лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Порядок І критерії
оцінювання знань студентів
з дисцИпліни пІД ЧАС поточноГО
Й підсумковоГО контролЮ

3.1. Перелік питань, що охоплюють зміст
робочої програми дисципліни

  • Інтернаціоналізація та стандартизація обліку в міжнародному масштабі: необхідність, сутність і значення.
  • Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), їх загальна сутність і значення.
  • Принципи автономності підприємства та безперервності діяльності: сутність і застосування в обліку.
  • Принципи собівартості та єдиного грошового вимірника: сутність і застосування в обліку.
  • Принцип нарахування доходів і витрат, його сутність і застосування в обліку.
  • Принцип відповідності доходів і витрат звітного періоду, сутність і застосування в обліку.
  • Принцип обачності (консерватизму), сутність і застосування в обліку.
  • Принцип повного висвітлення, його сутність і застосування в обліку та звітності.
  • Принцип превалювання сутності над формою, його зміст і застосування в обліку.
  • Принцип постійності (послідовності) облікової політики та періодичності, їх сутність і застосування в обліку.
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх сутність і призначення.
  • Національні стандарти обліку, їх сутність, призначення та зв’язок з МСБО.
  • Сутність та основи побудови фінансового обліку.
  • Сутність та основи побудови управлінського обліку.
  • Технологічний процес фінансового обліку, рахунки, ре-
   гістри.
  • Склад фінансової звітності зарубіжних фірм і загальні вимоги до неї (якісні характеристики).
  • Баланс зарубіжних фірм, загальна побудова, оцінка статей.
  • Звіт про прибутки зарубіжних фірм, призначення, зміст і методика складання.
  • Звіт про рух грошових коштів, призначення, зміст і методика складання.
  • Звіт про власний капітал, призначення, зміст і методика складання.
  • Структурний (вертикальний) аналіз показників фінансової звітності.
  • Горизонтальний аналіз показників фінансової звітності.
  • Методика аналізу платоспроможності (ліквідності) підприємства на основі фінансової звітності.
  • Методика аналізу заборгованості (структури капіталу) підприємства на основі фінансової звітності.
  • Методика аналізу рентабельності підприємства на основі фінансової звітності.
  • Методика аналізу оборотності засобів на основі фінансової звітності.
  • Облік і контроль грошей у касі.
  • Методика обліку нестач і надлишків грошей у касі.
  • Облік створення й використання фонду дрібних сум.
  • Відображення в обліку основних операцій з надходження та вибуття грошей на банківських рахунках.
  • Розходження між виписками банку та даними обліку на підприємстві, порядок їх регулювання. Погоджувальна таблиця.
  • Короткострокові фінансові інвестиції: облік придбання акцій та доходів з акцій.
  • Короткострокові фінансові інвестиції: облік реалізації раніше придбаних акцій.
  • Короткострокові фінансові інвестиції: облік придбання облігацій і доходів з них.
  • Короткострокові фінансові інвестиції: облік реалізації раніше придбаних облігацій.
  • Порядок відображення (оцінки) короткострокових фінансових інвестицій (акцій, облігацій) у балансі.
  • Дебіторська заборгованість, її види, оцінка та порядок відображення в балансі.
  • Облік рахунків до одержання за відсутності та наявності ПДВ.
  • Особливості обліку рахунків до одержання в разі повернення товарів клієнтами та надання їм комерційних знижок (англо-американська система).
  • Особливості обліку рахунків до одержання в разі надання клієнтам розрахункових знижок (англо-американська система).
  • Облік комерційних знижок, що надаються клієнтам в західноєвропейських країнах.
  • Облік розрахункових знижок, що надаються клієнтам в західноєвропейських країнах.
  • Методика визначення та облік сумнівної дебіторської заборгованості, виходячи з платоспроможності окремих клієнтів.
  • Методика визначення та облік сумнівної дебіторської заборгованості на базі інформації звіту про прибуток.
  • Методика визначення та облік сумнівної дебіторської заборгованості, виходячи з даних балансу.
  • Пряме списання безнадійної дебіторської заборгованості.
  • Облік векселів до одержання та відсотків з них.
  • Облік одержання від клієнтів раніше списаних безнадійних боргів.
  • Система постійного обліку запасів у зарубіжних країнах.
  • Система періодичного обліку запасів у зарубіжних країнах.
  • Порядок регулювання в обліку залишків запасів наприкінці звітного періоду за системи періодичного обліку.
  • Оцінка запасів (витрачених і залишку) методами ФАЙФО та ЛАЙФО.
  • Оцінка запасів (витрачених і залишку) методами середньозваженої та ідентифікованої собівартості.
  • Вплив методів оцінки складських запасів на фінансові результати підприємства.
  • Оцінка та відображення складських запасів у балансі.
  • Порядок нарахування амортизації прямолінійним і вироб­ничим (за кількістю випущеної продукції) методами й відображення її в обліку.
  • Нарахування амортизації методами подвійної норми та суми чисел років експлуатації й відображення її в обліку.
  • Облік надходження основних засобів за відсутності та наявності ПДВ.
  • Облік вибуття основних засобів за англо-американською системою.
  • Облік вибуття основних засобів за західноєвропейською системою.
  • Склад, характеристика, оцінка природних ресурсів і методика обліку їх надходження.
  • Методика нарахування, облік амортизації (виснаження) та списання вичерпаних природних ресурсів.
  • Облік рахунків до сплати (розрахунків з постачальниками) за відсутності та наявності ПДВ.
  • Облік повернення товарів і купівельних знижок у разі розрахунків з постачальниками (англо-американська система).
  • Методика обліку комерційних і розрахункових знижок
   у разі розрахунків з постачальниками в західноєвропейських
   країнах.
  • Облік заборгованості за векселями виданими.
  • Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з бюджетом (акцизний збір, ПДВ, податок на прибуток, податок на майно).
  • Облік короткострокових зобов’язань за авансами одержаними, дивідендами та частиною довгострокового боргу.
  • Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати.
  • Облік обов’язкових нарахувань на фонд оплати праці, що підлягають сплаті роботодавцем.
  • Облік довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю.
  • Умови та облік випуску довгострокових облігацій з дискон­том, порядок відображення їх у балансі.
  • Облік відсотків, нарахованих (сплачених) за довгостроковими облігаціями з дисконтом, і облік амортизації дисконту.
  • Умови та облік випуску довгострокових облігацій з премією, порядок відображення їх у балансі.
  • Облік відсотків, нарахованих (сплачених) за довгостроковими облігаціями з премією, та облік амортизації премії.
  • Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з дисконтом.
  • Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з премією.
  • Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю.
  • Методика обліку конвертації довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю, у прості акції компанії.
  • Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з дисконтом, у прості акції компанії.
  • Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з премією, у прості акції компанії.
  • Облік довгострокових векселів виданих.
  • Облік довгострокових зобов’язань, що виникають за фінансової оренди (лізингу).
  • Складові власного капіталу корпорацій, рахунки для їх обліку та порядок відображення в балансі.
  • Оцінки (вартість) акцій, що їх застосовують в обліку.
  • Облік випуску (продажу) простих акцій із зазначеною номінальною вартістю.
  • Облік випуску (продажу) простих акцій без номінальної вартості.
  • Облік випуску (продажу) привілейованих акцій.
  • Мотиви та облік викупу власних акцій, порядок відображення викуплених акцій у балансі.
  • Облік операцій викупу власних акцій та подальшої їх реалізації.
  • Облік операцій викупу власних акцій та їх знищення.
  • Облік конвертації привілейованих акцій компанії в прості.
  • Облік організаційних витрат, понесених під час створення корпорації.
  • Облік нарахування та виплати дивідендів грішми.
  • Облік нарахування та виплати дивідендів акціями.
  • Облік розщеплення акцій.
  • Податки на прибуток корпорацій та облік розрахунків з бюджетом за них.
  • Облік розподілу прибутку корпорацій зарубіжних країн.
  • Склад і загальна методика обліку витрат у зарубіжних
   фірмах.
  • Склад і загальна методика обліку доходів у зарубіжних
   фірмах.
  • Концепція, зміст та призначення управлінського обліку.
  • Класифікація витрат для визначення собівартості продукції, фінансових результатів та оцінки запасів.
  • Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.
  • Класифікація витрат для контролю структурних підрозділів.
  • Система обліку й калькулювання за повними витратами.
  • Система обліку й калькулювання за змінними витратами.
  • Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.
  • Облік і контроль за центрами відповідальності.
  • Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.