лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Кейс 3. Чи варто приймати замовлення?
Керівництво фірми «Протон» розглядає можливість прийняття додаткового замовлення на виробництво 400 од. продукції Y. Оскільки потужність машин, необхідна для виконання цього замовлення, уже повністю використовується, то слід зменшити виробництво продукції Х, що вже виготовляється.
Є ТАКІ ДАНІ ПРО ЦІ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ


Показник

Продукт Y

Продукт Х

Ціна за одиницю, дол.

10

7

Змінні витрати за одиницю, дол.

8

3

Час виробництва одиниці продукції, хв

5

8

Потрібно визначити:
1) чи буде прийняття додаткового замовлення сприяти підвищенню результатів діяльності фірми у звітному періоді;
2) яка повинна бути нижня межа ціни продукції Y, щоб фірма змогла прийняти додаткове замовлення.
Рішення. Чи варто приймати замовлення?
Час, необхідний для випуску продукції Y.
5 хв ? 400 = 2000 хв;
2000 хв : 8 хв = 250 од.

 

Х

Y

1. Виробництво, од.

– 250

+ 400

2. Ціна за одиницю

7

10

3. Змінні витрати на одиницю

3

8

4. Маржинальний дохід на одиницю

4

2

5. Зміна загального маржинального доходу

– 1000

+ 800

Мінімальна ціна замовлення Y для прийняття:
8 гр. + 4 ? (5 хв : 8 хв) = 10,5 дол.
Або
1000 : 400 = 2,50 (маржинальний дохід);
8 + 2,50 = 10,50 дол.
Кейс 4. Корпорація «Таймс».
Корпорація «Таймс» виробляє годинники, які реалізує на світовому ринку. Заплановані показники на початок торговельного періоду мають такий вигляд:

Сегмент ринку

Кількість, тис. од.

Ціна реалізації, дол.

Азія

500

10

Північна Америка

600

12

Західна Європа

1000

13

Африка

400

8

Потужність фабрики становить 3 млн годинників.
Змінні витрати на виробництво одного годинника — 6 дол., а постійні витрати за вказаний період — 11 400 000 дол.
Маркетингові дослідження показали, що низька ціна реалізації дасть змогу реалізувати додаткову продукцію в Південній Америці. Менеджер поставив завдання: отримати прибуток у розмірі 1 дол. з кожного реалізованого годинника.
Потрібно: встановити найнижчу ціну, за якою додаткову продукцію буде реалізовано в Південній Америці.
Рішення. Ціна на додаткову продукцію.

 

Кількість
(од.)

Маржинальний дохід,
(дол. на одиницю продукції)

Разом маржинальний дохід

Азія

500 000

4

2 000 000

Північна Америка

600 000

6

3 600 000

Західна Європа

1 000 000

7

7 000 000

Африка

400 000

2

8 000 000

Разом:

2 500 000

Х

13 400 000

Необхідний маржинальний дохід:

 • прибуток:                   3 000 000 од. ? 1 дол. = 3 000 000 дол.
 • постійні витрати                                                      11 400 000

Разом:                                                                  14 400 000 дол.
Для решти 500 000 годинників:
— маржинальний дохід: 14 400 000 – 13 400 000 = 1 000 000 (дол.);
— маржинальний дохід на одиницю: 1 000 000 : 500 000 = 2 (дол.);
— найнижча ціна: змінні витрати + маржинальний дохід = 6 +
+ 2 = 8 (дол.).
Слід зазначити, під час підготовки та прийняття управлінських рішень необхідно враховувати не тільки кількісні показники, одержані в результаті диференційного аналізу, але й якісні. Ними можуть бути: надійність постачальника, контроль якості продукції постачальника, забезпечення мінімальної потреби клієнтів у всіх видах продукції або послуг, наявність робочих місць для працівників, можливість вимоги зниження ціни з боку інших клієнтів, престиж підприємства, моральні обов’язки тощо. Зазвичай остаточне рішення приймається вищим керівництвом після зістав­лення короткострокових вигод з можливими довгостроковими результатами.

Бюджет — план майбутніх операцій у кількісних (зазвичай у грошовому) вимірах.
Бюджетний контроль — процес зіставлення фактичних результатів діяльності з бюджетними, аналізу відхилень і внесення необхідних корективів.
Бюджетний період — період, для якого підготовлено й використовується бюджет.
Витрати — зменшення активів або збільшення зобов’язань, що при­зводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками).
Витрати періоду — витрати, які не включають у собівартість продукції, запасів і розглядають як витрати того періоду, в якому вони були здійснені.
Вичерпані (спожиті) витрати — зменшення активів або збільшення зобов’язань у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.
Диференційний дохід — дохід, який становить різницю між альтернативними рішеннями.
Диференційні витрати — витрати, що становлять різницю між альтернативним рішеннями.
Доходи — збільшення активів або зменшення зобов’язань, що зумов­люють зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства).
Запас міцності — величина, на яку фактичний або запланований обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації (точку беззбитковості).
Калькулювання — процес визначення собівартості продукції або іншого об’єкта витрат.
Калькулювання за процесами — система калькулювання продукції на основі групування витрат за процесами або стадіями виробництва.
Калькулювання за замовленнями — система калькулювання продукції на основі обліку витрат за замовленнями (за індивідуальним виробом або окремою партією виробів).
Калькулювання змінних витрат — метод калькулювання, який передбачає віднесення на собівартість продукції тільки змінних виробничих витрат.
Калькулювання на основі діяльності — метод калькулювання, що передбачає групування накладних витрат за основними видами діяльності, а потім розподіл їх між видами продукції, виходячи з того, які види діяльності потрібні для виготовлення цієї продукції.
Калькулювання повних витрат — метод калькулювання, який передбачає віднесення на собівартість продукції всіх виробничих витрат (змінних і постійних).
Коефіцієнт маржинального доходу — відношення маржинального доходу до обсягу продажу.
Контрольовані витрати — витрати, які менеджер може контролювати або здійснювати на них значний вплив.
Маржинальний дохід — різниця між доходом від реалізації продук­ції та змінними витратами підприємства.
Маржинальні витрати — витрати на виробництво додаткової одиниці продукції або додаткової її партії.
Об’єкти витрат — види продукції, замовлення, процеси, сегменти діяльності підприємства, що потребують вимірювання та обліку пов’язаних з ними витрат.
Прибуток — різниця між доходами й витратами звітного періоду.
Релевантні витрати — майбутні витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського рішення й залежать від ухваленого рішення.
Стандартні витрати — витрати, необхідні для виробництва певної продукції або послуг за нормальних умов діяльності.
Точка беззбитковості — обсяг реалізації, за якого доходи підприємства дорівнюють витратам, а прибуток відповідно дорівнює нулю.
Трансфертна ціна — ціна, за якою продукти або послуги одного центру відповідальності передаються іншому центру відповідальності всередині компанії.
Управління за відхиленнями — принцип управління, за яким менеджер зосереджує увагу тільки на значних відхиленнях від плану (бюджету, норм) і не звертає увагу на незначні порушення.
Управлінський облік — система виявлення, вимірювання, обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
Фактор витрат — діяльність, що впливає на витрати.
Функція витрат — математичний опис зв’язку між витратами та їх чинниками.
Центр відповідальності — сфера діяльності, у межах якої встановлено персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, які він повинен контролювати.

  • Сутність, визначення та призначення управлінського обліку.
  • Об’єкти управлінського обліку та їх визначення.
  • Основні відмінності між фінансовим та управлінським обліком.
  • Вичерпані та невичерпані витрати: визначення, приклади та застосування в обліку.
  • Витрати на продукцію та витрати періоду: визначення, приклади та застосування в обліку.
  • Прямі та непрямі витрати: визначення, приклади та застосування в обліку.
  • Постійні та змінні витрати: визначення, приклади та застосування в управлінському обліку.
  • Релевантні та нерелевантні витрати: сутність, приклади та застосування в управлінському обліку.
  • Маржинальні та середні витрати: дайте визначення й наведіть приклади.
  • Загальні та диференційні витрати (доходи): дайте визначення й наведіть приклади застосування в управлінському обліку.
  • Контрольовані та неконтрольовані витрати: сутність, приклади та застосування в управлінському обліку.
  • Система обліку та калькулювання повних витрат: сутність і призначення.
  • Сутність та організація калькулювання собівартості за замов­леннями.
  • Сутність та організація калькулювання собівартості за процесами.
  • Сутність та переваги калькулювання собівартості на основі виробничої діяльності.
  • Система обліку й калькулювання за змінними витратами: сутність і призначення.
  • У чому полягає основна мета аналізу «витрати, обсяг діяль­ності, прибуток»?
  • Точка беззбитковості, її сутність і методика розрахунку.
  • Аналіз інших показників взаємозв’язку витрат, обсягу діяль­ності та прибутку.
  • Вплив систем калькулювання за повними та змінними витратами на розмір прибутку звітного періоду підприємства.
  • Поняття центрів відповідальності та обліку за центрами відповідальності.
  • Види центрів відповідальності та їх визначення. Наведіть приклади.
  • Сутність бюджетування та бюджетів за центрами відповідальності. Бюджетний контроль.
  • Система обліку стандартних витрат: сутність і значення для управління центрами відповідальності.
  • Методика визначення відхилень від стандартних витрат використання матеріалів і витрат на оплату праці (за факто-
   рами).
  • Сутність системи управління за відхиленнями.
  • Звіти структурних підрозділів підприємства про результати діяльності за звітний період.
  • Оцінка діяльності центрів відповідальності та їх менеджерів (назвіть основні показники оцінювання).
  • Необхідність і сутність трансфертних цін у процесі організації обліку та контролю за центрами відповідальності.
  • Методика аналізу релевантної інформації для прийняття рішень «виробляти чи купувати?»
  • Методика аналізу релевантної інформації для прийняття рішення щодо оптимального використання обмежених ре-
   сурсів.
  • Методика аналізу інформації для прийняття рішення за спеціальним замовленням.
  • Методика аналізу інформації для прийняття управлінських рішень за ціноутворенням.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.