лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Дисконт — це, крім відсотків, додаткові доходи для компанії, оскільки на момент погашення вона отримає всю номінальну вар­тість облігацій. Тому дисконт має бути віднесений на фінансові доходи впродовж періоду з дати придбання до дати погашення облігацій.
Сума амортизації дисконту нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій) та відображається у складі фінансових доходів з одночасним збільшенням балансової вартості фінансових інвестицій в облігації.
Для розподілу дисконту використаємо прямолінійний метод амортизації. У нашому прикладі сума амортизації дисконту за один період (рік) становить 800 дол. (4000 : 5 років). Сума відсотків за платіжний період (рік) становить 12 000 дол. (100 000 ? 12 %).
31.12.05. Відображення в обліку отриманих відсотків та амортизації дисконту за облігаціями:
Д-т рах. «Грошові кошти»                                                 12 000
Д-т рах. «Довгострокові фінансові інвестиції (Облігації)»   800
К-т рах. «Фінансові доходи (Відсотки одержані)»           12 800
На дату балансу (31.12.05) довгострокові фінансові інвестиції в облігації буде відображено в оцінці 96 800 дол. Це амортизована собівартість фінансової інвестиції, яка складається із собівартості (96 000 дол.) та суми амортизації дисконту за перший рік (800 дол.).
Щороку сальдо дисконту зменшується на суму амортизації і дійде до нуля на дату погашення. Амортизована собівартість інвестицій в облігації (або балансова вартість) зростає паралельно на ці самі суми й на дату погашення облігацій дійде до номінальної вартості.
Через 5 років компанія одержить готівку в розмірі номінальної вартості придбаних облігацій, тобто 100 000 дол.
Д-рах. «Грошові кошти»                                                  100 000
К-т рах. «Довгострокові фінансові інвестиції (Облігації)» 100 000
Розглянемо далі наведений вище приклад із застосуванням амортизації дисконту методом ефективної ставки відсотка (табл. 7.3).

Таблиця 7.3
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ДИСКОНТУ
ЗА ІНВЕСТИЦІЯМИ В ОБЛІГАЦІЇ, дол.

Дата

Номінальна (фіксована) сума відсотка

Сума відсотка за ефективною ставкою (гр. 5 ? 13,06 %)

Сума амортизації дисконту (гр. 3–гр. 2)

Амортизована собівартість інвестиції (гр. 5 + гр. 4)

02.01.05

 

 

 

96 000

31.12.05

12 000

12 538

538

96 538

31.12.06

12 000

12 608

608

97 146

31.12.07

12 000

12 687

687

97 833

31.12.08

12 000

12 776

776

98 609

31.12.09

12 000

13 391

1391

100 000

Разом:

60 000

64 000

4000

?

За методу ефективної ставки відсотка методика відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку буде аналогічною, різниця полягає в сумах доходу та амортизації дисконту за звітними періодами.
31.12.05. Отримання відсотків та амортизація дисконту за облігаціями:
Д-т рах. «Грошові кошти»                                                 12 000
Д-т рах. «Довгострокові фінансові інвестиції (Облі-
гації)»                                                                                            538
К-т рах. «Фінансові доходи (Відсотки одержані)»           12 538
Облік облігацій, придбаних з премією. Якщо ринкова відсот­кова ставка нижча за встановлену (фіксовану) за облігаціями, то облігації продають (купують) з надбавкою, з премією, тобто за ціною, яка перевищує номінальну вартість.
Розглянемо умовний приклад. Компанія «К» придбала 2.01.05 облігації компанії «Д» номінальною вартістю 100 000 дол. з річною фіксованою ставкою 12 % строком на 5 років. Квота до номінальної вартості — 108, тобто ціна придбання становить 108 000 дол. Виплата відсотків здійснюється щороку наприкінці року.
Премія за облігаціями становить у нашому прикладі 8000 дол. (108 000 – 100 000).
2.01.05. Придбання фінансових інвестицій в облігації з премією:
Д-т рах. «Довгострокові фінансові інвестиції (Облігації)» 108 000
К-т рах. «Грошові кошти»                                               108 000
У балансі довгострокові фінансові інвестиції (облігації) первіс­но будуть відображені за фактичною собівартістю (108 000), яка перевищує номінальну вартість на суму премії.
Поряд з тим премія за облігаціями зменшує суму фінансових доходів компанії — поступово впродовж терміну утримання облігацій шляхом нарахування амортизації.
Сума амортизації премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), зменшує фінансові доходи з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.
Як і для дисконту, використаємо прямолінійний метод нарахування амортизації премії за облігаціями. У нашому прикладі сума амортизації премії за один платіжний період (рік) становить 1600 дол. (8000 : 5 років). Сума відсотків за платіжний період (рік) становить 12 000 дол. (100 000 ? 12 %).
31.12.05. Відображення в обліку отриманих відсотків та амортизації премії за облігаціями:
Д-т рах. «Грошові кошти»                                                 12 000
К-т рах. «Довгострокові фінансові інвестиції (Облігації)» 1600
К-т рах. «Фінансові доходи (Доходи за відсотками)»      10 400
На дату балансу довгострокові фінансові інвестиції в облігації відображають за амортизованою собівартістю (поточною балансовою вартістю), тобто за собівартістю фінансової інвестиції, зменшеною на суму накопиченої амортизації премії. Так, на 31.12.05 амортизована собівартість інвестицій становить 106 400 дол. (108 000 – 1600).
Упродовж строку утримання облігацій премія за облігаціями зменшується до нуля. Водночас балансова вартість облігацій зменшується до номінальної вартості (номінальна вартість — на дату погашення).
Повернення номінальної вартості облігацій на дату погашення буде відображено в обліку компаній «К» таким записом:
Д-т рах. «Грошові кошти»                                               100 000
К-т рах. «Довгострокові фінансові інвестиції (Облігації)» 100 000
Ефективна ставка відсотка становить за наведеним вище прикладом:

3. Облік довгострокових інвестицій
в акції інших підприємств
Звертаємо увагу читачів на те, що методика обліку інвестицій в акції інших підприємств залежить від взаємовідносин між інвес­тором і компанією, в яку вкладається капітал, від рівня впливу
інвестора на інвестоване підприємство (рис. 7.1). Рівень впливу, у свою чергу, залежить від частки інвестора в капіталі інвестованого підприємства.

Відсоток володіння капіталом

0 % - 20 %

- 50 %

- 100 %

Рівні впливу

Незначний
або істотний

Істотний

Контроль

Метод обліку
інвестицій

Метод справедливої вартості (собівартості)

Метод участі
в капіталі

Консолідація

Рис. 7.1. Рівні впливу та методи обліку інвестицій в акції

Метод справедливої вартості (собівартості). Цей метод обліку фінансових інвестицій застосовується тоді, коли інвестор володіє менш як 20 % простих акцій (голосів) інвестованого підприємства. При цьому він здійснює незначний вплив на операційну та фінансову політику об’єкта інвестування або не справляє жодного впливу.
Фінансові інвестиції в акції інших підприємств первісно оцінюють за собівартістю придбання. У подальшому, на дату складання балансу, вони відображаються за справедливою вартістю. При цьому суму збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу відображають у складі фінансових доходів або інших витрат відповідно.
Якщо справедливу вартість фінансових інвестицій неможливо достовірно визначити на дату балансу, їх відображають за собівартістю.
За методом справедливої вартості (собівартості) дивіденди за акціями відображають у складі фінансових доходів і відносять до звітного періоду в момент їх оголошення або фактичного отримання готівки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.