лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Braіnstormіng (Електронний мозковий штурм) — цей інструмент (рис. 7.5) дає можливість групам вносити згенеровані ідеї, а також допомагає сформувати широке, загальнодоступне розуміння проблеми. Під час сеансу мозгового штурму учасники анонімно і паралельно вводять ідеї на окремі електронні аркуші (відповідно до заданого напрямку). Також учасники можуть читати чужі ідеї, розвивати їх тощо. Процес може бути керований лідером відповідно до обраних ним опцій.

Рис. 7.5. Вікно електронного мозкового штурму

Voting (Голосування) — дозволяє учасникам анонімно вказати свої переваги за відповідними позиціями. При цьому лідером обирається один із методів голосування : ранжування, 10-бальна шкала, істина/неістина, так/ні, згодний/не згодний (за 5/4 бальною шкалою), множинний вибір задовільних варіантів тощо. Дані з будь-якого сеансу, або ж із зовнішніх джерел, можуть бути переміщені в інструмент Голосування. Результати голосування можуть подаватися як електронна таблиця або ж як графік.
Topic Commenter (Тематичний коментатор) — може використовуватися для розвитку набору тем та обговорення їх докладно (рис. 7.6). Так, кращі ідеї, сформовані в результаті мозгового штурму, можуть бути подані учасникам для внесення анонімних коментарів — в результаті за декілька хвилин можна отримати широкий спектр відношень до певних ідей.

Рис. 7.6. Вікно тематичного коментатора
Group Outliner (Групова схема) — дає можливість членам групи одночасно вносити зміни та коментарі щодо питань, відображених як вузли загально використовуваної деревовидної схеми (рис. 7.7). На відміну від попереднього інструмента дає можливість співвідносити одну тему з іншою.

Рис. 7.7. Групова схема
Group Writer (Групове авторство) — підтримує п’ятикро-
ковий процес для спільного авторства і редагування документа.
Alternative Analysis (Альтернативний аналіз) — дає можливість групам оцінювати список альтернатив на основі різних критеріїв (рис. 7.8). Включає можливість вибору альтернатив і висвіт-
лення загальних результатів, а також дає можливість членам групи рухатися назад і вперед між двома кроками.

Рис. 7.8. Альтернативний аналіз
Action Items (Ділові питання) — цей крок дає можливість гру-
пам збирати, організовувати, призначати, розташовувати по пріоритетах і простежувати просування окремих питань.
Form (Форма) — використовується лідером для того, щоб зібрати дані анкетного опитування від членів групи.
Table (Таблиця) — може використовуватися для того, щоб відобразити декілька записів (Форм) від різних учасників одночасно.
Glossary (Глосарій) — дає можливість групам зформувати загальний склад ключових слів і визначень.
Library (Бібліотека) — склад для документів і файлів, пов’я-
заних із задачею. Користувачі можуть завантажувати цифрові файли в будь-якому форматі до бібліотеки.
За 15-річний термін наукових досліджень інструментарій Group-
Systems використовувався для розв’язання різноманітних задач стратегічного планування, розробки продуктів, реінжинірингу біз-
нес-процесів, оцінки постачальників та інш. Всі ці задачі актуаль-
ні для віртуальних організацій.
4. Поняття workflow-систем,
класифікація, переваги використання
та вимоги до систем
для віртуальних організацій
4.1. Поняття workflow-систем
Найчастіше, коли ставиться задача автоматизації на певному підприємстві, традиційно використовується функціональний підхід — розробляються так звані АРМи — автоматизовані робочі місця бухгалтера, економіста і т. д. Програмне забезпечення цих систем надає можливість автоматизувати виконання певних функцій відповідних працівників. Поява СКБД і можливості використовувати єдину базу даних різними АРМами, поєднаними в мережу, свого часу була значним проривом в галузі ІТ і на сьо-
годнішній день широко застосовується.
У рамках цих рішень співробітники, сидячи за своїм комп’ю-
терами (або терміналами), обмінюються інформацією з базами даних і між собою, отримують цифри, довідки, документи, формують звіти. При цьому послідовність дій співробітників і правила їх взаємодії визначені, щонайбільше інструкціями, а за правильність їх виконання стежить вищестояще керівництво, але інформаційною системою це ніяк не підтримується. Традиційна ієрархічна структура організації з акцентом на вертикальні зв’язки привела до створення інформаційних систем, що не підтримують горизонтальні зв’язки, необхідні для колективної роботи.
Проте, крім автоматизації окремих функцій досить часто на підприємствах і в організаціях добре було б мати засоби для автоматичного відстеження послідовності і часу їх виконання, маршрутів документів, зайнятості співробітників на різних стадіях процесу тощо. Оскільки відсутність контролю процесів призводить до втрат — непродуктивного використання робочої сили, несвоєчасного виконання завдань та ін. Так, за деякими даними зазвичай час виконання завдання складає близько 10 %, а в інші 90 % часу завдання «пересилається» (!).
Такі думки призвели до виникнення так званого «процесного» підходу у менеджменті та до ідеї створення систем workflow. Таким чином, системи workflow автоматизують процеси, що відбуваються на підприємствах і в організаціях, а не функції.


Workflow-системи — це програмні системи, які забезпечують повну або часткову координацію виконання виробничих операцій (завдань, робіт, функцій), що складають структуровані бізнес-процеси підприємства.

Особливим попитом на сьогодні користуються workflow-рі-
шення, що підтримують Web і XML технології для використання їх в середовищі Іnternet (або Intranet).
 На сьогодні технології Workflow застосовують 80 % провідних корпорацій, що досягли успіху і стійкого росту на високо конкурентних світових і локальних ринках завдяки впроваджен-
ню систем цього покоління.
4.2. Класифікація систем
На сьогоднішній день виділяють чотири класи систем work-
flow:
Адміністративні чи офісні — перші додатки з використанням технології workflow були призначені для автоматизації процесів, що припускали великий обсяг паперової роботи, таких як обробка заяв про надання позик, звертань за страховкою чи рахун-
ків на оплату — високоструктурованих, орієнтованих на транзакції і канцелярськими за стилем.
Для виробництва (Productіon) — виробничі workflow, як правило, не виходять за межі відділу; однак багато бізнесів-процесів охоплюють усе підприємство. Як приклад, можна привести процес прийому на роботу нового співробітника, керування пільгами для працівників, складання звітів про витрати і при-
дбання устаткування. За рахунок використання електронних форм і документів workflow підприємства може автоматизувати ці процеси, збільшивши продуктивність усіх співробітників і за-
безпечивши високу швидкість обробки запитів і більш цільне керування процесами.
Системи, що забезпечують співробітництво (Collaboratіve) — зрушення від індустріальної економіки до економіки, основаної на знаннях, обумовили зростання значимості колаборативних про-цесів, особливо тих, у яких співробітники, що використовують знання, створюють нові продукти і послуги. На відміну від перших двох класів workflow, колаборативні процеси є структурованими тільки наполовину; при цьому часто буває складно скласти для процесу фіксовану карту, при тім, що ролі, передумови, імена відповідальних осіб і контрольні терміни чітко визначені. Основна перевага колаборативного workflow, як правило, полягає в зменшенні часу робочого циклу, наприклад, нові продукти виводяться на ринок швидше.
Орієнтовані на клієнта (Customer-Focused) — офісні work-
flow, workflow для підприємств і workflow для співробітництва сконцентровані на внутрішніх процесах; але сьогодні увага зміщується вбік замовників і клієнтів; відповідно, виник термін «керування відносинами із замовником» (customer relatіonshіp manage-
ment, CRM). Протягом багатьох років між агентами по обслуговуванню клієнтів у сервісних центрах і різних процесах заднього плану, що протікали в офісі і реально впливали на виконання заявки клієнта, існували перешкоди. Сьогодні workflow нового стилю дозволяє подолати організаційні границі, з’єднавши процеси переднього і заднього плану, даючи можливість корпорації стати єдиним цілим у роботі з клієнтом. Крім цього, клієнт може подати заявку на відкриття рахунка, обновити дані про себе чи надіслати запит про технічну підтримку через Web; виконання цього запиту часто являє собою розширений бізнес-процес, яким можна керувати. Основна цінність програмного забезпечення workflow у керуванні відносинами з замовником полягає в забезпеченні кращої прозорості і керованості процесами, пов’язаними з роботою з клієн-
тами які частково протікають поза границями підприємства.
Існує також поділ workflow-систем на прості та інтелекту-
альні.
Інтелектуальні — забезпечують деякі додаткові «інтелекту-
альні» можливості на основі аналізу використовуваної в системі інформації, наприклад, можливість врахування завантаженості працівників при розподілі робіт (WorkRoute ІІ — від компанії «ВЕСТЬ АО»).
4.3. Переваги використання
Переваги автоматизації з використанням систем workflow залежать від типу охоплюваного бізнес-процесу. До таких переваг відносяться:

 • скорочення часу виробничого циклу — за рахунок зменшення часу переміщення документів в організації, використання бізнесів-правил для «захоплення» проблем у момент їхнього виникнення й автоматизації задач, що не вимагають людського втручання (особливо помітне в процесах, пов’язаних з проходженням паперів по організації);
 • збільшення продуктивності праці за рахунок керування роботою workflow дозволяє користувачам заощадити час зав-
  дяки фільтрації, визначенню пріоритетів і упорядкуванню повсякденної роботи. Так, інформація, що надходять у поштову скриньку користувача, готова до обробки — вона містить всі не-
  обхідні документи, дані і візи керівництва (що усуває основне джерело неефективності в офісі). За рахунок відстеження етапів проходження роботи і надання статистичних даних, workflow дає можливість розподіляти ресурси оптимальним чином (робоче завантаження співробітників може бути збалансоване й оптимізоване);
 • більш високий рівень обслуговування клієнтів забезпечується скорочення робочого циклу і поліпшеним керуванням процесами. Крім того може надаватися інформація про стан виконуваного замовлення;
 • поліпшене керування процесами. Автоматизоване зберігання інформації про бізнес-процеси і правила забезпечує якість і відповідність процесів правилам в масштабах організації;
 • ефективніше співробітництво і поділ знань. Workflow забез-
  печує занесення в комп’ютер кращих методик, що стосуються бізнесів-процесів, даючи можливість користуватися ними співробітникам всього підприємства;
 • збільшення ефективності роботи підприємства в цілому;
 • скорочення часу прийняття управлінських рішень;
 • поліпшення виконавської дисципліни і зниження впливу особистих якостей персоналу на виконання процесів обробки документів.

4.4. Вимоги до систем
для віртуальної організації
Системи workflow повинні вміти автоматизувати процеси, що виходять за межі компанії, в рамках всього ланцюжка доданої вартості віртуального підприємства — «постачальник-виробник», «виробник-клієнт». Перевага цих систем полягає в їх здатності легко «зшивати» різні додатки, підтримуючи бізнес-процес шляхом інтеграції користувачів і інших систем.
Основні вимоги до систем workflow в рамках віртуального підприємства:
1) повнофункціональна маршрутизація (орієнтація на аутсорсинг передбачає можливість направляти роботу співробітників, клієнтів і партнерів);
2) гнучкість (легка адаптація процесу за допомогою графічного опису, динамічне скріплення фрагментів процесу «на ходу», що дозволяє учасникам використати існуючі функції і, при наявності необхідних повноважень, створювати нові адаптовані інтерфейси для зв’язку з системами управління документами, ERP-системами, а також нові технології);
3) масштабованість (базові функції розподіляються між де-
кількома вузлами і при цьому добре функціонують на невеликих серверах).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.