лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

у Звіті про прибутки та збитки
Витрати:
Нереалізований збиток за короткостроковими
цінними паперами                                                                 3000
у Балансі
Поточні активи:
Короткострокові цінні папери
за нижчою вартістю                                                            88 000
(вартість придбання акцій 91 000)
Правило нижчої вартості становить виняток з принципу оцінки за собівартістю, але воно відповідає засадам обачливості (консерватизму) й не призводить до визнання нереалізованого прибут­ку в статтях доходів.
У разі подальшого підвищення ринкової вартості портфе-
ля акцій буде здійснено зворотну проводку — на збільшення
ринкової вартості акцій, але лише в межах минулої собівар-
тості.
Деякі фірми відображають знецінення акцій, створюючи резерв на знецінення акцій.
На суму знецінення акцій (3000) за рахунок витрат створюється резерв.
31.12.04:
Д-т рах. «Втрати від знецінення акцій»                                3000
К-т рах. «Резерв на знецінення акцій»                                  3000

Відображення в балансі буде таким:

Короткострокові фінансові вкладення (акції)                   91 000
Резерв на знецінення акцій                                                 (3000)

Чиста реалізаційна вартість                                            88 000

Альтернативним варіантом, передбаченим стандартами бухгал­терського обліку, є оцінка й відображення поточних фінансових інвестицій, що не є інвестиціями в боргові цінні папери, за їх справедливою вартістю на дату складання балансу. При цьому справедливу вартість фінансових інвестицій визначають за їх поточ­ною ринковою вартістю.
Відхилення справедливої вартості фінансових інвестицій від їх балансової вартості визнають як інші фінансові доходи або інші фінансові витрати відповідно, що відображається такими бухгалтерськими записами:

 • у разі збільшення балансової вартості фінансових інвестицій:

Д-т рах. «Поточні фінансові інвестиції (Акції)»
К-т рах. «Інші фінансові доходи»

 • у разі зменшення балансової вартості фінансових інвестицій:

Д-т рах. «Інші фінансові витрати (Втрати від знецінення
акцій)»
К-т рах. «Поточні фінансові інвестиції (Акції)».

Банківський звіт — витяг з рахунку депозитора в банку, який щомісяця надсилається депозиторові. Показує операції за рахунком, здійснені за місяць, і залишки грошей на рахунку.
Ваучер — форма дозволу для здійснення тих чи тих грошових витрат. Застосовується у ваучерній системі контролю витрат грошових коштів.
Ваучерна система — система контролю за грошовими виплатами, за якою кожна виплата й кожне списання грошей мають бути розглянуті й затверджені раніше — до завершення факту оплати.
Внутрішній контроль — план організації, система процедур і заходів, спрямованих на збереження грошових коштів та іншого майна підприємства.
Грошові кошти (Cash) — сукупність монет, банкнот, чеків, наявних у касі підприємства та на його банківських рахунках.
Депозит у дорозі — депозит (внески грошей на рахунок у банку), який відображений в обліку клієнтом (депозитором), але ще не відображений банком.
Фонд дрібних сум — грошовий фонд, що створюється на підприємстві для оплати відносно невеликих сум (поштових, адміністративних, транспортних витрат).
Чек — документ, який містить розпорядження власника рахунку банкові видати або перерахувати з цього рахунку певну суму.

 • Що належить до грошових коштів підприємства?
 • Як грошові кошти відображаються в балансі та в інших фор­мах звітності?
 • У чому полягає сутність внутрішнього контролю руху готівки на підприємстві?
 • Методика обліку операцій по касі, зокрема й нестачі та надлишку сум на підприємстві.
 • Сутність, призначення й облік створення та використання фонду дрібних сум на підприємстві.
 • Сутність ваучерної системи контролю витрат грошових коштів.
 • Сутність обліку ваучерів і розрахунків за чистими сумами (знижок).
 • Порядок відкриття рахунків у банку.
 • Методи обліку операцій на банківських рахунках.
 • Сутність банківського звіту, узгоджувальної таблиці. Методика відображення результатів узгоджувальної таблиці.


Завдання 1

Для оплати різних поточних витрат на підприємстві створено фонд дрібних сум у розмірі 200 дол. Згідно зі звітом відповідальної особи за звітний місяць витрати з фонду становили, дол.:
купівля поштових марок                                                           60
оплата незначних транспортних послуг                                  25
купівля канцелярського приладдя                                            50
представницькі витрати                                                            20
Наприкінці місяця під час інвентаризації коштів виявлено нестачу на суму 6 дол.
Відобразити в обліку (на бухгалтерських рахунках організації створення, використання, нестачі та поповнення фонду).

Завдання 2

1.07.200__ р. Корпорація «А» придбала 1000 прос­тих короткострокових акцій корпорації «Б» за ціною 30 дол. кожна. Брокерські послуги становлять 4000 дол. Наприкінці року корпорація «А» одержала дивіденди у розмірі 10 дол. з кожної акції. 1.02.200__ р. корпорація «А» продала всі раніше придбані акції за 50 000 дол.

Завдання 3

1.01.200__ р. корпорація «А» придбала 100 короткострокових облігацій у корпорації «Б» по 500 дол. кожна за умови 12 % річних та сплати відсотків кожні півроку. Брокерські витрати станов­лять 2000 дол. 1.07.200__ р. корпорація «А» одержала відсотки з
облігацій. 1.09.200__ р. корпорація «А» продала всі раніше придбані облігації за 60 000 дол.
ТЕМА 4. Облік розрахунків з дебіторами

 • Види дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання.
 • Облік наданих знижок, повернення товарів і податку на додану вартість.
 • Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості.
 • Облік векселів до одержання.

1. Види дебіторської заборгованості
та облік рахунків до одержання
Дебіторська заборгованість — це заборгованість інших підприємств й осіб нашому підприємству. Її поділяють на зазначені нижче види.

 • Рахунки до одержання. Це заборгованість клієнтів (покупців) за надані послуги. Тому таку заборгованість ще називають торговою заборгованістю. Підприємство здебільшого сподівається одержати заборгованість за рахунками за 30—60 днів. До цієї заборгованості належить також заборгованість за кредитними карт­ками.
 • Векселі до одержання. Вексель — це платіжний і кредитний інструмент. Вексельна заборгованість головним чином може поширюватися на період 60—90 днів і більше. При цьому дебітор сплачує підприємству ще й відсотки за користування кредитом.
 • Інша дебіторська заборгованість. Це так звана неторгова заборгованість. Сюди входять заборгованість дебіторів за відсотками, аванси, видані службовцям фірми, заборгованість унаслідок переплати податків, заборгованість інших осіб.

Облік рахунків до одержання (розрахунків з клієнтами, покуп­цями) пов’язаний з реалізацією продукції, товарів, послуг. За міжнародними стандартами моментом реалізації і визнання доходів від реалізації є час відвантаження товарів (продукції) й виставлення платіжних документів на адресу покупця. Саме з цієї миті й виникає дебіторська заборгованість, що відображається на відповідних рахунках.


Приклад

Компанія «Н» відвантажила компанії «К» за договірною ціною продукції на 5000 дол. Рахунок-фактуру датовано 1.07.04. В обліку компанії «Н» буде здійснено такий бухгалтерський запис:
1.07.04
Д-т рах. «Рахунки до одержання»                                        5000
К-т рах. «Доходи від реалізації»                                          5000
20 липня 2004 р. компанія «К» повністю оплатила рахунок-фактуру. Гроші надійшли на розрахунковий рахунок компанії «Н» до банку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.