лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст
Приблизна
кількість
сторінок
Вступ................................................................................................. 1
1. Склад фінансової звітності, її зміст і методика складання............... 8
2. Методика аналізу фінансового стану за даними звітності.............. 10
Висновки та пропозиції..................................................................... 2
Література.......................................................................................... 1
Згідно з установленим графіком контрольна робота подається до деканату для перевірки викладачем. Захист робіт — до початку іспиту.
Тематика контрольних робіт

 1. Гармонізація та стандартизація обліку та фінансової звітнос­ті в міжнародному масштабі.
 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх призначення, склад та загальна інтерпретація.
 3. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку: порівняльна характеристика за складом і змістом (на прикладі України).
 4. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, їх зміст та інтерпретація.
 5. Проблеми подальшої адаптації обліку в Україні до міжнарод­них стандартів.
 6. Фінансовий та управлінський облік як дві галузі єдиної системи бухгалтерського обліку.
 7. Фінансова звітність зарубіжних фірм: склад і загальні вимоги до її складання й подання.
 8. Бухгалтерський баланс фірм зарубіжних країн: структура, зміст і оцінка статей.
 9. Звіт про прибутки та збитки: структура, зміст і методика складання.
 10. Звіт про рух грошових коштів: призначення, зміст і методика складання.
 11. Звіт про власний капітал: призначення, зміст і методика складання.
 12. Методика структурного (вертикального) та горизонтального аналізу звітності підприємств.
 13. Методика аналізу фінансового стану підприємства на базі відносних показників.
 14. Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних фірмах.
 15. Облік короткострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах.
 16. Облік довгострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах.
 17. Склад дебіторської заборгованості та облік рахунків до одер­жання з урахуванням наданих клієнтам знижок.
 18. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах.
 19. Облік розрахунків у зарубіжних країнах за допомогою векселів.
 20. Системи обліку складських запасів у зарубіжних країнах.
 21. Методи оцінки складських запасів та їх вплив на фінансові результати.
 22. Склад, класифікація, оцінювання довгострокових (необоротних) активів і порядок подання інформації у звітності.
 23. Облік надходження й вибуття основних засобів.
 24. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів на підприємствах зарубіжних країн.
 25. Переоцінка основних засобів і відображення її результатів в обліку.
 26. Особливості обліку нематеріальних активів у зарубіжних країнах.
 27. Природні ресурси, методика обліку придбання, експлуатації та списання.
 28. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з постачальниками з урахуванням комерційних і розрахункових знижок.
 29. Облік заробітної плати та зобов’язань, пов’язаних з оплатою праці.
 30. Методика обліку зобов’язань за довгостроковими облігаціями, випущеними за номінальною вартістю, з дисконтом і пре-
  мією.
 31. Методика обліку операцій викупу довгострокових облігацій та перетворення їх в акції.
 32. Облік довгострокових зобов’язань за векселями вида-
  ними.
 33. Облік довгострокових зобов’язань, пов’язаних з орендою майна.
 34. Особливості обліку господарської діяльності в індивідуаль­них підприємствах.
 35. Облік власного капіталу й розподілу прибутку в това-
  риствах.
 36. Облік формування власного капіталу в корпораціях.
 37. Облік операцій викупу власних акцій, конвертації привілейованих акцій у прості.
 38. Облік нарахування та виплати дивідендів у зарубіжних країнах.
 39. Облік податку на прибуток та розподілу прибутків в акціонерних компаніях.
 40. Визнання та загальна методика обліку витрат і доходів у зарубіжних країнах.
 41. Класифікація витрат і доходів для цілей управлінського обліку.
 42. Системи обліку витрат і калькулювання в зарубіжних країнах (загальний огляд).

Зразок модульного завдання
Модуль № 1

Варіант __

 1. Принцип повного висвітлення, його сутність та застосування в обліку й звітності.
 2. Методика обліку надходження та амортизації природних ресурсів.
 3. Оцінка й відображення складських запасів у балансі. Знецінення запасів та облік.
 4. Рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ціна — 10 500 дол., комерційна знижка — 500, розрахункова знижка — 2 % (визначити), ПДВ — 10 % (визначити). За 15 днів надійшли гроші від покупця. Відобразити в обліку реалізацію товарів і надходження грошей.
 5. Продано верстат з подальшою оплатою. Первісна вартість його 12 000 дол., амортизація за період експлуатації — 7000 дол. Договірна ціна реалізації становить 3000 дол. Відобразити вибуття верстата в обліку за методикою США та західноєвропейських країн.
 6. Стаття «резерв сумнівних боргів» у балансі на кінець періоду зросла, а загальна сума дебіторської заборгованості зменшилася. Унаслідок цього:

а) зменшилася балансова вартість дебіторської заборгованості;
б) збільшився власний капітал за рахунок зростання резервів;
в) збільшилася балансова вартість оборотних активів;
г) вартість чистої дебіторської заборгованості не змінилася.
Модуль № 2

Варіант __

 1. Облік викупу довгострокових облігацій.
 2. Корпорація випустила (реалізувала) 1000 од. привілейованих акцій номіналом 100 дол. кожна. Реалізація їх здійснилась за ціною 120 дол. кожна. За рік випуску всі привілейовані акції конвертовані в прості. Умова конвертації: одна привілейована акція обмінюється на шість простих номіналом 10 дол. кожна. Відобразити операції в обліку, зробивши необхідні розрахунки.
 3. Сформулюйте та прокоментуйте операцію компанії за наведеною нижче проводкою:

Д-т «Грошові кошти»                                                      190 000
Д-т «Дисконт за облігаціями»                                           10 000
К-т «Довгострокові облігації до сплати»                        200 000
4. Розрахункові знижки (Європа), одержані від постачальника, відображаються в покупця як:
а) зменшення витрат на закупівлю;
б) фінансові доходи;
в) фінансові витрати;
г) зменшення вартості придбання запасів.
5. На суму нарахованого податку на прибуток у зарубіжних фірмах:
а) зменшується дохід від реалізації продукції;
б) зменшується сума нерозподіленого прибутку;
в) збільшується сума витрат на сплату податку з прибутку;
г) зменшується податок з прибутку, який належить сплатити.
Зразок екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет №_____

 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх сутність, призначення та зв’язок з національними стандартами.
 2. Короткострокові фінансові інвестиції: облік придбання акцій, облігацій та доходів з них.
 3. Системи постійного та періодичного обліку складських запасів у зарубіжних країнах, їх критична оцінка та застосування на практиці.
 4. Облік випуску привілейованих акцій, мотиви та методика обліку конвертації привілейованих акцій у прості.
 5. Компанія оцінила свого дебітора «К», борг якого становить 30 000 дол., неплатоспроможним на 60 %. Наприкінці року (31.12.01) створено резерв сумнівних боргів. 25.03.02 дебітор перерахував в остаточний розрахунок 15 000 дол. У березні цього ж року клієнт «Д» перерахував компанії раніше списану дебіторську заборгованість у сумі 850 дол. 27.03.02 компанія передала (реалізувала) дебіторську заборгованість клієнта «Р» у сумі 20 000 дол. фінансовій компанії, комісійні на користь якої станов­лять 5 %.
 6. Компанія випустила (реалізувала) 1.01.02: 1000 довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на чотири роки за умови 12 % річних з квотою до ціни 92 і таку ж кількість облігацій і за таких умов, але з квотою до ціни 108. Виплата відсотків кожні півроку: 1 липня і 1 січня наступного року. Відобразити в обліку операції випуску облігацій та сплати відсотків за перший рік з відповідним погашенням дисконту та премії.

Примітка: за пунктами 5—6 зробити необхідні розрахунки, скласти бухгалтерські проводки, дати висновки (інтерпретацію результатів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.