лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У фінансовому обліку, побудованому за принципом «витрати–випуск», нарахована заробітна плата, наприклад, відображається таким записом:
Д-т рах. «Витрати на оплату праці»                                  80 000
К-т рах. «Розрахунки з оплати праці»                               80 000
Такі самі відмінності в обліку в разі нарахування амортизації основних засобів, використання складських виробничих запасів, відображення всіх інших витрат. На рахунках витрат накопичуються витрати за елементами впродовж звітного періоду.
Доходи обліковують за їх видами загалом по підприємству. Розробляють докладну номенклатуру доходів за їх видами й створюють відповідну систему рахунків. На цих рахунках накопичуються доходи підприємства впродовж звітного періоду (доходи від реалізації, фінансові доходи, інші операційні доходи тощо).
Наприкінці звітного періоду (кварталу, року) доходи звітного періоду порівнюють з витратами й визначають фінансовий результат. Таке зіставлення доходів і витрат здійснюють на рахунку «Фінансові результати звітного періоду», куди переносять доходи з рахунків доходів і витрати з рахунків витрат. Зрозуміло, що в разі потреби до такого перерахування доходів і витрат роблять коригувальні записи для уточнення сум, що належать до звітного періоду.
Ще одним варіантом побудови фінансового обліку є облік витрат за їх цільовим призначенням і видами діяльності із застосуванням відповідної системи рахунків: «Виробництво», «Собівартість реалізації», «Загальновиробничі витрати», «Адміністративні витрати», «Витрати на збут» та ін. Доходи обліковують за їх видами на рахунках доходів. Накопичені дані звітного періоду про витрати й доходи узагальнюють на рахунку фінансових резуль-
татів.
І, нарешті, третій варіант передбачає використання рахунків витрат за елементами, рахунків витрат за цільовим призначенням і рахунків доходів за видами. При цьому рахунки витрат за елементами є проміжними, відображені на них витрати одночасно відносять на рахунки витрат за їх цільовим призначенням.
За даними фінансового обліку складають фінансову (бухгалтерську) звітність підприємства, інформація якої не є комерційною таємницею й призначена як для внутрішніх, так і зовнішніх користувачів.
Управлінський облік — це сукупність методів і процедур, що забезпечують підготовку й надання інформації для планування, контролю й прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством, установою, організацією.
Синонімами управлінського обліку є внутрішній облік, внутрішньогосподарський облік, виробничий облік, аналітичний господарський облік. Порівняльну характеристику фінансового та управлінського обліку наведено в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО
ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ


Ознака

Фінансовий облік

Управлінський облік

1

Головні користувачі інформації

Менеджери підприємства та зовнішні корис­тувачі

Менеджери різних рів­нів підприємств

2

Обмеження

Загальноприйняті принципи (стандарти) та нормативні акти

Жодних обмежень

3

Використання вимірників

Єдиний грошовий ви­мірник

Різні вимірники (зокрема, і якісні показники)

4

Об’єкт аналізу

Господарська одиниця загалом

Структурні підрозділи підприємства (цент­ри відповідальності)

5

Періодичність складан­ня звітів

Регулярно, зазвичай річний або квартальний інтервал

Змінний інтервал, опе­ративна інформація

6

Націленість

Оцінка минулого

На майбутнє (прогно­зування)

7

Відкритість даних

Більшість даних доступна всім

Комерційна таємниця

Отже, управлінський облік — це внутрішній облік, який ведеться для задоволення потреб керівництва всього підприємства та його структурних підрозділів в аналітичній інформації. Основ­ними об’єктами управлінського обліку є витрати й доходи, які було вже відображено у фінансовому обліку загалом по підприємству. Проте в управлінському обліку вони перегруповуються за видами продукції (робіт, послуг), центрами відповідальності (структурними підрозділами), видами діяльності тощо.
Підприємство самостійно, виходячи зі своїх потреб, визначає організаційну форму управлінського обліку, а також системи обліку витрат, внутрішньої звітності та контролю.
4. Технологічний процес
і процедури фінансового обліку
Згідно з вимогами міжнародних і національних стандартів з бухгалтерського обліку, до функцій фінансового обліку належить суцільна реєстрація господарських фактів (операцій), що мали місце у звітному періоді, за хронологічними та системними ознаками.
Для відображення господарських операцій застосовують систему рахунків фінансового обліку. Усю сукупність рахунків мож­на поділити на дві групи:

 1. Балансові (реальні) рахунки.
 2. Номінальні (тимчасові) рахунки (рис. 1.1).


Рис. 1.1. Класифікація рахунків фінансового обліку
Балансові рахунки мають залишки на кінець звітного періоду, на їх основі складається баланс підприємства. Своєю чергою, їх поділяють на такі підгрупи:

  1. Рахунки активів. На цих рахунках, які є активними, відображають наявність і зміну (рух) різноманітних активів підприємства.
  2. Рахунки зобов’язань. На цих рахунках, які є пасивними, відображають наявність та зміну заборгованості підприємства (короткострокові та довгострокові).
  3. Рахунки власного капіталу. На цих рахунках, які також є пасивними, відображають наявність і зміну власного капіталу підприємства за звітний період.

Номінальні (тимчасові) рахунки призначено для обліку витрат підприємства за їх елементами та доходів за видами. Своєю чергою, номінальні рахунки поділяють на такі підгрупи:

  1. Рахунки витрат. Це активні рахунки, які використовують для обліку, накопичення витрат за їх елементами впродовж звітного періоду. Наприкінці звітного періоду витрати з цих рахунків переносять на рахунок фінансових результатів, після чого їх закривають.
  2. Рахунки доходів. Вони є пасивними й призначені для обліку, накопичення доходів за їх видами впродовж звітного періоду. Наприкінці звітного періоду доходи з цих рахунків переносять на рахунок фінансових результатів, після цього їх закри­вають.

Для обліку господарських операцій застосовують систему облікових регістрів. Обов’язковим для ведення є Журнал реєстрації операції — регістр, призначений для хронологічного запису всіх операцій, що відбулись у звітному періоді. Записи здійснюють у журналі з кожної господарської операції або сукупності однорідних операцій (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ОПЕРАЦІЇ ЗА ___________ 200___ р.


Дата

Зміст операції

Дебет

Кредит

1 квітня 2005 р.

Грошові кошти
Статутний капітал (вне­сок до статутного капіталу)

15 000

15 000

Головна книга як обов’язковий регістр призначена для обліку операцій у системі синтетичних рахунків. Записи в Головній книзі здійснюють на основі Журналу реєстрації операцій (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
ГОЛОВНА КНИГА. РАХУНОК: ГРОШОВІ КОШТИ


Дата

Зміст операції

Дебет

Кредит

Залишок

1 квітня 2005 р.

Внесено кошти до статутного капіталу

15 000

 

15 000

Інформація Головної книги с основою для складання перевірочного балансу (або оборотної відомості), а також фінансової звітності (бухгалтерського балансу, звіту про прибутки).
Крім обов’язкових регістрів, на фірмах ведуть допоміжні журнали (регістри). Це можуть бути журнали: обліку реалізації, обліку покупок, обліку грошових надходжень, обліку грошових витрат, обліку касових операцій та ін. Кількість і зміст допоміжних журналів визначає саме підприємство залежно від його потреб.
Технологічний процес фінансового обліку передбачає такі етапи:

 1. Ідентифікація та аналіз господарських операцій.
 2. Відображення операцій у Журналі реєстрації та інших допоміжних регістрах.
 3. Розноска операцій у Головній книзі.
 4. Складання перевірочного (або оборотного) балансу за звітний період.
 5. Здійснення трансформаційних записів, зв’язаних з розмежуванням доходів / витрат між звітними періодами.
 6. Закриття номінальних рахунків з відповідними записами в Журналі реєстрації та Головній книзі.
 7. Підготовка фінансової звітності.

  • Сутність загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.
  • Склад і зміст загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.
  • Сутність і призначення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
  • Сутність і призначення національних стандартів бухгалтерського обліку.
  • У чому полягає сутність фінансового обліку?
  • Назвіть користувачів інформації фінансового обліку.
  • У чому полягає сутність управлінського обліку?
  • Назвіть користувачів інформації управлінського обліку.
  • Складові технологічного процесу фінансового обліку.
  • Назвіть основні етапи облікового циклу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.