лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.2. Приклади типових завдань,
що виносяться на іспит
1. Поточні (оборотні) активи компанії становлять 210 000 дол., зокрема грошові кошти — 40 000, запаси — 84 000; поточна (короткострокова) заборгованість становить 70 000 дол.; довгострокові пасиви — 35 000 дол.; власний капітал — 275 000. Визначити та прокоментувати показники платоспроможності компанії.
2. Показник компанії за рік: обсяг продажу — 400 000 дол., собівартість реалізації — 336 000 дол., валовий прибуток — 64 000 дол., операційний прибуток 28 000, чистий прибуток — 16 000 дол.; сума активів на кінець року — 500 000 дол., власний капітал — 275 000 дол., кількість простих акцій в обігу — 32 000. Визначити та прокоментувати показники рентабельності ком-
панії.
3. Компанія «Д» має в активах короткострокові фінансові інвестиції (акції корпорації «К» 500 од. за фактичною собівартістю 40 000 дол.) 31.12.00 одержано дивіденди 7 дол. на кожну акцію. 25.01.01 компанія продала всі акції: варіант № 1 — за 45 000 дол.; варіант № 2 — за 38 000 дол.
4. Компанія придбала 1.01.00 80 короткострокових облігацій за ціною 1000 дол. кожна за умови 12 % річних та одержання відсотків кожні півроку (1 липня і 2 січня наступного року). Брокерські витрати становлять 2000 дол. 1.07.00 одержано відсотки за облігаціями (визначити). 31.12.00 бухгалтер відобразив в обліку відсотки до одержання, що відносяться до звітного періоду.
5. Компанія «Д» має в активах короткострокові фінансові інвестиції (облігації компанії «К» за фактичною собівартістю 65 000 дол., зокрема брокерські витрати — 5000 дол., 12 % річних). 1.07.00 одержано відсотки за облігаціями (визначити). Наступний термін одержання відсотків — 2.01.01, але компанія продала 1.09.00 всі облігації за 68 000 дол.
6. Обсяг продажу компанії «Д» за звітний період становить 700 000 дол. Розмір несплат за попередні три роки — відпо-
відно 4 %; 8 %; 6 %. 31.12.00 нараховано резерв сумнівних
боргів (визначити). 25.02.01 один з клієнтів, що банкрутує,
надіслав в остаточний розрахунок 3000 дол. із загальної суми
боргу 7000 дол.
7. Клієнт «Н» має заборгованість у сумі 2500 дол. 31.12.00 фір­ма оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 100 % і здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте
15 березня 2001 р. дебітор знайшов можливість відшкодувати 1500 дол. Гроші надійшли на рахунок фірми.
8. 1.07.00 від клієнта «К» одержано вексель під 12 % річних терміном на три місяці в покриття дебіторської заборгованості на суму 12 000 дол. За три місяці (1.10.00) клієнт не зміг сплатити вексель у термін, про що повідомив письмово.
3.3. Порядок поточного й підсумкового
оцінювання знань студентів денної
та вечірньої форм навчання
Об’єктом поточного контролю знань є:
а) систематичність та активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;
б) виконання завдань для самостійного вивчення;
в) виконання модульних завдань.
Під час контролю систематичності роботи та активнос­тістудентів оцінці підлягають роботи, які він повинен виконати впродовж семестру, зокрема:

  • засвоєння програмного матеріалу;
  • виконання навчальних завдань на практичних заняттях;
  • виконання завдань для самостійного вивчення дисципліни;
  • підготовка рефератів та їх презентація, участь в олімпіадах, конференціях, гуртках тощо.

Відповідно до цього встановлюється така шкала оцінювання систематичної роботи та активності студентів упродовж семестру:

Види робіт

Форма контролю

Оцінка в балах

1. Засвоєння програмного матеріалу, виконання навчальних завдань на практичних заняттях

Усне опитування на прак­тичних заняттях перевірка результатів виконання

0—10
(залежно від рівня знань та якості виконання)

2. Виконання завдань для самостійного вивчен­ня дисципліни, підготовка доповідей та їх презентація, участь в олім­піадах, конференціях, гуртках тощо

Перевірка виконаних зав­дань, співбесіди зі студентами, результати пре­зентації доповідей, наукових робіт

0—10
(залежно від глибини засвоєння матеріалу, змістовності і проблематики доповіді, наукової роботи)

Разом:

?

0—20

Оцінка за систематичну роботу та активність студентів упродовж семестру не може перевищувати 20 балів із 40, якими оцінюють усю поточну роботу. При цьому оцінка 20 балів виставляється лише за умови відсутності пропусків на практичних і семінарських заняттях без поважних причин.
Конкретний термін робіт, які зобов’язаний виконати студент упродовж семестру, наводиться в робочій програмі дисципліни.

Контроль за виконанням модульних завдань

Програма дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» складається з двох модулів.
Перший модуль включає такі теми: «Загальноприйняті принципи й системи обліку», «Фінансова звітність, її зміст й інтерпретація», «Облік грошових коштів», «Облік розрахунків з дебіторами», «Облік товарно-матеріальних запасів», «Облік довго­строкових активів», «Облік фінансових інвестицій і консолідована звітність».
Другий модуль охоплює такі теми дисципліни: «Облік короткострокових зобов’язань», «Облік довгострокових зобов’язань», «Облік власного капіталу й розподілу прибутку в корпораціях», «Основи управлінського обліку».
Завдання, що входять до цих модулів, наведені в робочій програмі дисципліни й виконуються під час проведення письмових контрольних робіт. До першого модуля входять шість завдань, зокрема три конкретні теоретичні питання, дві задачі та одне тестове завдання, до другого — п’ять завдань.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Види завдань

Форма контролю

Оцінка в балах

1. Теоретичні питання І модуля

Перевірка правильнос­ті відповіді

0—5 (залежно від правильності відповідей)

2. Задачі та тестові завдання І модуля

Перевірка правильнос­ті виконання

0—5 (залежно від правильності відповіді, розв’язання та наявності обґрунтування)

3. Теоретичні питання ІІ модуля

Перевірка правильнос­ті відповіді

0—5 (залежно від правильності відповідей)

4. Задачі та тестові завдання ІІ модуля

Перевірка правильнос­ті виконання

0—5 (залежно від правильності відповіді, розв’язання та наявності обґрунтування)

Разом

?

0—20

Таким чином, оцінка всіх модульних завдань не перевищує 20 балів із 40, якими оцінується вся робота, винесена на поточний контроль.
Результати поточного контролю знань студентів загалом (з урахуванням систематичності та активності роботи й виконання модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів. Студент допускається до іспиту незалежно від кількості отриманих балів за поточним контролем знань.
Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості для переведення їх у чотирибальну шкалу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.