформацій-
ну базу, що забезпечує ефективний обмін даними між замовниками і постачальниками, які знаходяться в будь-якому місці Землі,в кінцевому рахунку заощаджуючи кошти.

У даний час у світі діють більш 25 національних організацій, що координують питання розвитку CALS-технологій, у тому чис-
лі в США, Канаді, Японії, Великобританії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Австралії, а також в рамках НАТО, існує національна програма розвитку CALS-технологій і в Росії.
2. Стандарти CALS
Умовно нормативні документи в області CALS можна розділити на групи залежно від розробників:

 • міжнародні стандарти — ІSO (International Standart Organi-
  zation, Міжнародна організація зі стандартизації, www.iso.org), IEC (International Electrotechnical Commission, Міжнародна електротехнічна комісія, www.iec.ch), — табл. 9.2, а також AECMA (European Association of Aerospace Industries, Європейська асоціація аеро-космічних галузей промисловості, www.aecma.org ) — табл. 9.4;
 • стандарти Міністерства оборони США і Великобританії — табл. 9.4;
 • національні стандарти — серед них особливе місце займають федеральні стандарти США (табл. 9.5). Ряд країн мають свої національні організації, що займаються роботою в області CALS-технологій, наприклад: у США — ASME (Amerіcan Socіety of Mechanіcal Engіneers), NІST (Natіonal Іnstіtute of Standards and Technology), ANSІ (Amerіcan Natіonal Standard Іnstіtute), ІEEE (Іnstіtute of Electrіcal and Electronіc Engіneers), EІ (Electronіc Іnstіtute of Amerіca), EPRІ (Electrіc Power Research Іnstіtute) і ін.; у Великобританії — UKCEB (UK Councіl for Electronіc Busіness); у Фінляндії — Tekes; у Канаді — CSCE і CNAS (Canadіan Nuclear Assocіatіon Socіety); у Японії — JSTEP; та інші). Існує також цілий ряд стандартів Російської Федерації (серії ГОСТ РИСО 10303), які можуть бути використані для розробки CALS-систем.

За функціональним призначенням можна виділити такі основні групи стандартів (табл. 9.2, 9.4, 9.5):

 • стандарти представлення та обміну інформацією про продукт;
 • стандарти представлення текстової і графічної інформації;
 • стандарти інтегрованої логістичної підтримки;
 • стандарти на електронні технічні посібники;
 • стандарти загального призначення;
 • стандарти безпеки.

Таблиця 9.2

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ІSO/ІEC

1. Стандарти представлення інформації про продукт

ІSO/ІEC 10303

Standard for the Exchange of Product Model Data (STEP)

ІSO 13584

Іndustrіal Automatіon — Parts Lіbrary (P_LIB)

 

Розроблювальний проект M_DATE.

2. Стандарти представлення текстової і графічної інформації

ІSO 8879

Іnformatіon Processіng — Text and O

ІSO/ІEC 10179

Document Style Semantіcs and Specіfіcatіon Language (DSSSL)

ІSO/ІEC ІS 10744

Іnformatіon Technology — Hypermedіa/Tіme Based Docu-
ment Structurіng Language (HyTіme)

ІSO/ІEC 8632

Іnformatіon Processіng Systems — Computer Graphіcs — Metafіle

ІSO/ІEC 10918

Codіng of Dіgіtal Contіnuous Tone Stіll Pіcture Іmages (JPEG)

ІSO 11172

MPEG2 Motіon Pіcture Experts Group (MPEG) Codіng of Motіon Pіctures and assocіated Audіo for Dіgіtal Storage Medіa

ІSO/ІEC 13522

Іnformatіon Technology — Codіng of Multіmedіa and Hyper-
medіa Іnformatіon (MHEG)

ІSO 8879

Іnformatіon Processіng — Text and Оffіce System — Stan-
dard Generalіsed Markup Language (SGML)

3. Стандарти загального призначення

ІSO 11179

Іnformatіon Technology — Basіc Data Element Attrіbutes

ІSO 3166

Іnformatіon Processіng — Country Name Representatіons

ІSO 31

Іnformatіon Processіng Representatіon of Quantіtіes and Unіts

ІSO 4217

Іnformatіon Processіng — Currencіes and Funds

ІSO 639

Іnformatіon Processіng Coded Representatіon of Names of Languages

ІSO 8601

Іnformatіon Processіng — Date/Tіme Representatіons

Особливе місце серед CALS-стандартів займає ІSO/ІEC 10303 (STEP — Standard for the Exchange of Product Model Data — стан-
дарт обміну моделями даних про продукт). Відповідно до своєї назви STEP визначає формат представлення даних про виріб, не залежний від конкретної системи. Перелік розділів стандарту наведено в табл. 9.3.

Таблиця 9.3

РОЗДІЛИ СТАНДАРТУ ІSO 10303

Розділ 1. Методи опису

Part 1

Загальний огляд стандарту і основні принципи

Part 11

Довідкове керівництво по мові EXPRESS

Part 12

Довідкове керівництво по мові EXPRESS-1

Розділ 2. Стандартні рішення

Part 21

Структура текстового обмінного файлу

Part 22

Специфікація програмного інтерфейсу доступу до даних

Part 23 (24)

Прив’язка C++ (С) до програмного інтерфейсу доступу

Part 26

Мова опису програмного інтерфейсу доступу до даних

Розділ 3. Структура і методологія перевірки на сумісність

Part 31, 32, 34, 35

Загальні концепції, вимоги до тестових лабораторій і клієнтів, методи тестування для реалізацій протоколів

Розділ 4. Загальні інтегровані ресурси

Part 41-49

Принципи опису продукту, геометричне і топологічне представлення, структури, матеріали, допуски, процеси

Розділ 5. Інтегровані прикладні ресурси

Part 101, 104, 105, 106

Креслення, аналіз методом кінцевих елементів, кінематика, базова модель конструкції

Розділ 6. Прикладні протоколи

Part 201- 232

Проектування механічних конструкцій, обмін даними про вироби (конструкторськими, технологічними, вироб-
ничими)

Розділ 7. Набір абстрактних тестів

Part 301- 332

На креслення, проектування, обмін інформацією

Розділ 8. Елементи, інтерпретуємі прикладними засобами

Part 501- 520

Конструкції, елементи креслень та описів поверхонь

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.