лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Гроші, фінансова система та економіка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Глосарій


«Автоматичні вимикачі» (Circuit breakers) — інтервенції, що здійснюються з метою відновлення належної рівноваги на ринках цінних паперів (10).
Агенти (Agents) — менеджери, які здійснюють контроль над активами фірми чи організації, але не володіють ними (11).
Агентське представництво (Agency office) — представництво іноземного банку в Сполучених Штатах, яке не може отримувати депозити від резидентів США, маючи, проте, можливість переводити
кошти в США з-за кордону та надавати позики в межах США (16).
Актив (Asset) — предмет вартості, яким можна володіти; використання коштів та вимоги на дохід позичальника (2, 3).
Актив вищої споживчої цінності (Luxury asset) — актив, майнова еластичність попиту на який більша за одиницю (6).
Активи офіційних резервів (Official reserve assets) — активи у володінні центрального банку, що їх використовують у міжнародних розрахунках для врівноваження платіжного балансу (22).
Акції (Stocks) — права власності на частку майна фірми; найбільша категорія активів на ринку капіталу (3).
Акція (Equity) — вимога на частку прибутку та активів фірми (3).
Аналіз кредитних ризиків (Credit risk analysis) — перевірка спроможності позичальника повернути кредит та аналіз економічних передумов, що можуть вплинути на цю спроможність (13).
Андеррайтинг (гарантоване розміщення цінних паперів) (Underwriting) — джерело заробітку інвестиційних банків; у найпростішій формі — гарантія продати емісію акцій фірми за певною ціною та продаж цієї емісії за трохи вищою ціною, отримуючи прибуток («спред») (12).
Асиметрична інформація (Asym­metric information) — ситуація, коли позичальники володіють певною інформацією щодо своїх можливостей чи діяльності, але яку вони не надають позикодавцям, кредиторам чи страхувальникам (3, 11).
Аукціонний ринок (Auction market) — вторинний фінансовий ринок, установлення цін на якому відбувається способом конкурентного пропонування ціни між великою кількістю торговців, що діють від імені окремих покупців та продавців (3).

Багаторазове розширення депозитів (Multiple deposit expansion) — частина процесу формування пропозиції грошей, за якою кошти вкладаються та перевкладаються у банки. Банки пов’язують центральний банк і громадськість, беручи надлишок резервів центрального банку та надаючи їх громадськості у формі позик (17).
Багаторазове скорочення депозитів (Multiple deposit contraction) — процес змен­шення банківських резервів, який спричиняє зменшення обсягів чекових вкладів у банківській системі (17).
Базисний ризик (Basis risk) — несприятливе співвідношення зміни ціни хеджованого інструменту та зміни фактичної ціни цього інструменту на ф’ючерсному ринку (9).
Базова вартість (Fundamental value) — поточна вартість очікуваних майбутніх доходів на актив; дорівнює ринковій ціні активу на ефективному фінансовому ринку. (10)
Базова ставка, «прайм-рейт» (Prime rate) — традиційно це процентна ставка на піврічні позики для привілейованих позичальників (13).
Байдужі до ризику (Risk-neutral) — характеристика заощадників, які оцінюють активи лише з точки зору їхнього очікуваного доходу (5).
Баланс (Balance sheet) — звіт, який показує фінансовий стан індивіда чи фірми у певний момент часу. В ньому перелічуються їхні активи, пасиви та власний капітал (13).
Балансовий передавальний механізм (Balance sheet channel) — канали, за допомогою яких зміни процентної ставки у монетарній політиці впливають на власний капітал та рішення про видатки позичальників (27).
Банк (Bank) — фінансова інституція, що приймає вклади від заощадників та видає кредити позичальникам (12, 13).
Банк грошового центру (Money center bank) — великі, визнані банки національного масштабу (14).
Банк штату (State bank) — банки, діяльність яких урегульовується урядом штату (14).
Банки-учасники (Member banks) — бан­ки, що належать до Федеральної резервної системи (19).
Банківська паніка (Banking panics) — хвиля банківських банкрутств, що спричиняє зменшення доступності кредиту і часто завершується діловими рецесіями (14).
Банківська холдингова компанія (Bank holding company) — велика фірма, що володіє багатьма різними банками як філіями. Спочатку використовувалася банками як спосіб обійти обмеження на банківські філії (14).
Банківське виснаження (втеча) (Bank run) — сукупність подій, що зумовлюють втрату довіри вкладників до банку з обґрунтованих та необґрунтованих причин і спричиняє масове вилучення вкладів та виснаження ліквідних фондів банку (14).
Банківські активи (Bank assets) — готівка і кошти для інвестування у цінні папери та інші активи у володінні банку (13).
Банківські акцепти (Bankers’ acceptances) — строкова тратта, що встановлює довіру між сторонами, які не знайомі одна з одною, та сприяє міжнародній торгівлі (3, 16).
Банківські пасиви (Bank liabilities) — кош­ти, отримані банком від заощадників (13).
Банківські резерви (Bank reserves) — су­ма готівки у сховищах банку та його депозитів на рахунках у центральному банку (13).
Банкомати (Automated teller machines) — електронні пристрої, призначені для здійс­нення банківських операцій (2, 13).
Банкрутство банку (Bank failure) — ситуація, коли банк не може повністю виплачувати вкладникам, проте має достатньо резервів для виконання резервних вимог (13).
Бартер (Barter) — торгівля товарами та послугами в обмін на інші товари чи послуги (2).
Безризикові інструменти (Default-risk-free instruments) — цінні папери з гарантованим погашенням основної суми та процента за номіналом. Наприклад, цінні папери Держскарбниці США є безризиковими (7).
Безстроковий депозит (поточний рахунок) (Demand deposit) — рахунок, на який можна виписувати чеки, що конвертуються у готівку. (13)
Бета (Beta) — одиниця виміру чутливості очікуваної віддачі цінного паперу на зміну вартості ринкового портфеля (5).
Біржі (Exchanges) — аукціонні ринки, де купуються та продаються цінні папери, наприклад, Нью-йоркська та Американська фондові біржі (3, 12).
Борг (Debt) — зобов’язання позичальника повернути позичену (основну) суму та процент за позикою (3).
Бреттон-Вудська система (Bretton Woods system) — система фіксованого валютного курсу для полегшення короткострокових економічних урегулювань у порівнянні з золотим стандартом. Система базувалася на можливості конвертувати долари США у золото за ціною 35 дол. США за унцію (22).
Брокери (Brokers) — особи, що отриму­ють комісійну винагороду за зведення по­купців та продавців на певному ринку (12).
Брокерські депозити (Brokered deposits) — фінансове нововведення, за якого вкладник, котрий володіє сумою грошей, що перевищує ліміт страхування депозитів, звертається до брокера, який купує депозитні сертифікати в інших банках, надаючи вклад­нику страховку на всю суму (15).
Бульбашка (Bubble) — ситуація, коли ціна активу є більшою за його базову вартість (10).
Валюта (Currency) — вид грошей, такий як доларові купюри чи монети (2).

Валюта міжнародних операцій (Inter­national transactions currency) — валюта, обрана для розрахунків при проведенні міжнародних комерційних чи фінансових операцій (16).
Валютна премія (Currency premium) — величина, що характеризує надання інвестором загальної переваги фінансовим інструментам, указаним в одній валюті щодо іншої (8, 22).
Валютний курс (Exchange rate) — ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових одиницях іншої країни, наприклад, єни за долар чи франків за фунт (1, 8).
Валютний ризик (Exchange rate risk) — можливі коливання вартості активу внаслідок змін валютного курсу (16).
Валютний своп (Currency swap) — обмін очікуваними майбутніми доходами на боргові інструменти, поіменовані в різних валютах (16).
ВВП-дефлятор (GDP deflator) — індекс цін усіх товарів та послуг, які входять у валовий внутрішній продукт, що є кінцевою вартістю всіх товарів і послуг, вироблених в економіці (2).
Векселі Державної скарбниці США (Т-векселі) (U.S. Treasury bills (T-bills)) — боргові зобов’язання уряду США з періо­дом погашення до одного року (3).
Велика відкрита економіка (Large open economy) — економіка країни, обсяги внутрішніх заощаджень та інвестицій якої достатньо великі, аби вплинути на процент­ну ставку на міжнародному ринку капіталу. США, Японія та Німеччина є країнами з великою відкритою економікою (5).
Венчурна фірма (Venture capital firm) — фірма, яка залучає кошти для інвестицій у нові чи зростаючі ризикові підприємства (11).
Взаємний фонд закритого типу (Close-end mutual fund) — фонд, що продає фіксовану кількість не призначених для викупу акцій, за якими опісля відбувається позабіржова торгівля подібно до звичайних акцій. Ціна на акції коливається відповідно до вартості основних активів (12).
Взаємні інвестиційні фонди (No-load funds) — Фонди, які заробляють лише на управлінських зборах (як правило, 0,5 % від активу), а не комісійних зборах з продажу (12).
Взаємні фонди (Mutual funds) — фінансові посередники, які залучають кошти способом продажу акцій окремим заощадникам та інвестують їх у диверсифіковані портфелі акцій, облігацій, заставні та інструменти грошового ринку (3, 12).
Взаємні фонди відкритого типу (Open-end mutual funds) — взаємні фонди, що випускають акції, які підлягають погашенню за ціною, прив’язаною до вартості активів (12).
Взаємні фонди грошового ринку (Money market mutual funds) — фонди, що видають заощадникам акції, забезпечені високоякісними короткостроковими активами (12).
Викуп (левередж) контрольного пакета акцій за рахунок кредиту (Leveraged buyout (LBO)) — вид реструктуризації, за якого зовнішній капітал замінюється на борг (11).
Викуп контрольного пакета акцій управлінською ланкою (Management buyout (MBO)) — форма реструктуризації, за якої менеджери фірми стають власниками більшої частки фірми, викуповуючи акції інших акціонерів (11).
Високий рівень зайнятості (High employment) — мета монетарної політики досягти низького рівня безробіття (21).
Витіснення (Crowding out) — скорочення споживання та інвестування, що супроводжується збільшенням державних видатків у закритій економіці (24).
Витрати меню (Menu costs) — витрати фірм, пов’язані зі зміною цін унаслідок інфляції (передрук прайс-листів, повідомлення покупців тощо) (28).
Віддача на активи (Return on assets (ROA)) — міра операційної ефективності роботи банку (чистий прибуток після оподаткування, поділений на банківські активи) (13).
Віддача на акцію (Return on equity (ROE)) — міра доходу акціонерів банку (чистий післяподатковий прибуток, поділений на акціонерний капітал) (13).
Відкрита економіка (Open economy) — економіка, в якій процеси кредитування відбуваються на міжнародному ринку капіталу (5).
Відношення готівка—депозит (Cur-
rency-deposit ratio) — співвідношення між готівкою С, що перебуває в обігу, та чековими вкладами D (17).
Відплив капіталу (Capital outflow) — відплив коштів з країни з метою придбання іноземних активів (22).
Вільні грошові потоки (Free cash flow) — кошти, що представляють різницю між грошовими надходженнями та грошовими видатками фірми, включно з платежами акціонерам та кредиторам (11).
Вільні резерви (Free reserves) — різниця між надлишковими та наданими в позику резервами (дисконтними позиками) у банківській системі (21).
Власний капітал (Net worth (equity capital)) — різниця між поточними та очікуваними майбутніми активами фірми та її пасивами (11, 13).
Власний капітал банку (Bank net worth) — перевищення вартості банківських активів над вартістю банківських пасивів (13).
Вторинні ринки (Secondary markets) — фінансові ринки, на яких уже набуті зобов’язання продаються між інвесторами (3).
Втрати зношеного взуття (Shoe leather costs) — видатки споживачів та фірм, пов’язані з мінімізацією запасів готівки з метою уникнути втрат від інфляції (28).
Вузьке банківництво (Narrow banking) — реформа страхування депозитів, за якої страхуються лише вклади у безпечні активи (15).

«Ганчір’яна» облігація (Junk bond) — корпоративні облігації низькопробних та ризикових фірм (3, 7).
Генеральна директива (General directive) — короткий виклад загальних цілей грошових агрегатів та процентних ставок Комітету з операцій на відкритому ринку ФРС (20).
Гіперінфляція (Hyperinflation) — ситуація, коли темп інфляції перевищує сотні чи тисячі процентів на рік протягом тривалого періоду (2, 28).
Гіпотеза ефективного ринку (Efficient market hypothesis) — припущення, яке застосовує раціональні сподівання до цін на активи. Згідно з цією гіпотезою, якщо торговці та інвестори використовують усю доступну інформацію для прогнозування майбутньої норми віддачі, а витрати на здійс­нення торговельних операцій низькі, рівноважна ціна цінного паперу дорівнюватиме оптимальному прогнозу базової вартості на основі доступної інформації (10).
Гіпотеза Фішера (Fischer hypothesis) — припущення, за яким номінальна процент­на ставка змінюється на ту ж саму величину, що й очікуваний рівень інфляції (4).
Гістерезис (відставання) (Hysteresis) — ситуація, коли фактичний рівень безробіття хронічно переважає природний (25).
Головний банк (Main bank) — у Японії — великий банк у межах фінансової групи, який володіє певним майном фірм-учас­ниць, є джерелом кредиту для фірм групи та здійснює моніторинг діяльності цих фірм (14).
Готівка в обігу (Currency in circulation) — банкноти ФРС (офіційна валюта), що перебувають поза банками (17).
Готівкові ринки (Cash markets) — рин­ки, на яких відбувається продаж та купівля фактичних вимог з негайною оплатою готівкою (1).
Графік заощаджень та інвестицій (Saving-investment diagram) — Графік, що ілюструє залежність між заощадженнями та інвестиціями; використовується для визначення рівноважної реальної процентної ставки (24).
Гроші (Money) — усе, що визнається засобом платежу за товари чи послуги та при наданні позик. Гроші є засобом обміну, нагромадження, одиницею обліку, можливістю здійснювати відтерміновані платежі (1, 2).
Грошова база (Monetary base) — усі резерви банків плюс гроші в обігу (17).
Грошовий мультиплікатор (Money multiplier) — число, яке показує, наскільки зміниться пропозиція грошей унаслідок певної зміни грошової бази (17).
Грошовий передавальний механізм (Mo­ney channel) — механізм впливу монетарної політики на обсяг виробництва через чутливе до процентної ставки споживання (27).
Грошові агрегати (Monetary aggre­gates) — вимірники кількості грошей, шир­ші за гроші як засіб обігу; до них належать М1, М2 та М3 (2, 23).
Грошові ринки (Money markets) — фінансові ринки, на яких здійснюється тор-
гівля активами, такими, як гроші чи надкороткострокові інструменти з періодом погашення до одного року (3, 12).

Дворівнева банківська система (Dual banking system) — система, за якою банки у США підпорядковуються або федеральному уряду, або уряду штату (14).
Девальвація (Devaluation) — зниження офіційного обмінного курсу національної валюти щодо інших валют (22).
Дезінфляція (Disinflation) — зменшення темпів довгострокової інфляції внаслідок застосування певних заходів монетарної політики (28).
Денні торговці (Day traders) — особи, що торгують на біржі в режимі он-лайн (12).
Депозити у євровалюті (Eurocurrency deposits) — строкові депозити, деноміновані у валюті іншій, ніж валюта країни, де знаходиться банк (наприклад, доларовий рахунок у французькому банку) (16).
Депозитний рахунок грошового ринку (Money market deposit account (MMDA)) — депозитні рахунки, застраховані федеральним урядом, які виконують функції, подібні до взаємних фондів грошового ринку (15).
Депозитний сертифікат (Certificate of deposit (СD)) — інструмент із встановленим строком погашення, що продається вкладникам банком. На момент погашення покупцеві виплачується основна сума з процентами. На покупця нараховується пеня за повернення сертифікату до настання строку погашення (3).
Депозитні інституції (Depository institutions) — комерційні банки, ощадні та кредитні інституції, взаємні ощадні банки та кредитні спілки, які приймають депозити та надають позики і діють як посередники у процесі заощадження та інвестування (3, 12).
Дефіцит бюджету (Budget deficit) — перевищення урядових видатків над подат­ковими надходженнями (5, 18).
Дефляція (Deflation) — ситуація, коли падіння цін дає змогу купити більшу кількість товарів і послуг на певну суму грошей (2).
Дефляція боргу (Debtdeflation) — Зниження цін, що підвищує реальну вартість непогашеної заборгованості домогосподарств та фірм, знижуючи вартість їхнього власного капіталу та здатність фі­нансувати заплановані видатки (11, 27).
Дефолт (Default) — неможливість погасити всю заборгованість або її частину (3).
Диверсифікація (Diversification) — розподіл майна поміж різними активами з метою зменшення ризику (3, 5).
Дивіденди (Dividends) — періодичні платежі (як правило, щоквартальні), що їх отримують власники цінних паперів від фірм (3).
Дилери (Dealers) — особи, що володіють пакетами цінних паперів та продають їх за ціною, вищою за ціну придбання, заробляючи на різниці цін покупця і продавця (спред) (21).
Динамічні операції (Dynamic transac­tions) — операції на відкритому ринку, спрямовані на досягнення бажаних змін монетарної політики, визначені Комітетом з операцій на відкритому ринку ФРС (20).
Дисінтермедіація (уникнення посеред­ників) (Disintermediation) — відплив заощадників та позичальників від банків на фінансові ринки (15).
Дисконтна облігація (Discount bond) — інструмент кредитного ринку, за яким позичальник виплачує суму кредиту одним платежем у момент погашення, проте отримує в позику менше, ніж номінальна вартість облігації (4).
Дисконтна позика (Discount loan) — позика, що надається ФРС (центральним банком) банку-учаснику ФРС (14, 17).
Дисконтна політика (Discount policy) — найдавніший з головних інструментів ФРС для регулювання пропозиції грошей; полягають у встановленні облікової став­ки та умов дисконтних позик (20).
Дисконтне вікно (Discount window) — засіб, за допомогою якого ФРС видає дисконтні позики банкам для забезпечення їхніх потреб у ліквідності (20).
Дискреційна стратегія (Discretion strategy) — намагання центрального банку проводити монетарну політику на власний розсуд для досягнення своїх цілей (28).
Діловий цикл (Business cycle) — періодичні коливання обсягу виробництва, що полягають у зростанні (бумі), після якого настає спад (рецесія) (1, 26).
Довгостроковий борг (Long-term debt) — боргове зобов’язання з періодом погашення від 10 років (3).
Довіра до центрального банку (Central bank credibility) — віра громадськості в те, що інформація, яка оприлюднюється центральним банком, відображає його справжні наміри (28).
Договірні ощадні установи (Contractual saving institutions) — фінансові установи (страхові компанії та пенсійні фонди), що надають індивідам можливість передати ризики фінансових негараздів та накопичувати кошти для пенсії (12).
Домовленість про видачу грошової позики (Loan commitment) — згода банку надати позичальникові обумовлену суму на певний строк (13).
Дохід (Income) — потік заробітків протягом певного періоду (2).
Дохідність капіталу (Rate of capital gains) — процентна зміна ціни фінансового активу (4).
Дохідність на момент погашення (Yield to maturity) — процентна ставка, за якої поточна вартість доходів на актив дорівнює його теперішній вартості (4).
Дюрація (Duration) — чутливість зміни ринкової вартості активу чи пасиву до відсоткової зміни ринкової процентної ставки (13).

Економічне зростання (Economic growth) — мета монетарної політики досяг­ти приросту обсягу вироблених економікою товарів і послуг (21).
Економія масштабу (Economies of scale) — зменшення трансакційних витрат у розрахунку на інвестований долар із зростанням обсягу трансакцій (11).
Електронна готівка (е-готівка) (Electronic cash (e-cash)) — цифрова форма готівки, що використовується для купівлі товарів і послуг через Інтернет (2).
Електронна комунікаційна мережа (Electronic communications network (ECN)) — автоматизована система торгівлі, яка розповсюджує замовлення третім сторонам та дилерам і може виконувати такі замовлення в самій мережі (12).
Електронна торгівля (E-Trading) — тор­гівля фінансовими інструментами через ком­п’ютеризовані системи, а не на біржі (12).
Електронні гроші (е-гроші) (Electronic money (e-money)) — гроші в електронному вигляді на картках чи комп’ютерних рахун­ках (2).
Ефект оприлюднення (Announcement effect) — зміна облікової ставки, яка сигналізує фінансовим ринкам про очікувані зміни політики ФРС (20).
Ефективний фінансовий ринок (Effi­cient financial market) — ринок, на якому вся інформація, доступна учасникам ринку, відображається у ринкових цінах (10).

Євродолари (Eurodollars) — депозит, деномінований у доларах, у банку чи його філії поза межами США (3, 16).
Єврооблігації (Eurobonds) — облігації, деноміновані у валюті іншій, ніж валюта країни придбання, як правило, у доларах США (3).
Європейська валютна система (Euro­pean monetary system) — багатосторонній договір низки європейських країн-учас­ниць Європейського Співтовариства для обмеження коливань валютних курсів (22).
Європейський валютний союз (Euro­pean monetary union) — план-частина ініціативи спільного європейського ринку 1992 р., за яким обмінні курси фіксовані (станом на 1999 р.) і вводиться єдина валюта (22).
Європейський центральний банк (European Central Bank) — загальноєвропейська грошово-кредитна інституція для проведення монетарної політики та контролю над єдиною валютою (22).
Євроринки (Euromarkets) — відносно неврегульовані банківські центри, в яких кошти залучаються у валюті, відмінній від національної валюти (16).

Забезпечення пенсійного плану (Plan funding) — метод, за яким пенсійні активи накопичуються задля фінасування пенсійних виплат (12).
Загальна норма віддачі (Total rate of return) — сума поточних доходів інструменту кредитного ринку та норми доходу (чи збитковості) капіталу (4).
Загальна рівновага (General equilibrium) — ситуація, коли всі ринки в економіці одночасно перебувають у стані рівноваги. (24).
Загальний рахунок (General Account) — депозитний рахунок Держскарбниці США у Федеральній резервній системі (18).
Закон Ґарна-Сен Жермена 1982 р. (Garn-St.Germain Act of 1982) — реформа регулювання фінансової діяльності, яка дозволила банкам відкривати депозитні рахунки грошового ринку та розширила сферу діяльності ощадних та кредитних інституцій (15).
Закон однієї ціни (Law of one price) — теорія, що доводить: якщо дві країни виробляють ідентичний товар, можливість отримання прибутку повинна бути такою, аби ціна товару була однаковою в цілому світі, незалежно від того, яка країна його виробляє. Теорія передбачає, що товар є об’єктом міжнародної торгівлі та допускає різницю в ціні, яка відбиває транспортні витрати (8).
Закон Оукена (Okun’s law) — виявлена Артуром Оукеном статистична залежність між змінами обсягу виробництва та рівнем безробіття (28).
Закон про вдосконалення діяльності Федеральної корпорації страхування бан­ківських депозитів 1991 р. (Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991 (FDICIA)) — реформа регулювання, за яким система контролю банківської діяльності пов’язала обов’язкову діяльність з обсягом капіталу банку (14).
Закон про дерегулювання депозитних інституцій та грошово-кредитний контроль 1980 р. (Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act of 1980 (DIDMCA)) — реформа регулювання фінансової діяльності, яка скасувала максимальне обмеження процентної ставки, ввела стандартні резервні вимоги та розширила сферу діяльності ощадних і кредит­них інституцій (15).
Закон про ефективність банківництва між штатами та діяльності філій Рігля-Ніла 1994 р. (Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act of 1994) — закон, що впровадив постійні за­гальнодержавні правила розширення бан­ків за межі штату та скасував попередні обмеження на відкриття філій в інших штатах (14).
Закон про модернізацію фінансових послуг Грема-Ліча-Блайлі 1999 р. (Gramm-
Leach-Bliley Financial Services Moderniza­tion Act of 1999) — реформа регулювання фінансової діяльності у США, за якою скасовувалися закон Гласа-Стігала і поділ
банківської галузі та індустрії цінних паперів (14).
Закон про реформування, зміцнення та контроль над фінансовими інституціями 1989 року (FIRREA) (Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforce­ment Act of 1989 (FIRREA)) — реформа регулювання фінансової діяльності, яка скасувала Федеральну корпорацію страхування заощаджень та позик і запровадила Трастову корпорацію для виходу з кризи заощаджень (15).
Законодавчий лаг (Lags in policy-
making and implementation process) — затримки при прийнятті рішень щодо розроб­ки та впровадження монетарної політики (26).
Закордонне відділення банку (Foreign bank branch) — філія закордонної фінансової інституції, що має її назву, приймає депозити, видає позики і надає весь спектр послуг (16).
Закрита економіка (Closed economy — економіка країни, що не позичає сама і не надає позик іншим країнам (4).
Заощадники (Savers) — Постачальники коштів позичальникам, які очікують отримати більше коштів у майбутньому (3).
Засіб нагромадження (Store of value) — функція грошей; здатність нагромадження вартості шляхом зберігання грошей чи інших активів; може бути використана для купівлі товарів і послуг у майбутньому (2).
Засіб обміну (Medium of exchange) — тер­мін, яким економісти позначають гроші (2).
Засоби відтермінованого платежу (Standard of deferred payment) — властивість грошей, завдяки якій вони сприяють обміну в часі через позику (2).
Застава (Collateral) — активи, якими погашатиметься позика, коли позичальник не зможе її повернути (11, 13).
Захисні операції (Defensive transactions) — операції на відкритому ринку, за допомогою яких ФРС нейтралізує коливання грошової бази, що виникають унаслідок викривлень вибору портфеля банками, громадськістю та фінансових ринків і економіки (20).
Знецінення (Depreciation) — зниження вартості однієї валюти щодо іншої (8, 22).
Золотий стандарт (Gold standard) — система фіксованого валютного курсу, в якій валюти країн-учасниць конвертуються у певну попередньо узгоджену кількість золота (22).
Зростання продуктивності (Producti­vity growth) — міра приросту обсягу вироб­ництва у країні відносно приросту факторів виробництва (8).

Ідіосинкратичний ризик (несистематичний ризик) (Idiosyncratic risk (unsystematic risk)) — специфічний ризик, пов’язаний з активами, який не впливає на ринок у цілому. Наприклад, курс акцій пев­ної фірми перебуває під впливом чинників, що визначають її рентабельність, таких як страйки чи виробництво нового виду продукції (5).
Інвестиційний фонд, акції якого продаються з надвишком (Load fund) — взаємний фонд, який стягує комісію з операцій купівлі-продажу (12).
Інвестиційні банки (Investment banks) — інституції ринку цінних паперів, які допомагають фірмам залучати новий капітал та консультують їх з питань ефективного його залучення (випускаючи акції чи реструктуризуючи боргові інструменти) (12).
Інвестиційні інституції (Investment institutions) — фінансові інституції (взаємні фонди та фінансові компанії), які залучають кошти для вкладення їх у позики та цінні папери (12).
Індекс виробничих цін (ІВЦ) (Producer price index) — індекс цін на гуртових ринках сировини, напівфабрикатів та готової продукції; загальноприйнятий вимірник інфляції (2, 28).
Індекс споживчих цін (ІСЦ) (Consu­mer price index (CPI)) — індекс цін ринкового кошика товарів, що купуються споживачами у містах; загальноприйнятий засіб для вимірювання інфляції (2, 28).
Індекс цін (Price index) — зведений показник, що вимірює зміну ціни набору товарів щодо певного базового року (2).
Індексована облігація (Indexed bond) — облігація, виплати основної суми та процентів якої коригуються з урахуванням зміни рівня цін (4).
Інституції ринку цінних паперів (Securities market institutions) — фінансові інституції (інвестиційні банки, брокери, дилери, організовані біржі), які знижують витрати на зведення заощадників та позичальників (12).
Інструкція Q (правило Q) (Regulation Q) — правило, запроваджене законом про банківську діяльність 1933 р., що встановлювало максимально допустиму ставку процента на строкові та ощадні депозити та заборонило виплачувати процент на безстрокові депозити (тоді це була єдина форма чекових вкладів) (15).
Інструменти кредитного ринку (Credit market instruments) — методи фінансування боргу, до яких належать звичайні позики, дисконтні облігації, купонні облігації та позики з фіксованими виплатами (4).
Інструменти федеральних фондів (Federal funds instruments («Fed funds»)) — міжбанківські позики-овернайти з використанням банківських депозитів у ФРС (3).
Інтервенція на валютному ринку (Foreign-exchange market intervention) — цілеспрямоване втручання центрального бан­ку з метою вплинути на валютний курс (22).
Інфляція (Inflation) — ситуація в економіці, коли зростання цін зменшує кількість товарів та послуг, що їх можна придбати на певну суму, таким чином зменшуючи купівельну спроможність грошей (2, 28).
Інфляція витрат (Cost-push inflation) — зростання цін через вимоги працівників підвищити їхню заробітну платню.(28).
Інфляція попиту (Demand-pull infla­tion) — зростання рівня цін унаслідок політики стимулювання сукупного попиту на поточний обсяг виробництва понад його обсяг за повної зайнятості (28).
Інформаційний лаг (Information lag) — стан, коли ФРС не може одночасно відстежувати зміни ВВП, темпу інфляції чи інших цільових показників (21).
Інформаційні витрати (Information costs) — витрати заощадників на отримання інформації про кредитоспроможність позичальників і моніторинг використання ними залучених коштів (3, 11).
Інформація (Information) — відомості про позичальників та очікувану віддачу на фінансові активи (3).
Інформація для службового використання (Insider information) — відомості, до­ступні управлінцям фірми, проте недоступні іншим чи потенційним інвесторам (10).
Іпотека — Mortgage Зазвичай довгострокові позики домогосподарствам чи фір­мам для купівлі будівель чи землі. Актив, який купується, служить заставою. (3)

Касова готівка, готівка у сховищі (Vault cash) — готівка у володінні банку (13, 17).
Квота (Quota) — торговельне обмеження на обсяг іноземних товарів, які мож­на ввезти в країну (8).
Кількісна теорія попиту на гроші (Quantity theory of money demand) — теорія, запропонована Ірвінгом Фішером та іншими, за якою попит на реальні грошові залишки визначається реальним обсягом трансакцій (23).
Комерційний банк (банки) (Commercial bank(s)) — найбільша група депозитних інституцій, що пропонують послуги з розподілу ризиків, ліквідності (чекові вклади) та інформаційні послуги, якими користуються як заощадники, так і позичальники (3, 12, 13).
Комерційний вексель (папір) (Commercial paper) — ліквідна, короткострокова інвестиція для заощадників, що використовується відомими компаніями та фінансовими установами для мобілізацій капіталу (3, 13).
Комітет з операцій на відкритому ринку ФРС (Federal Open Market Com­mittee) — комітет ФРС (складається з 12 членів), який керує операціями на відкритому ринку. До нього входять Рада керуючих, президент Федерального резервного банку в Нью-Йорку та президенти чотирьох інших федеральних резервних банків (19).
Комп’ютерна торгівля (Program trading) — використання замовлень по комп’ютеру для одночасної купівлі чи про­дажу великої кількості цінних паперів з метою швидкого коригування інституційних портфелів (10).
Компанія зі страхування майна та від нещасних випадків (Property and casualty insurance company) — фірма, що продає поліси для захисту домогосподарств та фірм від ризику хвороби, крадіжки, нещасного випадку чи стихійного лиха (12).
Компанія зі страхування життя (Life insurance company) — фірма, що продає поліси для захисту домогосподарств від втрати заробітків застрахованої особи на випадок інва­лідності, виходу на пенсію чи смерті (12).
Компенсаційний залишок (Compen­sating balance) — обов’язкова мінімальна сума грошей на поточному рахунку, що використовується як форма застави у комерційних позиках (13).
Консоль (Consol) — неіменна (пожиттєва) облігація з необмеженим строком погашення. Її ціна ґрунтується на поточній вартості купонних платежів (4).
Контроль за рухом капіталу (Capital controls) — накладені урядом обмеження щодо інвестицій іноземних заощадників у активи країни, або ж на інвестиції внутрішніх заощадників в іноземні активи (22).
Контроль над цінами (Price controls) — урядове обмеження зміни цін (28).
Короткостроковий борг (Short-term debt) — боргове зобов’язання з періодом погашення до одного року (3).
Корпоративний контроль (Corporate control) — змагання за власність та контроль над фірмою, що протиставляє власників акцій і менеджерів щодо використання ресурсів компанії з метою досяг­нення їх максимальної віддачі (11).
Корпоративні облігації (Corporate bonds) — середньо- та довгострокові облігації, що випускаються великими та розвинутими корпораціями для фінансування вироб­ництва та закупівлі устаткування (3, 7).
Корпорації, створені за законом Еджа (Edge Act corporations) — спеціальні підрозділи американських банків, що надають лише міжнародні банківські послуги, як передбачено законом Еджа 1919 року (16).
Кредитна криза (Credit crunch) — зменшення можливості чи бажання банків надавати позики за будь-якої процентної ставки (14, 26, 27).
Кредитна спілка (Credit union) — фінансовий посередник, який приймає вклади від осіб, які працюють у тій самій фірмі чи галузі, та надає їм позики (12).
Кредитне нормування (Credit rationing) — обмеження в наданні кредитів позикодавцями таким чином, що позичальники не можуть отримати кредит за даною процент­ною ставкою (11, 13).
Кредитне регулювання (Credit controls) — законодавчі обмеження на банківське кредитування (27).
Кредитний дериватив (Credit deriva­tive) — контракт своп, що дозволяє обміняти кредитний ризик без обміну основним активом (9).
Кредитний передавальний механізм (Bank lending channel) — канали, за допомогою яких засоби монетарної політики впливають на рішення про видатки залежних від банку позичальників (27).
Кредитний ризик (ризик невиконання зобов’язань) (Credit risk (default risk) — імовірність несплати процентів та/або основної суми кредиту. Ця характеристика інструменту кредитного ринку впливає на процентну ставку (7, 13).
Крива IS(IS curve) — обернена залежність між реальною процентною ставкою та рівнем доходу за інших рівних умов, що виникає на ринку товарів та послуг (24).
Крива LM(LM curve) пряма залежність між реальною процентною ставкою та рівнем доходу за інших рівних умов, що виникає на ринку реальних грошових коштів (24).
Крива довгосторокової сукупної пропозиції (LRAS) (Long-run aggregate supply curve (LRAS)) — графік залежності обсягу виробництва в економіці від рівня цін у довгостроковому періоді; вертикальна лінія у точці, що відповідає обсягові вироб­ництва за повної зайнятості (25).
Крива дохідності (Yield curve) — графік, що показує дохідність на момент погашення різних безризикових інструментів залежно від строку погашення (7).
Крива заощадження (Saving curve) — графік, що відображає залежність між сукупними заощадженнями та очікуваною реальною процентною ставкою (5).
Крива короткострокової сукупної пропозиції (LRAS) (Short-run aggregate supply (SRAS) curve) — графік залежності між сукупним обсягом виробництва та рівнем цін (25).
Крива сукупного попиту (AD) (Aggre­gate demand (AD) curve) — графік залежності між сукупним попитом на товари та послуги і загальним рівнем цін (25).
Крива сукупної пропозиції (AS) (Aggregate supply (AS) curve) — графік залежності між сукупним обсягом виробництва, який фірми готові забезпечити, та загальним рівнем цін (25).
Крива Філіпса (Philips curve) — виявлена А. Філіпсом залежність між безробіттям та інфляцією; періоди високої інфляції відповідають періодам низького безробіття і навпаки (28).
Крива Філіпса з урахуванням сподівань (Expectations-augmented Philips curve) — розширене трактування залежності, вираженої кривою Філіпса, за яким крива зміщується зі зміною очікуваної інфляції (28).
Купівельна спроможність (Purchasing power) — здатність грошей купувати товари та послуги (2).
Купівля на відкритому ринку (Open market purchase) — купівля ФРС державних цінних паперів з метою збільшити грошову базу (17).
Купонна облігація (Coupon bond) — інструмент кредитного ринку, що передбачає багаторазові процентні виплати на загальних підставах один або два рази на рік та виплату номінальної вартості за настання строку погашення (4).
Купонна ставка (Coupon rate) — процентна ставка, що дорівнює річному купонному платежу, поділеному на номінальну вартість облігації (4).

Ліквідні цінні папери (Marketable secu­rities) — ліквідні активи у володінні банків, якими вони можуть торгувати на вторинних ринках (13).
Ліквідність (Liquidity) — можливість легко обміняти актив на гроші, інший актив або товари і послуги (1, 3, 7).
Ліквідність окремих позицій балансу (Liquidity of balance sheet positions) — кількість ліквідних активів у володінні домогосподарства чи фірми порівняно з їхніми пасивами; визначає видатки на інвестиції, будівництво житла та товари довготривалого вжитку (27).
Лінія обсягу виробництва за повної зайнятості (FE) (Full-employment (FE) line) — вертикальна лінія, яка відображає обсяг виробництва в економіці, що досягається за умови залучення усіх факторів виробництва, незалежно від реальної про­центної ставки (24).

 

М1 найвужчий грошовий агрегат, який вимірює гроші як традиційний засіб обміну, включаючи готівку, дорожні чеки та чекові вклади (2).

М2 грошовий агрегат, що включає компоненти М1 та короткострокові інвестиційні рахунки, які можна конвертувати у справжні гроші, проте не так легко, як компоненти М1. Сьогодні М2 включає депозитні рахунки грошового ринку, акції неінституційних взаємних фондів грошового ринку та інші високоліквідні активи фірм, як овернайтові домовленості про купівлю цінних паперів з наступним викупом за обумовленою ціною та овернайтові євродолари (2).
М3 грошовий агрегат, який включає М2 та деякі менш ліквідні активи, такі як великі строкові депозити, баланси інституційних взаємних фондів грошового ринку, строкові домовленості про купівлю цінних паперів з наступним викупом за обумовленою ціною та строкові євродолари (2).
Майно, багатство (Wealth) — сума вартості активів (2).
Майнова еластичність попиту (Wealth elasticity of demand) — залежність між процентною зміною попиту на актив та процентною зміною майна (5).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.