лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Акція — цінний папір без установленого терміну обігу, який засвідчує пайову участь в акціонерній компанії.Вкладений (внесений) капітал — капітал, сформований за рахунок коштів, унесених акціонерами в акції корпорацій. Охоплює номінальну вартість придбаних акцій і суму перевищення емісійної вартості акцій.Грошовий дивіденд — дивіденд, який виплачують у грошовій формі.Дата оголошення — час, коли рада директорів оголошує дивіденди за акціями.Дивіденди — частина прибутку корпорації, що розподіляється між акціонерами відповідно до акцій.Додатковий оплачений капітал — сума, на яку емісійна вартість випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.Корпорація — організаційна форма бізнесової діяльності, заснована на акціонерному капіталі. Корпорація як юридична особа існує незалеж­но від своїх власників.Корпоративний податок — податок на прибуток корпорації.Накопичений дивіденд — дивіденд, який не був виплачений власникам привілейованих акцій.Привілейовані акції — акції, що мають переваги в одержанні дивідендів і розподілі майна в разі ліквідації компанії, але не дають права їх власникам управляти компанією.Проста (звичайна) акція — акція, яка дає право її власнику на участь в управлінні корпорацією, одержання частини прибутку у вигляді дивіденду та частки майна в разі ліквідації корпорації.Розщеплення акцій — збільшення кількості випущених акцій з пропорційним зниженням їхньої номінальної чи оголошеної вартості за одну акцію.

 • У чому сутність корпорації, які її переваги й вади?
 • Що таке капітал корпорації? Які ви знаєте види акцій?
 • Види оцінок акцій.
 • Методика обліку випуску простих акцій.
 • Методика обліку випуску привілейованих акцій.
 • Для чого корпорація викуповує власні акції? Порядок обліку викупу власних акцій.
 • Відображення в обліку реалізації раніше викуплених власних акцій.
 • Методика обліку конвертації привілейованих акцій у прості.
 • Порядок нарахування та обліку дивідендів за простими акціями.
 • Порядок нарахування та обліку дивідендів за привілейованими акціями.
 • У чому сутність і призначення розщеплення акцій?
 • Порядок нарахування та обліку податку на прибуток корпорацій.
 • На які цілі розподіляється чистий прибуток корпорації?
 • Методика обліку розподілу прибутків корпорації та створення спеціальних резервів.


Завдання 1

Корпорація випустила 60 000 простих акцій без номінальної вартості. Для перших 40 000 акцій дирекція оголосила вартість 10 дол. за кожну, але фактично вони були реалізовані по 12 дол. за акцію. Решту 20 000 акцій було реалізовано без оголошеної вартості за ціною 13 дол. кожна.

Завдання 2

Корпорація викупила 1 вересня 200__ р. на фондовій біржі 18 000 простих акцій власної емісії за ціною 15 дол. Первісно акції було випущено за номінальною вартістю 10 дол. кожна. 25 жовтня 200__ р. корпорація реалізувала 10 000 акцій своїм службовцям за ціною 12 дол. кожна. Негативну різницю погашено за рахунок нерозподіленого прибутку.

Завдання 3

Рада директорів корпорації оголосила 15 березня 200__ р. дивіденди. Виплата відбулася простими акціями в розмірі 20 % кіль­кості акцій в обігу. В обігу перебувають 180 000 простих акцій номінальною вартістю 10 дол. кожна. Ринкова ціна — 15 дол. за акцію. Реєстрація акціонерів відбулася 27 березня 200__ р. Виплату дивідендів акціями здійснено 15 квітня 200__ р.
Складіть бухгалтерські проводки за операціями корпорації, зробивши необхідні розрахунки.
ТЕМА 11. Основи управлінського обліку

 • Концепція, зміст та об’єкти управлінського обліку.
 • Системи обліку витрат і калькулювання собівартості.
 • Облік і контроль за центрами відповідальності.
 • Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

1. Концепція, зміст та об’єкти управлінського обліку
Під час вивчення цієї теми особливу увагу слід звернути на причини, що зумовили необхідність виокремити управлінський облік із загальної системи бухгалтерського обліку, та його основне призначення.
Розвиток ринкової економіки в умовах наявності різних форм власності та господарювання, загострення конкурентної боротьби на внутрішньому та зовнішньому ринках, розширення масштабів виробництва з одночасним ускладненням його технології та організації, зростання самостійності підприємств висунули перед управлінням нові вимоги.
Управляти — це передусім передбачити результати наступних операцій, майбутньої діяльності. Складовими управління є: планування, організація, мотивація, контроль і регулювання. Для забезпечення функцій управління менеджмент підприємства повинен мати докладну, своєчасну та об’єктивну інформацію про наявні та майбутні процеси з метою прийняття оптимальних управлінських рішень.
Відомо, що основною інформаційною системою підприємств є бухгалтерський облік. Частину його, яка забезпечує управлінську ланку необхідною інформацією, називають управлінським об-
ліком.
Управлінський облік — це система виявлення, вимірювання, оброблення та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
Взаємозв’язок між управлінським обліком і функціями управління відображено на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Взаємозв’язок управлінського обліку та системи управління
Таким чином, управлінський облік є складовою частиною процесу управління, що надає важливу інформацію для прийняття оптимальних управлінських рішень, визначення стратегії та формування планів майбутньої діяльності підприємства, контролю поточної діяльності структурних підрозділів і підприємства загалом, оцінки ефективності діяльності підприємства та менеджерів, оптимізації використання ресурсів.
Сутність, мета та основні завдання управлінського обліку виявляються в його функціях, якими є:

  • прогнозна — дає можливість здійснювати перспективне планування та координування розвитку підприємства в майбутньому на основі аналізу та оцінки фактичних результатів діяльності;
  • інформаційна — полягає в забезпеченні менеджерів усіх рів­нів управління підприємством інформацією, необхідною для по­точного планування, контролю та прийняття оперативних управлінських рішень;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.