лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Завдання 1

Корпорація «Аріс Контіс» має таку інформацію про придбання та використання матеріалів за півроку:
(Системи постійного та періодичного обліку)


Дата

Залишок і рух товарів

Ціна та кількість

1 січня

Залишок

2000 од. по 10 дол.

20 січня

Надходження

520 од. по 10,5 дол.

26 січня

Видаток

1400 од.

6 лютого

Надходження

800 од. по 11,5 дол.

23 лютого

Надходження

600 од. по 12,5 дол.

14 березня

Видаток

1240 од.

17 квітня

Видаток

480 од.

8 травня

Надходження

1000 од. по 11 дол.

16 червня

Видаток

760 од.

Визначте собівартість витрачених матеріалів і залишок на 30 червня, використовуючи методи ФІФО, ЛІФО і середньозваженої оцінки за системами постійного та періодичного обліку запасів.
ТЕМА 6. Облік довгострокових активів

 • Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів.
 • Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів.
 • Облік надходження та вибуття основних засобів.
 • Облік природних ресурсів та їх виснаження.

1. Склад, класифікація
й оцінка довгострокових активів
Довгострокові активи — це активи, які:

 • мають термін служби більше одного року;
 • придбані для використання в господарській діяльності
  (у бізнесі);
 • не призначені для реалізації (в останньому випадку їх відносять до складських запасів).

Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку № 16 «Основні засоби» та № 38 «Нематеріальні активи».
До довгострокових активів належать: основні засоби, земля, нематеріальні активи, природні ресурси, а також довгострокові фінансові вкладення, які окремо розглядатимуться в розд. 7.
Довгострокові активи класифікуються за різними ознаками:
1) за ознакою матеріальності:

 • матеріальні (основні засоби, земля, природні ресурси);
 • нематеріальні (права користування майновою та інтелектуаль­ною власністю);

2) за ознакою амортизації:

 • необоротні активи, що амортизуються (основні засоби, нематеріальні активи, природні ресурси);
 • необоротні активи, що не амортизуються (земля);

3) за ознакою відтворення:

 • ті, що відтворюються (основні засоби, нематеріальні активи, земля);
 • ті, що не відтворюються (природні ресурси).

Кожний вид довгострокових активів може, своєю чергою, поділятися за складом і функціональним призначенням.
Оцінку основних засобів показано в табл. 6.1.
Таблиця 6.1
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

     

Основні засоби

 

Первісна вартість

Придбані підприємством за грошові кошти

Витрати на придбання

Придбані підприємством за рахунок кредитів банку

Витрати на придбання, але без урахування витрат на сплату відсотків за кредит банку

Отримані підприємством безплатно

Справедлива вартість на дату отри­мання

Створені підприємством власними силами

Сума прямих і накладних витрат, пов’язаних зі створенням активу

Зараховані підприємством з виготовленої продукції, товарів тощо, призначених для продажу

Собівартість активу, що підлягає продажу раніше

Придбані підприємством у результаті обміну на подібний об’єкт

Залишкова вартість переданого об’єк­та. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта більша за його справедливу вартість, то його первісною вар­тістю буде справедлива вартість
переданого об’єкта з включенням різ­ниці до витрат звітного періоду

Придбані підприємством у результаті обміну на неподібний об’єкт основних засобів або інших активів

Справедлива вартість переданого об’єкта з поправкою на будь-яку суму грошей або грошових еквівалентів, що були передані (отримані) під час обміну

2. Методи розрахунку
та облік амортизації основних засобів
Амортизаційна політика є важливим питанням господарської та фінансової діяльності. В умовах ринкової економіки вона постійно є об’єктом уваги господарств і фірм, а також держави.
З одного боку, амортизація — це витрати, які включають у витрати виробництва та в собівартість продукції. З іншого боку, амортизаційні відрахування — це джерело для інвестицій, модер­нізації обладнання та інших основних засобів.
У країнах ринкової економіки застосовують кілька методів нарахування амортизації. Найважливішими з них є такі:

 • метод лінійної амортизації;
 • метод нарахування амортизації за кількістю випущеної продукції;
 • метод подвійної норми амортизації;
 • метод суми цифр років експлуатації.

Приклад

Первісна вартість верстата 33 000 дол. Термін його служби — 5 років. Припустима ліквідаційна вартість верстата після закінчення терміну експлуатації — 3000 дол.
Лінійна амортизація. Річна сума амортизації залежить від терміну служби об’єкта. Беруть до уваги також очікувану ліквідаційну вартість. У нашому прикладі річна сума амортизації дорівнюватиме (33 000 дол. – 3000 дол.) : 5 років = 6000 дол. або 20 % (100 % : 5 років). Щороку впродовж 5 років сума амортизації буде 6000 дол. (по одній лінії), тобто 20 % від 30 000 дол.
Зазначимо, що в багатьох країнах Західної Європи (наприклад, у Франції) під час розрахунку амортизації нехтують очікуваною ліквідаційною вартістю об’єктів основних засобів.
Амортизація за кількістю випущеної продукції
(виробничий метод)

Виробничий метод використовують тоді, коли об’єкти основних засобів застосовуються нерівномірно (нерівномірно випускається продукція за періодами). За цього методу визначають ставку амортизації на одиницю продукції.

Суму амортизації за звітний період визначають множенням кількості випущеної продукції на ставку амортизації.
І період 2500 од.; a аморт. = 2 ? 2500 = 5000 дол.
Метод подвійної норми амортизації
Це метод прискореної амортизації. Норму прискореної амортизації визначають множенням норми лінійної амортизації на встановлений коефіцієнт для прискореної амортизації. У США прийнято єдиний коефіцієнт прискореної амортизації — 2,0.
У Франції, наприклад, застосовують три рівні коефіцієнтів прискореної амортизації — залежно від терміну служби основних засобів:
1) 1,5, якщо термін експлуатації 3—4 роки;
2) 2,0, якщо термін експлуатації 5—6 років;
3) 2,5, якщо термін експлуатації понад 6 років.
У нашому прикладі лінійна норма амортизації становить 20 %. Отже, норма прискореної амортизації буде 40 % (20 % ? 2,0). Розрахунок амортизації наведено в табл. 6.2.
Таблиця 6.2
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ВЕРСТАТА
МЕТОДОМ ПРИСКОРЕНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ


Роки

Залишкова вартість на початок року

Норма
амортизації, %

Річна сума амортизації

Залишкова вартість на кінець року

1

33 000

40

13 200

19 800

2

19 800

40

7920

11 880

3

11 880

40

4752

7128

4

7128

40

2851

4277

5

4277

1277

3000

Таким чином, прискорену амортизацію розраховують, застосовуючи норми прискореної амортизації до залишкової вартості об’єкта основних засобів на початок року.
Перелік основних засобів, щодо яких використовують прискорену амортизацію, установлює законодавство. Це здебільшого активна частина основних засобів (машини, обладнання, транспортні засоби тощо).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.