лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Дисконт за облігаціями — сума, на яку номінальна вартість облігації перевищує ціну її реалізації.
Довгострокові зобов’язання — пасиви підприємства або кредиторська заборгованість, яка має бути сплачена впродовж терміну, що перевищує один рік.
Конверсія облігацій — обмін конвертованих облігацій на привілейовані або прості акції.
Облігація — цінний папір, який містить зобов’язання емітента заплатити її власникові після закінчення встановленого терміну номіналь­ну вартість і періодично виплачувати певну суму відсотків.
Облігаційний контракт — договір між емітентом і власниками облігацій, який установлює права та обов’язки обох сторін.
Оренда — надання однією стороною (орендодавцем) іншій стороні (орендареві) майна в тимчасове користування на визначений термін за певну плату на підставі договору оренди.
Премія з облігацій — сума, на яку ціна реалізації облігацій перевищує їх номінальну вартість.
Фінансовий лізинг — довгострокова оренда майна, за умовою якої орендар бере на себе весь ризик і всі витрати, пов’язані з його використанням.

 1. Сутність довгострокових зобов’язань, їх призначення та зміст.
 2. Дайте означення облігації. Назвіть види облігацій.
 3. Методика обліку випущених облігацій за номінальною вартістю.
 4. Методика обліку випущених облігацій з дисконтом.
 5. Методика обліку випущених облігацій з премією.
 6. Методика обліку викупу облігацій.
 7. Методика обліку конвертації довгострокових облігацій в акції компанії.
 8. Методика обліку довгострокових зобов’язань за векселями виданими.
 9. Сутність операційного та фінансового лізингу.


Завдання 1

Скласти бухгалтерські проводки з операцій корпорації, попередньо зробивши необхідні розрахунки.

 1. Компанія випустила (реалізувала) 1.01.98 облігації номінальною вартістю 1 000 000 дол., на 5 років за 12 % річних; квота до ціни 96 (тобто з дисконтом). Виплата відсотків —
  1 січня та 1 липня.
 2. 1.07.98 компанія виплатила відсотки за облігаціями з погашенням (амортизацією) відповідної суми дисконту.
 3. Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі свої облігації за 1 040 000 дол.

Завдання 2

Складіть бухгалтерські проводки з операцій корпорації, попередньо зробивши необхідні розрахунки.

 1. Компанія випустила (реалізувала) 1.01.05 облігації номіналь­ною вартістю 100 000 дол., на 5 років за 12 % річних, квота
  до ціни 104 (тобто з премією). Виплата відсотків — 1 січня та
  1 липня.
 2. 1.07.05 компанія виплатила відсотки за облігаціями з відповідним погашенням суми премії.
 3. Після шостого платіжного періоду компанія конвертує всі облігації в прості акції номінальною вартістю 100 дол. кожна за умови обміну однієї облігації номіналом 1000 дол. на три прості акції.

ТЕМА 10. Облік власного капіталу
ТА розподілу прибутку в корпораціях

 1. Сутність і порядок створення корпорацій.
 2. Облік організаційних витрат та їх амортизації.
 3. Капітал корпорації. Характеристика акцій, їх оцінка.
 4. Облік випуску (продажу) простих (звичайних) і привілейованих акцій.
 5. Облік викупу власних акцій.
 6. Облік конвертації привілейованих акцій у прості.
 7. Нарахування та облік розрахунків за дивідендами.
 8. Облік розщеплення акцій.
 9. Облік податку на прибуток і розподілу прибутків корпорації.

1. Сутність і порядок створення корпорацій
У ринково розвинутих країнах переважною формою підприємницької діяльності є корпорації як за обсягом капіталу, так і за випуском продукції та послуг. Корпораціями можуть бути малі, середні та великі підприємства.
Заведено, що до складу корпорації на правах власників має входити не менше трьох юридичних або фізичних осіб.
Корпорація — це організаційна форма бізнесової діяльності, заснована на акціонерному капіталі. Корпорація як юридична особа існує незалежно від своїх власників.
Корпорації (акціонерні компанії) можуть бути відкритого та закритого типу. Акціонерні компанії відкритого типу можуть налічувати тисячі акціонерів як у національному, так і світовому масштабі. У США створення корпорацій регулює як федеральне законодавство, так і законодавство штатів. Державне регулювання створення корпорацій характерне й для інших країн.
Для створення корпорації подають заяву державному органу на рівні штату та статут (він же договір). Тільки після затвердження (схвалення) установчих документів компанія отримує право на підприємницьку діяльність.
На загальних зборах акціонерів обирають раду директорів, а остання — наймає адміністрацію.
Рада директорів визначає політику компанії — її стратегію й тактику, оголошує дивіденди. Адміністрація здійснює управління компанією, втілює в життя вироблену політику.
Акціонери беруть участь в управлінні корпорацією під час річ­них зборів.
У США корпорація може реєструватись у своєму штаті або в штаті, де є найсприятливіші умови оподаткування. Для діяльності в іншому штаті треба одержати ліцензію цього штату.
Назвемо переваги корпорацій:

 1. незалежне законне існування корпорації як юридичної особи;
 2. лімітована (обмежена) відповідальність власників (акціо-
  нерів);
 3. свобода передачі акціонерами права власності;
 4. тривалість існування (ліквідовується тільки у разі банкрутства);
 5. професіоналізм управління;
 6. можливість накопичення великих обсягів капіталу;
 7. інші.

Наведемо вади корпорацій:

 1. організаційна структура (відокремлення власників та адміністрації (управління);
 2. урядове регулювання: застосовується значнішою мірою, ніж до підприємств інших організаційних форм;
 3. звіт про діяльність корпорація подає владі штату, де вона зареєстрована, і федеральній владі, а саме комісії з цінних паперів та біржових операцій;
 4. подвійне оподаткування: оподаткування прибутку корпорації та дивідендів акціонерів;
 5. обмежена відповідальність (це позначається на одержанні банківських кредитів та інших позик); претензії кредиторів можуть бути тільки на майно корпорації, а не на майно її власників.

2. Облік організаційних витрат та їх амортизації
У процесі створення корпорації виникають організаційні витрати. Це гонорари (оплата послуг) адвокатам за складання установчих документів, інкорпораційний внесок державі, вартість друкування акціонерних сертифікатів тощо.
Організаційні витрати можуть належати до нематеріальних активів (капіталізуватися). На витрати компанії вони відносяться через нарахування амортизації впродовж кількох років.
У США, наприклад, за стандартом бухгалтерського обліку дозволяється амортизувати організаційні витрати впродовж сорока років. Водночас податковим регулюванням дозволяється амортизувати їх впродовж п’яти років. Виходячи з цього, на практиці корпорації списують (амортизують) організаційні витрати найчас­тіше за п’ять років.
Витрати на створення корпорації відображають в обліку такою проводкою, дол.:
Д-т рах. «Нематеріальні активи (Організаційні витрати)»  8000
К-т «Грошові кошти»                                                            8000
Корпорація може для оплати таких витрат виділити частину своїх акцій. Наприклад, виділено 600 простих акцій номінальною вартістю 10 дол. кожна:
Д-т рах. «Нематеріальні активи (Організаційні витрати)»  8000
К-т рах. «Статутний капітал (Прості акції)»                        6000
К-т рах. «Додатковий капітал (Прості акції)»                      2000
У нашому прикладі організаційні витрати амортизуються за п’ять років. За перший рік буде нараховано амортизації в сумі 1600 дол. (щороку 1600 дол.).
Д-т рах. «Витрати на амортизацію (Нематеріальні активи)» 1600
К-т рах. «Амортизація (зношення) нематеріальних активів (Організаційні витрати)»          1600
Допускається також пряме їх списання:
Д-т рах. «Витрати на амортизацію (Нематеріальні активи)» 1600
К-т рах. «Нематеріальні активи (Організаційні витрати)»  1600

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.