лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Завдання 1

Складіть консолідовану фінансову звітність на дату придбання за умови, що компанія «М» придбала 75 % капітал у компанії «Д» за 7000 дол.
Дані підприємств перед придбанням:

 

«М»

«Д»

Актив

 

 

Грошові кошти

20 890

4700

Розрахунки з дебіторами

10 500

5200

Запаси

11 850

4378

Закінчення табл.

 

«М»

«Д»

Основні засоби

25 970

5300

Інвестиції в компанії «Д»

Баланс

69 210

19 578

Пасив

 

 

Розрахунки з кредиторами

31 400

10 450

Акціонерний капітал компанії «М»

20 320

Акціонерний капітал компанії «Д»

2470

Емісійний дохід компанії «М»

5490

Емісійний дохід компанії «Д»

780

Нерозподілений прибуток компанії «М»

12 000

Нерозподілений прибуток компанії «Д»

5878

Разом власний капітал

37 810

9128

Баланс

69 210

19 578

 

Завдання 2

Підприємство «А» придбало 100 % акцій підприємства «В» за 5000 дол. На дату придбання баланси зазначених підприємств були такими:

 

«А»

«В»

Інвестиції в «В»

5000

Інші активи

12 000

6000

Разом

17 000

6000

Акціонерний капітал

8000

4000

Нерозподілений прибуток

7000

1000

Зобов’язання

2000

1000

Разом

17 000

6000

Складіть консолідований баланс групи «А» на дату придбання.
ТЕМА 8. Облік короткострокових зобов’язань

  • Поняття, оцінка та види короткострокових зобов’язань (пасивів).
  • Облік заборгованості за рахунками постачальників і векселями виданими (векселі до сплати).
  • Облік інших короткострокових зобов’язань
  • Облік заробітної плати та зобов’язань із заробітної плати.

1. Поняття, оцінка та види
короткострокових зобов’язань (пасивів)

Зобов’язання — це заборгованість підприємства іншим підприємствам, організаціям та особам, що виникає внаслідок здійснення фірмою різних угод. Заборгованість передбачає сплату в майбутньому грішми, товарами або іншими послугами.

Заборгованість називають ще пасивами підприємства. Кредиторська заборгованість — це залучені засоби, що формують частину активів.
Заборгованість поділяють на:

  • короткострокову (поточні пасиви);
  • довгострокову.

Короткострокові зобов’язання (або кредиторська заборгованість) складаються з боргів, які мають бути погашені впродовж року або одного господарського циклу незалежно від його тривалості.
Менеджери, інвестори, кредитори приділяють велику увагу показникам фінансового стану, пов’язаним з поточними пасивами, а саме:

  • показнику поточної платоспроможності;
  • чистому (робочому) капіталу.

Загальним правилом є те, що зобов’язання реєструють в обліку тільки тоді, коли за ним виникає заборгованість. Зобов’язання, які підлягають виконанню, але будуть виконанні в майбутньому, не є заборгованістю й не відображаються в обліку (наприклад, зобов’я­зання фірми виплачувати певному працівникові 30 тис. дол. на рік).
Оцінка зобов’язань. Кредиторську заборгованість (зобов’я­зання) оцінюють сумою грошей, необхідних для сплати боргу, або вартістю товарів і послуг, які слід надати для погашення боргу.
Для більшості зобов’язань сума боргу відома, крім тих випадків, коли вона має бути розрахована (наприклад, зобов’язання з гарантійного обслуговування запчастинами).
Залежно від порядку визначення сум заборгованості всі зобов’язання поділяють на:

  • фактичні;
  • оцінні, або умовні.

Фактичні зобов’язання включають заборгованість за рахунками постачальників, векселями виданими, дивідендами до сплати, податку з продажу, акцизними зборами, нарахованою заробітною платою, одержаними авансами, поточною частиною довгострокових зобов’язань.
Характерною рисою фактичних зобов’язань є знання фактичної суми заборгованості. Фактичні зобов’язання виникають на основі договору, контракту або законодавства.
Оцінні зобов’язання — це такі зобов’язання, точна сума яких не може бути визначена до настання певної дати.
До них належать заборгованість щодо податку на прибутки, майно, гарантійні зобов’язання, заборгованість з оплати відпусток.
Сюди можуть бути віднесені (або виділяються в окрему групу) так звані умовні зобов’язання, наприклад, зобов’язання із судового позову до фірми.
Якщо умовні зобов’язання обґрунтовані (доведено їх можливість), а також обґрунтовано (оцінено) їх суму, вони повинні відображатися в обліку (резерви). Коли ж тільки обґрунтовано їх можливість, але сума невідома, — про них згадують у пояснюваль­ній записці до фінансового звіту.
2. Облік заборгованості за рахунками постачальників
і векселями виданими (векселі до сплати)
Облік заборгованості за рахунками постачальників

Заборгованість постачальникам виникає в разі купівлі в них складських запасів (товарів, матеріалів) та інших матеріальних цінностей (основних засобів, активів тощо).
Суму заборгованості визначають на основі рахунків постачаль­ників.
Придбання складських запасів (товарів, матеріалів) відображають на рахунку витрат «Витрати на закупівлю» (за видами складських запасів):
Д-т рах. «Витрати на закупівлю»                                         3800
К-т рах. «Рахунки до сплати» (або «Розрахунки з постачальником»)            3800
Цей метод називають «Метод періодичного обліку запасів (періодичної інвентаризації)».
За методом постійного обліку запасів (безперервної інвентаризації) цю операцію відображають такою проводкою:
Д-т рах. «Складські запаси»                                                 3800
К-т рах. «Рахунки до сплати»                                               3800
Купівлю активів, які довго використовують, відображають безпосередньо за дебетом рахунків цих активів.
Д-т рах. «Устаткування, будівлі, нематеріальні активи»
К-т рах. «Рахунки до сплати»

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.