лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Наприкінці року підприємство створює резерв для сумнівних боргів з віднесенням його на витрати за елементом «Витрати за сумнівними боргами».
Д-т рах. «Витрати за сумнівними боргами»                        4800
К-т рах. «Резерв для сумнівних боргів»                               4800
Списання безнадійного боргу буде наступного року. Припустимо, суму безнадійного боргу було визначено точно й клієнт перерахував на розрахунковий рахунок підприємства 3200 дол. Реш­ту заборгованості підприємство списує за рахунок створеного
резерву:
Д-т рах. «Грошові кошти» (або «Рахунок в банку»)           3200
Д-т рах. «Резерв для сумнівних боргів»                               4800
К-т рах. «Розрахунки з клієнтами» (або «Рахунки до одержання»)    8000
Може статися, що клієнт перерахує більшу суму. У такому разі використовують рахунок «Доходи від анульованих резервів». У прикладі:
· Відображається надходження грошей від клієнта з одночасним списанням суми безнадійного боргу:
Д-т рах. «Грошові кошти»                                                    5000
Д-т рах. «Резерв для сумнівних боргів»                               3000
К-т рах. «Розрахунки з клієнтами»                                       8000
· Анулюється необґрунтовано нарахована сума резерву для сумнівних боргів: (4800 – 3000).
Д-т рах. «Резерв для сумнівних боргів»                               1800
К-т рах. «Доходи від анульованих резервів»                       1800
Якщо резерву виявилося недостатньо для списання сумнівних боргів, його донараховують.
Така методика визначення й обліку сумнівної дебіторської заборгованості має достатньо широке застосування в західноєвропейських країнах. Проте в багатьох країнах, особливо в США, Великобританії, Канаді, застосовують менш трудомісткі методи визначення й обліку безнадійних боргів дебіторів. Такими методами є визначення суми безнадійних боргів дебіторів на підставі: 1) даних про прибутки та збитки; 2) даних бухгалтерського балансу.
Визначення безнадійних боргів
на підставі інформації звіту про прибутки та збитки

Згідно з методом суму безнадійних боргів розраховують із застосуванням певного відсотка обсягу продажу в кредит. При
цьому відсоток визначають як середню величину відсотків безнадійних боргів до обсягу продажу не менш ніж за три роки.
За цього методу залишок на кінець року за рахунком «Резерв для сумнівних боргів» не береться до уваги, тому що він відноситься до минулих років.
Визначення безнадійних боргів
на підставі інформації балансу

Основою цього методу є розрахунок відсотків від суми дебіторської заборгованості. При цьому відсоток визначають як серед­ню величину відсотків непогашеної дебіторської заборгованості не менш ніж за три минулі роки.
Цей розрахунок стосується всієї дебіторської заборгованості. Тому беруть до уваги залишок резерву на кінець року.
Визначення суми безнадійних боргів на основі періодизації дебіторської заборгованості здійснюють групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення зі встановленням коефіцієнта (відсотка) сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт (відсоток) сумнівності істотно зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості.
Величину резерву сумнівних боргів визначають сумою добутків дебіторської заборгованості та коефіцієнта (відсотка) сумнівності відповідної групи (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, дол.


Покупці

Строки непогашення в днях

0

1—30

31—60

61—90

Понад 90

А

2800

3400

 

 

В

4200

5300

 

 

 

і т. д.

 

 

 

 

 

Разом

42 000

18 000

24 000

3000

2000

Відсоток сумнівності

2 %

5 %

10 %

25 %

40 %

Резерв сумнівних боргів

840

900

240

750

800

Разом: 840 + 900 + 240 + 750 + 800 = 3530 дол.
4. Облік векселів до одержання
У розрахунках між підприємством і його дебіторами можуть застосовуватися векселі.
Вексель це безумовне зобов’язання клієнта заплатити певну суму грошей на вимогу або в зазначений час. Дату оплати вказують на векселі у вигляді напису конкретної дати або кількості місяців з дня оформлення векселя або кількості днів з дати оформ­лення векселя. У будь-якому разі підприємство мусить визначити точну дату оплати векселя, що важливо для контролю.
Клієнт здебільшого сплачує за векселем відсотки за відсотковою ставкою з розрахунку на рік. Суму відсотків за векселем визначають за формулою


Сума відсотків = Номінал векселя (сума) ?
? Відсоткову ставку ? Термін векселя (частку року)

Таким чином, до суми погашення векселя входить номінальна вартість векселя та відсотки за векселем.
Приклад. 1.07.04 від покупця «К» одержано вексель під 12 % річних терміном на 3 місяці на суму 10 000 дол. у покриття дебіторської заборгованості. Термін погашення (оплати) векселя 1.10.04.
1.07.04. Відображають в обліку одержаний від клієнта вексель:
Д-т рах. «Векселі одержані»                                              10 000
К-т рах. «Рахунки до одержання» (або «Розрахунки з клієнтами»)    10 000
Розрахуємо відсотки за векселем за весь період:
10 000 ? 12 % ? 3/12 = 300 (дол.).
Cума погашення векселя становить:
10 000 + 300 = 10 300 (дол.).
1.10.04 покупець (клієнт) оплатив номінальну вартість векселя й відсотки:
Д-т рах. «Грошові кошти»                                                 10 300
К-т рах. «Векселі одержані»                                              10 000
К-т рах. «Доходи за відсотками» (або «Фінансові доходи») 300
Якщо вексель не оплачено у встановлений термін, то вважається, що векселедавач відмовився від його оплати. Припустимо, що покупець «К» відмовився сплатити за векселем гроші 1 жовтня або не сплатив вчасно. У цьому разі слід зробити таку бухгалтерську проводку:
1.10.04
Д-т рах. «Рахунки до одержання»                                     10 300
К-т рах. «Векселі одержані»                                              10 000
К-т рах. «Доходи за відсотками»                                           300
Як бачимо, цією проводкою відновлюється дебіторська заборгованість, збільшена на суму відсотків за векселем. Водночас відображаються доходи за відсотками, які повинен сплатити покупець.

Безнадійна дебіторська заборгованість — заборгованість, що не може бути погашена через неплатоспроможність боржника.
Вексель — безумовне зобов’язання боржника заплатити певну суму грошей на вимогу або в зазначений час.

Дебіторська заборгованість — заборгованість інших фізичних та юридичних осіб конкретному підприємству, установі, організації.

Дисконт — знижка з ціни товару, надана покупцеві.
Періодизація дебіторської заборгованості — метод аналізу розрахунків заборгованості клієнтів за кількістю прострочених днів оплати.
Податок на додану вартість — непрямий податок, що встановлюється у відсотках до реалізованої продукції та послуг.
Рахунки до одержання — заборгованість клієнтів (покупців) за реалізовану їм готову продукцію чи товари за виконання роботи або надані послуги.
Ставка дисконту — відсоткова ставка, що використовується для дисконтування.
Чиста реалізаційна вартість — реальна сума дебіторської заборгованості, яку підприємство може отримати в грошах, тобто сума дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних боргів.

 • Визначення та склад дебіторської заборгованості.
 • Як оцінюється дебіторська заборгованість для відображення її в балансі?
 • Загальна методика обліку рахунків до одержання.
 • Сутність і методика обліку знижок, наданих підприємством покупцеві.
 • Сутність і методика обліку податку на додану вартість.
 • Дайте визначення сумнівної (безнадійної) дебіторської заборгованості.
 • Методи обліку створення резерву для сумнівних боргів і списання безнадійної заборгованості.
 • Дайте визначення векселя та вкажіть його призначення в розрахунках з дебіторами.
 • Методика визначення відсотків за векселем та облік розрахунків за векселем.
 • Методика обліку дисконтованих векселів.


Завдання 1

Корпорація «Д» має заборгованість клієнта «Е» у сумі 8300 дол. 31 грудня 200__ р. корпорація оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 100 % і здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте 31 лютого 200__ р. дебітор знайшов можливість відшкодувати 5300 дол. Гроші надійшли на рахунок корпорації.

Завдання 2

Дебіторська заборгованість корпорації «Ж» на кінець року становила 48 000 дол., а несплати за попередні три роки — 6 %, 4 %, 8 %. 31 грудня 200__ р. нараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву в розмірі 400 дол. У березні наступного року списано за рахунок резерву сумнівний борг у сумі 1500 дол.

Завдання 3

Обсяг продажу корпорації «З» за звітний період становить 700 000 дол., розмір несплат за попередні три роки — відповідно 6 %, 8 %, 7 %. 31 грудня 200__ р. нараховано резерв сумнівних боргів. 15 березня 200__ р. один з клієнтів, що збанкрутував, надіслав до остаточного розрахунку 8000 дол. із загальної суми бор­гу в 10 000 дол.

Завдання 4

Заборгованість покупця корпорації «І» становить 60 000 дол. Наприкінці звітного періоду корпорація оцінила свого клієнта як неплатоспроможного на 40 % і створила резерв на знецінення рахунку клієнта. За три місяці клієнт перерахував корпорації 30 000 дол. Решту заборгованості клієнтів корпорація списала за рахунок створеного резерву.
ТЕМА 5. Облік товарно-матеріальних запасів

 • Системи обліку товарно-матеріальних запасів.
 • Методи оцінки товарно-матеріальних запасів.
 • Оцінка та відображення товарно-матеріальних запасів у фінансовій звітності (балансі).

1. Системи обліку товарно-матеріальних запасів
Питання змісту, оцінки, подання в балансі та розкриття облікової політики щодо запасів регулює Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 2 «Запаси».
Товарно-матеріальними запасами вважають: товари, що були куплені підприємством і зберігаються на складі з метою їх подальшої реалізації; готову продукцію, напівфабрикати та незавер­шене виробництво; різні матеріали, що зберігаються на складі й призначені для переробки в процесі виробництва або забезпечення виробничого процесу.
У фінансовому обліку зарубіжних країн застосовують дві системи (методи) обліку складських запасів:

  • система постійного обліку запасів;
  • система періодичного обліку запасів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.