лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • перезалік авансу в рахунок оплати заборгованості клієнтів:

Д-т рах. «Аванси від клієнтів»                                           15 000
К-т рах. «Розрахунки з клієнтами»                                    15 000
· Заборгованість за дивідендами. Дивіденди — це частина чис­того прибутку, що розподіляється між акціонерами за рішенням ради директорів. Від моменту оголошення дивідендів до їх сплати оголошені дивіденди є короткостроковою заборгованістю.
Оголошення дивідендів відображають в обліку таким записом:
Д-т рах. «Нерозподілений прибуток» (або «Фінансові результати») 40 000
К-т рах. «Дивіденди до сплати»                                        40 000
Виплата дивідендів грошима:
Д-т рах. «Дивіденди до сплати»                                        40 000
К-т рах. «Грошові кошти»                                                 40 000
· Заборгованість бюджету з податку на прибуток. Це оцінна
заборгованість. Точна сума податку буде відома наприкінці року, а впродовж року підприємства здійснюють авансові платежі.
Нарахування податку на прибуток:
Д-т рах. «Витрати з податку на прибуток»
К-т рах. «Розрахунки з бюджетом (Податок на прибуток)»
· Заборгованість бюджету з податку на майно.
Нарахування податку відображають в обліку таким записом:
Д-т рах. «Витрати з податку на майно»
К-т рах. «Розрахунки з бюджетом (Податок на майно)»
· Частина довгострокових зобов’язань, яка має бути сплачена наступного року. Згідно з міжнародною практикою, частина довгострокового боргу, яка належить до сплати наступного року, відноситься до короткострокових зобов’язань і відображається в балансі серед поточної заборгованості. Ця операція відображається в обліку за дебетом рахунків довгострокових зобов’язань і за кредитом відповідних рахунків короткострокових зобов’язань.
4. Облік заробітної плати та зобов’язань
із заробітної плати
Заборгованість із заробітної плати та пов’язаних з нею додаткових пільг робітникам і службовцям є значною частиною короткострокової заборгованості (зобов’язань).
У зарубіжних країнах застосовують (практикують) почасову й відрядну оплату праці.
Із заробітною платою пов’язані три види зобов’язань (заборгованості):

 • заборгованість із виплати заробітної плати;
 • заборгованість із податків, що утримуються із заробітної плати;
 • заборгованість з інших утримань із заробітної плати.

Нараховану персоналу підприємства заробітну плату включають у витрати підприємства. Її обліковують на рахунку елементів витрат «Витрати з оплати праці». Цей рахунок поділяють на субрахунки за видами витрат (заробітна плата базова, оплачувана відпустка, премії, додаткові винагороди, витрати на соціальне страхування тощо). У США виділяють також витрати на зарплату адміністративно-управлінського персоналу й витрати на оплату праці робітників і службовців.
Для обліку заборгованості та розрахунків з робітниками й службовцями використовують рахунок «Розрахунки з персоналом» або «Персонал». У США цей рахунок називають «Заробітна плата до сплати».
Розрізняють валову заробітну плату, тобто всю нараховану й чисту заробітну плату — суми, які необхідно сплатити персоналу після всіх можливих утримань із заробітної плати.
Утримання із заробітної плати регулюються законодавством кож­ної країни. Наприклад, у США із заробітної плати утримують:

 • федеральні внески на соціальне страхування, які використовують на пенсійне забезпечення, допомогу в разі непрацездатності та медичне обслуговування;
 • федеральний прибутковий податок;
 • прибутковий податок штату.

Можливі також добровільні відрахування частини заробітної плати — на додаткове пенсійне забезпечення в разі старості або до різних благодійних фондів.
Зобов’язання з оплати праці та нарахованих витрат
Інформація про заробітну плату персоналу компанії за звітний період (у дол.):

 • Фіксована зарплата (оклади)......................................... 60 000
 • Погодинна оплата праці................................................. 40 000
 • Утримана сума прибуткового податку......................... 21 000
 • Утримані профспілкові внески........................................... 400
 • Обов’язкові утримання на соціальне страхування (7,15 %) 7150
 • Чиста зарплата до сплати.............................................. 71 450

Відображення в обліку витрат і зобов’язань
Д-т Витрати на оплату праці.......................................... 100 000
К-т Прибутковий податок до сплати................................ 21 000
К-т Профспілкові внески до сплати...................................... 400
К-т Обов’язкові відрахування на соцстрах до сплати........ 7150
К-т Чиста зарплата до сплати........................................... 71 450
Нарахування на заробітну плату,
які має сплатити роботодавець (на прикладі США)

Продовження: Нараховано зарплати 100 000 дол.

 • Обов’язкові відрахування на соціальне страхування — 7,15 %.
 • Відрахування до федерального фонду зайнятості — 0,7 % і до фонду зайнятості штату — 2,7 % (разом 3,4 %).

Відображення в обліку зобов’язань
Д-т Витрати на соціальні заходи...................................... 10 550
К-т Відрахування на соціальне страхування до сплати (7,15 % від 100 000)            7150
К-т Відрахування до федерального фонду зайнятості до сплати (0,7 % від 100 000)          700
К-т Відрахування до фонду зайнятості штату до сплати.. 2700

Комерційні знижки — знижки з ціни продукції, товарів, послуг, що видаються постачальником покупцеві з урахуванням обсягу продажу чи певної невідповідності якості товарів. Таким чином, комерційні знижки пов’язані з обігом товарів.
Короткострокові (поточні) зобов’язання зобов’язання, які слід погасити за один рік.
Salaries в англо-американській системі обліку це заробітна плата адміністративно-управлінському та торговельному персоналу.
Розрахункові знижки — знижки з ціни реалізованої продукції, які клієнт (покупець) одержує від постачальника за прискорення
оплати.
Чиста заробітна плата сума заробітної плати, яку має одержати персонал підприємства після всіх утримань.
Wages — в англо-американській системі обліку це заробітна плата робітникам і службовцям, нарахована за відрядною чи почасовою системою.

 • Дайте визначення короткострокових зобов’язань і зазначте їх роль у формуванні активів підприємства.
 • Назвіть види короткострокових зобов’язань.
 • Методика обліку заборгованості за рахунками постачаль-
  ників.
 • Облік знижок, що надаються покупцеві постачальниками.
 • Методика обліку розрахунків за векселями виданими (векселями до сплати).
 • Облік нарахування заробітної плати та утримань із заробітної плати.
 • Облік розрахунків з відрахувань на соціальні потреби.


Завдання 1

Складіть бухгалтерські проводки за операціями фірми, попередньо зробивши необхідні розрахунки:
1. Рахунок постачальника за придбані матеріали:

 • Договірна ціна                                                              20 000
 • Комерційна знижка (5 %)                                                      ?

Нетто комерційне                                                                        ?

 • Розрахункова знижка (2 %)                                                   ?

До оплати                                                                                     ?
2. Перераховано постачальнику заборгованість за придбані матеріали (згідно з рахунком).          ?

Завдання 2

1 березня від покупця для покриття заборгованості одержано вексель під 12 % терміном на 30 днів на суму 5000 дол. За 30 днів вексель погашено покупцем разом з відсотками. Складіть дві проводки: 1 лютого та 31 березня (у покупця та постачальника).

Завдання 3

Перераховано до бюджету податок на прибуток за звітний період (авансові сплати) — 80 000 дол.; визначена наприкінці року сума податку до сплати до бюджету за рік — 97 000 дол. Перераховано до бюджету суму податку, яку слід сплатити під час остаточного розрахунку (визначити).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.