лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

KQML накладає стандартний синтаксис на всі повідомлення. Цей стандартний синтаксис складається з розширюваного набору ключових слів, що мають чітку семантику. Семантика залежить від мети повідомлення. Наприклад, повідомлення, що використовується при призначенні роботи, має відмінну семанти-
ку від повідомлення, використовуваного в контексті розподілу ресурсів. Агенти підтримують деяку підмножину типів повідом-
лень. Тобто, на основі вмісту повідомлення агент може зробити висновок про дії, які йому необхідно здійснити. Так, в повідомленні, наведеному нижче, Агент1 запитує в Агента2 результати деякої роботи:

register(
:sender Agent1
:receiver Agent2
:language AnyLanguage
:content (
Select result (
AgentID = #00086A
ProcessID = #00450P
WorkID = #009W
Customer = #00080A
Executor = #00081A
Parameters ="1.25, 0.0"
)
)
)

Мова ACL, розроблена FІPA подібна до KQML. FІPA специфікація ACL складається з набору типів повідомлень і опису їхньої прагматики. Його синтаксис ідентичний синтаксису KQML, використовуються лише різні імена для деяких зарезервованих примітивів. KQML і FІPA ACL ідентичні щодо основних концепцій і принципів, але відрізняються семантичними структурами.
Так, запит, описаний вище на KQML, буде виглядати на ACL як:

(request
:sender Agent1
:receiver Agent2
:content (
Select result (
AgentID = #00086A
ProcessID = #00450P
WorkID = #009W
Customer = #00080A
Executor = #00081A
Parameters ="1.25, 0.0"
)
)
:language AnyLanguage)
Інфраструктура може бути описана як програмний рівень, що знаходиться між операційною системою з одного боку і прикладним рівнем з іншого. Його мета полягає в тому, щоб забезпечити загальний набір інтерфейсів програмування, які розробники можуть використовувати, щоб створити розподілені системи. Серед технологій, що забезпечують інфраструктуру, можна назвати: COM (Microsoft), CORBA (OMG), SOAP на основі XML та ін.
Основним розробником стандартів, що описують функціонування програмних агентів, на сьогодні є FIPA.
FІPA (FoundationforIntelligentPhysicalAgent — осно-
ва для інтелектуальних фізичних агентів) — http://www.fipa.org — була сформована в 1996 р. з метою розробки стандартів для ге-
терогенних і взаємодіючих агентів і агент-основаних систем, включає понад 70 членів-представників великих компаній з усього світу.

Перелік стандартів, розроблених цією організацією, можна знайти на http://www.fipa.org/repository/index.html. Серед інших організацій, що займаються стандартизацією в галузі створення програмних агентів, OMG (www.omg.org).
4. Інструментальні засоби розробки
програмних агентів
Існує цілий ряд продуктів, що полегшують розробку програмних агентів. В табл. 6.1 наведено ряд таких продуктів, пробні вер-
сії яких, або ж повні (у випадку некомерційних розробок), можна завантажити через Інтернет.


Таблиця 6.1

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ АГЕНТІВ

Продукт

Посилання

Компанія (автор)

Мова

Опис

Agent Development Kit *

www.tryllian.com

Tryllian

Java

Комерційна платформа для розробки мобільних агентів

JACK Intelligent Agents*

www.agent-software.com.au

Agent Oriented Soft-
ware Pty. Ltd

JACK Agent Lang.

Комерційний продукт для розробки мультиагентних систем під Windows, Solaris UNIX, Linux, Mac OS X

JADE *

http://sharon.cselt.it/projects/jade/

TILAB

JAVA

Некомерційна платформа для розробки мультиагентних систем

JAS
(Java Agent Services API) *

http://www.java-agent.org/

Fujitsu, Sun, IBM, HP, Spawar, InterX, Institu-
te of Human and Ma-
chine Cogtnition, Com-
tec, Verizon.

Java

Розроблений як стандарт промисловості і APІ для розгортання інфраструктур обслуговування на основі агентів — вільнорозповсюджуваний продукт

Comtec Agent Platform *

http://ias.comtec.co.jp/ap/

Information-Technolo-
gy Promotion Agency (Japan), Communication Technologies

Java

open-source, набір безкоштовних інструментів для реалізації архітектури агентів

FIPA-OS *

http://fipa-os.sourceforge.net/

Emorphia

Java

Один з перших Open Source, що підтримує специфікації FIPA

 

      Grass hopper*

www.grasshopper.de

IKV++

Java

Некомерційна платформа для розробки мобільних агентів. Працює під Windows і UNIX

Закінчення табл. 6.1

Продукт

Посилання

Компанія (автор)

Мова

Опис

ZEUS *

http://193.113.209.147/projects/agents/zeus/

BT Labs

Java

Open Source, підтримує ACL, використовується для створення мультиагентних додатків

MadKit*

www.madkit.org

Madkit Development Group

Java 2,

Вільнорозповсюджуваний засіб розробки мультиагентних систем під Windows, Solaris UNIX, Linux, Mac OS X, AIX, HP-UX

AgenTalk

www.kecl.ntt.
co.jp/csl/msrg/topics/at/

NTT and Ishida

LISP

Координаційний протокол та некомерційний продукт для створення мультиагентних систем, працює на Unix, Macintosh

Java Aglets Software De-
velopment Kіt

www.trl.ibm.com/aglets/

IBM Japan

Java

Відкритий код, можливість розробки мобільних агентів. Працює під: Solaris, Windows 95/98/NT, AIX 4.1.4, OS/2 Warp4

JAM

www.marcush.net

Intelligent Reasoning Systems

Java

Продукт для некомерційних цілей (існує також комерційна розробка — UMPRS)

Jumping Beans

www.jumpingbeans.com

Ad Astra Engineering, Inc.

Java

Комерційна розробка для оцінки мобільних опцій

Microsoft Agent

http://msdn.microsoft.com/msagent/default.asp

Microsoft Corporation

Active X

Комерційна розробка

Agent Builder

www.agentbuilder.com

Reticular Systems, Inc.

Java

Комерційні графічні засоби підтримки всіх ета-
пів розробки агентів, здатних до взаємодії з іншими, можливості розробки агенцій. Працює під Win98/NT/2000

  *Відповідають специфікаціям FIPA


На рис. 6.7. подано вікно інструментального засобу MadKit. На ньому показано мультиагентну систему, реалізовану в даному середовищі, для замовлення квитків на літаки/потяги. Так, використовуються агенти клієнта, брокера та компаній, що надають послуги авіа- та залізничних перевезень.


Рис. 6.7. Вікно MadKit
5. Програмні агенти та онтології
5.1. Представлення інформації
для програмних агентів
Ефективне використання програмних агентів можливе за умови, коли інформація, представлена в Web, описана таким чином, що агент зможе її обробити.
Опис певних ресурсів (сайтів) у вигляді HTML-сторінок недостатній з точки зору обробки його агентом, оскільки їх розмітка не вказує на те, що це за ресурс, яка саме інформація на ньому представлена.
З метою опису інформації про ресурс використовуються:

  • анотація web-сторінок;
  • опис метаданих у сховищах метаданих;
  • онтології.

Таким чином, схематично простір в якому використовуються програмні агенти, можна зобразити так, як це подано на рис. 6.8.

Рис. 6.8. Використання агентами інформації
Як було зазначено в розд. 5, онтологія — це представлення тер-
мінів предметної області і їх взаємозв’язків. Здійснюється опис онтологій за допомогою спеціальних мов.
Так, на сьогоднішній день існує декілька загальновідомих спе-
цифікацій, на основі яких можна описати онтології. Серед них найбільш відомі: DAML(DARPA Agent Markup Language), OIL та OWL (Ontology Web Language), яка поєднує переваги двох перших (описана у розд. 5).
Існує досить багато готових онтологій, описаних на основі тієї чи іншої специфікації. Найбільшу кількість онтологій, описаних на основі DAML, можна знайти на http://www.daml.org/
ontologies/.
5.2. Інструментальні засоби
розробки онтологій
На сьогодні розроблено цілий ряд інструментальних засобів, що полегшують розробку онтологій на основі певної специфікації.
Наприклад, Protege (http://protege.stanford.edu/) — розробка відділення Медичної Інформатики Стенфордського університету. Призначена для допомоги у створенні моделей предметних областей та включенні моделей безпосередньо в код програми. За допомогою редактора онтологій можна розробляти власні онтології відносно певної області, розширюючи ієрархічну структуру і включаючи абстрактні чи конкретні класи і слоти. Працює під Windows (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Вікно Protege
Серед інших засобів: Ontolіngua, WebOnto, OntoSaurus, ODE, KADS22.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.