лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Закінчення табл. 2.2


Активи

2005

2004

Поточні зобов’язання

Рахунки, що підлягають оплаті

250 000

200 000

Поточні зобов’язання з іпотечного кредиту

100 000

0

Нараховані витрати

150 000

100 000

Разом поточні зобов’язання

500 000

300 000

Довгострокові зобов’язання

Іпотечний кредит

1 500 000

0

Разом зобов’язань

2 000 000

300 000

Акціонерний капітал

Звичайні акції

100 000

100 000

Додатковий оплачений капітал

2 900 000

2 900 000

Нерозподілений прибуток

3 000 000

2 500 000

Разом акціонерний капітал

6 000 000

5 500 000

Разом зобов’язання та акціонерний капітал

8 000 000

5 800 000

Звіт про прибутки та збитки (звіт про прибутки, або звіт про фінансові результати) є обов’язковою формою фінансового звіту підприємства. Основна його мета — надати користувачам інформацію про формування фінансового результату підприємства (доходи, витрати та фінансові результати).
Як відомо, у фінансовому обліку фінансовий результат діяльності підприємства визначають порівнянням доходів і витрат звіт­ного періоду. При цьому звіт про прибутки та збитки може мати одноступеневий і багатоступеневий формат. Звіт за одноступеневим форматом складається з двох розділів. Перший розділ — це перелік усіх доходів, отриманих підприємством за звітний період. Другий розділ — це перелік усіх витрат підприємства за звітний період. Різниця між загальною сумою доходів і загальною сумою витрат свідчитиме про фінансовий результат (прибуток чи збитки).
Звіт за багатоступеневим форматом містить інформацію, яка показує послідовний процес формування кінцевого фінансового результату. Крім чистого прибутку, такий звіт містить проміжні показники фінансових результатів: валовий дохід (прибуток), прибуток основної діяльності (операційний прибуток), результат фінансових і надзвичайних операцій, прибуток до оподаткування, чистий прибуток (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
КОРПОРАЦІЯ «АС»
ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК за 200__ р., дол.


Продаж

10 000 000

Собівартість реалізованої продукції

8 000 000

Валовий прибуток

2 000 000

Операційні витрати

Витрати на збут

100 000

Адміністративні витрати

400 000

Амортизація

300 000

Операційний прибуток

1 200 000

Витрати на сплату відсотків

100 000

Прибуток до оподаткування

1 100 000

Податки

374 000

Чистий прибуток

726 000

Випущено акцій

100 000

Зазначмо, що в країнах ЄС форма звіту про прибутки та збитки затверджується в національному масштабі та є єдиною для всіх підприємств. У таких країнах, як США, Англія, Канада та деяких інших, форма звіту довільна щодо переліку доходів, витрат, їх деталізації та групування.
Звіт про рух грошових коштів є обов’язковим у складі фінансової звітності підприємств зарубіжних країн. Його зміст і методику складання регулює міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 7 «Звіт про рух грошових коштів».
Головне призначення звіту про рух грошових коштів — надати користувачам інформацію про те, з яких джерел надходили гроші на підприємство, за якими напрямами й на які цілі витрачалися гроші, як змінився залишок грошових коштів за звітний період. При цьому рух грошових коштів відображають у звіті за трьома видами діяльності: поточна (основна), інвестиційна, фінансова (рис. 2.3). Це дає змогу оцінити раціональність використання коштів, визначити напрями діяльності підприємства, платоспроможність, а також скласти прогноз подаль­шого розвитку.

Рис. 2.3. Принципова схема
звіту про рух грошових коштів
У зарубіжній практиці звіт про рух грошових коштів (щодо основної діяльності) складають шляхом коригування, тобто трансформування звіту про прибутки та збитки. Відповідно до міжнародних стандартів облік доходів і витрат ведуть за методом їх нарахування, що знаходить відображення у звіті про фінансові результати. Тому можлива ситуація, коли підприємство має прибутки, але не має реальних грошових коштів.
Є два методи коригування звіту про прибутки: прямий і непрямий. Прямий метод передбачає коригування кожної статті звіту про прибутки, тобто виключення негрошових доходів і негрошових витрат (табл. 2.4).
Непрямий метод не передбачає трансформування кожної статті звіту про прибутки та збитки. За цим методом коригування зазнає сума чистого прибутку — вона коригується в суму стану грошових коштів від поточної діяльності (табл. 2.5).
Таблиця 2.4
КОРПОРАЦІЯ «АС». ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 200__ р.
(прямий метод), дол.


1. Рух грошових коштів у результаті поточної діяльності

Надійшло від покупців

9 800 000

Сплачено за матеріали

(8 350 000)

Сплачені податки й відсотки

(424 000)

Виплачена заробітна плата та інші операційні витрати

(500 000)

Чисті грошові надходження

526 000

2. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надійшло від продажу цінних паперів

700 000

Сплачено за придбані основні засоби

(2 050 000)

Вкладено в цінні папери

(500 000)

3. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

(1 850 000)

Разом чисті грошові витрати

 

Отриманий поточний кредит

1 600 000

Сплачені дивіденди

(226 000)

Чисті грошові надходження

1 374 000

Разом чисті грошові надходження

50 000

Залишок грошових коштів на початок року

50 000

Залишок грошових коштів на кінець року

100 000

Таблиця 2.5
КОРПОРАЦІЯ «АС». ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 200__ рік,
(непрямий метод), дол.


1. Рух грошових коштів у результаті поточної діяльності

Чистий прибуток

726 000

Корективи

 

Амортизація

300 000

Збільшення запасів

(400 000)

Збільшення боргу покупців

(200 000)

Збільшення заборгованості кредиторам

50 000

Збільшення інших зобов’язань

50 000

Чисті надходження в результаті поточної діяльності

526 000

Закінчення табл. 2.5


2. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надійшло від продажу цінних паперів

700 000

Сплачено за придбані основні засоби

(2 050 000)

Вкладено в цінні папери

(500 000)

Разом чисті грошові витрати

(1 850 000)

3. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

Отриманий іпотечний кредит

1 600 000

Сплачені дивіденди

(226 000)

Чисті фінансові надходження

1 374 000

Разом чисті грошові надходження

50 000

Грошові кошти на початок року

50 000

Грошові кошти на кінець року

100 000

Звіт про зміни у власному капіталі призначений для надання користувачам інформації про зміни, що відбулись у складі та структурі власного капіталу за звітний період (рік). При цьому зміни розкриваються за складовими власного капіталу: Статутний капітал, Додатковий капітал, Резервний капітал, Нерозподілений прибуток та ін. Джерелом для складання цієї форми фінансової звітності є інформація бухгалтерських рахунків, на яких відображено складові власного капіталу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.