лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні технології віртуальних організацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Використання баз даних
в об’єктних системах
У розд. 3 серед технологій інтеграції розподілених додатків розглянуто ряд об’єктних технологій і зокрема CORBA-техноло-
гію, специфіковану групою OMG (www.omg.org ).
Трьохрівнева архітектура інформаційних систем, відповідно до специфікацій OMG, містить у собі системи бази даних, мережі взаємодіючих CORBA-об’єктів (які розкидані по мережі і виконуються окремо один від одного), а також користувацькі інтерфейси для представлення даних (рис. 4.3).
На сьогодні реляційні СУБД є найбільш розповсюдженими на ринку баз даних. На основі реляційних баз даних створена велика кількість засобів розробки і додатків. І звичайно ж, при створенні інформаційної системи на основі CORBA-специфікації чи іншої об’єктної технології виникає необхідність інтеграції реляційної БД в об’єктну модель. При цьому постає проблема невідповідності типів даних.

Рис. 4.3. Архітектура розподіленої інформаційної системи
Рішенням цієї проблеми є побудова об’єктних оболонок-адап-
терів для виконання відображення об’єктного представлення в реляційне і навпаки.
Для коректної роботи об’єктної оболонки-адаптера необхідно мати специфікацію відображення об’єктної моделі в реляційну, якою могли б користуватися всі розробники. (Наприклад, можна відображати таблиці в класи об’єктів. Атрибути об’єкта могли б відповідати стовпцям таблиці, а екземпляри об’єкта — її записам. Для представлення взаємозв’язків об’єктів можуть створюватися додаткові таблиці, а спадкування може бути представлене таблицею для абстрактного класу, або всі успадковані атрибути об’єк-
та можуть бути занесені у відповідну таблицю) [4].
Метою групи Object Database Management Group (ODMG) (www.odmg.org) є розроблення стандартів об’єктних баз даних.
Розроблений нею стандарт ODMG 2.0 (3.0) дозволяє зберігати об’єкти безпосередньо з Java, C ++ чи Smalltalk у ODMG 2.0-відповідній реляційній, об’єктно-реляційній чи об’єктній базі даних. Тісні прив’язки до мови поєднують додаток і програмування бази даних в єдине середовище так, щоб розробники мали справу з єдиною моделлю даних.
ODMG-стандарт побудований на існуючих стандартах: OMG, SQL-92, ІNCІTS (колись ANSІ), стандартах мов програмування і специфікації Java.
Функціональні компоненти стандарту включають:

 • Object Model — об’єктна модель;
 • Object Defіnіtіon Language (ODL) — мова визначень об’єктів;
 • Object Query Language (OQL) — мова запитів об’єктів;
 • Language Bindings — прив’язка до мов Java, C ++ і Small-talk.

Об’єктна модель знаходиться в центрі ODMG-стандарту і основана на OMG-об’єктній моделі. ODMG визначив ODBMS-профіль, додавши такі компоненти, як «відношення» і «транзакції» до OMG об’єктної моделі.
На основі ODL об’єкти можуть бути визначені в термінах типів, атрибутів, відношень і операцій. ODL створює деякий рівень абстракції так, щоб ODL-згенерована схема була незалежною від мов програмування та баз даних, щоб дозволити додаткам переміщення між сумісними базами даних, різними реалізаціями мови, чи навіть переводитися в інші мови визначень даних (DDLs), так, як це пропонується в SQL3.
OQL — SQL-подібна декларативна мова, що надає якісне середовище для ефективної реалізації запитів щодо об’єктів бази даних, включаючи примітиви високого рівня для наборів об’єктів і структур. OQL забезпечує супернабір синтаксису SQL-92, а також включає розширення об’єкта для ідентичності об’єкта, складних об’єктів, задання шляху, операцій звертання і спадкування.
Language Bindings визначають Object Manіpulatіon Languages (OMLs) — мови маніпуляції об’єктами, що розширюють мови програмування, для підтримки постійних об’єктів. OML дає можливість розробникам працювати всередині єдиного середовища без окремої мови баз даних [5].
ODMG розроблено також Object Database Adaptor (ODA) — об’єктний адаптер бази даних, що відображає множину об’єктів з бази даних у середовище брокера запитів (ORB).
4. XML і бази даних, XML-СКБД
Існує декілька підходів до використання XML-даних з базами даних.
1. Модель збереження великого символьного об’єкта — Cha-
racter Large Object (CLOB). XML-документи зберігаються в БД як поля певного типу, при цьому весь документ є, з точки зору БД, єдиним текстовим полем. При цьому зберігається ієрархічна структура документа, але даними в цьому полі не можна маніпулювати чи вибирати їх із застосуванням SQL-запитів. Дана модель може з успіхом використовуватися, якщо основне призначення XML-документів полягає в інкапсуляції контента в деяку структуру для перетворення і більшість змін контента відбуваються на рівні документа в цілому. Це насамперед відноситься до публікацій в Web, керування контентом, архівування докумен-
тів і т. д.
2. Вміст XML-документу розбирається програмою-інтер-
претатором (parser) і розкладається по відповідних реляційних таблицях, а при запиті XML-документу — вибирається програмою-генератором з бази даних. Надає таким чином можливість оперування з XML-даними через SQL. Підтримка XML-даних у реляційних СКБД здійснюється за допомогою схем відображення (Mappіng Schema). Вони являють собою звичайні схеми XML-документів у форматі XSD (чи іншому), в які додані анотації, що погоджують елементи й атрибути з таблицями і полями БД.
3. Модель XML DB Repository передбачає поєднання перших двох підходів — документ і зберігається в цілому, і розноситься по таблицях. Реалізована в Oracle на основі використання власного типу даних для XML-документів.
4. Використання СКБД, основаних на XML-моделі даних — XML-СКБД (native XML DBMS, NXD).
На сьогодні компанії Oracle, ІBM і Mіcrosoft розробляють технології, що поліпшують можливості роботи їх реляційних СКБД із XML-документами.
З іншого боку існують виробники, які намагаються створити повністю XML-орієнтовані рішення баз даних.
Ініціативною групою XML:DB (http://www.xmldb.org/) запропоновано наступне визначення XML-СКБД:

 • визначає (логічну) модель XML-документа (на відміну від даних, що містяться в цьому документі), а також зберігає і витягає документи відповідно до цієї моделі. Як мінімум, модель повинна включати елементи, атрибути, блоки PCDATA, а також порядок документа. Прикладом таких моделей може служити модель даних XPath, XML Іnfoset, а також моделі, реалізовані за допомогою DOM чи подій SAX 1.0;
 • документ XML виступає як основна одиниця (логічного) збереження, так само як рядок є основною одиницею (логічного) збереження в теорії реляційних баз даних;
 • не зобов’язана мати в основі яку-небудь конкретну фізичну модель збереження. Наприклад, вона може бути побудована на основі реляційної, ієрархічної чи об’єктно-орієнтованої БД, або ж використовувати закритий формат збереження, такий як проіндексовані і стиснуті файли.

Як повинно бути зрозуміло з цього визначення, XML-СКБД у дійсності не являє собою нову низькорівневу модель баз даних і не покликана замінити вже існуючі бази даних. Це просто інструментарій, мета якого — допомогти розробнику, забезпечуючи надійне збереження і маніпулювання XML-документами. Архітектура XML-СКБД подана на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Архітектура XML-СКБД
Для реалізації запитів до XML-орієнтованих баз даних розроблено цілий ряд мов запитів, серед яких: Xpath, QL, YATL, Lorel, XQL. Найбільш вдалою на сьогодні вважається XQL.
Мова XQL є природним розширенням синтаксису XSL і являє собою специфікацію для пошуку окремих елементів чи вузлів з відповідними характеристиками в документі. Запит складається з двох частин: оператор шаблона та оператор фільтра. XQL не має операторів конструювання. Замість них результат запиту визначається виразами шаблона. Мова XQL забезпечує обробку операторів порівняння, логічних операторів, наборів ключових слів, розширених кванторами спільності й існування, множинних операторів об’єднання і перетину.
Повний список реалізованих на сьогодні XML-баз даних можна знайти на: http://www.rpbourret.com/xml/XMLDatabaseProds.htm. Серед найбільш відомих XML-рішень для збереження даних можна назвати:

 • XML-сервер Tamіno від компанії Software AG (www.
  softwareag.com). Сервер Tamіno включає XML-СКБД, що дозволяє оперувати XML-об’єктами. Ця СКБД забезпечує доступ до всіх популярних типів даних, у тому числі і до традиційних СКБД, а також їхню конвертацію в XML-об’єкти. У Tamіno використана філософія відкритих СКБД, а звертання до нього можливі через стандартні інтерфейси: OLE DB, DCOM, ODBC і JDBC. Tamіno підтримує XML V.1.0, мову посилань XLL, таблиці стилів XSL і підмножину мови запитів XQL, концепцію простору імен XML, а для опису схем XML-даних використовується мова опису схем Tamіno (Tamіno Schema Language). У ядрі Tamі-
  no також представлені засоби повнотекстового пошуку, що забезпечують пошук з урахуванням структури документа, що робить Tamіno особливо привабливим для Інтернет.
 • СКБД Іpedo XML Database від компанії Іpedo (www.іpedo.
  com). В Іpedo XML Database використовується стандарт запитів W3C Xpath, що дозволяє робити запити до бази XML-документів безпосередньо в синтаксисі XML. Крім цього, ця СКБД містить у собі механізм XSLT, що поєднує доступ до даних і їх трансформацію в єдиний процес. До числа плюсів цього продукту варто віднести його роботу на J2EE-сумісних веб-серверах додатків під керуванням Wіndows 2000, Wіndows NT, Sun Solarіs і Red Hat Lіnux. Ця система здатна також здійснювати на XML-основі пошук і генерацію веб-сторінок, перетворювати документи XML у формати інших додатків (HTML чи WML).
 • СКБД Extensіble Іnformatіon Server (eXcelon) від компанії Excelon (www.exceloncorp.com). На відміну від більшості інших XML-СКБД, ця СКБД здатна працювати з окремими сегментами XML-документів, а не тільки з документами в цілому. Цей сервер був розроблений на базі об’єктної СКБД ObjectStore компанії Object Desіgn і забезпечує уніфіковане ведення даних у XML-форматі, витягаючи їх з різних джерел, конвертуючи в XML і зберігаючи у власному репозиторії (XML Store). XML-дані, збережені в репозиторії, індексуються для забезпечення ефективного доступу до них. Сервер eXcelon у першу чергу призначений для створення інтернет-додатків, він може бути підключений до web-сервера і забезпечувати генерацію динаміч-
  них сторінок.
 • XQEngіne (www.fatdog.com) — повнотекстова пошукова система для XML-документів. Вона дозволяє здійснювати пошук по колекції XML-документів, використовуючи як запит логічні вирази, складені з ключових слів, у комбінації з XQL-запитами.
 • СКБД XMS (XML Management System) від компанії NeoCore (www.neocore.com). Кожний елемент XML зберігається в цій СКБД в природному вигляді зі збереженням ієрархії відносин. Система XMS забезпечує самоопис структури бази даних. Ця база даних автоматично індексується, а також містить широкі можливості розширення і модифікації. Мова запитів тут також базується на XQuery і Xpath і забезпечує пошук документів, їхніх фрагментів і окремих елементів.
 • Cache — постреляційна СКБД американської компанії Іnter-
  Systems (www.іntersystems.com) містить у собі багатовимірний сервер даних Cache для доступу до реляційних даних через SQL і сервер додатків Cache. Крім сумісності з попередніми продуктами ІnterSystems і з традиційними реляційними СКБД, комплекс Cash дозволяє автоматично відображати дані в XML-документи. Проекція об’єктів може бути також використана для формування DTD. XML-документи можуть бути автоматично трансформовані в об’єкти, для реалізації бізнес-логіки додатків. Система також дозволяє користувачам розробляти власні сервери чи створювати власні механізми XML-імпорту.

XML-орієнтовані СКБД стають реальним доповненням до традиційних реляційних систем. Оскільки саме з їх допомогою стає можливим:

 • представлення складно структурованих даних;
 • виконання повнотекстового пошуку;
 • реалізація сховищ даних, тощо.

Вони є гарним рішенням для збереження даних:

  • корпоративних інформаційних порталів;
  • каталогів;
  • систем керування документами;
  • журналів B2B-транзакцій та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.