лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У віртуальній організації, як і в звичайній компанії, має існувати певний документообіг. Однак, проблемою може стати те, що декілька компаній, що входять у віртуальну організацію, можуть використовувати різні системи електронного документообігу.
Для цього на сьогоднішній день деякими компаніями (наприклад, АйТи — http://www.it.ru/) розробляються рішення, які дозволятимуть поєднувати в єдиний інформаційний простір системи електронного документообігу, що побудовані на різних платформах і використовують різні формати даних. Наприклад, з цією метою в системі «БОСС-Референт» реалізований XML-шлюз, розроб-
лений з урахуванням рекомендацій діючих державних стандартів і інструкцій в області документаційного забезпечення керування.
Звичайно, найпридатнішими для віртуальних організацій є collaboratіon-системи — орієнтовані на підтримку спільної роботи. Як приклад такої системи розглянемо Documentum eRoom.
Дана система надає можливість створення спільного середовища для роботи розподілених груп працівників: планування, вироблення стратегій, проектування і розробки нових виробів, координування процесів, залучення клієнтів тощо.
Так, за допомогою рішення ERoom.net (www.eroom.net) будь-яка віртуальна організація може створити власне середовище для співробітництва (на умовах передплати). Доступ до нього здійснюється по паролю із звичайного броузера (рис. 7.1).

Рис. 7.1. ERoom.net
Рішення eRoom Enterprise забезпечує інтеграцію із Documen-
tum Content Server і дозволяє організаціям перенести їхню цент-
ралізовану інфраструктуру керування в середовище співробіт-
ництва. Додаткові функції workflow надають можливість доступу до керування процесами.
На сайті системи існує цілий ряд прикладів вже розроблених «електронних кімнат» — eRoom. Серед них:
New Product Development: Product Concept & Design (розробка нового виробу: концепція виробу і проект) — робочий простір, що полегшує роботу груп над проектом виробу і об’єд-
нує вимоги груп.
New Product Development: Prototype Management (розробка нового виробу: керування прототипом) — робочий простір, що полегшує координацію проекту дослідного зразка і підтримує процеси включаючи стадії схвалення і проектування змін (рис. 7.2).

Рис. 7.2. eRoom Керування прототипом
New Product Development: Relationship Management (розробка нового виробу: керування відносинами) — робочий простір, що полегшує існуючі відносини з постачальниками, підрядчиками і іншими учасниками процесу створення виробу.
Project Management: Team Project Workspace (керування проектом: робочий простір групи проекту) — це eRoom-робоче місце забезпечує середовище керування проектом для спільного використання інформації і виконання проектного графіка.
Supply Chain: Vendor Management (ланцюжок постачання: керування продавця) — допомагає компанії оцінити її постачальників об’єктивно. Індивідууми співробітничають в оцінці роботи постачальників, щоб поліпшити стратегічні відносини, розуміння вигод і розвинути систему раннього виявлення проблем поста-
чальника.
Board of Directors (дошка директорів). Користувачі цього середовища (рис. 7.3) можуть:

Рис. 7.3. eRoom Дошка директорів

 • мати доступ до розміщених в ньому графіків зустрічей, брифінгових документів і файлів реєстрації проблем;
 • створювати, керувати і відслідковувати стан окремих комітетів;
 • слідкувати за станом внутрішніх засобів керування і ключових ділових індикаторів;
 • відсилати електронні попередження і брати участь в обговореннях у режимі реального часу чи асинхронних;
 • архівувати минулі зустрічі й зміст висновків.

3. Групові системи підтримки
прийняття рішень
В умовах віртуальної організації рішення можуть прийматися багатьма учасниками-управлінцями різних організацій, об’єдна-
них для виконання певного проекту.
Для забезпечення комп’ютерної підтримки розробки колектив-
них рішень використовуються групові системи підтримки прий-
няття рішень — ГСППР.
Ці системи також називають: Computer Supported Cooperatіve Work (CSCW) — комп’ютерно підтримувана сумісна праця, Group Support System (GSS) — системи групової підтримки, Compute-
rized Collaborative Work Support (CCWS) — комп’ютеризована підтримка співробітництва, Electronic Meeting System (EMS) — системи електронних нарад.
Групові СППР являють собою комбіновану технологію — вони поєднують СППР та технології групового програмного забезпечення. Як загальні вимоги до таких систем можна вказати:

 • наявність функціональності звичайних СППР (зокрема підтримка бази моделей, на основі якої можливе вироблення варіантів рішень);
 • підтримка ефективних комунікаційних засобів (аудіо- відео- документальних конференцій, електронної пошти, голосової пош-
  ти, chat-ів тощо);
 • забезпечення доступу до інформації та можливості агрегування її з різних джерел;
 • легкість у використанні;
 • надання всім учасникам процесу прийняття рішення рівних можливостей висловлення думок та ідей.

Умовно програмне забезпечення групових систем підтримки прийняття рішень можна розділити на чотири групи:

 • Програмне забезпечення мозкової атаки. Учасники роз-
  в’язання проблеми записують свої ідеї і коментарі та ідеї інших у структурованому вигляді. Кінцевим результатом є занотовані записи всіх ідей і коментарів.
 • Програмне забезпечення оцінювання альтернатив і їх упорядковування. Учасники розв’язання проблеми використовують список альтернативних розв’язків і визначають їх ранги, тобто розміщують у певній послідовності (за важливістю), або присвоюють рейтинги. Програмне забезпечення подає оцінки альтернатив у вигляді таблиць або діаграм.
 • Програмне забезпечення досягнення згоди (консенсусу). Це програмне забезпечення інформує осіб, що приймають рішення, про ступінь однорідності їх оцінок альтернатив. Коли немає загальної згоди, то учасники розв’язання проблеми можуть продовжити обговорення, тобто програмне забезпечення створює пе-
  редумови для отримання загального узгодженого розв’язку.
 • Програмне забезпечення групової авторизації (повнова-
  жень) і створення планів (нарисів, ескізів, накреслення кон-
  турів).
  Учасники розв’язання проблеми можуть намітити контур написання звітів і кожний з них може сприяти цьому не-
  залежно за допомогою документування своєї частини (модуля) або створення пропозицій до частини звіту, які пишуться іншими. Написаний документ у такий спосіб відображає його погодження з усіма учасниками і формування спільної думки.

Типова конфігурація ГСППР включає: системи керування моделями та базою даних, інструментальні засоби управління групою, взаємопов’язані та керовані лідером (facilitator).
Завдання фасілітатора — кординувати використання технологій так, щоб увага осіб, що приймають рішення, була зосереджена на проблемі, що розглядається, а не на використанні технологічних засобів [3].
Оскільки за умов віртуальної організації учасники процесу прийняття рішень розділені територіально (а часто і у часі), то для забезпечення функціонування ГСППР можуть використовуватися підтримувані ними засоби електронної пошти, аудіо-, відео- та документальних телеконференцій, чатів, електронних дошок оголошень тощо (див. розд. 8).
Серед найвідоміших ГСППР можна назвати: розробки компанії GroupSystem, Vision Quest, Software-Aided Meeting Manage-
ment System (SAMM) [3].
Для прикладу розглянемо ГСППР від компанії GroupSystem (www.GroupSystem.com). Цією компанією пропонується три продукти:

 • GroupSystems II — рішення для керування бізнес-процесами і співробітництва через Інтернет;
 • GroupSystems MeetingRoom and Workgroup Edition — рішення для керування бізнес-процесами і співробітництва через локальну мережу (LAN) — детально розглянутий в [3];
 • GroupIntelligence — засоби розміщення в Web результатів зустрічей (з прийняття рішень) для продуктів GroupSystems, розробляються GroupSupport.com (http://www.groupsupport.com). Дозволяють не лише розмістити в Web-середовищі результати групових сесій вироблення рішень, а й зформувати базу даних, яка містить всі результати багатьох сесій, дозволяє агрегувати і комбінувати їх, а також робить їх доступними через звичайний броузер.

Звичайно, що найбільшою мірою нас цікавить продукт Group-
Systems II (Cognіto), який дозволяє віддаленим групам користувачів через Інтернет (так само як і через LAN, WANs):

 • аналізувати проблеми;
 • збирати інформацію від індивідуумів, файлів і систем даних;
 • формувати загальні думки;
 • оцінювати альтернативи;
 • формулювати конкретні плани і визначати дії;
 • формувати результати.

Cognito Web Portal і Task Server працюють під Microsoft Win-
dows 2000. Cognito End User Client працюють під Windows 98, Windows 2000, Windows ME і Windows XP.
Основними інструментами пакету GroupSystems ІІ є:
Categorіzer (Категоризатор) — даний інструмент дає можливість групам розв’язати три основні задачі:

 • формувати списки тверджень (ідей);
 • давати до них коментарі;
 • організовувати ідеї в категорії.

Категоризатор може використовуватися різними шляхами, наприклад до мозкового штурму для того, щоб упорядковувати ідеї для обговорення. На рис. 7.4 показано приклад вікна Категоризатора найчастіше використовуваних сайтів.

Рис. 7.4 . Категоризатор

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.