лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Довгострокові активи — необоротні активи, придбані підприємством для тривалого використання й не призначені для реалізації чи споживання впродовж одного операційного циклу.
Капітальні вкладення — інвестиції підприємства, установи, організації в основні засоби.
Нематеріальні активи — придбані права користування природними ресурсами, майном та об’єктами інтелектуальної власності.
Основні засоби — матеріальні активи, що були придбані або створені підприємством для довгострокового використання в незмінній фор­мі в процесі господарської діяльності.
Природні ресурси — ділянки землі, які мають корисні копалини, призначені для видобутку. У зарубіжних країнах природні ресурси є об’єктом бухгалтерського обліку.
Фінансові вкладення — кошти, вкладені в цінні папери або капітал інших підприємств.

 • Назвіть активи, що належать до довгострокових, і дайте їх визначення.
 • Порядок класифікації довгострокових активів.
 • Порядок оцінки довгострокових активів.
 • Назвіть та охарактеризуйте методи нарахування амортизації основних засобів.
 • Сутність і призначення прискореної амортизації основних засобів.
 • Методика відображення на рахунках нарахованої амортизації основних засобів.
 • Методика обліку надходження основних засобів.
 • Методика обліку вибуття основних засобів.
 • Особливості обліку природних ресурсів та їх виснаження (амортизація).


Завдання 1

Початкова вартість устаткування 42 000 дол. Нормальний тер­мін експлуатації — 5 років. Очікувана вартість у разі ліквідації устаткування — 2000 дол.
Необхідно:

 • зробити розрахунок прискореної амортизації устаткування за 5 років (методом подвійної норми амортизації — США);
 • відбити нараховані суми амортизації (зносу) за звітний період (перший рік) на рахунках бухгалтерського обліку в системі фінансового обліку США.

Завдання 2

Компанія придбала устаткування за 10 000 дол. Транспортні витрати становили 300 дол., витрати на установку — 200 дол. В якій оцінці буде оприбутковане устаткування?

Завдання 3

Компанія «К» у 2004 р. придбала ділянку землі за 10 000 дол. Як бу­де відображено в балансі цю ділянку за терміном на 31 грудня 2005 р.?

Завдання 4

1 січня 2004 р. компанія придбала верстат за 20 000 дол. Використовує прямолінійний метод амортизації з розрахунку 8 років експлуатації за відсутності ліквідаційної вартості.
30 червня 2003 р. верстат було списано внаслідок надзвичайних подій без будь-якої грошової компенсації. Який результат буде відображено в обліку по списаному верстату?
А. Ні прибутку, ні збитку.
Б. 2500 дол. збитку.
В. 1250 дол. збитку.
Г. 1250 дол. прибутку.
ТЕМА 7. Облік фінансових інвестицій
і консолідована звітність

1. Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка.
2. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання.
3. Облік довгострокових інвестицій в акції інших підприємств.
4. Методика складання консолідованої фінансової звітності.
1. Сутність фінансових інвестицій,
їх класифікація та оцінка
Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших економічних вигід для інвестора.
Різні аспекти фінансових інвестицій та фінансових звітів групи підприємств розглядаються в таких Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку:

 • МСБО 22 «Об’єднання компаній»;
 • МСБО 27 «Консолідована і окрема фінансова звітність»;
 • МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії»;
 • МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах»;
 • МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання»;
 • МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Залежно від терміну утримання у складі активів фінансові інвестиції поділяють на поточні і довгострокові.
Поточні фінансові інвестиції — це інвестиції на термін, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Вони здійснюються на короткий строк з метою отримання доходу від тимчасово вільних грошових коштів. У бухгалтерському обліку та звітності поточні фінансові інвестиції відображають як оборотні активи.
Довгострокові фінансові інвестиції — це інвестиції на період більше одного року, а також інвестиції, які не можуть бути віль­но реалізовані в будь-який момент. У бухгалтерському обліку та звітності довгострокові фінансові інвестиції відображають як необоротні активи.
Залежно від об’єктів інвестування фінансові інвестиції класифікують на: фінансові інвестиції в боргові зобов’язання та фінансові інвестиції в цінні папери — інструменти власного капіталу інших підприємств.
Фінансові інвестиції в боргові зобов’язання це вкладення тимчасово вільних коштів в облігації інших підприємств — імітентів облігацій. Метою таких інвестицій є отримання доходу у формі відсотків. При цьому слід зазначити, що інвестиції в облігації не надають інвестору можливості впливати на господарську й фінансову політику інших підприємств.
Фінансові інвестиції в капітал інших підприємств — це інвестиції у акції чи паї юридично самостійних підприємств заради отримання доходу у вигляді дивідендів, а також здійснення впливу чи контролю за їх діяльністю.
Залежно від рівня впливу інвестора на інвестоване підприємство фінансові інвестиції поділяють на такі види (табл. 7.1).
Важливим питанням є оцінка фінансових інвестицій. При цьому слід розрізняти первісну оцінку фінансових інвестицій та їх оцінку на дату балансу.

Таблиця 7.1

ВИДИ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТОРА
НА ІНВЕСТОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО


Частка  інвестора
в простих акціях

Рівень впливу

Види фінансових
інвестицій

До 20 %

Незначний

Інвестиції в незалежні, юридично самостійні під­приємства

20—50 %

Істотний вплив на операційну та фінансову політику

Інвестиції в асоційовані підприємства

Понад 50 %

Контроль за операційною та фінансовою політикою

Інвестиції в дочірні під­приємства

Згідно з контрактною угодою сторін

Спільний контроль господарської діяльності

Інвестиції в спільну діяльність

Фінансові інвестиції первісно оцінюють та відображають у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни придбання та витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням, а саме: комісійних винагород, мита, подат­ків, зборів, обов’язковий платежів та інших пов’язаних витрат.
У разі, коли придбання здійснено шляхом обміну на цінні папери власної емісії, собівартість фінансової інвестиції визначається справедливою вартістю переданих цінних паперів і витра­тами, безпосередньо пов’язаними з придбанням. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюють шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначають за справедливою вартістю цих акти­вів і витратами, безпосередньо пов’язаними з придбанням.
Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу залежить від багатьох чинників: виду інвестицій, мети їх придбання, рівня впливу інвестора на інвестоване підприємство, строку, на який вони були придбані, тощо.
Фінансові інвестиції, що придбані та утримуються до їх погашення (боргові цінні папери — довгострокові облігації), відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю.
Амортизована собівартість фінансової інвестиції — це собівар­тість інвестиції, збільшена на суму накопиченої амортизації дисконту або зменшена на суму накопиченої амортизації премії.
Фінансові інвестиції, що придбані та утримуються з метою їх продажу, оцінюють на дату балансу за справедливою вартістю або за собівартістю (якщо справедливу вартість визначити немож­ливо).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.