лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

За системи постійного обліку запасів облік руху матеріалів, товарів та інших запасів ведуть безпосередньо на рахунку «Складські запаси» за їх видами — упродовж звітного періоду.
Рахунок «Складські запаси» є синтетичним, або рахунком першого порядку. У плані рахунків бухгалтерського обліку, наприклад, Франції передбачено до нього такі рахунки другого порядку: «Сировина», «Інші матеріали», «Незавершене виробниц­тво щодо послуг», «Продукція», «Товари». Кожний з них має ще рахунки третього порядку.
Надходження запасів від постачальника відображають на рахунках таким записом:
Д-т рах. «Складські запаси» (За їх видами)
К-т рах. «Розрахунки з постачальниками» (або «Рахунки до
сплати»).
Відпуск запасів на виробництво чи реалізацію:
Д-т рах. «Незавершене виробництво»
Д-т рах. «Накладні загальновиробничі витрати»
Д-т рах. «Собівартість реалізованих товарів»
К-т рах. «Складські запаси» (За їх видами)
На кожну звітну дату залишки складських запасів визначають на рахунках складських запасів.
Системним порядком, тобто на підставі інформації рахунків, визначають і суму витрачених матеріалів (запасів).
За цього методу на картках ведуть аналітичний облік руху матеріалів (запасів) упродовж звітного періоду. Одну картку відкривають на кожний вид матеріалів.
Цей метод забезпечує ширшу інформацію про наявність і рух матеріальних цінностей за кількістю й вартістю.
Залишок за рахунком «Складські записи» йде в баланс, а витрати місяця з рахунку «Собівартість реалізованих товарів» — у звіт про прибутки.
За системою періодичного обліку докладний облік матеріаль­них запасів упродовж звітного періоду на рахунку «Складські запаси» не ведеться. Відображається тільки початковий залишок (на початок звітного періоду), який був визначений наприкінці минулого звітного періоду під час інвентаризації.
Надходження складських запасів відображають на рахунку «Витрати на купівлю», який є рахунком елементів витрат.
Наприклад, за звітній період зроблено закупівель товарів на суму 45 600 дол.:
Д-т рах. «Витрати на закупівлю (Товарів)»                      45 600
К-т рах. «Рахунки до сплати (Постачальники)»               45 600
Завдання полягає в тому, щоб на кінець звітного періоду визначити залишок невикористаних матеріалів (чи товарів) на складі й вартість використаних (списаних) запасів.
Для цього наприкінці звітного періоду (місяця, кварталу чи року) проводять інвентаризацію запасів на складі та оцінюють залишок одним з прийнятих на підприємстві методів (див. пункт 2 теми).
У нашому прикладі залишок товарів на складі на кінець звітного періоду становить 18 000 дол., а початковий — 11 400 дол.
Суму витрачених товарів (запасів) визначають за формулою:


Витрачені записи (товари) = Залишок на початок періоду +
+ Закупівлі (витрати на закупівлі) – Залишок запасів на кінець періоду

У нашому прикладі:
Собівартість витрачених товарів = 11 400 + 45 600 – 18 000 =
= 39 000 (дол.).
У системі рахунків бухгалтерського обліку (США) результати інвентаризації залишків складських запасів відображають так:
1) списують залишок складських запасів (за їх видами — товари, матеріали тощо) на початок звітного періоду — 11 400 дол.:
Д-т рах. «Фінансові результати звітного періоду»           11 400
К-т рах. «Складські запаси»                                              11 400
Цією проводкою початковий залишок запасів віднесено на витрати підприємства (безпосередньо на рахунок «Фінансові результати»);
2) відображає залишок запасів (за їх видами) на кінець звітного періоду. Залишок, виявлений під час інвентаризації:
Д-т рах. «Складські запаси (За видами)»                          18 000
К-т рах. «Фінансові результати звітного періоду»           18 000
Цим запасом сума матеріальних витрат звітного періоду змен­шується на величину невикористаних запасів.
За умови автоматизації обліку більшого поширення набула система постійного обліку запасів (США). У західноєвропей­ських країнах у фінансовому обліку частіше застосовують систему періодичного обліку запасів. Система постійного обліку ведеться в управлінському обліку.
Трохи інакше відображають залишки запасів на складі наприкін­ці звітного періоду в західноєвропейських країнах. У плані рахун­ків введено рахунки «Зміна залишкових запасів» — для матеріалів і товарів, а також для готової продукції та незавершеного виробницт­ва. Перший рахунок розміщують у класі рахунків витрат за елементами, а другий — у класі рахунків доходів за їх видами.
Наприкінці звітного періоду залишки запасів відображають так:
1) списують початковий залишок запасів:
Д-т рах. «Зміна залишків запасів (Товарів)»                     11 400
К-т рах. «Складські запаси (Товари)»                               11 400
2) відображають кінцевий залишок товарів, виявлений наприкінці звітного періоду під час інвентаризації:
Д-т рах. «Складські запаси»                                              18 000
К-т рах. «Зміна залишків запасів (Товарів)»                     18 000
Сальдо рахунку «Зміна залишків запасів» переносять на рахунок «Фінансові результати звітного періоду».
У нашому прикладі сальдо кредитове (18 000 – 11 400 = 6600):
Д-т рах. «Зміна залишків запасів (Товарів)»                        6600
К-т рах. «Фінансові результати звітного періоду»              6600
Сальдо дебетове:
Д-т рах. «Фінансові результати звітного періоду»
К-т рах. «Зміна залишків запасів (Товарів)»
У звіті про прибутки зміну залишків матеріалів і товарів показують серед елементів витрат зі знаком «+» (дебетове сальдо) або «–» (кредитове сальдо).
2. Методи оцінки товарно-матеріальних запасів
За міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (стандарт № 2) у країнах ринкової економіки застосовують кілька методів оцінки запасів. Найважливішими з них є:

  1. Перше надходження — перший видаток (ФІФО).
  2. Середньозважена собівартість.
  3. Останнє надходження — перший видаток (ЛІФО).
  4. Ідентифікована собівартість конкретної партії.

Метод ФІФО припускає, що матеріали, придбані першими, відпускатимуться на виробництво чи реалізацію також першими, тобто списуватимуться за цінами перших надходжень. При цьому залишки матеріалів (запасів) на кінець звітного періоду оцінюють за цінами останніх надходжень.
За методом середньозваженої собівартості витрачені та реалі­зовані запаси, а також їх залишок на кінець звітного періоду оцінюють за середніми цінами з урахуванням залишку матеріалів (запасів) на початок звітного періоду та їх надходжень за звітний період. Середня вартість одиниці може розраховуватись як загалом за звітний період, так і після кожного наступного надходження певного виду запасів.
Метод ЛІФО припускає, що матеріали (запаси), придба-
ні останніми, відпускатимуться на виробництво чи реаліза-
цію першими, тобто оцінюватимуться за цінами останніх надходжень. Залишки матеріалів (запасів) на кінець звітного періоду оцінюватимуться в цьому разі за цінами перших надход­жень.
Метод ідентифікації викликає необхідність обліку надходження матеріалів та їх зберігання за конкретними партіями. Відпущені матеріали, а також їх залишок на кінець періоду оцінюють за цінами конкретних партій. Застосування цього методу можливе за умов незначної номенклатури матеріалів або товарів, що використовуються на підприємстві.
За системи періодичного обліку запасів собівартість фактич­но витрачених чи реалізованих матеріалів (товарів) визнача-
ють загалом за звітний період на підставі інвентаризації та оцінки залишку на кінець періоду, а також інформації про надходження матеріалів (товарів) за період та їх залишку на почат­ку періоду. За системи постійного обліку запасів вартість ви-
значають за кожною партією відпущених зі складу матеріалів (товарів).

Приклад

Вихідні дані про рух товару «Люкс» за місяць наведено в табл. 5.1.
Таблиця 5.1
РУХ ТОВАРУ ФІРМИ ЗА МІСЯЦЬ


Дата

 

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, дол.

01.11

Залишок на початок місяця

10

10

15.11

Придбано

12

11

20.11

Продано

8

20

24.11

Придбано

15

12

28.11

Продано

10

20

1. Система періодичного обліку запасів
Залишок товару «Люкс» на кінець місяця за даними інвентаризації = 19 од.
Метод ФІФО
Залишок товару, зокрема:
4 од. ? 11 дол. = 44 дол.;
15 од. ? 12 дол. = 180 дол.
Разом             224 дол.
Собівартість реалізованих товарів:
100 дол. + 132 дол. + 180 дол. – 224 дол. = 188 дол.
Метод ЛІФО
Залишок на кінець місяця:
9 од. ? 11 дол. = 99 дол.;
10 од. ? 10 дол. = 100 дол.
Разом             119 дол.
Собівартість реалізованих товарів:
100 дол. + 132 дол. + 180 дол. – 199 дол. = 213 дол.
Метод середньозваженої оцінки
Залишок на кінець місяця.
Середньозважена ціна = (100 дол. + 132 дол. + 180 дол) : : (10 + 12 +15) = 412 дол. : 37 = 11,135 дол.;
19 од. ? 11,135 дол. = 212 дол.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.