лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У нашому прикладі частка меншості в дочірньої компанії становить 30 %. Отже, 30 % вартості акцій та нерозподіленого прибутку (1 150 000 ? 0,3 = 345 000 дол.) мають бути відображені в робочій таблиці як частка меншості, запис (3).
Материнська компанія сплатила 12 дол. за кожну з 70 000 акцій (70 % загального пакета) дочірньої компанії. Отже, собівартість цих акцій перевищує їх балансову вартість 35 000 дол., що видно з розрахунку:
Собівартість придбаних акцій: 12 ? 70 000 = 840 000 дол.
Балансова вартість: 11,5 ? 70 000 = 805 000 дол.
Різниця:                                                  35 000 дол.
Наведене перевищення — це так званий гудвіл за консолідації, який вилучається зі статті «Інвестиції у дочірню компанію» (запис (1) в табл. 7.7) і відображається в активі консолідованого балансу у складі нематеріальних активів.
Таблиця 7.7
РОБОЧА ТАБЛИЦЯ КОНСОЛІДАЦІЇ БАЛАНСІВ МАТЕРИНСЬКОЇ
ТА ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЙ, тис. дол.


Стаття

Компанія

Корективи

Консолідована сума

Материнська

Дочірня

Дебет

Кредит

Актив

Інвестиції в дочірню компанію

840

 

1) 840

 

Грошові кошти

1120

300

 

 

1420

Дебітори

40

 

2) 20

20

Інші активи

100

900

 

 

1900

Гудвіл

 

 

1) 35

 

35

Разом

3000

1200

 

 

3375

Пасив

Статутний капітал

2000

1000

1) 700
3) 300

 

2000

Нерозподілений прибуток

700

150

1) 105
3) 45

 

700

Кредитори

300

50

2) 20

 

330

Частка меншості

 

 

 

3) 345

345

Разом

3000

1200

1205

1205

3375

Виокремимо основні принципи консолідації балансів групи підприємств.

 • Для розрахунку гудвілу використовують частку материнської (холдингової) компанії в чистих активах дочірньої компанії на дату її придбання.
 • Резерви (нерозподілений прибуток), якими володіло дочірнє підприємство на час придбання його материнською компанією, ураховують у разі розрахунку гудвілу й не відображають у консолідованому балансі.
 • У разі розрахунку частки меншості використовують величину чистих активів дочірньої компанії на дату консолідації. Част­ку мен­шості показують у консолідованому балансі окремою статтею.
 • Внутрішню заборгованість материнської та дочірньої компаній вилучають під час консолідації балансу.

Консолідований звіт про фінансові результати складають об’єднанням доходів і витрат материнської та дочірньої компаній. Доходи та витрати, що є наслідком внутрішньогрупових операцій, вилучають, оскільки вони є простим переміщенням активів з однієї компанії цієї групи в іншу й не змінюють розміру чистих активів з погляду консолідації.
Наведемо найтиповіші приклади внутрішньогрупових операцій, що мають бути вилучені під час складання консолідованого звіту про фінансові результати.

 • Виручка від реалізації продукції дочірнім підприємствам.
 • Собівартість продукції, реалізованої дочірнім підприєм-
  ствам.
 • Сплачені чи одержані відсотки за позиками, відповідно одер­жані від дочірніх підприємств чи надані їм.
 • Орендна плата чи інші доходи, одержані в результаті надання послуг дочірнім компаніям.
 • Орендна плата чи інші витрати на послуги, надані дочірніми підприємствами.

У своїй системі обліку материнська компанія використовує метод участі для відображення її фінансових інвестицій у дочірні підприємства. За цього методу материнська компанія відображає у пропорції від інвестицій свою частку в прибутку дочірніх підприємств. Оскільки доходи й витрати дочірніх підприємств включено в консолідований звіт про фінансові результати, то прибуток материнської компанії від інвестицій у дочірні під­приємства має бути вилучено, щоб уникнути подвійного врахування цієї частки. З тієї самої причини в процесі консолідації до звіту групи додають тільки ті дивіденди, які нарахувала чи сплатила материнська компанія, а дивіденди, які виплачує дочірня компанія, вилучають.

Амортизована собівартість фінансової інвестиції — собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).
Асоційоване підприємство —підприємство, в якому інвестор має істотний вплив і яке не є ані дочірнім, ані спільним підприємством
інвестора.
Група — материнське підприємство і всі його дочірні підприєм-
ства.
Гудвіл за консолідації — перевищення вартості придбання над част­кою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих ак-
тивів та зобов’язань на дату придбання.
Довгострокові фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути віль­но реалізовані в будь-який момент.
Дочірнє підприємство — підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.
Істотний вплив — повноваження брати участь у прийнятті рішень з операційної та фінансової політики об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики.
Консолідовані фінансові звіти — фінансові звіти групи, подані як фінансові звіти єдиного підприємства.
Контроль — вирішальний вплив на фінансову, господарську й комерційну політику підприємства з метою одержання вигід від його діяль­ності.
Материнське (холдингове) підприємство — підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.
Метод придбання — метод обліку в об’єднанні підприємств, який застосовують у разі, якщо материнська компанія виплачує готівкові гроші або боргові зобов’язання під час набуття акцій дочірньої ком-
панії.
Метод участі — метод обліку, за якого собівартість інвестицій в акції на початок періоду збільшується на відповідну частку інвестора в прибутках асоційованої компанії та зменшується на суму одержаних дивідендів.
Об’єднання підприємств — результат набуття одним підприємством контролю над іншим або результат об’єднання інтересів двох чи більше компаній.
Портфель інвестицій (Portfolio) — сукупність різних цінних паперів, якими володіє інвестор.
Ринкова вартість — це сума, яку можна отримати від продажу інвестиції на активному ринку.
Ринковий — означає наявність активного ринку, який дає можливість установити ринкову вартість (або будь-який показник, який дає
змогу обчислити ринкову вартість).
Справедлива вартість — це сума, за якою актив можна обміняти в операції між обізнаними, заінтересованими та незалежними сторо­нами.
Фінансові вкладення — інвестиції однієї компанії в цінні папери чи капітал інших.
Частка меншості — частина акціонерного капіталу дочірнього підприємства, яка не належить материнській.

1. Що таке фінансові вкладення (інвестиції)? Як їх класифікують у бухгалтерському обліку?
2. Яка інформація про фінансові вкладення має бути розкрита у фінансовій звітності?
3. Як ведеться облік інвестицій у боргові зобов’язання?
4. Як обліковуються короткострокові та довгострокові інвестиції в акції?
5. Опишіть методи обліку довгострокових інвестицій.
6. Що таке консолідована звітність? Для чого її складають?
7. Які методи застосовують для складання консолідованої звіт­ності?
8. Що таке гудвіл за консолідації? Як його визначають?
9. Опишіть процес складання консолідованого балансу.
10. Що таке частка меншості? Як її відображають у консолідованому балансі?
11. Опишіть процес складання консолідованого звіту про фінансові результати.
12. Які особливості консолідації звітності в умовах злиття компаній?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.