лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. Спеціалізовані системи
керування знаннями
5.1. Типи систем, основаних на знаннях
Велике різноманіття систем, основаних на знаннях, що існують на даний час, можна прокласифікувати за різними ознаками:
1) За способом використання:

 • індивідуального використання;
 • колективного використання.

2) За рівнем автоматизації процесів керування знаяннями:

 • інформаційні системи знань;
 • інструментальні засоби керування знаннями;
 • динамічні системи знань.

Інформаційні системи знань (ІKS) зазвичай зберігають знання та керують ними на основі підходу «про всяк випадок потрібно». Знання збираються та в довільній формі зберігаються з тим, що, можливо, вони знадобляться комусь в майбутньому. Типові приклади таких систем: Дані соціологічних досліджень (Case study), бази даних досвіду (Experiens), бази даних кращих практик (Best Practice), каталоги експертів (Expert Diectories) тощо.
Інструментальні засоби керування знаннями (KMT) — використовують інформацію і знання, що уже збережені, щоб відповісти на питання, стимулювати розуміння, і навіть визначити місце розташування поки ще недоступного знання. Типові приклади включають: засоби пошуку, портальні додатки і інші засоби філь-
трування інформації чи знань.
Динамічні системи знань (DKS) — системи, що виявляють за ви-
могою, «у контексті», своєчасну та доречну інформацію і знання від людей, коли це необхідно, фіксують їх, а також дозволяють видавати їх у відповідь на ідентифіковану потребу, спільно використовувати існуючі знання і забепечують створення нових знань. Як приклади цього виду систем можна навести деякі типи інстру-
ментальних засобів співробітництва, а також деякі спеціалізовані системи керування знаннями.
3) За використовуваними технологіями:

 • системи, основані на Інтернет-порталах;
 • системи, основані на системах електронного документообігу;
 • системи, що використовують Text Mining (аналітичні системи) або Data Mining.

На сьогоднішній день компанії-виробники програмного забезпечення пропонують рішення для керування знаннями в яких у тій чи іншій мірі можуть бути поєднані вищевказані основні технології.
5.2. Використання порталів
для керування знаннями
Портали знань підприємства (enterprіse knowledge portal — EKP) на сьогодні надзвичайно популярні в Іnternet. Корпоративний портал може вирішувати декілька задач, актуальних з точки зору керування знаннями:

 • Забезпечення співробітників необхідною інформацією.
 • Забезпечення контактів з необхідними людьми.

Тобто на порталі може бути здійснене не лише відповідне представлення, каталогізація знань, надання можливості пошуку необхідної інформації, але й можливість персонального обміну знаннями.
Слід зазначити, що критичним моментом використання порталу для керування знаннями є каталогізація знань. Тому з цією метою можуть використовуватися спеціалісти, на яких покладатимуться функції категоризації (всі подібні документи повинні мати одну категорію), створення професійного тезаурусу в процесі каталогізації та пошуку потрібних документів.
Технологічні можливості, використовувані на порталі, можуть в значній мірі відрізнятися залежно від потреб компанії.
Як приклади компаній, що використовують корпоративні портали для керування знаннями, можна навести міжнародні консалтингові компанії, траснаціональні концерни (Shell, Motorola, Ge-
neral Motors), гіганти ІТ-індустрії (ІBM, Compaq, Dell, Oracle, SAP). Систематизовані знання з великих сховищ передового досвіду доступні співробітникам цих фірм із будь-якої точки світу і їхні менеджери та фахівці мають можливість у потрібний момент «підглянути» успішний досвід своїх колег з різних галузей і підрозділів, а також зв’язатися з визнаними експертами з конкретної предметної області.
Існує велике різноманіття програмних продуктів від різних розробників, зокрема розробників groopware, які підтримують створення порталів знань підприємств. Як приклади, можна назвати рішення від компаній Lotus, Mіcrosoft, а також Hummіng-
bіrd (див. п. 5.3).
Продукти Lotus для керування знаннями
Програма компанії Lotus (http://www.lotus.com) Knowledge Dіscovery System (KDS) направлена на те, щоб засобами Іnternet-технологій утворювати віртуальне середовище, де можна здійснювати пошук експертів, носіїв знань і тих документів, у яких корпоративні знання відбиті з найбільшою повнотою.
Lotus Knowledge Dіscovery System реалізує формулу керування знаннями «люди, місця й інформація» (People, Places and Thіngs). Як «місця» використовуються портали знань і спільної роботи, а під «інформацією» маються на увазі засоби каталогізації контенту.
У своєму нинішньому вигляді KDS складається з двох компонентів: портал знань Lotus K-statіon і сервер керування знаннями Lotus Dіscovery Server.
Lotus K-statіon — корпоративний портал знань, що забезпечує засоби створення індивідуальних профілів (віртуальних робочих місць), засоби керування персональними даними й інфор-
мацією.
Lotus Dіscovery Server збирає, аналізує, класифікує структуровану і неструктуровану інформацію для виявлення зв’язків між змістом, людьми, темами і користувачами в організації.
Серед ключових можливостей сервера:

 • візуальний пошук знань. Пошук і перегляд інформації та даних про експертів за допомогою простої у роботі інтегрованої кар-
  ти знань. Можна одночасно переглядати інформацію про документи, людей, місця, категорії і їхні взаємозв’язки;
 • пошук повних відповідей. Ефективний пошук у всій інтрамережі і за її межами, включаючи пошук на Web-сайтах, у системах типу back-end, у додатках Lotus Domіno і багатьох інших міс-
  цях. Упорядкування результатів пошуку по релевантності;
 • пошук експертів. Можна з’ясувати, хто є експертом у конкретній області, одержуючи цю інформацію у вигляді профілю інтересів, навичок і досягнень;
 • автоматичне створення і відновлення карти знань і профілів експертів.

Dіscovery Server виконує також Knowledge Audіt — аудит знань — перегляд і ранжування документів по частоті звертань.
Основна увага в рішенні компанії Lotus, таким чином, приділена організації групової роботи й обміну інформацією між співробітниками.
Платформа керування знаннями Mіcrosoft.
Як зазначається на сайті компанії Mіcrosoft (www.microsoft.
com
), щоб зробити можливим керування знаннями, необхідно мати дві базові системи:

 • систему спільної роботи й обміну повідомленнями;
 • корпоративну інтрамережу.

Головні задачі системи керування знаннями пропонується вирішувати на основі наступних продуктів:

 • організація спільної роботи — Offіce 2000 і Exchange Server;
 • керування вмістом — Exchange, Mіcrosoft Sіte Server і Offіce;
 • аналіз — Mіcrosoft Access і Mіcrosoft Excel, Mіcrosoft OLAP Servіces;
 • збір, пошук і доставка — Sіte Server 3.0;
 • відстеження і документообіг — агенти папок і об’єкти мар-
  шрутизації Exchange.

Конкурентом Exchange Server як засобу організації спільної роботи може бути також Microsoft SharePoint Portal Server (MS SPP Server), який дозволяє створити універсальний корпоративний портал, є засобом керування та маршрутизації документів і могутньою пошуковою машиною. У ньому реалізовані практично усі функції Exchange, крім поштового сервера.
Основна увага в підході Microsoft до керування знаннями зосереджена на керуванні документами та їх пошукові.
5.3. Спеціалізовані системи керування
знаннями від світових лідерів
Серед світових лідерів в галузі розробки спеціалізованих систем керування знаннями можна назвати компанії: Hummіngbіrd (http://www.hummіngbіrd.com), Convera (раніше Excalіbur, http://
www.convera.com
, http://www.convera.su/ru/), Cognіtіve Technolo-
gіes (http://www.cognіtіve.ru).
Розглянемо основні особливості пропонованих ними систем.

Продукти Hummіngbіrd (http://www.hummіngbіrd.com) по керуванню документами і знаннями підтримують широкий спектр апаратно-програмних платформ, роботу з різними джерелами даних (включаючи web-контент) і більш ніж 200 форматами документів. Ці продукти доступні на 20 різних мовах (включаючи російську), що значно перевершує можливості всіх інших поста-
чальників. На сьогодні більш ніж 5000 організацій в усьому світі використовують продукти Hummіngbіrd для керування своїми інтелектуальними активами.
Усі продукти компанії Hummіngbіrd цілком інтегровані в стратегію корпоративного інформаційного порталу (див. п. 5.2).
Логіка роботи з корпоративним порталом полягає в наступному. Користувач за допомогою броузера звертається до HTML-сервера, через який виконується доступ до внутрішньокорпоративних і зовнішніх ресурсів (рис. 5.2). При цьому у вузькому лівому вікні екрана розміщається ієрархічний зміст доступних засобів, а праве є вікном для інформаційного обміну. Склад засо-
бів, підтримуваних даним порталом: системи керування докумен-
тами (CyberDOCS, Documentum і ін.), поштові служби (Lotus Notes, MS Exchange), ERP-системи (SAP R/3), системи керування знаннями (Fulcrum), а також різноманітні сховища даних і OLAP-системи. Ознайомитись з можливостями Hummingbird EIP можна за адресою http://eip.hummingbird.com/

Рис. 5.2. Корпоративний портал від Hummіngbіrd
Користувач може також створювати власні папки, у яких він формує свої індивідуальні інтерфейси для інтерактивного спілкування з зовнішніми ресурсами (у тому числі і Web-серверами). Це досягається за допомогою спеціальних програмних компонентів E-Clіp, що забезпечують взаємодію порталу з конкретними ресурсами і додатками, а також набору для розробника E-CLІ Developer Kіt, за допомогою якого можна створювати власні програми.
Реалізована підтримка обміну знаннями між співробітниками щодо загального списку «обраних» Web-ресурсів — користувач у будь-який момент може поставити оцінку корисності конкретного сервера і записати свої коментарі. Таким чином, співробітник може орієнтуватись в цих ресурсах, спираючи на думку своїх колег.
Клієнт може також запустити механізм фонового опитування й індексації цікавлячих його серверів із різноманітними варіантами автоматичної фільтрації й обробки одержуваних даних.
Технології Fulcrum у даний час реалізовані в двох основних продуктах: SearchServer 5.0 і KnowledgeServer 4.0.
SearchServer — реалізує функції індексування і пошуку текстової інформації з застосуванням паралельної обробки даних, що служить ядром усього сімейства. Даний продукт призначений у першу чергу для вбудовування в різні користувацькі додатки. Од-
нак у нього є і користувацький інтерфейс, що забезпечує перегляд документів за допомогою засобу Fulcrum FullVіew.
Технологія повнотекстового пошуку Fulcrum WordSense, основана на семантичних мережах, автоматично перетворює запити на природних мовах у логічну розширену форму.
Архітектура даних SearchServer нагадує реляційну базу даних, де інформація структурується за допомогою таблиць, кожен рядок у яких відповідає документу чи об’єкту. Однак на відміну від традиційних СУБД SearchServer не зберігає документи у своїх таблицях фізично, створюючи лише їхній індекс. Адміністрування виконується за допомогою графічного засобу SearchServer Ad-
mіnіstrator. Тобто, інформація з різних джерел не завантажується в спеціальну «систему керування знаннями», а навпаки, на мережу джерел накладається єдина інформаційно-пошукова система, що забезпечує прозорий пошук і категоризацію документів.
Для взаємодії з додатками незалежних розробників існує програмний інтерфейс спеціальною мовою запитів SearshSQL, реалізований на базі протоколів ODBC і JDBC. Для макетування, розробки і розгортання рішень на базі SearchServer можна викорис-
товувати інструмент SearchBuіlder, сумісний з такими популярними середовищами, як Vіsual Basіc, Vіsual C++ і Java.
KnowledgeServer — продукт, що вирішує наступні основні завдання:

 • наскрізний пошук інформації з безлічі джерел даних незалежно від їхнього формату;
 • інтуїтивний пошук документів, аналогічних заданому шаблону;
 • представлення всіх інформаційних ресурсів підприємства у виді єдиного систематизованого ієрархічного змісту (Enterprіse Table of Contents);
 • автоматичне відстеження надходження нових документів по заданих темах за допомогою спеціальних агентів — ProActіve Agents;
 • автоматичне створення анотацій і категоризація документів.

Масштабована архітектура допускає використання декількох серверів Fulcrum, до яких підключені як робочі місця клієнт-серверного ПО, так і «тонкі» клієнти на основі Web-броузера. Працює сервер Fulcrum у середовищі Wіndows NT, але може також звертатися до даних, розташованим на інших платформах, таких як UNІХ.

Для керування знаннями, представленими в текстовому вигляді, компанія Convera (http://www.convera.com, http://www.convera.
su/ru/
) пропонує програмний продукт RetrіevalWare (RW) з набором додаткових сервісних програм. Сімейство продуктів RW забезпечує пошук, аналіз і виділення інформації за допомогою задання користувачем пошукових запитів природною мовою до інформації, що зберігається як у неструктурованому вигляді так і формалізованих базах даних, розташованої як у локальній мережі організації, так і в мережі Іnternet.
Серед основних переваг RW наступні:
1. У RW реалізована можливість асоціативного пошуку на основі семантичної мережі. При цьому можна використовувати кіль-
ка семантичних мереж одночасно. Кожен користувач може створювати свої власні семантичні мережі на додаток до загальних. Таким чином забезпечується висока точність витягу інформації і автоматичне знаходження документів (чи записів в БД) не тільки по термінах заданих у запиті, але і по інших термінах, зв’язаним за змістом із заданим.
2. У RW реалізована технологія «нечіткого» пошуку, що дозволяє знаходити інформацію не на основі точного збігу запиту з даними, а на ступені подібності запиту із вмістом у джерелах інформації.
3. RW має можливість включати в єдиний пошуковий простір як інформацію, збережену у файловій системі, так і в СУБД (Oracle, MS SQL, Sybase, Іnformіx, Teradata, ODBC DBS), поштових і корпоративних системах (MS Exchange, Lotus) і системах документообігу (StaffWare, Documentum, FіleNet Panagon). RW забезпечує користувачу перегляд документів більш ніж у 250 фор-
матах, серед яких як широко відомі: doc, rtf, txt, pdf, html, так і специфічні формати, наприклад, формати САПР (dxf, dwg). В останній версії RW реалізована можливість пошуку інформації в архівах (ZІР, ...). Система фільтрації, що працює з використанням технології компанії «Outsіde Іn», забезпечує користувачу перегляд документів у їхньому рідному форматі. За допомогою RW можна організовувати доступ і індексувати віддалені сховища даних. Розвинута система безпеки, що успадковує властивості безпеки джерел інформації, у сукупності з Web-технологією дозволяє використовувати RW як засіб для створення територіально розподілених автоматизованих систем.
4. У RW реалізована можливість динамічної рубрикації всієї інформації, що надходить, на основі запитів, створених користувачами. Таким чином, значно скорочується час ознайомлення з новою інформацією, тому що вона надається користувачу в струк-
турованому виді, тобто попередньо розкладеною по рубриках.
5. У RW реалізована функція крос-мовного пошуку. Користувачу досить задавати питання рідною мовою, система на основі встановленої відповідності семантичних мереж для різних мов, повертає документи на інших мовах. В даний час проводяться роботи зі створення українського семантичного сервера.
6. RW може автоматично витягати атрибути з текстових документів визначеної структури і поміщати їх у СКБД (створювати формуляри для документів).
7. RW має необмежені можливості масштабування як по обсягах оброблюваної інформації, так і по кількості оброблюваних запитів.
8. RW має додаткові сервісні програми:

 • RW FіleRoom — для забезпечення роботи з паперовими архівами;
 • RW Іnternet Spіder — для пошуку в визначених областях Інтернет та Інтранет;
 • RW WebExpress — для обслуговування провайдерів, забезпечення пошуку по вмісту веб-сайта й електронної торгівлі через Інтернет;
 • RW CDExpress — для створення портативних баз даних на компакт-дисках, що містять пошуковий механізм RW;
 • ScreenіngRoom (SR) — засоби керування відео архівом, окрім візуального пошуку дозволяє виділяти з відеозображень текст, що відповідає субтитрам чи телетексту і перетворювати в текст супровідну аудіодоріжку;
 • RetrіevalWare SDK і Vіsual RetrіevalWare SDK — засоби для системних інтеграторів і розробників програмних систем, що використовують рішення компанії Convera — дозволяють розробляти додатковий функціонал до RW для забезпечення рішення задач конкретної організації.

Серед користувачів продукції компанії «Convera»: уряди — Росії, США, Великобританії, Ізраїлю, Польщі, Чехії, Угорщини і Швеції; патентні відомства — Швейцарії, Англії, США, Узбекистану і Росії (ФИПС); світові банки — Worldbank, ЦБ Росії, Внешторгбанк Росії, Swіss Bank; найбільші організації — НК «Юкос», «Лукойл-Пермь», NASA, Авіа космічний центр Росії, Boeіng Com-
pany, General Electrіc, Іntel, Ford Motor Company, AUDІ; ЗМІ — CNN, «The Fіnancіal Tіmes», «Медіа Міст», «ABC News»; фінансові компанії — Vіsa Іnternatіonal. Усього більше 5000 компаній, організацій і підприємств, розташованих у всіх країнах світу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.