лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік у зарубіжних країнах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.3. Оборотність основних засобів

Основні засоби беруть до розрахунку за їх залишковою вартістю. Цей показник характеризує також фондовіддачу за реалізованою продукцією.
4.4. Оборотність усіх активів

З іншого боку, цей показник відображає віддачу активів, тобто суму реалізації, що припадає на 1 дол. основних засобів.
Показники фінансового стану підприємства порівнюють за звітними періодами (у динаміці) для виявлення тенденцій розвит­ку. Важливе значення має порівняння їх з показниками інших фірм, а також галузі.

Активи контрольовані підприємством господарські ресурси, отримані в результаті попередніх операцій, які повинні принести дохід або іншу економічну вигоду в майбутньому.
Баланс підприємства — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов’язання та власний капітал на певну дату.
Витрати звітного періоду — збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі господарської діяльності для отримання доходу у звітному періоді.
Власний капітал різниця між активами та зобов’язаннями, тобто частина активів, сформована за рахунок власних джерел підприємства.
Господарська діяльність — будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріаль­них цінностей, наданням і використанням послуг.
Довгострокові зобов’язання — зобов’язання, термін погашення яких перевищує один рік.
Додатки до фінансової звітності — сукупність показників і пояснень, що забезпечують деталізацію та обґрунтування даних, наведених у балансі, у звіті про фінансові результати та інша інформація, передбачена законодавством.
Доходи звітного періоду зменшення зобов’язань або збільшення активів у процесі діяльності, що приводить до зростання власного капіталу, не пов’язаного з внесками засновника.
Звіт про рух грошових коштів форма бухгалтерської звітності, що відображує надходження й витрачання грошових коштів у результаті основної, інвестиційної та фінансової діяльності за звітний пе-
ріод.
Звіт про фінансові результати форма бухгалтерської звіт­ності, що відображає доходи, витрати, прибутки та збитки за звітний період.
Зобов’язання (пасив підприємства) кредиторська заборгованість, що виникла в результаті попередніх операцій і має бути погашена у встановлений термін.
Короткострокові (поточні) зобов’язання зобов’язання, які повинні бути погашені не пізніше, ніж за один рік.
Необоротні активи — довгострокові активи, придбані підприємством для тривалого використання й не призначені для реалізації або споживання за один операційний цикл.
Оборотні активи активи, призначені для використання, споживання або реалізації за один операційний цикл.
Принципи бухгалтерського обліку базові концепції, що лежать в основу відображення в обліку та звітності господарської діяльності підприємства, його активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат, фінансових результатів.
Стандарт бухгалтерського обліку нормативний документ, що визначає правила та процедури ведення бухгалтерського обліку й складання звітності.
Управлінський облік сукупність методів, процедур, що забезпечують підготовку й надання інформації для планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством.
Фінансова (бухгалтерська) звітність система взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства й результати діяльності за звітний період.
Фінансовий результат різниця між доходами та витратами звітного періоду.

 • Визначення фінансової (бухгалтерської) звітності.
 • Складові фінансової звітності зарубіжних фірм.
 • Джерела складання та загальні вимоги до фінансової звітності.
 • Визначення та побудова балансу підприємства.
 • Принцип і порядок оцінки статей балансу.
 • Призначення й загальна побудова звіту про прибутки та збитки.
 • Призначення, зміст і методика складання звіту про рух грошових коштів.
 • Призначення, зміст і методика складання звіту про зміни у власному капіталі.
 • Призначення та склад додатків до фінансового звіту.
 • Сутність і методика горизонтального аналізу показників звіт­ності.
 • Сутність і методика структурного (вертикального) аналізу показників звітності.
 • Методика розрахунку й аналіз показників платоспроможності (ліквідності) підприємства.
 • Методика розрахунку та аналіз показників заборгованості (структури капіталу) підприємства.
 • Методика розрахунку та аналіз показників рентабельності підприємства.
 • Методика розрахунку та аналіз показників оборотності гос­подарських засобів.


Завдання 1

А. Сарт відкрив нове підприємство. Перш ніж щось продавати, він придбав транспортні засоби на суму 2000 дол., будинок — на суму 5000 дол., запас товарів — на суму 1000 дол. За товари він розрахується не повністю, і залишається борг 400 дол. Він також позичив у Д. Бевана 3000 дол. Крім того, до початку торгівлі в його касі було 100 дол. і 700 дол. — на рахунку в банку. Розрахуйте розмір його капіталу.

Завдання 2

Поточні (оборотні) активи компанії становлять 210 000 дол., зокрема й грошові кошти 40 000, запаси — 84 000. Поточна (короткострокова) заборогованість становить 70 000 дол.; довгострокові пасиви — 35 000 дол.; власний капітал — 275 000 дол. Визначте й прокоментуйте показники платоспроможності компанії.

Завдання 3

Активи компанії становлять 500 000 дол., зокрема оборотні — 210 000 дол., необоротні — 290 000 дол. Заборгованість: поточна — 148 000 дол., довгострокова — 132 000 дол. Власний капітал ком­панії — 220 000 дол. Визначте та прокоментуйте показники забор­гованості (структури капіталу).
ТЕМА 3. Облік грошових коштів

 • Облік і контроль касових операцій і грошей у касі.
 • Облік створення й використання фонду дрібних сум.
 • Документальне оформлення та облік операцій з банківськими рахунками.
 • Облік поточних (короткострокових) фінансових інвестицій.

1. Облік і контроль касових операцій і грошей у касі
1. Грошові кошти є найліквіднішою частиною активів підприємств, що використовується для сплати боргів, на закупівлю нових активів. До грошових коштів належать:

 • готівка, що зберігається на підприємстві;
 • гроші в банках (на рахунках);
 • банківські векселі;
 • грошові чеки й перекази від клієнтів.

У США всі ці складові об’єднуються одним словом «CASH» і обліковуються на одному рахунку «Грошові кошти». У західноєвропейських країнах грошові кошти обліковуються на рахунках «Каса» й «Рахунки в банках» — у національній та іноземній валюті.
Облік і контроль касової готівки має велике значення. У фірмах розробляють системи контролю надходжень і витрат готівки. Готівку здебільшого намагаються зводити до мінімуму, особливо на промислових підприємствах. Але в торгівлі в касі можуть бути чималі суми.
Система внутрішнього контролю передбачає план організації, а також заходи, спрямовані на збереження грошових коштів (як і іншого майна).
Для захисту готівки та контролю за збереженням слід дотримуватися таких чотирьох принципів:
1) облік готівки має здійснюватися в момент її надходження;
2) усю готівку, що надійшла, необхідно здавати в той самий день, принаймні не пізніше, ніж наступного дня;
3) працівник, який одержує готівку, не повинен займатись її обліком у бухгалтерії;
4) працівник, відповідальний за одержання готівки, не повинен займатися її розподілом.
Кожне підприємство розробляє свої заходи контролю за виплатою готівки. Найважливішими контрольними заходами є такі: для виплат необхідно одержувати попередній дозвіл; усі чеки повинні мати серійний номер, доступ до них має бути обмежений; бажано, щоб кожен чек підписували дві особи; варто, щоб працівник, якого вповноважено оплачувати рахунки, не мав права підписувати чеки; у разі оплати зобов’язань на первинних документах слід проставляти дату, номер чека й штамп «Оплачено»; особи, які підписують чеки, не повинні мати доступу до чеків чи займатися вивіркою рахунків; інвентаризація готівки в касі та на банківських рахунках має здійснюватися не рідше, ніж один раз на місяць.
У касі може бути виявлено нестачу або надлишки грошей. Вони відносяться на рахунок «Нестачі або надлишки по касі», який є активно-пасивним. Цей рахунок дебетується на величину нестачі й кредитується на величину надлишку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.