лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Гроші, фінансова система та економіка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Мала відкрита економіка (Small open economy) — економіка, в якій сукупний обсяг заощаджень недостатній для впливу на світову реальну процентну ставку, тому економіка сприймає її як дану (6).
Механізм валютних курсів (Exchange rate mechanism) — механізм, що його застосовувала низка країн-учасниць ЄС для обмеження коливань курсів своїх валют (22).
Миттєва дезінфляція (Cold turkey) — миттєве, а не поступове подолання інфляції (28).
Міжнародна мобільність капіталу (International capital mobility) — можливість інвесторів переміщати кошти між іноземними ринками (8).
Міжнародний валютний фонд (МВФ) (International Monetary Fund (IMF)) — багатонаціональний позичальник останньої інстанції, створений відповідно до Бреттон-Вудської угоди з метою допомагати країнам усувати корот­кострокові дефіцити чи надлишки платіж­ного балансу та втримувати фіксований валютний курс (22).
Міжнародний ринок капіталу (International capital market) — ринок позик поза національними кордонами (1, 5).
Міжнародні банки (International banks) — фінансові інституції, які надають послуги з розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційні послуги фірмам і особам, котрі залучені до міжнародної торгівлі та фінансів (16).
Міжнародні банківські структури (International banking facilities (IBFs)) — інституції в США, які не можуть займатися внутрішньою банківською діяльністю, проте можуть приймати строкові депозити та надавати позики іноземним домогосподарствам і фірмам. Вони звільняються від резервних вимог, федеральних обмежень на процент за депозитом та у деяких штатах — від державного та місцевого оподат­кування (16).
Міжнародні резерви (International reserves) — деноміновані в іноземній валюті активи центрального банку для здійснення міжнародних операцій (22).
Міра вартості (Unit of account) — фун­кція грошей; спосіб вимірювати вартість товарів та послуг в економіці в грошових одиницях (2).
Модель політичного ділового циклу (Political business cycle model) — теорія, за якою політики спонукатимуть ФРС намагатися знизити процентні ставки і таким чином стимулювати попит на кредити та ділову активність перед виборами (19).
Монетарна політика (Monetary policy) — управління пропозицією грошей та її зв’язком з цінами, процентними ставками та іншими економічними змінними (1, 21, 26).
Монетарна теорія (Monetary theory) — дослідження зв’язку між змінами пропозиції грошей і змінами ділової активності та цін в економіці (1).
Монетарний нейтралітет (Monetary neutrality — припущення, що гроші не мають впливу на економіку в довгостроковому періоді, оскільки збільшення (зменшення) номінальної пропозиції грошей збільшує (зменшує) рівень цін у довгостроковому періоді, проте не впливає на рівноважний обсяг виробництва (25).
Монетизація боргу (Monetizing the debt) — купівля ФРС цінних паперів Держ­скарбниці для фінансування дефіциту бюджету (18).
Моральний ризик (Moral hazard) — труднощі у здійсненні позикодавцем моніторингу діяльності позичальника після надання позики (11).
Муніципальні облігації (Municipal bonds) — облігації локальних урядів та урядів штатів, які звільняються від податків місцевих, федеральних та податків штату (7).

Надані у позику резерви (BR, дисконтні позики) (Borrowed reserves) — елемент грошової бази, що складається з резервів, наданих у позику центральним банком (17).
Нау-рахунок (Negotiated Order of Withdrawal (NOW)) — поточний вклад у бан­ку, на який нараховуються проценти. (15)
Національні банки (National banks) — банки, створені на основі федерального закону, які контролюються Управлінням
контролера грошового обігу Міністерства фінансів США; початково їм дозволялося випускати в грошовий обіг банкноти (14).
Не схильні до ризику (Risk-averse) — характеристика заощадників, які бажають мінімізувати непостійність віддачі на заощадження (5).
Небанківська філія (Nonbank office) — філії банківських холдингових компаній, які не приймають безстрокових депозитів, але видають позики (14).
Небанківські банки (Nonbank banks) — фінансові інституції, що приймають без-
строкові депозити, але не надають позик (14).
Недофінансований (Underfunded) — пен­сійне забезпечення з визначеним обсягом виплат, для якого внески та заплановані майбутні заробітки недостатні, аби забезпечити запланований обсяг виплат (12).
Нейтральність грошей (Neutrality of money) — відсутність впливу змін номінальної пропозиції грошей на обсяг виробництва та реальну процентну ставку (24, 26).
Необізнані торговці (Noise traders) — порівняно необізнані торговці, які застосовують біржові стратегії без вичерпної інформації та які можуть неправильно на неї реагувати (10).
Неокейнсіанська теорія (New Keyne­sian view) — економічне пояснення негнучкості цін у короткостроковому періоді, що випливає з характеристик багатьох реальних ринків: жорсткі умови довгострокових контрактів та недосконала конкурен­ція серед продавців на товарному ринку (25).
Неокласична теорія (New classical view) — теорія, за якою у короткостроковому періоді існує позитивна залежність між сукупною пропозицією та різницею між фактичним та очікуваним рівнем цін (25).
Несприятливий вибір (Adverse selection) — проблема розрізнення клієнтів з високим та низьким ступенем ризику перед наданням позики чи страхуванням (11, 12).
Нестерилізована інтервенція на валют­ному ринку (Unsterilized foreign-exchange intervention) — операція на валютному ринку, за якої центральний банк допускає зміну грошової бази у відповідь на продаж чи купівлю національної валюти (22).
Нетрансакційний депозит (Nontran­saction deposit) — вимоги до банків, включаючи ощадні та строкові депозити (13).
Номінальна процентна ставка (Nominal interest rate) — процентна ставка, нескоригована на зміни купівельної спроможності (4).
Номінальний валютний курс (Nominal exchange rate) — вартість однієї грошової одиниці, виражена в іншій грошовій одиниці (8).

Обернена угода про зворотний викуп (Matched sale-purchase transactions (reverse repos)) — домовленості, до яких часто вдається ФРС для продажу на відкритому рин­ку, за якими вона продає дилерам цінні папери на ринку державних цінних паперів, а ті погоджуються продати їх назад ФРС у найближчому майбутньому (20).
Облігації Державної скарбниці США (U.S. Treasury bonds) — цінні папери федерального уряду США для фінансування дефіциту бюджету (3).
Облігації місцевого уряду та уряду штату (муніципальні облігації) (State and local government bonds (municipal bonds)) — середньо- та довгострокові облігації, що випускаються муніципалітетами та урядами штатів, доходи на які звільняються від федерального прибуткового податку; є джерелом коштів на будівництво шкіл, доріг та інших великих капітальних об’єктів (3).
Облікова ставка (Discount rate) — процентна ставка, за якою ФРС видає позики депозитним інституціям (17).
Обмеження на філії (Branching restric­tions) — географічне обмеження, що полягає у забороні банку відкрити більше од-
нієї філії чи відділення у певному регіоні (14).
Обмежувальні умови (Restrictive cove­nant) — обмеження на дії позичальника чи застрахованої особи, що накладається позикодавцем чи страхувальником. Наприклад, позикодавець може обмежити ризикові дії позичальника, вимагати від нього зберігати певний власний капітал чи підтримувати вартість застави, запропонованої кредитору (11, 12).
Обов’язковий засіб платежу (Legal tender) — вимога, щоб певна валюта приймалася для розрахунків при здійсненні комерційних та фінансових операцій (2).
Обов’язкові резерви (Required reserves) — мінімальна сума, яку депозитні інституції зобов’язані зберігати у формі резервів у центральному банку (13, 17).
Оборотний депозитний сертифікат (Negotiable certificate of deposit) — інструменти великої вартості та з фіксованим тер­міном погашення, що продаються банками інвесторам, і якими можна торгувати на вторинному ринку (3, 13).
Обсяг виробництва за повної зайнятості (Full employment output) — обсяг виробництва, що досягається за умови залучення всіх наявних в економіці факторів у поточному періоді, незалежно від реальної процентної ставки (24, 25, 28).
Оперативні цілі (Operating targets) — змінні, що перебувають під прямим контролем ФРС і які щільно пов’язані з про-
міжними цілями монетарної політики. До них належать федеральна резервна ставка та непозичені резерви (21).
Операції на відкритому ринку (Open-market operations) — купівля та продаж цінних паперів ФРС на фінансовому ринку; завдяки їм досягаються безпосередні зміни грошової бази (17, 20).
Опціон покупця (Call option) — право на купівлю певного активу, яке набувається покупцем «кол»-опціону. Продавці зобов’язані продати цей актив (10).
Опціон продавця, «пут»-опціон (Put option) — право продати базовий актив, яке набувається шляхом купівлі «пут»-опціону. Продавці «пут»-опціону зобов’язані купити актив (10).
Опціонний контракт (Options contract) — право торговця купити або продати певний актив (акції, облігації чи іноземну валюту) у певний момент часу за наперед визначеною ціною (3, 9).
Основні власники (Principals) — власники (але не безпосередні управлінці) фірми чи організації (11).
Остаточна купівля чи продаж (Outright purchase or sale) — купівля чи продаж ФРС цінних паперів дилерам (20).
Офшорні ринки (Offshore markets) — міжнародні фінансові центри, що знаходяться на неврегульованих територіях з низькою ставкою податку на банківську діяльність, наприклад, Багамські та Кайманові острови, Гонконг чи Сінгапур (16).
Очікувана реальна процентна ставка (Expected interest rate) — номінальна процентна ставка за вирахуванням очікуваного рівня інфляції (4).
Ощадна інституція (Saving institution) — категорія банківських фірм, що охоплює ощадні та кредитні інституції і взаємні ощадні банки (12).

Паперові гроші (Fiat money) — гроші, визнані центральним банком як дійсні, які центральному банку не потрібно обмінювати на золото чи інший вид товарних грошей (2).
Пасиви (Liabilities) — джерела коштів та претензії на майбутній дохід позичальників (3).
Пенсійне забезпечення із встановленим розміром пенсії (Defined benefit pension plan) — пенсійне забезпечення, за яким працівникові гарантується встановлений розмір пенсії, що визначається заробітками та тривалістю трудового стажу; платежі не обов’язково індексуються на темп інфляції (12).
Пенсійне забезпечення із встановленими внесками (Defined contribution pension plan) — пенсійне забезпечення, за яким внески інвестуються від імені працівників, які володіють часткою вартості фондів (12).
Пенсійний фонд (Pension fund) — фінансова інституція, що інвестує внески працівників та фірм у цінні папери з метою забезпечити пенсійні виплати працівникам у майбутньому (12).
Первинні ринки (Primary markets) — фінансові ринки, де продаються нові боргові чи майнові зобов’язання приватних позичальників первинним покупцям для залучення коштів на купівлю товарів довготривалого вжитку та урядів для фінансування дефіциту бюджету (3).
Перебільшення (Fads) — надмірна реакція на добрі чи погані новини про емісію чи клас активів (10).
Період погашення (Maturity) — проміжок часу, протягом якого необхідно виконати боргове зобов’язання; період від одного дня (овернайт) до 30 днів або до 30 років і більше (3).
Підхід «ризикована вартість» (Value-at-risk (VAR) approach) — використання статистичних моделей для оцінки максимальних втрат вартості фінансового портфеля, які можливі протягом певного періоду часу (13).
Платіжна система (Payments system) — механізм здійснення операцій в економіці, в якому комерційні банки відіграють провідну роль, здійснюючи розрахунки в економіці (2, 13).
Повне пенсійне забезпечення (Fully funded pension plan) — пенсійне забезпечення, за яким внески та прогнозовані майбутні заробітки достатні для виплати запланованого обсягу пенсії (12).
Поглинання (Takeover) — боротьба за корпоративний контроль, коли група існуючих чи нових акціонерів викуповує контрольний пакет, оновлює раду директорів і навіть змінює менеджерів (11).
Податкові та позичкові рахунки Державної скарбниці (Treasury tax and loan accounts) — депозитні рахунки Державної скарбниці США у комерційних банках (18).
Позабіржові ринки (Over-the-counter (OTC) markets) — вторинні фінансові ринки для брокер-дилерів, які організовуються за допомогою телефонів та комп’ютерів, без централізованого місця для аукціонної торгівлі (3, 12).
Позика (Loan) — операція, за якою позичальник отримує кошти від кредитора та зобов’язується повернути їх з процентом (4).
Позика з плаваючою процентною ставкою (Floating-rate debt) — позика, процентні виплати за якою змінюються разом з ринковою процентною ставкою (13).
Позика з фіксованими виплатами (Fixed payment loan) — інструмент кредитного ринку, що вимагає від позичальника періодично (щомісяця, щокварталу чи щороку) сплачувати частину основної суми та проценти за позикою кредитора (4).
Позика комерційного банку (Commer­cial bank loan) — позики підприємцям чи споживачам, що надаються банками чи фінансовими компаніями (3).
Позики (Borrowings) — недепозитні зобов’язання банків, до яких входять корот­кострокові позики на федеральному фондовому ринку, позики від банківських відділень та дисконтні позики (13).
Позичальник останньої інстанції (Lender of last resort) — останнє джерело позики, до якого банки можуть звернутися під час банківської паніки (14).
Позичальники (Borrowers) — ті, хто потребує коштів на купівлю товарів тривалого вжитку, будинків, підприємств та обладнання (3).
Позичковий синдикат (Loan syndicate) — домовленість, за якою позика оформляється та управляється провідним банком; інші банки володіють частками позики (16).
Показник (Indicator) — фінансова змінна, коливання якої несуть у собі інфор­мацію центральному банку про поточний і можливий майбутній стан фінансових рин­ків та економіки в цілому (21).
Політика поступок (Accommodating policy) — заходи, спрямовані на стимулювання сукупного попиту з метою відновлення виробництва та зайнятості, проте за рахунок вищого рівня інфляції (28).
Попит на гроші (Demand for money) — рішення громадськості щодо частки майна у формі грошових запасів; визначається поточними та сподіваними змінами обсягу виробництва (23, 26).
Посередники (Intermediaries) — див. Фінансові посередники
Поступове зниження інфляції (градуалізм) (Gradualism) — запропонована неокейнсіанцями політика, за якою темпи приросту пропозиції грошей та інфляції посту­пово та узгоджено зменшуються, завдяки чому вдається уникнути значного скорочення виробництва та робочих місць (28).
Поточна вартість (PV) (Present value (PV, present discounted value)) — спосіб оцінки інструментів кредитного ринку шляхом вираження всіх платежів за ними в поточних цінах з метою спростити їхнє додавання (4).
Поточний дохід (Current yield) — купонні платежі, поділені на поточну ціну облігації (4).
Поточний обсяг виробництва (Current output) — обсяг виробництва товарів та послуг в економіці у поточному періоді (24).
Поточний рахунок (Current account) — рахунок платіжного балансу, в якому підсумовані операції з купівлі та продажу вироблених товарів і послуг між країнами (22).
Похідний фінансовий інструмент (дериватив) (Derivative instrument) — актив, такий, як ф’ючерсний контракт чи опціон, економічна вартість якого визначається вартістю основного активу, напри­клад, акції чи облігації (9).
Поцінування (Appreciation) — зростання вартості однієї валюти щодо іншої (8,22).
Правило Тейлора (Taylor rule) — спосіб досягнення цільового значення федеральної резервної ставки засобами монетарної політики, запропонований економістом Джоном Тейлором (21).
Премія за ризик (Risk premium) — різниця дохідності фінансового інструменту та інструменту без кредитного ризику (ризику невиконання зобов’язань) з аналогічним строком погашення; вона визначає додаткову дохідність для того, щоб заощадник погодився володіти ризиковим інструментом (7).
Приплив капіталу (Capital inflow) — приплив коштів у країну з метою придбання вітчизняних активів (22).
Природний рівень безробіття (Natural rate of unemployment) — рівень безробіття, який існує, коли економіка перебуває у стані повної зайнятості (28).
Проблема «безбілетників» (Free-rider problem) — ситуація, коли окремі особи отримують та користуються інформацією, оплаченою іншими (11).
Проблема власника-управлінця (Prin­cipal-agent problem) — вид морального ризику, що виникає, коли менеджери, які кон­тролюють активи фірми, не володіють значною часткою фірми, і тому менше мотивовані максимізувати капітал фірми порівняно з власниками (11).
«Проблеми лимонів» (Lemons pro­blems) — проблема несприятливого вибору, яка полягає в тому, що особи не знають якості активу (наприклад, уживаного автомобіля), тому вони усереднюють якість, переоцінюючи чи недооцінюючи певні активи. За середньої ціни власники недооцінених активів продаватимуть їх з меншою ймовірністю, тим часом як власники переоцінених активів — з більшою (11).
Продаж на відкритому ринку (Open market sale) — продаж центральним банком державних цінних паперів з метою зменшити грошову базу (17).
Продаж позики (Loan sale) — фінансовий контракт щодо продажу банком очікуваного майбутнього доходу на видану позику третій стороні (13).
Пролонгований кредит (Extended credit) — довгострокові дисконтні позики банкам, пролонговані ФРС з метою уникнути знач­них проблем із ліквідністю (20).
Проміжні цілі (Intermediate targets) — цільові значення фінансових показників, таких, як пропозиція грошей чи короткострокова процентна ставка, за умови досяг­нення яких ФРС сподівається досягти своїх основних цілей (21).
Пропозиція грошей (Money supply) — кількість засобів обміну в обігу, яка контролюється центральним банком (17).
Проста крива Філіпса (Simple Philips curve) — статистична залежність між інфляцією та різницею між фактичним і природним рівнем безробіття (28).
Проста позика (Simple loan) — кредитна операція, за якою позичальник отримує певну суму коштів (основну суму), яку він зобов’язується повернути позикодавцю разом з платежем за користування коштами (процентом) на певну дату (строк погашення) (4).
Простий депозитний мультиплікатор (Simple deposit multiplier) — число, обернене до резервної норми (17)
Процент (Interest) — плата за використання позичених коштів (4).
Процентна ставка (Interest rate) — вартість позичених коштів, звичайно виражається як відсоток від позиченої суми (1, 4).
Процентний своп (Interest rate swap) — угода про продаж очікуваних майбутніх доходів на один фінансовий інструмент в обмін на очікувані майбутні доходи на інший інструмент (9, 13).
Процес формування пропозиції грошей (Money supply process) — спосіб, яким дії центрального банку, банківської системи та громадськості визначають пропозицію грошей (17).
Пряме фінансування (Direct finance) — форма фінансування, за якої окремий позичальник зобов’язується погасити борг перед певним заощадником (без фінансових посередників) (3).

Рада керуючих (Board of Governors) — рада керуючих Федеральної резервної системи, що складається із семи членів, які призначаються президентом. Рада розробляє монетарну політику та встановлює облікову ставку (19).
Рахунки платіжного балансу (Balance-
of-payments accounts) — засоби обліку для вимірювання потоків приватних та держав­них коштів між країною та рештою світу (22).
Рахунок капіталу (Capital account) — рахунок платіжного балансу, який вимірює обсяг торгівлі величиною існуючих активів між країнами (22).
Раціональні сподівання (Rational expectations) — припущення моделі ефективного ринку про те, що учасники використовують усю доступну інформацію для оцінки очікуваного рівня цін чи змін пропозиції грошей так, що ринкова ціна активу дорівнює поточній вартості очікуваного майбутнього доходу на цей актив (10, 26).
Реальна процентна ставка (Real inte­rest rate) — процентна ставка, скоригована на зміни купівельної спроможності внаслідок інфляції (4).
Реальний валютний курс (Real exchan­ge rate) — купівельна спроможність однієї валюти відносно купівельної спроможності інших валют (8).
Реальні грошові залишки (Real money balances) — вартість грошових залишків, скоригована на зміни купівельної спромож­ності (23).
Ревальвація (Revaluation) — підвищення офіційного валютного курсу національної валюти (22).
Режим валютного курсу (Exchange rate regime) — система коригування вартості валюти та потоків товарів і капіталу між країнами (22).
Резерви (Reserves) — банківський актив, що складається з наявної у банку касової готівки та депозитів у ФРС (13).
Резерви вибраних депозитних інституцій, що перевищують резервні вимоги ФРС (13, 17).
Резервна вимога (Reserve requirement) — вимога, за якою банки повинні зберігати частину чекових вкладів у вигляді готівки у сховищах чи депозитів у центральному банку (17).
Резервна норма (Required reserve ratio) — відсоток депозитів, який банки повинні зберігати у формі резервів; установлюється центральним банком (17).
Резервний акредитив (Standby letter of credit (SLC)) — обіцянка банку надати у разі необхідності позичальнику кошти для погашення своїх векселів (13).
Рейтинг облігації (Bond rating) — статистичний показник, що підсумовує оцінку власного капіталу фірми, рух готівки та перспективи; імовірна здатність фірми виконати свої боргові зобов’язання (7).
Рейтингова система CAMELS (CAMELS rating system) — система перевірки банків США, що містить такі елемен­ти: С (достатність обсягу основного капіталу), А (якість активів), М (менеджмент), Е (прибутки), L (ліквідність) та S (чутливість до ринкових ризиків) (14).
Реструктуризація (Restructuring) — зміна фінансової структури фірми для зміщення контролю над ресурсами та мотивації менеджерів максимізувати капітал фірми (11).
Рецесія (Recession) — скорочення поточного обсягу виробництва у діловому циклі (26).
Ризик (Risk) — міра невизначеності віддачі на актив (1).
Ризик втрати ліквідності (Liquidity risk) — можливість того, що вкладники разом вирішать зняти більше коштів, ніж наявні у банку на певний момент часу (13).
Ризик зміни процентної ставки (Interest rate risk) — ризик, що вартість фінансових активів та пасивів змінюватиметься у відповідь на зміни ринкових процентних ставок (13).
Ризик невиконання зобов’язань (кредитний ризик) (Default risk (credit risk)) — імовірність несплати відсотків по кредиту та/або основної суми кредиту. Ця характеристика інструменту кредитного ринку впливає на процентну ставку (7).
Ризикова премія, премія на основі ризику (Risk-based premium) — страховий внесок, що залежить від імовірності виплати застрахованій особі компенсації (12).
Ризикова структура процентних ставок (Risk structure of interest rates) — різниця витрат із розподілу ризику, забезпечення ліквідності, інформаційних витрат та оподаткування внаслідок різниці процент­них ставок та дохідності різних інструментів кредитного ринку з однаковим строком погашення (7).
Ринки капіталу (Capital markets) — фінансові ринки довгострокових боргових та майнових інструментів (3).
Ринковий ризик (систематичний ризик) (Market risk (systematic risk)) — ризик, властивий усім активам певного виду, пов’язаний з можливими загальними коливаннями економічних умов, що може змінити дохідність цього виду активів (5).
Ринок негрошових активів (Nonmo­mey asset market) — ринок, на якому торгують активами, що є засобами нагромадження, включно з акціями, облігаціями та житлом (24).
Ринок похідних фінансових інструментів (деривативів) (Derivative market) — ринок, де здійснюється торгівля похідними фінансовими інструментами (деривативами) (9).
Ринок товарів (Goods market) — ринок, на якому здійснюється торгівля всіма товарами та послугами, виробленими в економіці у певний момент часу (24).
Рівень цін (Price level) — середня ціна ринкового кошика товарів та послуг в економіці (1).
Рівноважна реальна процентна став­ка (Equilibrium real interest rate) — процент­на ставка, за якої заплановані обсяги надання позик та отримання позик однакові. Визначається точкою перетину кривих попиту та пропозиції позичкових коштів у закритій економіці (6).
Рівняння обміну (Equation of exchange) — рівняння, за яким кількість грошей в обігу, помножена на швидкість обігу однойменної грошової одиниці, дорівнює номінальним видаткам в економіці (23).
Розподіл ризику (Risk sharing) — послуги фінансової системи, які переносять ризик між позичальниками та заощадниками (3).
Розрив дюрації (Duration gap) — чутливість банку до коливань процентної став­ки, що обчислюється як різниця між се-
редньою тривалістю існування банківсь­ких активів та середньою тривалістю існування банківських пасивів (13).

Сальдо офіційних розрахунків (Official settlements balance) — чистий приріст активів офіційних резервів країни (22).
Сальдо поточного рахунку (Current account balance) — сума торговельного балансу по товарах і послугах, чистого доходу з інвестицій та односторонніх платежів країни (22).
Сальдо рахунку капіталів (Capital account balance) — приплив капіталу в країну за вирахуванням відпливу капіталу з неї (22).
Світова процентна ставка (World interest rate) — реальна процентна ставка, що встановлюється на міжнародному ринку капіталу (6).
Світовий банк (Міжнародний банк реконструкції та розвитку) (World Bank (International Bank for Reconstruction and Development)) — банк, створений відповідно до Бреттон-Вудської угоди з метою надавати довгострокові позики країнам, що розвиваються, для пришвидшення їхнього економічного розвитку (22).
Своп дефолту (Default swap) — двостороння угода, за якою хеджувальник сплачує періодичні внески в обмін на зобов’язання біржового гравця здійснити платіж унаслідок банкрутства чи дефолту вказаної фірми (9).
Своп загальної віддачі (Total return swap) — двосторонній контракт, що переносить ризик зміни процентної ставки та кредитний ризик шляхом обміну загальної економічної ефективності певного активу на інші грошові потоки (9).
Сезонний кредит (Seasonal credit) — дисконтна позика для забезпечення географічно обумовлених сезонних вимог ліквідності (20).
Середньостроковий борг (Interme­diate-term debt) — боргове зобов’язання з періодом погашення від 1 до 10 років (3).
Синдикат (Syndicate) — див. Позичковий синдикат.
Система електронних платежів (Electronic funds transfer system) — ком­п’ютеризовані платіжні клірингові пристрої, такі, як дебітові картки та банкомати (2).
Система плаваючого валютного курсу (Flexible exchange rate system) — домовленість між країнами, за якою валютні кур­си вільно коливаються (22).
Система фіксованого валютного курсу (Fixed exchange rate system) — система, за якої валютні курси встановлюються та утримуються урядом (22).
Складний процент (Compounding) — отримання процентного доходу на процент від заощаджень, що нагромаджуються з часом (4).
Спекулятивна атака (Speculative attack) — продаж слабкої валюти або скуповування міцної валюти тими учасниками рин­ку, які вважають, що уряд не зможе чи не захоче підтримувати валютний курс, намагаючись спровокувати девальвацію чи ревальвацію валюти (22).
Спекуляція (Speculation) — намагання отримати прибуток від різних оцінок майбутньої ціни товару чи фінансового інструменту різними торговцями (10).
Спеціалізація (Specialization) — вироб­ництво індивідами тих благ чи послуг, до яких вони мають найкращі здібності (2).
Спеціаліст (Specialist) — брокер-дилер у залі біржі, що торгує акціями однієї чи кількох компаній та зводить покупців і продавців (12).
Спеціальні права запозичення (СПЗ) (Special Drawing Rights (SDRs)) — паперовий замінник золота, що відіграє роль міжнародних резервів Міжнародного валютного фонду при виконанні ним ролі кредитора останньої інстанції (22).
Спільне страхування (Coinsurance) — варіант здійснення страхування, який вимагає від власника страхового полісу сплати певної частини страхової виплати понад франшизу (12).
Спот-операції (Spot transactions) —
торговельні операції з негайною сплатою наявного товару (9).
Справжні гроші (Definitive money) — гроші, які не потребують конвертації у загальноприйнятий засіб обміну, такий як золото чи срібло (2).
Стабілізаційна політика (Stabilization policies (activist policies)) — державна політика для пом’якшення короткострокових коливань обсягу виробництва через зміщення кривої AD шляхом змін урядових видатків чи податків або номінальної пропозиції грошей (26).
Стабільність валютного ринку (Foreign-exchange market stability) — мета монетарної політики обмежити коливання обмінного курсу національної валюти (21).
Стабільність процентної ставки (Interest rate stability) — мета монетарної політики зменшити коливання процентних ставок (21).
Стабільність цін (Price stability) — мета монетарної політики стабілізувати купівельну спроможність грошової одиниці (21).
Статистичні розбіжності (Statistical discrepancy) — поправки до рахунку капіталу платіжного балансу з метою врахувати помилки та пропуски при обчисленні (22).
Стерилізована інтервенція на валют­ному ринку (Sterilized foreign-exchange intervention) — операція, за якою інтервен­ція на валютному ринку супроводжується компенсаційною інтервенцією на внутрішньому відкритому ринку і не змінює грошової бази (22).
Стратегія відкритої монетарної політики (Rules strategy) — намагання центрального банку дотримуватися публічно оголошених принципів монетарної політики (28).
Страхові компанії (Insurance company) — фінансові посередники, що спеціалізуються на укладанні контрактів про захист своїх клієнтів від ризиків фінансових втрат, пов’язаних із певними подіями (12).
Строкова премія (Term premium) — додатковий дохід, що його вимагають інвестори, вкладаючи кошти в інструменти з менш бажаним строком погашення (7).
Строкова структура процентних ставок (Term structure of interest rates) — різниця дохідності пов’язаних інструментів з різним строком погашення (7).
Строкові депозити (Time deposits) — рахунки з певним строком погашення (від кількох місяців до кількох років) (13).
Сукупна пропозиція (Aggregate supply) — загальний обсяг виробництва в економіці, який виробники готові забезпечити і продавати за даного рівня цін (25).
Сукупний попит (Aggregate demand) — сумарна величина попиту на товари і послуги для кінцевого споживання, інвестицій, урядових видатків (не враховуючи трансфертних платежів) та чистого експор­ту в економіці (25).
Схильні до ризику (Risk-loving) — характеристика заощадників, які намагаються володіти ризиковими активами з метою максимізувати доходи (5).

Тариф (Tariff) — торговельне обмеження у вигляді податку на товари, куплені в інших країн (8).
Теорія вибору портфеля (Theory of portfolio allocation) — пояснення, як заощад­ники вибирають активи на основі оцін­ки свого майна, очікуваної віддачі на ці активи, ступеня ризику, ліквідності та вартості отримання інформації про активи (5).
Теорія визначення валютного курсу на основі паритету купівельної спромож­ності (Purchasing power parity (PPP) theory of exchange rate determination) — припущення, за яким зміни номінального обмінного курсу двох валют залежать від різниці темпів інфляції в обох країнах; реальний обмінний курс є сталим (8).
Теорія власника-управлінця (Principal-agent view) — теорія, за якою посадові особи центрального банку при ухваленні рішень керуються передусім власною, а не суспільною вигодою (19).
Теорія домінантного середовища стро­кової структури процентних ставок (Preferred habitat theory of the term structure of interest rates) — припущення, що інвестори звертають увагу на очікувану дохідність та строки погашення, розглядаючи інструменти з різним строком погашення як замінники, але недосконалі (7).
Теорія неправильних уявлень (Misper­ception theory) — припущення про вплив недосконалої інформації на сукупну пропозицію. (Див. також Неокласична теорія) (25).
Теорія очікувань строкової структури процентних ставок (Expectations theo­ry of the term structure of interest rates) — припущення, за яким інвестори розглядають усі активи досконалими замінниками, незалежно від строку погашення, але з однаковими ризиком невиконання зобов’я­зань, ліквідністю, інформаційними витратами та оподаткуванням (7).
Теорія переваги ліквідності (Liquidity preference theory) — висловлене Джоном Мейнардом Кейнсом припущення про чутливість попиту на гроші до змін процентної ставки (23).
Теорія реального ділового циклу (Real business cycle view) — теорія, за якою зміни сукупного попиту не впливають на обсяг виробництва навіть у короткостроковому періоді, припускаючи, що інформація є досконалою, а ціни — гнучкими. Короткострокові коливання обсягу виробництва є наслідком тимчасових збурень продуктивності, наприклад, доступності сировини (25).
Теорія сегментованих ринків (Segmen­ted markets theory) — припущення про те, що дохідність кожного фінансового інструменту визначається на окремому ринку з окремими попитом та пропозицією (7).
Теорія суспільних інтересів (Public interest view) — теорія, за якою посадові особи центрального банку ухвалюють рішення в інтересах усього суспільства (19).
Тіньова економіка (Underground eco­nomy) — економічна діяльність, яка не фіксується в офіційній урядовій статистиці (17).
Товарні гроші (Commodity money) — товари (зокрема, цінні метали), що використовуються як засіб обміну (2).
Торговельний баланс (Trade balance) — компонент поточного рахунку, який дорівнює різниці експорту та імпорту товарів (22).
Торговельне бюро відкритого ринку (Open Market Trading Desk) — група торговців з Федерального резервного банку в Нью-Йорку, які купують та продають цінні папери для ФРС (20).
Трансакційні видатки (Transactions costs) — витрати на здійснення торговельних операцій, наприклад, брокерська комісія, що стягується при купівлі чи продажу акцій чи облігацій (3, 11).
Т-рахунок (T-account) — спрощений
бухгалтерський інструмент, що відображає зміни статей балансу у міру їх настання (13).

Угоди про зворотний викуп (репо) (Repurchase agreements (repos, PRs)) — надкороткострокові позики для управління готівкою у великих корпораціях. Як правило, період погашення менший за два тижні, часто — наступний день (3, 13).
Умова паритету номінальних про-
центних ставок
(Nominal interest rate parity condition) — ситуація ринкової рівноваги, за якої вітчизняні та іноземні активи мають однаковий ризик, ліквідність та інформаційні параметри, тому їхня номінальна віддача, виражена в тій самій валюті, має бути однаковою (8).
Універсальне банківництво (Universal banking) — дозвіл банкам брати участь у багатьох небанківських операціях без географічних обмежень (14).
Урядове бюджетне обмеження (Government budget constraint) — рівняння, яке пов’язує урядові видатки, податкові надходження, продаж цінних паперів та зміни грошової бази (18).
Урядовий розподіл (Government alloca­tion) — спосіб розподілу товарів та послуг, за яким центральний орган збирає вироблену продукцію та розподіляє її серед інших згідно з певним планом (2).

Ф’ючерсний контракт Futures contract — угода з доставки певного базового товару чи фінансового інструменту в певний момент у майбутньому за ціною, погодженою на момент підписання (10).
Федеральна резервна система (ФРС) (Federal Reserve System (the Fed)) — центральний банк США, який підтримує стабільність цін у банківській сфері та здійснює емісію національної валюти (1, 14, 17, 19, 20, 21).
Федеральна резервна ставка (Federal funds rate) — процентна ставка за овернайтовими позиками між банками (3, 13, 20).
Федеральне страхування депозитів (Federal deposit insurance) — гарантія федерального уряду США на певні види банківських депозитів обсягом до USD 100 000 (13, 14, 15).
Федеральний резервний банк (Federal Reserve bank) — окружний банк ФРС, який, поміж іншим, надає дисконтні позики (19).
Філії (Branches) — окремі банківські відділення в різних місцях, що належать одному банку (13, 14).
Філія банку США (Subsidiary U.S. bank) — відділення іноземного банку, яке підпорядковується внутрішньому регулюванню банківської діяльності і не завжди має назву свого закордонного материнського банку (16).
Фінансова інтеграція (Financial integra­tion) — спосіб, у який фінансові ринки географічно пов’язані, — як у національному, так і в міжнародному вимірі (3).
Фінансова компанія (Finance company) — посередники, що залучають кошти у великих розмірах способом продажу векселів та цінних паперів і надають (у менших масштабах) позики домогосподарствам та фірмам (12).
Фінансова паніка (Financial panics) — періоди інтенсивних коливань фінансових ринків, банківських виснажень та банкрутств багатьох фірм (14, 27).
Фінансова система (Financial system) — сукупність ринків та інституцій для переміщення коштів від осіб чи груп, які їх заощадили, тим особам чи групам, що хочуть узяти позику (1, 3).
Фінансова структура (Financial struc­ture) — частка власних та позичених коштів і джерел фінансування (пряме фінансування через фінансові ринки чи непряме фінансування через фінансових посередників) (11).
Фінансове виснаження (Financial distress) — ситуація, коли домогосподарства та фір­ми змушені продавати неліквідні активи з можливими збитками для виконання своїх поточних зобов’язань (27).
Фінансове нововведення (Financial inno­vation) — зміни функціонування фінансових ринків та інституцій, спричинені змінами витрат на надання послуг із розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг, або змінами попиту на ці послуги (3, 15).
Фінансове посередництво (Financial intermediation) — непряме фінансування інституціями, які залучають кошти заощадників та вкладають їх у боргові чи майнові зобов’язання позичальників (3).

Фінансовий звіт на вимогу влади (Call report) — періодичний звіт про прибутки, активи, пасиви та проведені операції, що подається банками США відповідним державним органам (14).

Фінансовий портфель (Portfolio) — набір активів (3, 5).
Фінансові інституції (Financial institu­tions) — посередники між заощадниками та позичальниками, такі, як банки чи страхові компанії (1, 3, 12).
Фінансові інструменти (Financial instruments) — боргові документи (IOU — I owe you, «я вам винен»), що видаються фінансовими інституціями, які є активами для заощадників та пасивами для позичальників (1, 3).
Фінансові посередники (Financial inter­mediaries) — інституції, такі, як комерційні банки, кредитні спілки, ощадні та кредитні асоціації, взаємні ощадні банки, взаємні фонди, фінансові компанії, страхові компанії та пенсійні фонди, які позичають у заощадників та дають у позику позичальникам (1, 3).
Фінансові ринки (Financial markets) — місця, де торгують емітованими чи існуючими облігаціями, акціями, контрактами на купівлю іноземної валюти та іншими фінансовими інструментами (1, 3).
Фінансові ф’ючерси (контракти) (Financial futures (contracts)) — зобов’язання, які передбачають здійснення купівлі фінансового інструменту на певну дату в майбутньому за ціною, погодженою на момент підписання угоди (3, 9).
Фірми з реструктуризації корпора-
цій
(Corporate restructuring firms) — інвестори, що залучають власний капітал для купівлі акцій інших фірм з метою подолання проблем «безбілетників» та морального ризику (11).
Флоут федерального резерву (Federal Reserve float) — різниця між грошовими документами у процесі інкасацій та з відтермінованим отриманням грошових документів, відображеними у балансі ФРС (18).
Фонди венчурного капіталу (Venture capital funds (VCs)) — посередники, що залучають кошти організацій-інвесторів та багатих осіб для вкладення їх у компанії з портфельним капіталом (12)
Фондовий ринок (Stock market) — ринок, де власники фірм продають та купують права власності (1).
Форвардні операції (Forward trans­actions) — домовленості обмінятися валютою, банківськими депозитами чи цінними паперами у певний момент у майбутньому; надають можливість провести операцію у даний час, а остаточно розрахуватися у майбутньому (8, 9).
Франшиза (Deductible) — обумовлена сума, яка віднімається від відшкодовуваної у випадку компенсації втрат власника стра­хового поліса страховою компанією (12).
Фрикційне безробіття (Frictional unemployment) — безробіття, зумовлене по­шуками робітниками та фірмами вільних робочих місць та робочої сили необхідної кваліфікації (28).
Функція попиту на гроші (Money demand function) — функція, яка співвідносить попит на реальні грошові залишки з його визначальними чинниками (23).

Хеджувальний фонд (Hedge fund) — загалом неврегулювана спекулятивна інвестиційна інституція, що зводить індивідів з великим власним капіталом та організації-інвестори (12).
Хеджування (Hedging) — зменшення ризику шляхом отримання права продати чи купити актив за наперед узгодженою ціною у певний момент часу в майбутньому (9).

Центральний банк (Central bank) — державна чи напівдержавна установа з особливими повноваженнями, що є складовою фінансової системи країни і регулює засоби обміну (2).

Цілі (Targets) — змінні, що перебувають під прямим контролем центрального банку і допомагають досягнути цілей монетарної політики (21).
Цілі монетарної політики (Monetary policy goals) — цілі, встановлені центральним банком при проведенні монетарної та регулювальної політики (21).
Цільова інфляція (Inflation target) — цільове значення інфляції, що оголошується центральним банком та якого він намагається досягти за допомогою засобів монетарної політики (21).
Цінні папери Державної скарбниці США (U.S. Treasury securities) — боргові зобов’язання федерального уряду США для фінансування дефіциту бюджету (3).
Цінні папери урядових організацій США (U.S. government agency securities) — середньо- та довгострокові облігації федерального уряду та урядових органів (3).

Чеки (Checks) — зобов’язання сплатити певну суму грошей на вимогу; чеки виписуються на вкладені у фінансові установи кошти (2).
Чекові депозити (Checkable deposits) — рахунки, що надають вкладнику право виписувати чеки окремим індивідам, фірмам чи державним установам (13).
Чинники вибору портфеля (Determinants of portfolio choice) — ключові чинники, що визначають вибір активів у портфелі заощадника. До них належать майно, очікувана віддача на активи, ступінь ризику активів та вартість отримання інформації про активи (5).
Чинники платіжної системи (Payments system factors) — замінники грошей при здійсненні трансакцій, що впливають на попит на гроші (23).

Швидкість обігу грошової одиниці (Velocity of money) — середня кількість використання грошової одиниці для купівлі товарів і послуг в економіці протягом року (23).
Шкідливий вплив (Contagion) — поширення впливу поганих новин про один банк на інші банки (14).
Шоки пропозиції (Supply shocks) — зміни ціни, доступності сировини чи виробничої технології, що впливають на виробничі витрати та криву сукупної пропозиції (25).


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.