лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 7.2

ОЦІНКА ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОСТІ АКЦІЇ


Рівні власності

Метод оцінки та обліку

Оцінка на дату
придбання

Оцінка після дати придбання Інвестиція Доходи

1. Інвестор володіє 0—20 % випущених простих акцій. Не здійс­нює значного впливу

Метод собівартості або справедливої вартості

Інвестор реєструє інвестицію за собівартістю придбання

Інвестор відображає інвестицію в балансі за нижчою з двох оцінок — собівартістю або ринковою (справедливою) вар­тістю

Інвестор визнає дохід кожного періоду, коли дивіденди оголошуються компанією, в яку вкладений капітал. Реалізований дохід або збиток визнають, коли інвестицію продано

2. Інвестор володіє 20—50 % випущених простих акцій. Він мо­же значно впливати, але не контролювати операційну та фінансову політику компанії

Метод участі в капіталі

Те саме, що зазначено вище

Інвестор визначає й відображає інвести­цію за собівартістю плюс частка доходу інвестора (мінус збит­ки) і мінус дивіденди отримані

Інвестор визнає як дохід кожного періоду пропор­ційну частку доходу (або збитку) інвестора, що відображається компанією, в яку вкладено капітал. Отримані дивіденди не є доходом, а відображаються як змен­шення інвестиції

3. Інвестор володіє більш як 50 % простих акцій компанії, в яку вкладається капітал. Здійснює контроль за операційною та фінансовою політикою компанії

Метод консолідованої фінансової звітності

Те саме, що зазначено вище

Складається консолідована фінансова звітність

 


Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства (інвестиції в цінні папери, які є інструментами капіталу) оцінюють на дату балансу за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі. При цьому балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвес­тора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звіт-
ний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Водночас балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвес­тування (інвестованого підприємства).
Оцінку довгострокових фінансових інвестицій у прості акції докладніше подано в табл. 7.2.
Облік поточних (короткострокових) фінансових інвестицій розглянуто в темі 3. Наступні параграфи цієї теми присвячено методиці обліку довгострокових фінансових інвестицій у боргові зобов’язання (облігації), акції та складання консолідованої фінансової звітності.
2. Облік довгострокових інвестицій
у боргові зобов’язання
Довгострокові фінансові інвестиції в боргові цінні папери (облігації) можуть бути придбані за номінальною вартістю, а також за вартістю, нижчою (з дисконтом) або вищою (з премією) за номінальну. Це залежить від співвідношення між встановленою (фіксованою) ставкою відсотків за випущеними облігаціями та реальною ринковою ставкою на дату випуску або реалізації.
Нагадаємо, що для обліку дисконту та премії за довгостроковими облігаціями до сплати власної емісії передбачено окремі регулюючі рахунки «Дисконт за облігаціями» та «Премію за облігаціями» (див. тему 9). Така методика обліку дисконту та премії може бути використана й для довгострокових фінансових інвестицій в облігації. Проте в міжнародній практиці дисконт і премію за фінансовими інвестиціями в облігації на окремих рахунках не виділяють. На рахунку «Довгострокові фінансові інвестиції (облігації)» первісно відображають не номінальну, а фактичну вартість придбання з подальшим коригуванням її на суми амортизації дисконту (додаються) чи премії (віднімаються).
Таким чином, довгострокові фінансові інвестиції в облігації, що утримуються інвестором до їх погашення, відображаються на дату балансу на вказаному вище рахунку за амортизованою собівартістю, яка відповідає поточній балансовій вартості інвестицій.
Важливим питанням є вибір методу амортизації дисконту та премії за облігаціями. Відповідно до загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку рекомендується амортизувати дисконт і премію за облігаціями за методом ефективної (дійсної) ставки відсотка.
У разі придбання інвестицій з дисконтом ефективну ставку відсотка визначають за такою формулою:

Ефективну ставку відсотка за інвестиціями, придбаними з премією, обчислюють так:

Таким чином, ефективна ставка відсотка — це ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці суми річного відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції та вартості її погашення (номінальної вартос­ті). Множенням вартості інвестиції на початок платіжного періоду на ефективну ставку відсотка визначають дохід за відсотками звітного періоду.
Суму амортизації дисконту або премії за звітний період визначають порівнянням суми відсотків за ефективною та фіксованою ставками відсотка.
Перевагою методу ефективної ставки відсотка є точне визначення доходу звітного періоду за відсотками та балансової вартості інвестицій на кінець звітного періоду.
Альтернативним методом нарахування амортизації дисконту та премії за довгостроковими облігаціями є прямолінійний метод. Сума амортизації дисконту чи премії за один платіжний період визначається за формулою

Прямолінійний метод амортизації дисконту та премії є простішим з погляду  розрахунків сум. Його рекомендують застосовувати, якщо суми списання дисконту чи премії кожного періоду істотно не відрізняються від сум, визначених методом ефективної ставки відсотка.
Далі розглянемо методику обліку довгострокових інвестицій в облігації, придбані за номінальною вартістю, з дисконтом і премією.
Облік облігацій, придбаних за номінальною вартістю. Підприємство може придбати облігації за номінальною вартістю, коли ринкова ставка відсотка за інвестицією в облігації дорівнює встановленій або фіксованій ставці відсотка за облігаціями. За цих умов поточна балансова вартість інвестиції залишається постійною впродовж усього терміну від дати придбання до дати погашення, тому що немає дисконту чи премії, які б підлягали амор­тизації. Дохід від інвестиції визначають кожного періоду як суму нарахованих або отриманих готівкою відсотків.
Розглянемо приклад. Компанія «К» придбала 2.01.05 облігації компанії «L» номінальною вартістю 100 000 дол. з річною фіксованою ставкою 12 % з метою їх утримання до погашення. Облігації були випущені строком на 5 років. Квота до ціни — 100 (придбання за номінальною вартістю). Виплата відсотків здійснюється двічі на рік — 1 липня та 2 січня наступного року.
2.01.05. Придбання облігацій за номінальною звітністю.
Д-т рах. «Довгострокові фінансові інвестиції
(Облігації)»                                                                            100 000
К-т рах. «Грошові кошти»                                               100 000
Відсотки за облігаціями відносяться до фінансових доходів компанії «К». Сума відсотків за один платіжний період становить: 100 000 ? 12 % ? ? = 6000 дол.
1.07.05. Запис отримання відсотків за облігаціями.
Д-т рах. «Грошові кошти»                                                    6000
К-т рах. «Фінансові доходи (Відсотки одержані)»              6000
За принципом відповідності витрат і доходів звітного періоду компанія здійснить наприкінці року регулюючий запис на суму відсотків, які відносяться до доходів звітного періоду, але будуть отримані в наступному періоді.
31.12.05. Регулюючий запис:
Д-т рах. «Відсотки за облігаціями до отримання»              6000
К-т рах. «Фінансові доходи (Відсотки одержані)»              6000
2.01.06. Отримання відсотків за облігаціями:
Д-т рах. «Грошові кошти»                                                    6000
К-т рах. «Відсотки за облігаціями до отримання»              6000
Через 5 років на дату погашення облігацій компанія отримає останні відсотки та суму номінальної вартості облігацій:
Д-т рах. «Грошові кошти»                                               106 000
К-т рах. «Відсотки за облігаціями до отримання»              6000
К-т рах. «Довгострокові фінансові інвестиції (Облі-
гації)»                                                                                     100 000
Облік облігацій, придбаних з дисконтом. Емітент облігацій продає їх з дисконтом (тобто за нижчою, ніж номінальна вартість, ціною) тоді, коли реальна ринкова ставка відсотка вища за встановлену (фіксовану).
Розглянемо приклад. Компанія «К» придбала 2.01.05 облігації компанії «Р» номінальною вартістю 100 000 дол. з річною фіксованою ставкою 12 % строком на 5 років. Квота до номінальної вартості — 96 (придбання облігацій з дисконтом). Для зменшення записів припускаємо, що виплата відсотків здійснюється щороку наприкінці року.
У цьому разі фактична собівартість інвестиції становить 96 000 дол., дисконт — 4000 дол. (100 000 – 96 000).
2.01.05. Придбання облігацій з дисконтом:
Д-т рах. «Довгострокові фінансові інвестиції (Облі-
гації)»                                                                                       96 000
К-т рах. «Грошові кошти»                                                 96 000
Як бачимо, на рахунку «Довгострокові фінансові інвестиції (Облігації)» відображено не номінальну, а фактичну вартість облігацій, яка відповідає ринковій ціні на момент придбання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.