лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Особливості підсумкового контролю знань
студентів у формі іспиту
Об’єктом контролю знань у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові питання програми та типові задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримання знання й застосовувати їх під час вирішення практичних завдань.
Перелік і зміст екзаменаційних завдань входять до робочої програми дисципліни.
Екзаменаційний білет має шість завдань (чотири теоретичних питання й дві задачі), кожне з яких оцінюється за шкалою: 10, 5, 0 балів. Зокрема, під час оцінювання теоретичних питань оцінка 10 балів виставляється в разі всебічного та повного висвітлення теоретичного матеріалу за наявності критичної оцінки стану вирішення певних проблем або власного бачення шляхів їх розв’язання; оцінка 5 балів виставляється в разі повного висвітлення теоретичного матеріалу без критичної оцінки або власного бачення шляхів вирішення проблемних питань; оцінка 0 балів виставляється в разі, якщо відповідь на поставлені питання неточна або неповна. Відповідно під час оцінювання виконання практичних завдань оцінка 10 балів виставляється за умови правильного та безпомилкового проведення необхідних розрахунків (наявність пояснень до цих розрахунків, застосованих формул (методик) і правильних коментарів до отриманих результатів). Оцінка 5 балів виставляється в разі правильного та безпомилкового виконання завдання, але без пояснень до розрахунків, без посилань на певні формули чи методики й відсутності або помилкових коментарів до отриманих результатів. Оцінка 0 балів виставляється у випадку, якщо завдання не виконане взагалі, або допущені помилки, які свідчать про недостатні знання формул або методик виконання відповідних завдань.
Таким чином, результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. У разі, коли відповідь студентів оцінено менш як на 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовіль­ну загальну підсумкову оцінку. У цьому разі отримані результати
поточного контролю враховуються для визначення: перескладати іспит (30—40 балів) чи повторно вивчати дисципліну (0—25 балів).
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 ба­лів і вище). До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загаль­на підсумкова оцінка). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирибальну здійснюється таким чином:

  • оцінка «незадовільно» — менше 50 балів;
  • оцінка «задовільно» — 50—60 балів;
  • оцінка «добре» — 65—80 балів;
  • оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

Оцінка за чотирибальною шкалою виставляється в заліково-екзаменаційній відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.
3.4. Завдання для поточного контролю знань
студентів заочної форми навчання
Особливості поточного контролю знань
студентів заочної форми навчання

Об’єктом поточного контролю знань є:
а) виконання завдань для самостійного вивчення;
б) виконання модульних завдань.
Оцінювання завдань для самостійного вивчення:

  • виконання контрольної роботи.

Оцінка здійснюється викладачем за контрольну роботу за чотирибальною системою (0, 3, 4, 5 балів) з подальшим переведенням (0, 5, 10 балів).
До 3 балів — 0 балів.
У 3 бали — 5 балів.
У 4 бали — 10 балів.
У 5 балів — 20 балів.
Обов’язковою умовою є своєчасність подання контрольної роботи. За несвоєчасне подання контрольної роботи знімається 5 балів.
Оцінювання виконання модульних завдань.
Модульне завдання виконується під час екзаменаційної сесії. Передбачено виконання одного модульного завдання. Оцінка проводиться викладачем:

  • теоретичні питання — 0—10 балів;
  • практичні завдання — 0—10 балів.

Найбільша оцінка за модульним завданням — 20 балів.
Тематика та методичні вказівки
до виконання контрольних робіт

Тематика контрольних робіт складається із 42 тем. Кожен студент обирає одну тему із запропонованих 14, а саме:

  • студенти, прізвища яких починаються з літер від «А» до «Й» включно, — теми 1—7 і 36—42;
  • студенти, прізвища яких починаються з літер від «К» до «Р» включно, — теми 8—14 та 29—35;
  • студенти, прізвища яких починаються з літер від «С» до «Я» включно, — теми 15—28.

Обсяг контрольної роботи — 12 сторінок.
Під час написання контрольної роботи студент використовує рекомендовану літературу, а також за можливості інші практичні матеріали. Матеріали мають бути оброблені та подані творчо. Не слід допускати механічного переписування тексту літературного джерела. Важливо критично подати матеріал, порівнювати методику та організацію обліку в зарубіжних країнах та Україні.
Зміст теми контрольної роботи слід розкривати за такою схемою:
Вступ. У вступі розкрити важливість теми.
Основна частина. Виділити й розкрити основні питання теми.
Заключна частина. Дати основні висновки з досліджуваного питання та пропозиції про можливість використання зарубіжного досвіду в практиці підприємств України.
Приклад: Тема: Фінансова звітність зарубіжних фірм, її зміст, методика складання та аналізу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.