лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1. ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

Бюджет навчального часу. Усього — 162 години, зокрема: лекції — 36, практичні заняття — 28, індивідуальна робота — 23, самостійна робота — 75.

1.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ З ПОГОДИННИМ РОЗПОДІЛОМ

Назва модуля, теми

Кількість годин

Денна форма
навчання

Вечірня форма
навчання

Заочна форма
навчання

Л

С
(П)

І

СРС

Л

С
(П)

І

СРС

Л

С
(П)

І

СРС

Тема 1. Загальноприйняті принципи й системи обліку

2

2

2

7

2

1

 

 

2

 

 

 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст й інтерпретація

2

2

2

7

2

2

 

 

2

1

 

 

Тема 3. Облік грошових коштів

2

2

2

7

2

1

 

 

2

 

 

 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами

3

2

2

7

2

1

 

 

2

1

 

 

Тема 5. Облік товарно-мате­ріальних запасів

3

4

2

7

2

1

 

 

2

1

 

 

Тема 6. Облік довгострокових активів

4

4

2

7

2

1

 

 

2

1

 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій і консолідована звітність

4

2

2

7

2

2

 

 

2

 

 

 

Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань

4

2

2

7

2

1

 

 

2

 

 

 

Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань

4

2

3

7

2

2

 

 

2

1

 

 

Тема 10. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в корпораціях

4

4

2

7

1

2

 

 

1

1

 

 

Тема 11. Основи управлін­ського обліку

4

2

2

5

1

1

 

 

1

 

 

 

Разом годин

36

28

23

75

20

16

 

 

20

6

 

 

Скорочення: Л — лекції; С — семінарські заняття; (П) — практичні заняття; І — індивідуальна робота; СРС — самостійна робота студентів.

1.2. Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Загальноприйняті принципи й системи обліку
Роль обліку в системі управління. Користувачі облікової ін-
формації. Поняття про фінансовий та управлінський облік, загаль-
ні принципи їх побудови та порівняльна характеристика. Необхідність уніфікації та стандартизації обліку в міжнародному мас­штабі. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.
Міжнародні організації зі стандартизації обліку. Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їх зв’язок з національними стандартами обліку. Системи обліку. Технологічний процес і процедури фінансового обліку: рахунки, етапи облікового циклу, система облікових регістрів.
Тема 2. Фінансова звітність,
її зміст й інтерпретація
Призначення, склад і загальна методика складання фінансової звітності. Бухгалтерський баланс, його побудова, зміст й оцінка статей. Звіт про прибутки та збитки, його зміст і формати. Методика складання звіту про прибутки та збитки. Звіт про рух грошових коштів, його призначення, зміст і методика його складання. Звіт про власний капітал, його призначення та зміст. Додатки до фінансової звітності. Методика аналізу фінансової звітності. Горизонтальний і структурний (вертикальний) аналіз. Аналіз фінансового стану підприємства на основі відносних показників. Аналіз показників платоспроможності (ліквідності), заборгованос­ті (структури капіталу), рентабельності, оборотності засобів (ділової активності).
Тема 3. Облік грошових коштів
Склад грошових коштів, характеристика рахунків для їх обліку. Відображення грошових коштів у звітності. Облік і контроль касових операцій і грошей у касі. Облік створення й використання фонду дрібних сум. Ваучерна система обліку та контролю витрат грошових коштів. Документальне оформлення, облік і контроль опера­цій з банківськими рахунками. Складання узгоджувальної таблиці облікових записів підприємства та банку. Особливості обліку грошових коштів в умовах використання електрон­ної системи розрахунків.
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами
Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Облік рахунків до одержання. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів, облік податку на додану вартість. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості. Облік векселів одержаних та векселів, не сплачених у встановлений тер­мін. Облік дисконтованих векселів.
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів
Поняття й склад товарно-матеріальних запасів. Системи обліку товарно-матеріальних запасів: постійного та періодичного обліку. Облік руху запасів у системі рахунків. Методи оцінки запасів, їх порівняльна характеристика та вплив на фінансові ре­зультати. Оцінка й відображення товарно-матеріальних запасів під час складання балансу.
Тема 6. Облік довгострокових активів
Склад, класифікація та оцінка довгострокових активів. Облік надходження основних засобів. Методи розрахунку та облік амор­тизації основних засобів. Облік модернізації та ремонту основ­них засобів. Облік вибуття основних засобів та їх переоцінки. Облік природних ресурсів та їх виснаження. Сутність нематеріаль­них активів, їх класифікація та оцінка. Облік надходження амор­тизації та вибуття нематеріальних активів.
Тема 7. Облік фінансових інвестицій
і консолідована звітність
Види фінансових інвестицій, їх характеристика й порядок оцін­ки. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання
(облігації). Облік довгострокових інвестицій в акції. Методика й техніка складання консолідованої фінансової звітності.
Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань
Види короткострокових зобов’язань та їх оцінка. Облік заборгованості з рахунків постачальників. Облік комерційних і розрахункових знижок, наданих постачальниками. Облік забор­гованості з векселів виданих. Облік інших короткострокових зобов’язань: заборгованості з податків, дивідендів з оплати, з авансів від клієнтів, поточної частини довгострокових зобов’язань. Облік заробітної плати та зобов’язань із заробітної плати.
Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань
Зміст й оцінка довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових облігацій. Види облігацій, порядок їх випуску та визначення теперішньої вартості. Облік довгострокових облігацій, випущених (реалізованих) за номінальною вартістю. Облік довгостро­кових облігацій, випущених зі знижкою (дисконтом). Облік довгострокових облігацій, випущених з премією. Способи амортизації дисконту й премій з випущених облігацій. Облік викупу облігацій. Облік перетворення облігацій в акції. Облік довгостро­кових зобов’язань з векселів виданих.
Облік довгострокових орендних зобов’язань. Методика розрахунку лізингових платежів. Облік зобов’язань з імпортного кредиту та з пенсійних виплат.
Тема 10. Облік власного капіталу
та розподілу прибутку в корпораціях
Облік формування та змін капіталу корпорації. Порядок й облік розподілу прибутків (збитків) між партнерами. Фінансова звіт­ність корпорації. Облік ліквідації корпорації. Порядок створення корпорацій. Капітал корпорацій. Види, характеристика акцій та їх
оцінка. Облік випуску (продажу) простих і привілейованих акцій. Облік конвертації привілейованих акцій у прості. Облік організаційних витрат, їх амортизація. Нарахування та облік розрахунків з дивідендів. Облік розщеплення акцій. Облік податку на прибуток і розподілу прибутків корпорації.
Тема 11. Основи управлінського обліку
Концепція та зміст управлінського обліку. Порівняльна характеристика управлінського й фінансового обліку. Об’єкти управлінського обліку. Класифікація витрат і доходів: для визначення собівартості продукції, фінансових результатів та оцінки запасів; для прийняття управлінських рішень; для цілей контролю структурних підрозділів. Організація управлінського обліку. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості в зарубіжних країнах. Організація обліку й контролю за центрами відповідальності. Використання обліково-аналітичної інформації для прийняття уп­равлінських рішень.

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.