лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Капітал корпорації.
Характеристика акцій, їх оцінка
Власний капітал корпорації формується акціями, тобто коштами інвесторів (власників) в обмін на реалізовані їм акції.
Акція — це цінний папір без встановленого терміну обігу, який засвідчує пайову участь в акціонерній компанії та дає його власникові право на:

  • участь в управлінні компанією;
  • одержання частини прибутку у вигляді дивідендів;
  • участь у розподілі майна в разі ліквідації компанії.

Частку акцій, що належать певній особі, засвідчує акціонерний сертифікат. При цьому слід розрізняти:
1) акції, дозволені до випуску;
2) випущені акції;
3) невипущені акції;
4) циркулюючі акції;
5) викуплені акції.
Акції, дозволені до випуску, — це загальна кількість акцій, на яку одержано дозвіл влади штату та Комісії з цінних паперів і бір­жових операцій (у США), або інших державних органів у інших країнах (наприклад, Міністерства фінансів). Ця кількість акцій записана в Статуті корпорації. Вона здебільшого перевищує потреби компанії в капіталі на час її створення й дає змогу в майбут­ньому повторно випускати акції.
Випущені акціїце кількість акцій, фактично реалізованих інвесторам і акціонерам на якусь дату (прямо чи через посередників).

Приклад

Компанія «К» одержала дозвіл на випуск 100 000 акцій номінальній вартістю 10 дол. кожна. Це дозволені до випуску акції.
Компанія реалізувала 70 000 акцій. Це — випущені акції.
Невипущені акції — це залишок дозволених до випуску акцій, які компанія не випускала й не реалізувала. У нашому прикладі кількість невипущених акцій становить 30 000 (100 000 – 70 000).
Циркулюючі акції — акції, які перебувають на руках в акціонерів на певну дату. Кількість циркулюючих акцій може збігатися з кількістю випущених (у нашому прикладі — 70 000 акцій).
Викуплені акціїкількість акцій, викуплених корпорацією у своїх акціонерів — безпосередньо чи через фондову біржу. Наприклад, компанія викупила у своїх акціонерів 5000 акцій.
Після цієї операції кількість випущених акцій, як і раніше, становить 70 000. Але кількість циркулюючих акцій буде 65 000 (70 000 – 5000).
Корпорація може випускати акції двох видів:

  • звичайні (прості);
  • привілейовані.

Власники звичайних акцій мають право голосу в управлінні корпорацією. Дивіденди отримують залежно від результатів фінансово-господарської діяльності.
Привілейовані акції надають перевагу їх власникам під час одержання дивідендів, розподілу майна в результаті ліквідації корпорації, але не дають права голосу. Дивіденди на ці акції встановлюють за фіксованим відсотком номінальної вартості або за ставкою на одну акцію.
Привілейовані акції, своєю чергою, можуть бути:

  • кумулятивними;
  • некумулятивними.

Кумулятивні акції мають таку перевагу: неоголошені радою директорів дивіденди переносяться до виплати на майбутні періоди, але обов’язково будуть виплачені. Ці дивіденди ще називають простроченими, або депонованими.
Крім того, привілейовані акції можуть бути:

  • конвертовані та неконвертовані у звичайні акції;
  • відкличні та невідкличні для погашення.

Оцінка (вартість) акцій
Розрізняють кілька вартостей (оцінок) акцій.
1. Номінальна вартість акцій. Це мінімальна вартість, яка вказується на сертифікаті акцій. Наприклад: компанія випустила 100 000 акцій вартістю 10 дол. кожна (тобто на 1 000 000 дол.); 10 дол. і 1 000 000 дол. становлять номінальну вартість однієї та всіх випущених акцій.
Номінальну вартість зараховують до статутного капіталу корпорації. Акції можуть продаватися початково за вищою ціною, ніж номінальна. Різниця між ціною продажу та номінальною вартістю становить додатковий капітал корпорації.
2. Безномінальні акції. Акції, що не мають встановленої номінальної вартості. Вони можуть випускатись у двох варі-
антах.
2.1. Безномінальні акції з оголошеною вартістю. Рада директорів оголошує (встановлює) у будь-який час вартість акції.
У такому разі оголошена вартість акцій зараховується до Статутного капіталу корпорації. Виручка, одержана понад оголошену вартість, становить додатковий капітал корпорації.
2.2. Безномінальні акції без оголошеної вартості. Якщо кор­порація випускає акції без номінальної та без оголошеної вартості, то вся виручка за акції переходить до статутного капі-
талу.
3. Ринкова вартість акцій. Це ціна акції, що формується на ринку цінних паперів (фондовій біржі) під впливом попиту й пропозиції. Вона значною мірою залежить від фінансового стану фірми, напрямів її розвитку, стабільності тощо.
4. Облікова вартість акцій. Це різниця між сумою всіх активів і всією заборгованістю (чисті активи). Іншими словами, це сума всього власного (акціонерного) капіталу. Якщо розділити всю суму капіталу на кількість акцій, то одержимо облікову вартість однієї акції. Але якщо у складі капіталу компанії є привілейовані акції, то їх сума попередньо віднімається від суми капіталу, а решта ділиться на кількість звичайних (простих) акцій.
4. Облік випуску (продажу) простих (звичайних)
і привілейованих акцій
Прості акції з номінальною вартістю

Акції з зазначеною номінальною вартістю можуть продаватися за номінальною вартістю, вище номінальної вартості та нижче номінальної вартості.
У будь-якому разі до статутного капіталу зараховується тільки номінальна вартість простих акцій.

Приклад

Компанія «К» випустила (реалізувала) 10 000 простих акцій номінальною вартістю 5 дол. кожна. Реалізація відбулася за номінальною вартістю.
1.01.05
Д-т рах. «Грошові кошти»                                                 50 000
К-т рах. «Статутний капітал (Прості акції)»                     50 000

Приклад

Ті самі акції було реалізовано по 8 дол. за кожну:
01.01.05
Д-т рах. «Грошові кошти» (10 000 акцій ? 8 дол.)           80 000
К-т рах. «Статутний капітал (Прості акції)» (10 000 акцій ? 5 дол.)   50 000
К-т рах. «Додатковий капітал (Прості акції)»                   30 000


Приклад

Ті самі акції було реалізовано по 4 дол. за кожну.
01.01.05
Д-т рах. «Грошові кошти»                                                 40 000
К-т рах. «Статутний капітал (Прості акції)»                     50 000
Д-т рах. «Додатковий капітал (Зменшення додаткового капіталу)»   10 000
Якщо акції продаються за ціною, нижчою від номінальної вар­тості, то до статутного капіталу зараховують номінальну вартість акцій, а різницю відображають за дебетом рахунку «Додатковий капітал», якщо цей рахунок має кредитовий залишок. Якщо ж цей рахунок не має кредитового залишку, то сума, нижча за номінальну вартість акцій, списується за рахунок «Нерозподіленого прибутку» (у дебет цього рахунку).
У більшості штатів США, наприклад, продаж простих акцій нижче їх номінальної вартості заборонено (у разі їх продажу акціонери несуть персональну відповідальність).
Прості акції (без номінальної вартості)
Якщо звичайні безномінальні акції мають оголошену вартість, установлену радою директорів, то суму доходу від продажу в межах оголошеної вартості зараховують до статутного капіталу. Дохід, одержаний понад оголошену вартість, відображають як додатковий капітал (тобто відображення в обліку таке саме, як і номінальних акцій).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.